14543.htm

CÍMSZÓ: Somogyi

SZEMÉLYNÉV: Somogyi Ede

SZÓCIKK: "Somogyi Ede, író, hírlapíró, szül. Kaposvárott 1852 jan. 16., megh. Budapesten 1921 aug. 1. Korán lett újságíró és 1877-től kezdve hites törvényszéki tolmácsa volt a német, francia, angol, olasz, majd orosz nyelveknek. Ő szerkesztette az első nagyobb magyar enciklopédiát, a tizenhatkötetes Magyar Lexikont, mely azonban nem fejeződött be. 1880-ban az Ország-Világot szerkesztette, majd a Budapesti Hirlap belső munkatársa lett. E lapba írott népszerű tudományos tárcái sokáig népszerűek voltak. Bár nem szakszerűen, de foglalkozott az etruszk és szumir kérdésekkel és a szumir-turáni rokonsággal is. E tárgyról írt műve: Szumirok és magyarok (1906); Emlékezzünk régiekről (1907). Ezeken kívül írt francia, angol és olasz nyelvtant, fordított számos regényt és írt egy ötnyelvű szótárt két kötetben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4543. címszó a lexikon => 796. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14543.htm

CÍMSZÓ: Somogyi

SZEMÉLYNÉV: Somogyi Ede

SZÓCIKK: Somogyi Ede, író, hírlapíró, szül. Kaposvárott 1852 jan. 16., megh. Budapesten 1921 aug. 1. Korán lett újságíró és 1877-től kezdve hites törvényszéki tolmácsa volt a német, francia, angol, olasz, majd orosz nyelveknek. Ő szerkesztette az első nagyobb magyar enciklopédiát, a tizenhatkötetes Magyar Lexikont, mely azonban nem fejeződött be. 1880-ban az Ország-Világot szerkesztette, majd a Budapesti Hirlap belső munkatársa lett. E lapba írott népszerű tudományos tárcái sokáig népszerűek voltak. Bár nem szakszerűen, de foglalkozott az etruszk és szumir kérdésekkel és a szumir-turáni rokonsággal is. E tárgyról írt műve: Szumirok és magyarok 1906 ; Emlékezzünk régiekről 1907 . Ezeken kívül írt francia, angol és olasz nyelvtant, fordított számos regényt és írt egy ötnyelvű szótárt két kötetben.

14543.ht

CÍMSZÓ Somogy

SZEMÉLYNÉV Somogy Ed

SZÓCIKK Somogy Ede író hírlapíró szül Kaposvárot 185 jan 16. megh Budapeste 192 aug 1 Korá let újságír é 1877-tő kezdv hite törvényszék tolmács vol német francia angol olasz maj oros nyelveknek szerkesztett a els nagyob magya enciklopédiát tizenhatkötete Magya Lexikont mel azonba ne fejeződöt be 1880-ba a Ország-Világo szerkesztette maj Budapest Hirla bels munkatárs lett lapb írot népszer tudományo tárcá sokái népszerűe voltak Bá ne szakszerűen d foglalkozot a etrusz é szumi kérdésekke é szumir-turán rokonságga is tárgyró ír műve Szumiro é magyaro 190 Emlékezzün régiekrő 190 Ezeke kívü ír francia ango é olas nyelvtant fordítot számo regény é ír eg ötnyelv szótár ké kötetben

14543.h

CÍMSZ Somog

SZEMÉLYNÉ Somog E

SZÓCIK Somog Ed ír hírlapír szü Kaposváro 18 ja 16 meg Budapest 19 au Kor le újságí 1877-t kezd hit törvényszé tolmác vo néme franci ango olas ma oro nyelvekne szerkesztet el nagyo magy enciklopédiá tizenhatkötet Magy Lexikon me azonb n fejeződö b 1880-b Ország-Világ szerkesztett ma Budapes Hirl bel munkatár let lap íro népsze tudomány tárc soká népszerű volta B n szakszerűe foglalkozo etrus szum kérdésekk szumir-turá rokonságg i tárgyr í műv Szumir magyar 19 Emlékezzü régiekr 19 Ezek kív í franci ang ola nyelvtan fordíto szám regén í e ötnyel szótá k kötetbe

14543.

CÍMS Somo

SZEMÉLYN Somo

SZÓCI Somo E í hírlapí sz Kaposvár 1 j 1 me Budapes 1 a Ko l újság 1877- kez hi törvénysz tolmá v ném franc ang ola m or nyelvekn szerkeszte e nagy mag enciklopédi tizenhatköte Mag Lexiko m azon fejeződ 1880- Ország-Vilá szerkesztet m Budape Hir be munkatá le la ír népsz tudomán tár sok népszer volt szakszerű foglalkoz etru szu kérdések szumir-tur rokonság tárgy mű Szumi magya 1 Emlékezz régiek 1 Eze kí franc an ol nyelvta fordít szá regé ötnye szót kötetb

14543

CÍM Som

SZEMÉLY Som

SZÓC Som hírlap s Kaposvá m Budape K újsá 1877 ke h törvénys tolm né fran an ol o nyelvek szerkeszt nag ma enciklopéd tizenhatköt Ma Lexik azo fejező 1880 Ország-Vil szerkeszte Budap Hi b munkat l l í néps tudomá tá so népsze vol szakszer foglalko etr sz kérdése szumir-tu rokonsá tárg m Szum magy Emlékez régie Ez k fran a o nyelvt fordí sz reg ötny szó kötet

1454

CÍ So

SZEMÉL So

SZÓ So hírla Kaposv Budap újs 187 k törvény tol n fra a o nyelve szerkesz na m enciklopé tizenhatkö M Lexi az fejez 188 Ország-Vi szerkeszt Buda H munka nép tudom t s népsz vo szaksze foglalk et s kérdés szumir-t rokons tár Szu mag Emléke régi E fra nyelv ford s re ötn sz köte