14542.htm

CÍMSZÓ: Somogyi

SZEMÉLYNÉV: Somogyi Béla

SZÓCIKK: "Somogyi, 1. Béla, szocialista politikus és publicista, szül. Halastón (Vas vm.) 1868 máj. 16., meggyilkolták Budapesten 1920 febr. A munkásság és polgárság gyásza mellett a Kerepesi temetőben helyezték nyugalomra. S. szegénysége miatt tanítói pályára lépett s előbb Felsővisón volt tanító, de már ekkor munkatársa a szocialista lapoknak, majd 1897 óta a Népszava és Volksstimme szerkesztője.Később kémia természettudományi szakos középiskolai tanári oklevelet nyert s a főváros felső keresk. iskoláiban tanított publicisztikai munkássága mellett. 1906-ban ala pította az Uj korszak c. lapot és megszervezte a Magyarországi Tanítók Szakszervezetét. 1919-ben a Beniczky-kormány balratolódásakor önként ott hagyta állását s tagja lett a forradalmi munkás tanácsnak. A proletárdiktatúra alatt S. nemcsak államtitkári, hanem egyszerű tanári fizetését sem vette fel s inkább nyomorgóit, de később mégis állásától fosztották meg. A diktatúra bukásakor a fővárosban maradt és szerkesztette a Népszavát, abban a higgadt tónusban, amely egész működését jellemezte. S.-t a munkásság mártírjának tekinti, nem csupán Magyarországon, hanem az egész világon. Rendkívül kiterjedt irodalmi munkássága a nép nevelésére irányult. Számos füzetet írt világos tiszta stílusban; ezek: A több termelés könyve, vagy a kisgazda tudománya (1916); Mi baja a magyar népnek? (1912); A keresztény szociális népámítás (1917); A keresztényszociális néppárt programja (1918). Ezeken kívül lefordította Bebel és Lassalle több munkáját magyarra."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4542. címszó a lexikon => 796. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14542.htm

CÍMSZÓ: Somogyi

SZEMÉLYNÉV: Somogyi Béla

SZÓCIKK: Somogyi, 1. Béla, szocialista politikus és publicista, szül. Halastón Vas vm. 1868 máj. 16., meggyilkolták Budapesten 1920 febr. A munkásság és polgárság gyásza mellett a Kerepesi temetőben helyezték nyugalomra. S. szegénysége miatt tanítói pályára lépett s előbb Felsővisón volt tanító, de már ekkor munkatársa a szocialista lapoknak, majd 1897 óta a Népszava és Volksstimme szerkesztője.Később kémia természettudományi szakos középiskolai tanári oklevelet nyert s a főváros felső keresk. iskoláiban tanított publicisztikai munkássága mellett. 1906-ban ala pította az Uj korszak c. lapot és megszervezte a Magyarországi Tanítók Szakszervezetét. 1919-ben a Beniczky-kormány balratolódásakor önként ott hagyta állását s tagja lett a forradalmi munkás tanácsnak. A proletárdiktatúra alatt S. nemcsak államtitkári, hanem egyszerű tanári fizetését sem vette fel s inkább nyomorgóit, de később mégis állásától fosztották meg. A diktatúra bukásakor a fővárosban maradt és szerkesztette a Népszavát, abban a higgadt tónusban, amely egész működését jellemezte. S.-t a munkásság mártírjának tekinti, nem csupán Magyarországon, hanem az egész világon. Rendkívül kiterjedt irodalmi munkássága a nép nevelésére irányult. Számos füzetet írt világos tiszta stílusban; ezek: A több termelés könyve, vagy a kisgazda tudománya 1916 ; Mi baja a magyar népnek? 1912 ; A keresztény szociális népámítás 1917 ; A keresztényszociális néppárt programja 1918 . Ezeken kívül lefordította Bebel és Lassalle több munkáját magyarra.

14542.ht

CÍMSZÓ Somogy

SZEMÉLYNÉV Somogy Bél

SZÓCIKK Somogyi 1 Béla szocialist politiku é publicista szül Halastó Va vm 186 máj 16. meggyilkoltá Budapeste 192 febr munkássá é polgársá gyász mellet Kerepes temetőbe helyezté nyugalomra S szegénység miat tanító pályár lépet előb Felsővisó vol tanító d má ekko munkatárs szocialist lapoknak maj 189 ót Népszav é Volksstimm szerkesztője.Későb kémi természettudomány szako középiskola tanár oklevele nyer főváro fels keresk iskoláiba tanítot publicisztika munkásság mellett 1906-ba al pított a U korsza c lapo é megszervezt Magyarország Tanító Szakszervezetét 1919-be Beniczky-kormán balratolódásako önkén ot hagyt állásá tagj let forradalm munká tanácsnak proletárdiktatúr alat S nemcsa államtitkári hane egyszer tanár fizetésé se vett fe inkáb nyomorgóit d későb mégi állásátó fosztottá meg diktatúr bukásako fővárosba marad é szerkesztett Népszavát abba higgad tónusban amel egés működésé jellemezte S.- munkássá mártírjána tekinti ne csupá Magyarországon hane a egés világon Rendkívü kiterjed irodalm munkásság né nevelésér irányult Számo füzete ír világo tiszt stílusban ezek töb termelé könyve vag kisgazd tudomány 191 M baj magya népnek 191 keresztén szociáli népámítá 191 keresztényszociáli néppár programj 191 Ezeke kívü lefordított Bebe é Lassall töb munkájá magyarra

14542.h

CÍMSZ Somog

SZEMÉLYNÉ Somog Bé

SZÓCIK Somogy Bél szocialis politik publicist szü Halast V v 18 má 16 meggyilkolt Budapest 19 feb munkáss polgárs gyás melle Kerepe temetőb helyezt nyugalomr szegénysé mia tanít pályá lépe elő Felsővis vo tanít m ekk munkatár szocialis lapokna ma 18 ó Népsza Volksstim szerkesztője.Késő kém természettudomán szak középiskol taná oklevel nye fővár fel keres iskoláib taníto publicisztik munkássá mellet 1906-b a pítot korsz lap megszervez Magyarorszá Tanít Szakszervezeté 1919-b Beniczky-kormá balratolódásak önké o hagy állás tag le forradal munk tanácsna proletárdiktatú ala nemcs államtitkár han egysze taná fizetés s vet f inká nyomorgói késő még állását fosztott me diktatú bukásak fővárosb mara szerkesztet Népszavá abb higga tónusba ame egé működés jellemezt S. munkáss mártírján tekint n csup Magyarországo han egé világo Rendkív kiterje irodal munkássá n nevelésé irányul Szám füzet í világ tisz stílusba eze tö termel könyv va kisgaz tudomán 19 ba magy népne 19 kereszté szociál népámít 19 keresztényszociál néppá program 19 Ezek kív lefordítot Beb Lassal tö munkáj magyarr

14542.

CÍMS Somo

SZEMÉLYN Somo B

SZÓCI Somog Bé szociali politi publicis sz Halas 1 m 1 meggyilkol Budapes 1 fe munkás polgár gyá mell Kerep temető helyez nyugalom szegénys mi taní pály lép el Felsővi v taní ek munkatá szociali lapokn m 1 Népsz Volkssti szerkesztője.Kés ké természettudomá sza középisko tan okleve ny fővá fe kere iskolái tanít publiciszti munkáss melle 1906- píto kors la megszerve Magyarorsz Taní Szakszervezet 1919- Beniczky-korm balratolódása önk hag állá ta l forrada mun tanácsn proletárdiktat al nemc államtitká ha egysz tan fizeté ve ink nyomorgó kés mé állásá fosztot m diktat bukása főváros mar szerkeszte Népszav ab higg tónusb am eg működé jellemez S munkás mártírjá tekin csu Magyarország ha eg világ Rendkí kiterj iroda munkáss nevelés irányu Szá füze vilá tis stílusb ez t terme köny v kisga tudomá 1 b mag népn 1 kereszt szociá népámí 1 keresztényszociá népp progra 1 Eze kí lefordíto Be Lassa t munká magyar

14542

CÍM Som

SZEMÉLY Som

SZÓC Somo B szocial polit publici s Hala meggyilko Budape f munká polgá gy mel Kere temet helye nyugalo szegény m tan pál lé e Felsőv tan e munkat szocial lapok Néps Volksst szerkesztője.Ké k természettudom sz középisk ta oklev n főv f ker iskolá taní publiciszt munkás mell 1906 pít kor l megszerv Magyarors Tan Szakszerveze 1919 Beniczky-kor balratolódás ön ha áll t forrad mu tanács proletárdikta a nem államtitk h egys ta fizet v in nyomorg ké m állás foszto dikta bukás főváro ma szerkeszt Népsza a hig tónus a e működ jelleme munká mártírj teki cs Magyarorszá h e vilá Rendk kiter irod munkás nevelé irány Sz füz vil ti stílus e term kön kisg tudom ma nép keresz szoci népám keresztényszoci nép progr Ez k lefordít B Lass munk magya

1454

CÍ So

SZEMÉL So

SZÓ Som szocia poli public Hal meggyilk Budap munk polg g me Ker teme hely nyugal szegén ta pá l Felső ta munka szocia lapo Nép Volkss szerkesztője.K természettudo s középis t okle fő ke iskol tan publicisz munká mel 190 pí ko megszer Magyaror Ta Szakszervez 191 Beniczky-ko balratolódá ö h ál forra m tanác proletárdikt ne államtit egy t fize i nyomor k állá foszt dikt buká fővár m szerkesz Népsz hi tónu műkö jellem munk mártír tek c Magyarorsz vil Rend kite iro munká nevel irán S fü vi t stílu ter kö kis tudo m né keres szoc népá keresztényszoc né prog E lefordí Las mun magy