14539.htm

CÍMSZÓ: Somló

SZEMÉLYNÉV: Somló Bódog

SZÓCIKK: "Somló, 1. Bódog*, egyetemi tanár, jogbölcseleti író, szül. Pozsonyban 1873., megh. Kolozsváron 1920 szept. Önkezével vetett véget életének. A kolozsvári, lipcsei és heidelbergi egyetemeken tanult s 1908. Kolozsváron lett egyetemi magántanár, majd a nagyváradi jogakadémián, 1905-től kezdve pedig újból a kolozsvári egyetemen működött, mint a jogbölcselet nyilvános rendes tanára. Alelnöke volt a Társadalomtudományi Társaságnak Budapesten, ahová 1918. a Károlyi-kormány egyetemi tanárnak nevezte ki, de 1919. visszament Kolozsvárra. Munkái: Der Ursprung des Totemismus (Pikler GyulávaL közösen); A parlamentarizmus a magyar jogban (1896); Törvényszerűség a szociológiában (1896); A nemzetközi jog bölcseletének alapelvei (1898); Állami beavatkozás és individua­ lizmus (1903); Der Giiterverkehr in der Urgesellschaft (Bruxelles, 1909); Zur Gründung einer beschreibenden Sociologie (Berlin 1909); Az érték problémája (1911); Platón állama (1920); Macchiavelli (1921)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4539. címszó a lexikon => 796. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14539.htm

CÍMSZÓ: Somló

SZEMÉLYNÉV: Somló Bódog

SZÓCIKK: Somló, 1. Bódog*, egyetemi tanár, jogbölcseleti író, szül. Pozsonyban 1873., megh. Kolozsváron 1920 szept. Önkezével vetett véget életének. A kolozsvári, lipcsei és heidelbergi egyetemeken tanult s 1908. Kolozsváron lett egyetemi magántanár, majd a nagyváradi jogakadémián, 1905-től kezdve pedig újból a kolozsvári egyetemen működött, mint a jogbölcselet nyilvános rendes tanára. Alelnöke volt a Társadalomtudományi Társaságnak Budapesten, ahová 1918. a Károlyi-kormány egyetemi tanárnak nevezte ki, de 1919. visszament Kolozsvárra. Munkái: Der Ursprung des Totemismus Pikler GyulávaL közösen ; A parlamentarizmus a magyar jogban 1896 ; Törvényszerűség a szociológiában 1896 ; A nemzetközi jog bölcseletének alapelvei 1898 ; Állami beavatkozás és individua­ lizmus 1903 ; Der Giiterverkehr in der Urgesellschaft Bruxelles, 1909 ; Zur Gründung einer beschreibenden Sociologie Berlin 1909 ; Az érték problémája 1911 ; Platón állama 1920 ; Macchiavelli 1921 .

14539.ht

CÍMSZÓ Soml

SZEMÉLYNÉV Soml Bódo

SZÓCIKK Somló 1 Bódog* egyetem tanár jogbölcselet író szül Pozsonyba 1873. megh Kolozsváro 192 szept Önkezéve vetet vége életének kolozsvári lipcse é heidelberg egyetemeke tanul 1908 Kolozsváro let egyetem magántanár maj nagyvárad jogakadémián 1905-tő kezdv pedi újbó kolozsvár egyeteme működött min jogbölcsele nyilváno rende tanára Alelnök vol Társadalomtudomány Társaságna Budapesten ahov 1918 Károlyi-kormán egyetem tanárna nevezt ki d 1919 visszamen Kolozsvárra Munkái De Ursprun de Totemismu Pikle Gyuláva közöse parlamentarizmu magya jogba 189 Törvényszerűsé szociológiába 189 nemzetköz jo bölcseleténe alapelve 189 Állam beavatkozá é individu lizmu 190 De Giiterverkeh i de Urgesellschaf Bruxelles 190 Zu Gründun eine beschreibende Sociologi Berli 190 A érté problémáj 191 Plató állam 192 Macchiavell 192

14539.h

CÍMSZ Som

SZEMÉLYNÉ Som Bód

SZÓCIK Soml Bódog egyete taná jogbölcsele ír szü Pozsonyb 1873 meg Kolozsvár 19 szep Önkezév vete vég életéne kolozsvár lipcs heidelber egyetemek tanu 190 Kolozsvár le egyete magántaná ma nagyvára jogakadémiá 1905-t kezd ped újb kolozsvá egyetem működöt mi jogbölcsel nyilván rend tanár Alelnö vo Társadalomtudomán Társaságn Budapeste aho 191 Károlyi-kormá egyete tanárn nevez k 191 visszame Kolozsvárr Munká D Urspru d Totemism Pikl Gyuláv közös parlamentarizm magy jogb 18 Törvényszerűs szociológiáb 18 nemzetkö j bölcseletén alapelv 18 Álla beavatkoz individ lizm 19 D Giiterverke d Urgesellscha Bruxelle 19 Z Gründu ein beschreibend Sociolog Berl 19 ért problémá 19 Plat álla 19 Macchiavel 19

14539.

CÍMS So

SZEMÉLYN So Bó

SZÓCI Som Bódo egyet tan jogbölcsel í sz Pozsony 187 me Kolozsvá 1 sze Önkezé vet vé életén kolozsvá lipc heidelbe egyeteme tan 19 Kolozsvá l egyet magántan m nagyvár jogakadémi 1905- kez pe új kolozsv egyete működö m jogbölcse nyilvá ren taná Aleln v Társadalomtudomá Társaság Budapest ah 19 Károlyi-korm egyet tanár neve 19 visszam Kolozsvár Munk Urspr Totemis Pik Gyulá közö parlamentariz mag jog 1 Törvényszerű szociológiá 1 nemzetk bölcseleté alapel 1 Áll beavatko indivi liz 1 Giiterverk Urgesellsch Bruxell 1 Gründ ei beschreiben Sociolo Ber 1 ér problém 1 Pla áll 1 Macchiave 1

14539

CÍM S

SZEMÉLY S B

SZÓC So Bód egye ta jogbölcse s Pozson 18 m Kolozsv sz Önkez ve v életé kolozsv lip heidelb egyetem ta 1 Kolozsv egye magánta nagyvá jogakadém 1905 ke p ú kolozs egyet működ jogbölcs nyilv re tan Alel Társadalomtudom Társasá Budapes a 1 Károlyi-kor egye taná nev 1 vissza Kolozsvá Mun Ursp Totemi Pi Gyul köz parlamentari ma jo Törvényszer szociológi nemzet bölcselet alape Ál beavatk indiv li Giiterver Urgesellsc Bruxel Grün e beschreibe Sociol Be é problé Pl ál Macchiav

1453SZEMÉL

SZÓ S Bó egy t jogbölcs Pozso 1 Kolozs s Önke v élet kolozs li heidel egyete t Kolozs egy magánt nagyv jogakadé 190 k koloz egye műkö jogbölc nyil r ta Ale Társadalomtudo Társas Budape Károlyi-ko egy tan ne vissz Kolozsv Mu Urs Totem P Gyu kö parlamentar m j Törvénysze szociológ nemze bölcsele alap Á beavat indi l Giiterve Urgesells Bruxe Grü beschreib Socio B probl P á Macchia