14541.htm

CÍMSZÓ: Somlyó

SZEMÉLYNÉV: Somlyó Zoltán

SZÓCIKK: "Somlyó Zoltán, költő, szül. Alsódomborún (Zala vm.) 1882. Korán hírlapíró pályára lépett és eleinte Fiúméban volt újságíró, majd a fővárosban a Magyar Nemzet munkatársa lett s azután nagyváradi, szegedi, pécsi, szabadkai szerkesztőségekben dolgozott. Minden magyar-zsidó lapnak állandó munkatársa. Versei fővárosi lapokban és szépirodalmi folyóiratokban jelennek meg. Sokat fordított H. v. Hoffmannsthal, Baudelaire és mások költeményeiből. Különösen Hoffinansthal: A balga és a haláb> c. dialógusának művészies fordításával bizonyult kiváló műfordítónak. Sok elbeszélő és verses kötete jelent meg. Számos verse a magyar líra legjobb értékei közé sorozható és ő maga kétségtelenül a modern magyar költők legelső sorában foglal helyet. Nyelvezetének egyszerűsége, érzéseinek tisztasága és közvetlensége jellemzik költészetét. Dallamossága szép sanzonokban is kifejezésre jutott. Könyvei: Az átkozott költő (versek, 1911); Dél van (1911); Északra indulok (1912); Sötét baldachin (1913); Hadak a hóban (elbeszélés, 1915); Végzetes verssorok (1916); Őszi regény (1916), mely utóbbi legjelentékenyebb elbeszélő müve. Továbbá ; Nyolc könyv (költemények, 1916); A halál árnyékában (költ., 1917); A férfi versei (1922); Miléva (1924); Alentin talanta tilor (1924); Tangó Milonga hercegnő regénye (1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4541. címszó a lexikon => 796. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14541.htm

CÍMSZÓ: Somlyó

SZEMÉLYNÉV: Somlyó Zoltán

SZÓCIKK: Somlyó Zoltán, költő, szül. Alsódomborún Zala vm. 1882. Korán hírlapíró pályára lépett és eleinte Fiúméban volt újságíró, majd a fővárosban a Magyar Nemzet munkatársa lett s azután nagyváradi, szegedi, pécsi, szabadkai szerkesztőségekben dolgozott. Minden magyar-zsidó lapnak állandó munkatársa. Versei fővárosi lapokban és szépirodalmi folyóiratokban jelennek meg. Sokat fordított H. v. Hoffmannsthal, Baudelaire és mások költeményeiből. Különösen Hoffinansthal: A balga és a haláb> c. dialógusának művészies fordításával bizonyult kiváló műfordítónak. Sok elbeszélő és verses kötete jelent meg. Számos verse a magyar líra legjobb értékei közé sorozható és ő maga kétségtelenül a modern magyar költők legelső sorában foglal helyet. Nyelvezetének egyszerűsége, érzéseinek tisztasága és közvetlensége jellemzik költészetét. Dallamossága szép sanzonokban is kifejezésre jutott. Könyvei: Az átkozott költő versek, 1911 ; Dél van 1911 ; Északra indulok 1912 ; Sötét baldachin 1913 ; Hadak a hóban elbeszélés, 1915 ; Végzetes verssorok 1916 ; Őszi regény 1916 , mely utóbbi legjelentékenyebb elbeszélő müve. Továbbá ; Nyolc könyv költemények, 1916 ; A halál árnyékában költ., 1917 ; A férfi versei 1922 ; Miléva 1924 ; Alentin talanta tilor 1924 ; Tangó Milonga hercegnő regénye 1925 .

14541.ht

CÍMSZÓ Somly

SZEMÉLYNÉV Somly Zoltá

SZÓCIKK Somly Zoltán költő szül Alsódomború Zal vm 1882 Korá hírlapír pályár lépet é eleint Fiúméba vol újságíró maj fővárosba Magya Nemze munkatárs let azutá nagyváradi szegedi pécsi szabadka szerkesztőségekbe dolgozott Minde magyar-zsid lapna álland munkatársa Verse főváros lapokba é szépirodalm folyóiratokba jelenne meg Soka fordítot H v Hoffmannsthal Baudelair é máso költeményeiből Különöse Hoffinansthal balg é haláb c dialógusána művészie fordításáva bizonyul kivál műfordítónak So elbeszél é verse kötet jelen meg Számo vers magya lír legjob értéke köz sorozhat é mag kétségtelenü moder magya költő legels sorába fogla helyet Nyelvezeténe egyszerűsége érzéseine tisztaság é közvetlenség jellemzi költészetét Dallamosság szé sanzonokba i kifejezésr jutott Könyvei A átkozot költ versek 191 Dé va 191 Északr indulo 191 Söté baldachi 191 Hada hóba elbeszélés 191 Végzete verssoro 191 Ősz regén 191 mel utóbb legjelentékenyeb elbeszél müve Tovább Nyol köny költemények 191 halá árnyékába költ. 191 férf verse 192 Milév 192 Alenti talant tilo 192 Tang Milong hercegn regény 192

14541.h

CÍMSZ Soml

SZEMÉLYNÉ Soml Zolt

SZÓCIK Soml Zoltá költ szü Alsódombor Za v 188 Kor hírlapí pályá lépe elein Fiúméb vo újságír ma fővárosb Magy Nemz munkatár le azut nagyvárad szeged pécs szabadk szerkesztőségekb dolgozot Mind magyar-zsi lapn állan munkatárs Vers főváro lapokb szépirodal folyóiratokb jelenn me Sok fordíto Hoffmannstha Baudelai más költeményeibő Különös Hoffinanstha bal halá dialógusán művészi fordításáv bizonyu kivá műfordítóna S elbeszé vers köte jele me Szám ver magy lí legjo érték kö sorozha ma kétségtelen mode magy költ legel soráb fogl helye Nyelvezetén egyszerűség érzésein tisztasá közvetlensé jellemz költészeté Dallamossá sz sanzonokb kifejezés jutot Könyve átkozo köl verse 19 D v 19 Észak indul 19 Söt baldach 19 Had hób elbeszélé 19 Végzet verssor 19 Ős regé 19 me utób legjelentékenye elbeszé müv Továb Nyo kön költeménye 19 hal árnyékáb költ 19 fér vers 19 Milé 19 Alent talan til 19 Tan Milon herceg regén 19

14541.

CÍMS Som

SZEMÉLYN Som Zol

SZÓCI Som Zolt köl sz Alsódombo Z 18 Ko hírlap pály lép elei Fiúmé v újságí m főváros Mag Nem munkatá l azu nagyvára szege péc szabad szerkesztőségek dolgozo Min magyar-zs lap álla munkatár Ver fővár lapok szépiroda folyóiratok jelen m So fordít Hoffmannsth Baudela má költeményeib Különö Hoffinansth ba hal dialógusá művész fordításá bizony kiv műfordítón elbesz ver köt jel m Szá ve mag l legj érté k sorozh m kétségtele mod mag köl lege sorá fog hely Nyelvezeté egyszerűsé érzései tisztas közvetlens jellem költészet Dallamoss s sanzonok kifejezé juto Könyv átkoz kö vers 1 1 Észa indu 1 Sö baldac 1 Ha hó elbeszél 1 Végze versso 1 Ő reg 1 m utó legjelentékeny elbesz mü Tová Ny kö költemény 1 ha árnyéká köl 1 fé ver 1 Mil 1 Alen tala ti 1 Ta Milo herce regé 1

14541

CÍM So

SZEMÉLY So Zo

SZÓC So Zol kö s Alsódomb 1 K hírla pál lé ele Fiúm újság főváro Ma Ne munkat az nagyvár szeg pé szaba szerkesztősége dolgoz Mi magyar-z la áll munkatá Ve fővá lapo szépirod folyóirato jele S fordí Hoffmannst Baudel m költeményei Külön Hoffinanst b ha dialógus művés fordítás bizon ki műfordító elbes ve kö je Sz v ma leg ért soroz kétségtel mo ma kö leg sor fo hel Nyelvezet egyszerűs érzése tiszta közvetlen jelle költésze Dallamos sanzono kifejez jut Köny átko k ver Ész ind S balda H h elbeszé Végz verss re ut legjelentéken elbes m Tov N k költemén h árnyék kö f ve Mi Ale tal t T Mil herc reg

1454

CÍ S

SZEMÉL S Z

SZÓ S Zo k Alsódom hírl pá l el Fiú újsá fővár M N munka a nagyvá sze p szab szerkesztőség dolgo M magyar- l ál munkat V főv lap szépiro folyóirat jel ford Hoffmanns Baude költeménye Külö Hoffinans h dialógu művé fordítá bizo k műfordít elbe v k j S m le ér soro kétségte m m k le so f he Nyelveze egyszerű érzés tiszt közvetle jell költész Dallamo sanzon kifeje ju Kön átk ve És in bald elbesz Vég vers r u legjelentéke elbe To költemé árnyé k v M Al ta Mi her re