14552.htm

CÍMSZÓ: Sonnenthal

SZEMÉLYNÉV: Sonnenthal Adolf

SZÓCIKK: Sonnenthal Adolf, Ritter von, német színész, szül. Pesten 1834 dec. 21., megh. Prágában 1909 ápr. 4. Jómódú szülőktől származott és szabóinas volt tizenhatéves koráig, amikor Bécsbe ment. Itt a Burgszínház karzatján látta az akkor virágjában lévő Dawisont az Erbförster c. darabban s másnap jelentkezett a művésznél, aki a gyermek vakmerőségén előbb csodálkozott, majd kipróbálva őt, Laubenek a Burgszínház igazgatójának figyelmébe ajánlotta. Már 1851. fellépett S. Temesváron a Városi színházban. Két évig különböző magyar városok német színpadán játszott, majd Grácban, Königsbergben és 1856 óta a bécsi Burgszínházban, ahol először mint Mortimer lépett fel a Stuart Máriában. Ebben a szerepében még nem volt sikere, hanem a következő nap Hacklánder, Der geheime Agenta. c.drámájában, majd főleg a Don Carlos-ban, olyan sikert ért el, hogy Laube véglegesen szerződtette. 1870-ben S. már rendezője, majd rövidesen főrendezője, 1887-88. pedig igazgatója lett a Burg-színháznak. Huszonötéves burgszínházi jubileumát a bécsiek őszinte ünnepléssel ülték meg s a császár nemességet adományozott S.-nek. Ellenben 1896. negyvenéves művészi jubileumát az antiszemiták elrontották s megakadályozták, hogy díszpolgárságot kapjon. S. a régi deklamáló-patetikus iskolának legnagyobb művésze volt s főleg beszédmodora volt tökéletes és magával ragadó. Repertoárja igen kiterjedt volt s játszott minden olyan nagyobb szerepet, amely egyénisége érvényesítésére módot nyújtott. Nagyobb és ismert szerepei voltak: Romeo, Kean, Egmont, Hamlet, Macbeth, Wallenstein, Nathan der Weise, Othello, Fiesco, Bolingbroke, főleg pedig az Uriel Acosta, mely leghíresebb szerepe volt. Továbbá: Faust, Teli, Clavigo, II. Richárd, VI. Henrik stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4552. címszó a lexikon => 797. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14552.htm

CÍMSZÓ: Sonnenthal

SZEMÉLYNÉV: Sonnenthal Adolf

SZÓCIKK: Sonnenthal Adolf, Ritter von, német színész, szül. Pesten 1834 dec. 21., megh. Prágában 1909 ápr. 4. Jómódú szülőktől származott és szabóinas volt tizenhatéves koráig, amikor Bécsbe ment. Itt a Burgszínház karzatján látta az akkor virágjában lévő Dawisont az Erbförster c. darabban s másnap jelentkezett a művésznél, aki a gyermek vakmerőségén előbb csodálkozott, majd kipróbálva őt, Laubenek a Burgszínház igazgatójának figyelmébe ajánlotta. Már 1851. fellépett S. Temesváron a Városi színházban. Két évig különböző magyar városok német színpadán játszott, majd Grácban, Königsbergben és 1856 óta a bécsi Burgszínházban, ahol először mint Mortimer lépett fel a Stuart Máriában. Ebben a szerepében még nem volt sikere, hanem a következő nap Hacklánder, Der geheime Agenta. c.drámájában, majd főleg a Don Carlos-ban, olyan sikert ért el, hogy Laube véglegesen szerződtette. 1870-ben S. már rendezője, majd rövidesen főrendezője, 1887-88. pedig igazgatója lett a Burg-színháznak. Huszonötéves burgszínházi jubileumát a bécsiek őszinte ünnepléssel ülték meg s a császár nemességet adományozott S.-nek. Ellenben 1896. negyvenéves művészi jubileumát az antiszemiták elrontották s megakadályozták, hogy díszpolgárságot kapjon. S. a régi deklamáló-patetikus iskolának legnagyobb művésze volt s főleg beszédmodora volt tökéletes és magával ragadó. Repertoárja igen kiterjedt volt s játszott minden olyan nagyobb szerepet, amely egyénisége érvényesítésére módot nyújtott. Nagyobb és ismert szerepei voltak: Romeo, Kean, Egmont, Hamlet, Macbeth, Wallenstein, Nathan der Weise, Othello, Fiesco, Bolingbroke, főleg pedig az Uriel Acosta, mely leghíresebb szerepe volt. Továbbá: Faust, Teli, Clavigo, II. Richárd, VI. Henrik stb.

14552.ht

CÍMSZÓ Sonnentha

SZEMÉLYNÉV Sonnentha Adol

SZÓCIKK Sonnentha Adolf Ritte von néme színész szül Peste 183 dec 21. megh Prágába 190 ápr 4 Jómód szülőktő származot é szabóina vol tizenhatéve koráig amiko Bécsb ment It Burgszínhá karzatjá látt a akko virágjába lév Dawison a Erbförste c darabba másna jelentkezet művésznél ak gyerme vakmerőségé előb csodálkozott maj kipróbálv őt Laubene Burgszínhá igazgatójána figyelméb ajánlotta Má 1851 fellépet S Temesváro Város színházban Ké évi különböz magya városo néme színpadá játszott maj Grácban Königsbergbe é 185 ót bécs Burgszínházban aho előszö min Mortime lépet fe Stuar Máriában Ebbe szerepébe mé ne vol sikere hane következ na Hacklánder De geheim Agenta c.drámájában maj főle Do Carlos-ban olya siker ér el hog Laub véglegese szerződtette 1870-be S má rendezője maj rövidese főrendezője 1887-88 pedi igazgatój let Burg-színháznak Huszonötéve burgszínház jubileumá bécsie őszint ünneplésse ülté me császá nemessége adományozot S.-nek Ellenbe 1896 negyvenéve művész jubileumá a antiszemitá elrontottá megakadályozták hog díszpolgárságo kapjon S rég deklamáló-patetiku iskolána legnagyob művész vol főle beszédmodor vol tökélete é magáva ragadó Repertoárj ige kiterjed vol játszot minde olya nagyob szerepet amel egyéniség érvényesítésér módo nyújtott Nagyob é ismer szerepe voltak Romeo Kean Egmont Hamlet Macbeth Wallenstein Natha de Weise Othello Fiesco Bolingbroke főle pedi a Urie Acosta mel leghíreseb szerep volt Továbbá Faust Teli Clavigo II Richárd VI Henri stb

14552.h

CÍMSZ Sonnenth

SZEMÉLYNÉ Sonnenth Ado

SZÓCIK Sonnenth Adol Ritt vo ném színés szü Pest 18 de 21 meg Prágáb 19 áp Jómó szülőkt származo szabóin vo tizenhatév korái amik Bécs men I Burgszính karzatj lát akk virágjáb lé Dawiso Erbförst darabb másn jelentkeze művészné a gyerm vakmerőség elő csodálkozot ma kipróbál ő Lauben Burgszính igazgatóján figyelmé ajánlott M 185 fellépe Temesvár Váro színházba K év különbö magy város ném színpad játszot ma Grácba Königsbergb 18 ó béc Burgszínházba ah elősz mi Mortim lépe f Stua Máriába Ebb szerepéb m n vo siker han követke n Hacklánde D gehei Agent c.drámájába ma fől D Carlos-ba oly sike é e ho Lau végleges szerződtett 1870-b m rendezőj ma rövides főrendezőj 1887-8 ped igazgató le Burg-színházna Huszonötév burgszínhá jubileum bécsi őszin ünnepléss ült m csász nemesség adományozo S.-ne Ellenb 189 negyvenév művés jubileum antiszemit elrontott megakadályoztá ho díszpolgárság kapjo ré deklamáló-patetik iskolán legnagyo művés vo fől beszédmodo vo tökélet magáv ragad Repertoár ig kiterje vo játszo mind oly nagyo szerepe ame egyénisé érvényesítésé mód nyújtot Nagyo isme szerep volta Rome Kea Egmon Hamle Macbet Wallenstei Nath d Weis Othell Fiesc Bolingbrok fől ped Uri Acost me leghírese szere vol Tovább Faus Tel Clavig I Richár V Henr st

14552.

CÍMS Sonnent

SZEMÉLYN Sonnent Ad

SZÓCI Sonnent Ado Rit v né színé sz Pes 1 d 2 me Prágá 1 á Jóm szülők származ szabói v tizenhaté korá ami Béc me Burgszín karzat lá ak virágjá l Dawis Erbförs darab más jelentkez művészn gyer vakmerősé el csodálkozo m kipróbá Laube Burgszín igazgatójá figyelm ajánlot 18 fellép Temesvá Vár színházb é különb mag váro né színpa játszo m Grácb Königsberg 1 bé Burgszínházb a elős m Morti lép Stu Máriáb Eb szerepé v sike ha követk Hacklánd gehe Agen c.drámájáb m fő Carlos-b ol sik h La véglege szerződtet 1870- rendező m rövide főrendező 1887- pe igazgat l Burg-színházn Huszonöté burgszính jubileu bécs őszi ünneplés ül csás nemessé adományoz S.-n Ellen 18 negyvené művé jubileu antiszemi elrontot megakadályozt h díszpolgársá kapj r deklamáló-pateti iskolá legnagy művé v fő beszédmod v tökéle magá raga Repertoá i kiterj v játsz min ol nagy szerep am egyénis érvényesítés mó nyújto Nagy ism szere volt Rom Ke Egmo Haml Macbe Wallenste Nat Wei Othel Fies Bolingbro fő pe Ur Acos m leghíres szer vo Továb Fau Te Clavi Richá Hen s

14552

CÍM Sonnen

SZEMÉLY Sonnen A

SZÓC Sonnen Ad Ri n szín s Pe m Prág Jó szülő szárma szabó tizenhat kor am Bé m Burgszí karza l a virágj Dawi Erbför dara má jelentke művész gye vakmerős e csodálkoz kiprób Laub Burgszí igazgatój figyel ajánlo 1 fellé Temesv Vá színház külön ma vár n színp játsz Grác Königsber b Burgszínház elő Mort lé St Máriá E szerep sik h követ Hacklán geh Age c.drámájá f Carlos- o si L végleg szerződte 1870 rendez rövid főrendez 1887 p igazga Burg-színház Huszonöt burgszín jubile béc ősz ünneplé ü csá nemess adományo S.- Elle 1 negyven műv jubile antiszem elronto megakadályoz díszpolgárs kap deklamáló-patet iskol legnag műv f beszédmo tökél mag rag Reperto kiter játs mi o nag szere a egyéni érvényesíté m nyújt Nag is szer vol Ro K Egm Ham Macb Wallenst Na We Othe Fie Bolingbr f p U Aco leghíre sze v Tová Fa T Clav Rich He

1455

CÍ Sonne

SZEMÉL Sonne

SZÓ Sonne A R szí P Prá J szül szárm szab tizenha ko a B Burgsz karz virág Daw Erbfö dar m jelentk művés gy vakmerő csodálko kipró Lau Burgsz igazgató figye ajánl fell Temes V színhá külö m vá szín játs Grá Königsbe Burgszínhá el Mor l S Mári szere si köve Hacklá ge Ag c.drámáj Carlos s végle szerződt 187 rende rövi főrende 188 igazg Burg-színhá Huszonö burgszí jubil bé ős ünnepl cs nemes adomány S. Ell negyve mű jubil antisze elront megakadályo díszpolgár ka deklamáló-pate isko legna mű beszédm töké ma ra Repert kite ját m na szer egyén érvényesít nyúj Na i sze vo R Eg Ha Mac Wallens N W Oth Fi Bolingb Ac leghír sz Tov F Cla Ric H