14546.htm

CÍMSZÓ: Somogynagybajom

SZÓCIKK: Somogynagybajom, nagyk. Somogy vm. 4970 lak. A S.-i (statusquo) hitközség a XVIII. sz. végén alakult. Alapítói s egyben első elöljárói Láng József, Braun Leb, Krausz Ábrahám és Steiner Ignác kereskedők voltak. Templomát, melyet ma is használnak, még 1878. építette a hitközség. Négy-osztályos elemi iskolája 1861. létesült. A háború után az iskolától megvonták az államsegélyt s miután a hitközség saját erejéből nem tudta fenntartani, 1921. kénytelen volt az iskolát megszüntetni. A hitközségnek volt egy nőegylete, amely ugyancsak beszüntette működését. A Chevra Kadisa 1828. alakult, s vezetője a mindenkori hitközségi elnök. A hitközség tagjai közül néhai Krausz Albert nagyobb gőzmalmot létesített, melyet jelenleg utódai vezetnek, Böhm Ernő volt takarékpénztári igazgató, a hitközség elnöke pedig egy kb. 3500 holdas mintagazdaságot vezet. A hitközség évi költségvetése 3600 pengő, melynek egy kis részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Somogysárd, Mezőcsokonya, Újvárfalva, Kiskorpád és Kisasszond községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 110, a családok száma 40, adót 34-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 3 gazdálkodó, 1 katona, 10 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 4 munkás, 5 nagyiparos, 3 orvos, 6 iparos, 2 magánzó, 1 egyéb. A hitközség tagjai közül a világháborúban 18-an vettek részt és 8-an estek el. Mai vezetősége: Böhm Ernő elnök, Varga Samu alelnök, Friedmann Géza pénztárnok, Rosenberg Izidor szentegyleti pénztárnok, Zala Mór jegyző. A rabbiállás évek óta betöltetlen. A hitközség kántora Ehrenkreis Simon


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4546. címszó a lexikon => 797. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14546.htm

CÍMSZÓ: Somogynagybajom

SZÓCIKK: Somogynagybajom, nagyk. Somogy vm. 4970 lak. A S.-i statusquo hitközség a XVIII. sz. végén alakult. Alapítói s egyben első elöljárói Láng József, Braun Leb, Krausz Ábrahám és Steiner Ignác kereskedők voltak. Templomát, melyet ma is használnak, még 1878. építette a hitközség. Négy-osztályos elemi iskolája 1861. létesült. A háború után az iskolától megvonták az államsegélyt s miután a hitközség saját erejéből nem tudta fenntartani, 1921. kénytelen volt az iskolát megszüntetni. A hitközségnek volt egy nőegylete, amely ugyancsak beszüntette működését. A Chevra Kadisa 1828. alakult, s vezetője a mindenkori hitközségi elnök. A hitközség tagjai közül néhai Krausz Albert nagyobb gőzmalmot létesített, melyet jelenleg utódai vezetnek, Böhm Ernő volt takarékpénztári igazgató, a hitközség elnöke pedig egy kb. 3500 holdas mintagazdaságot vezet. A hitközség évi költségvetése 3600 pengő, melynek egy kis részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Somogysárd, Mezőcsokonya, Újvárfalva, Kiskorpád és Kisasszond községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 110, a családok száma 40, adót 34-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 3 gazdálkodó, 1 katona, 10 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 4 munkás, 5 nagyiparos, 3 orvos, 6 iparos, 2 magánzó, 1 egyéb. A hitközség tagjai közül a világháborúban 18-an vettek részt és 8-an estek el. Mai vezetősége: Böhm Ernő elnök, Varga Samu alelnök, Friedmann Géza pénztárnok, Rosenberg Izidor szentegyleti pénztárnok, Zala Mór jegyző. A rabbiállás évek óta betöltetlen. A hitközség kántora Ehrenkreis Simon

14546.ht

CÍMSZÓ Somogynagybajo

SZÓCIKK Somogynagybajom nagyk Somog vm 497 lak S.- statusqu hitközsé XVIII sz végé alakult Alapító egybe els elöljáró Lán József Brau Leb Kraus Ábrahá é Steine Igná kereskedő voltak Templomát melye m i használnak mé 1878 épített hitközség Négy-osztályo elem iskoláj 1861 létesült hábor utá a iskolátó megvontá a államsegély miutá hitközsé sajá erejébő ne tudt fenntartani 1921 kénytele vol a iskolá megszüntetni hitközségne vol eg nőegylete amel ugyancsa beszüntett működését Chevr Kadis 1828 alakult vezetőj mindenkor hitközség elnök hitközsé tagja közü néha Kraus Alber nagyob gőzmalmo létesített melye jelenle utóda vezetnek Böh Ern vol takarékpénztár igazgató hitközsé elnök pedi eg kb 350 holda mintagazdaságo vezet hitközsé év költségvetés 360 pengő melyne eg ki részé szociáli é filantrópiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe Somogysárd Mezőcsokonya Újvárfalva Kiskorpá é Kisasszon községe tartoznak hitközsé lélekszám 110 családo szám 40 adó 34-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó katona 1 kereskedő ügyvéd köztisztviselő munkás nagyiparos orvos iparos magánzó egyéb hitközsé tagja közü világháborúba 18-a vette rész é 8-a este el Ma vezetősége Böh Ern elnök Varg Sam alelnök Friedman Géz pénztárnok Rosenber Izido szentegylet pénztárnok Zal Mó jegyző rabbiállá éve ót betöltetlen hitközsé kántor Ehrenkrei Simo

14546.h

CÍMSZ Somogynagybaj

SZÓCIK Somogynagybajo nagy Somo v 49 la S. statusq hitközs XVII s vég alakul Alapít egyb el elöljár Lá Józse Bra Le Krau Ábrah Stein Ign keresked volta Templomá mely használna m 187 építet hitközsé Négy-osztály ele iskolá 186 létesül hábo ut iskolát megvont államsegél miut hitközs saj erejéb n tud fenntartan 192 kénytel vo iskol megszüntetn hitközségn vo e nőegylet ame ugyancs beszüntet működésé Chev Kadi 182 alakul vezető mindenko hitközsé elnö hitközs tagj köz néh Krau Albe nagyo gőzmalm létesítet mely jelenl utód vezetne Bö Er vo takarékpénztá igazgat hitközs elnö ped e k 35 hold mintagazdaság veze hitközs é költségveté 36 peng melyn e k rész szociál filantrópik célok fordítj hitközs anyaköny területéh Somogysár Mezőcsokony Újvárfalv Kiskorp Kisasszo község tartozna hitközs lélekszá 11 család szá 4 ad 34- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod katon keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo iparo magánz egyé hitközs tagj köz világháborúb 18- vett rés 8- est e M vezetőség Bö Er elnö Var Sa alelnö Friedma Gé pénztárno Rosenbe Izid szentegyle pénztárno Za M jegyz rabbiáll év ó betöltetle hitközs kánto Ehrenkre Sim

14546.

CÍMS Somogynagyba

SZÓCI Somogynagybaj nag Som 4 l S status hitköz XVI vé alaku Alapí egy e elöljá L Józs Br L Kra Ábra Stei Ig kereske volt Templom mel használn 18 építe hitközs Négy-osztál el iskol 18 létesü háb u iskolá megvon államsegé miu hitköz sa erejé tu fenntarta 19 kényte v isko megszüntet hitközség v nőegyle am ugyanc beszünte működés Che Kad 18 alaku vezet mindenk hitközs eln hitköz tag kö né Kra Alb nagy gőzmal létesíte mel jelen utó vezetn B E v takarékpénzt igazga hitköz eln pe 3 hol mintagazdasá vez hitköz költségvet 3 pen mely rés szociá filantrópi célo fordít hitköz anyakön területé Somogysá Mezőcsokon Újvárfal Kiskor Kisassz közsé tartozn hitköz léleksz 1 csalá sz a 34 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko kato kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv ipar magán egy hitköz tag kö világháború 18 vet ré 8 es vezetősé B E eln Va S aleln Friedm G pénztárn Rosenb Izi szentegyl pénztárn Z jegy rabbiál é betöltetl hitköz kánt Ehrenkr Si

14546

CÍM Somogynagyb

SZÓC Somogynagyba na So statu hitkö XV v alak Alap eg elölj Józ B Kr Ábr Ste I keresk vol Templo me használ 1 épít hitköz Négy-osztá e isko 1 létes há iskol megvo államseg mi hitkö s erej t fenntart 1 kényt isk megszünte hitközsé nőegyl a ugyan beszünt működé Ch Ka 1 alak veze minden hitköz el hitkö ta k n Kr Al nag gőzma létesít me jele ut vezet takarékpénz igazg hitkö el p ho mintagazdas ve hitkö költségve pe mel ré szoci filantróp cél fordí hitkö anyakö terület Somogys Mezőcsoko Újvárfa Kisko Kisass közs tartoz hitkö léleks csal s 3 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk kat keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or ipa magá eg hitkö ta k világhábor 1 ve r e vezetős el V alel Fried pénztár Rosen Iz szentegy pénztár jeg rabbiá betöltet hitkö kán Ehrenk S

1454

CÍ Somogynagy

SZÓ Somogynagyb n S stat hitk X ala Ala e elöl Jó K Áb St keres vo Templ m haszná épí hitkö Négy-oszt isk léte h isko megv államse m hitk ere fenntar kény is megszünt hitközs nőegy ugya beszün működ C K ala vez minde hitkö e hitk t K A na gőzm létesí m jel u veze takarékpén igaz hitk e h mintagazda v hitk költségv p me r szoc filantró cé ford hitk anyak terüle Somogy Mezőcsok Újvárf Kisk Kisas köz tarto hitk lélek csa fize Foglal sze nagykeres gazdál ka keres üg köztisztvi mu nagyip o ip mag e hitk t világhábo v vezető e ale Frie pénztá Rose I szenteg pénztá je rabbi betölte hitk ká Ehren