14555.htm

CÍMSZÓ: Sopron

SZÓCIKK: "Dux Mózes Áron voltak. Ekkor azonban temető, rabbi éa állandó zsinagóga még mindig nem volt. Az ima-összejöveteleket különböző bérelt lakásokban tartották. Miután 1862. a temető helyre vonatkozó kérelmet a városi tanács ismét visszautasította, a hitközség vezetősége elhatározta, hogy önerejükből fognak temetőt létesíteni. Összegyűjtötték, a szükséges pénzt és 1869. megvették az ú.n. Leimsieder -telket, ahol a mai zsidó temető áll. Ugyanebben az évben alakult meg a Chevra Kadisa, amely ma Léderer Sándor vezetése alatt áll és 90 taggal bir. A hitközség már 1868. szükségét érezte egy lelkipásztornak és Alt Lázárt bízta meg, aki Rehberger A. dájánnal együtt végezte a rabbi-teendőket. Működésével azonban nem voltak megelégedve és 1872. elbocsátották. Ekkor a hitközség 20 évig rabbi nélkül maradt, ami azzal magyarázható, hogy a templom- és iskolaépítéssel volt elfoglalva és ez a munka minden erejét lekötötte. Az emancipáció (1. o.) utáni emlékezetes kongresszus következtében a tagok egyrésze kivált és megalapították az orthodox hitközséget. De az anya-hitközség sem fogadta el a kongresszusi szabályzatokat és megmaradt régi sta-tusquo-ante alapon. A templomépítés eközben nagyon lassan haladt s egy szerencsétlen véletlen jött a hitközség segítségére. Rosenfeld Jakab, a hitközség legnagyobb jótevője az Asehaf-fenburg melletti vasúti szerencsétlenségnél életét veszítette és a katasztrófa helyén végrendeletet készített, amelyben 20,000 forintot a soproni hitközség javára hagyományozott. Ebből az összegből és a tagok járulékaiból épült fel a mai templom 1876., amelyet nagy ünnepélyességgel Jellinek Adolf bécsi rabbi avatott fel. 1884-ben befejeződött az iskola felépítése is. amelyhez 400 forinttal Széchenyi László gróf is hozzájárult. Az iskola mindinkább magyarosodni kezdett és 1893.rendszeresítették a magyarnyelvoktatást. A jótékonyság gyakorlását különböző, e célból alakult egyesületek végezték és végzik ma is. 1863-ban megalakult a Nőegylet, később a Betegsegélyző Egylet, a szegény gyermekek felruházásával foglalkozó Fillér-Egylet és a szegény diákok támogatására szolgáló Deáksegélyző Egyesület. 1892-ben a rabbiszék betöltése végett meghívták Spira Jakab és Büchler Adolf rabbikat. Mindkét jelöltnek voltak párthívei és az ellentétek annyira kiélesedtek, hogy legjobbnak látták mindkettőtől elállni. A választást bizonytalan időre elhalasztották és csak 1894. tartották meg, amidőn szinte egyhangúlag megválasztották Pollák Miksát (1. o.), aki ma is a hitközség élén áll. A hitközség lélekszáma kb 1500, családszám 250 körül van, 308 adófizető taggal. Foglalkozásuk: 120 kereskedő. 8 nagykereskedő, 36 köztisztviselő, 30 magántisztviselő, 20 magánzó, 19 orvos, 17 iparos, 13 ügyvéd, 6 tanító. 4 nagyiparos, 4 vállalkozó, 4 mérnök, 3 más szabad pályán, 2 író, 2 katona, 1 gazdálkodó és 19 egyéb, 10 közadakozásból él. Évi költségvetés 32,906 pengő, amiből 30,000 pengőt hitéleti, szociális és filantropikus célokra költenek. Anyakönyvi területéhez tartoznak a soproni járás községei. Az iskola tantestülete Lantos Jakab igazgató, Hoffner Júlia és Weinberger Ernő tanítók. A világháborúban 356-on katonáskodtak és 23 hősi halált halt. A hitközség tagjai közül többeknek nagy szerepük van a gyáripar kiépítésében. A következő vállalatok vannak zsidók kezében: Hacker Lipót és Fia, Schwartz Viktor téglagyárak, Maier Leo. Eisenmann és Reisz, Walter Kürt textilgyárak, Jacobi Sándor szivarkahüvelygyár. A hitközség mai vezetősége: Pollák Miksa főrabbi, Schönberger Gusztáv elnök, ifj. Hacker Lipót és Mitzger Salamon alelnökök, Schiller Vilmos pénztárnok, Scheiber Samu, Strausz Jakab és Weisz Henrik templomgondnokok, Német Vilmos iskolaszéki elnök, Strasser Emil iskolaszéki alelnök, Kemenes Aladár hitközségi ügyész, Léderer Sándor és Kerpel Ignác iskolaépületi gondnokok, Nagy Ferenc, Krausz Mihály és Spitzer József előljárósági tagok, Horvát Rezső jegyző Az orthodox hitközséget a hitközségből 1873. kivált 48 tag alapította meg. Még a megalakulás évében rabbit választott a hitközség Grünwald Manó (1. o.) személyében, aki 55 év után ma is a hitközség élén áll. A hitközség első elnöke Pollák Salamon volt, akit Fuehs Vilmos, Gellis Miksa, Frischmann Jakab, Wittmann Károly, Klaber Károly, Fuchs Jónás, Klaber Adolf, Klaber Ödön, Ullmann Henrik, Rosenberger Béla, Schiff Ödön, Friedmann Izidor, végül pedig Weiler Béla követett az elnöki székben. A kiváló és lelkes vezetőknek tulajdonítható, hogy a hitközség gyors tempóban fejlődött, tagjainak száma csakhamar megkétszereződött s olyan intézményei létesültek, amelyek gondosan őrködnek a hagyományok felett. 1874-ben létesült a Talmud Tóra iskola, amelyet a hitközség csak szubvencionál, de magánosok tartanak fel. A Talmud Tóra 1923. új, modern berendezésű hajlékba került, melyet Goldsohmied Szigfried kezdeményezésére önkéntes adományokból létesítettek. Az iskolának ma három tanítója van s növendékeinek száma 80. 1890 -91-ben épült a hitközség nagy temploma. A 23,800 forintos építkezési költséget a hitközség kölcsön útján fedezte. 1911-ben rituális fürdőt és pászkaházat épített a hitközség, ugyanakkor és ezután is többször próbált elemi népiskolát létesíteni, de nem sikertilt, úgy hogy a gyermekek a status-quo hitközség iskoláját látogatják. 1912-ben Klauber Győző nagy adománya segítségével külön temetőt létesítettek. 1917-ben alakult meg a jesiva, amelynek Poser Simon a vezetője és hallgatóinak száma kb. 50. A hitközség intézményei : a Chevra Kadisa, melynek elnöke Friedmann Vilmos, alelnöke Bienenfeld Benő, a Talmud Tóra, melynek elnöke Goldschmied Szigfried, alelnöke Schischa Simon, a felnőttek talmudi és biblia oktatására szolgáló Sász Chevra, melynek elnöke Bienenfeld Dezső, alelnöke Fleischmann Samu, előadó rabbija Müller Lajos. Ezenkívül van még egy Nőegylet, melynek Schiff Izidorné az elnöke és Steiner Miksáné az alelnöke, egy Bikur Cholim beteg-segélyzőegyesület, mely Breuer Ignác elnöklete alatt működik és egy Tiferesz Bachurim egyesület, mely a héber kultúra ismertetését tűzte ki céljául. A hitközség tagjai közül Weiler Béla elnök városi ügyész, a társadalmi életben is előkelő szerepet játszik. Ipari vállalkozásokat létesítettek: Steiner József (téglagyár), Steiner Gyula és Emil (ugyancsak téglagyár); mindkét üzem nagyszámú munkást foglalkoztat. A hitközség 50,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 8000 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség történetét Pollák Miksa írta meg: A zsidók története S.-ban c könyvében. A hitközség lélekszáma kb. 1100, a családok száma 225, adót 209-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 12 nagykereskedő, 1 tanító, 124 kereskedő, 2 ügyvéd, 2 munkás, 4 nagyiparos, 1 orvos, 16 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 14 iparos, 12 magánzó és 19 egyéb. A hitközség mai vezetősége : Grünwald Manó főrabbi, Weiler Béla elnök, Schischa Simon alelnök, Feigelstock Mór pénztáros, Friedmann Izidor ellenőr, Müller Fülöp és Goldschmied Ede templomi elöljárók."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4555. címszó a lexikon => 800. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14555.htm

CÍMSZÓ: Sopron

SZÓCIKK: Dux Mózes Áron voltak. Ekkor azonban temető, rabbi éa állandó zsinagóga még mindig nem volt. Az ima-összejöveteleket különböző bérelt lakásokban tartották. Miután 1862. a temető helyre vonatkozó kérelmet a városi tanács ismét visszautasította, a hitközség vezetősége elhatározta, hogy önerejükből fognak temetőt létesíteni. Összegyűjtötték, a szükséges pénzt és 1869. megvették az ú.n. Leimsieder -telket, ahol a mai zsidó temető áll. Ugyanebben az évben alakult meg a Chevra Kadisa, amely ma Léderer Sándor vezetése alatt áll és 90 taggal bir. A hitközség már 1868. szükségét érezte egy lelkipásztornak és Alt Lázárt bízta meg, aki Rehberger A. dájánnal együtt végezte a rabbi-teendőket. Működésével azonban nem voltak megelégedve és 1872. elbocsátották. Ekkor a hitközség 20 évig rabbi nélkül maradt, ami azzal magyarázható, hogy a templom- és iskolaépítéssel volt elfoglalva és ez a munka minden erejét lekötötte. Az emancipáció 1. o. utáni emlékezetes kongresszus következtében a tagok egyrésze kivált és megalapították az orthodox hitközséget. De az anya-hitközség sem fogadta el a kongresszusi szabályzatokat és megmaradt régi sta-tusquo-ante alapon. A templomépítés eközben nagyon lassan haladt s egy szerencsétlen véletlen jött a hitközség segítségére. Rosenfeld Jakab, a hitközség legnagyobb jótevője az Asehaf-fenburg melletti vasúti szerencsétlenségnél életét veszítette és a katasztrófa helyén végrendeletet készített, amelyben 20,000 forintot a soproni hitközség javára hagyományozott. Ebből az összegből és a tagok járulékaiból épült fel a mai templom 1876., amelyet nagy ünnepélyességgel Jellinek Adolf bécsi rabbi avatott fel. 1884-ben befejeződött az iskola felépítése is. amelyhez 400 forinttal Széchenyi László gróf is hozzájárult. Az iskola mindinkább magyarosodni kezdett és 1893.rendszeresítették a magyarnyelvoktatást. A jótékonyság gyakorlását különböző, e célból alakult egyesületek végezték és végzik ma is. 1863-ban megalakult a Nőegylet, később a Betegsegélyző Egylet, a szegény gyermekek felruházásával foglalkozó Fillér-Egylet és a szegény diákok támogatására szolgáló Deáksegélyző Egyesület. 1892-ben a rabbiszék betöltése végett meghívták Spira Jakab és Büchler Adolf rabbikat. Mindkét jelöltnek voltak párthívei és az ellentétek annyira kiélesedtek, hogy legjobbnak látták mindkettőtől elállni. A választást bizonytalan időre elhalasztották és csak 1894. tartották meg, amidőn szinte egyhangúlag megválasztották Pollák Miksát 1. o. , aki ma is a hitközség élén áll. A hitközség lélekszáma kb 1500, családszám 250 körül van, 308 adófizető taggal. Foglalkozásuk: 120 kereskedő. 8 nagykereskedő, 36 köztisztviselő, 30 magántisztviselő, 20 magánzó, 19 orvos, 17 iparos, 13 ügyvéd, 6 tanító. 4 nagyiparos, 4 vállalkozó, 4 mérnök, 3 más szabad pályán, 2 író, 2 katona, 1 gazdálkodó és 19 egyéb, 10 közadakozásból él. Évi költségvetés 32,906 pengő, amiből 30,000 pengőt hitéleti, szociális és filantropikus célokra költenek. Anyakönyvi területéhez tartoznak a soproni járás községei. Az iskola tantestülete Lantos Jakab igazgató, Hoffner Júlia és Weinberger Ernő tanítók. A világháborúban 356-on katonáskodtak és 23 hősi halált halt. A hitközség tagjai közül többeknek nagy szerepük van a gyáripar kiépítésében. A következő vállalatok vannak zsidók kezében: Hacker Lipót és Fia, Schwartz Viktor téglagyárak, Maier Leo. Eisenmann és Reisz, Walter Kürt textilgyárak, Jacobi Sándor szivarkahüvelygyár. A hitközség mai vezetősége: Pollák Miksa főrabbi, Schönberger Gusztáv elnök, ifj. Hacker Lipót és Mitzger Salamon alelnökök, Schiller Vilmos pénztárnok, Scheiber Samu, Strausz Jakab és Weisz Henrik templomgondnokok, Német Vilmos iskolaszéki elnök, Strasser Emil iskolaszéki alelnök, Kemenes Aladár hitközségi ügyész, Léderer Sándor és Kerpel Ignác iskolaépületi gondnokok, Nagy Ferenc, Krausz Mihály és Spitzer József előljárósági tagok, Horvát Rezső jegyző Az orthodox hitközséget a hitközségből 1873. kivált 48 tag alapította meg. Még a megalakulás évében rabbit választott a hitközség Grünwald Manó 1. o. személyében, aki 55 év után ma is a hitközség élén áll. A hitközség első elnöke Pollák Salamon volt, akit Fuehs Vilmos, Gellis Miksa, Frischmann Jakab, Wittmann Károly, Klaber Károly, Fuchs Jónás, Klaber Adolf, Klaber Ödön, Ullmann Henrik, Rosenberger Béla, Schiff Ödön, Friedmann Izidor, végül pedig Weiler Béla követett az elnöki székben. A kiváló és lelkes vezetőknek tulajdonítható, hogy a hitközség gyors tempóban fejlődött, tagjainak száma csakhamar megkétszereződött s olyan intézményei létesültek, amelyek gondosan őrködnek a hagyományok felett. 1874-ben létesült a Talmud Tóra iskola, amelyet a hitközség csak szubvencionál, de magánosok tartanak fel. A Talmud Tóra 1923. új, modern berendezésű hajlékba került, melyet Goldsohmied Szigfried kezdeményezésére önkéntes adományokból létesítettek. Az iskolának ma három tanítója van s növendékeinek száma 80. 1890 -91-ben épült a hitközség nagy temploma. A 23,800 forintos építkezési költséget a hitközség kölcsön útján fedezte. 1911-ben rituális fürdőt és pászkaházat épített a hitközség, ugyanakkor és ezután is többször próbált elemi népiskolát létesíteni, de nem sikertilt, úgy hogy a gyermekek a status-quo hitközség iskoláját látogatják. 1912-ben Klauber Győző nagy adománya segítségével külön temetőt létesítettek. 1917-ben alakult meg a jesiva, amelynek Poser Simon a vezetője és hallgatóinak száma kb. 50. A hitközség intézményei : a Chevra Kadisa, melynek elnöke Friedmann Vilmos, alelnöke Bienenfeld Benő, a Talmud Tóra, melynek elnöke Goldschmied Szigfried, alelnöke Schischa Simon, a felnőttek talmudi és biblia oktatására szolgáló Sász Chevra, melynek elnöke Bienenfeld Dezső, alelnöke Fleischmann Samu, előadó rabbija Müller Lajos. Ezenkívül van még egy Nőegylet, melynek Schiff Izidorné az elnöke és Steiner Miksáné az alelnöke, egy Bikur Cholim beteg-segélyzőegyesület, mely Breuer Ignác elnöklete alatt működik és egy Tiferesz Bachurim egyesület, mely a héber kultúra ismertetését tűzte ki céljául. A hitközség tagjai közül Weiler Béla elnök városi ügyész, a társadalmi életben is előkelő szerepet játszik. Ipari vállalkozásokat létesítettek: Steiner József téglagyár , Steiner Gyula és Emil ugyancsak téglagyár ; mindkét üzem nagyszámú munkást foglalkoztat. A hitközség 50,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 8000 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség történetét Pollák Miksa írta meg: A zsidók története S.-ban c könyvében. A hitközség lélekszáma kb. 1100, a családok száma 225, adót 209-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 12 nagykereskedő, 1 tanító, 124 kereskedő, 2 ügyvéd, 2 munkás, 4 nagyiparos, 1 orvos, 16 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 14 iparos, 12 magánzó és 19 egyéb. A hitközség mai vezetősége : Grünwald Manó főrabbi, Weiler Béla elnök, Schischa Simon alelnök, Feigelstock Mór pénztáros, Friedmann Izidor ellenőr, Müller Fülöp és Goldschmied Ede templomi elöljárók.

14555.ht

CÍMSZÓ Sopro

SZÓCIKK Du Móze Áro voltak Ekko azonba temető rabb é álland zsinagóg mé mindi ne volt A ima-összejöveteleke különböz bérel lakásokba tartották Miutá 1862 temet helyr vonatkoz kérelme város tanác ismé visszautasította hitközsé vezetőség elhatározta hog önerejükbő fogna temető létesíteni Összegyűjtötték szüksége pénz é 1869 megvetté a ú.n Leimsiede -telket aho ma zsid temet áll Ugyanebbe a évbe alakul me Chevr Kadisa amel m Lédere Sándo vezetés alat ál é 9 tagga bir hitközsé má 1868 szükségé érezt eg lelkipásztorna é Al Lázár bízt meg ak Rehberge A dájánna együt végezt rabbi-teendőket Működéséve azonba ne volta megelégedv é 1872 elbocsátották Ekko hitközsé 2 évi rabb nélkü maradt am azza magyarázható hog templom é iskolaépítésse vol elfoglalv é e munk minde erejé lekötötte A emancipáci 1 o után emlékezete kongresszu következtébe tago egyrész kivál é megalapítottá a orthodo hitközséget D a anya-hitközsé se fogadt e kongresszus szabályzatoka é megmarad rég sta-tusquo-ant alapon templomépíté eközbe nagyo lassa halad eg szerencsétle véletle jöt hitközsé segítségére Rosenfel Jakab hitközsé legnagyob jótevőj a Asehaf-fenbur mellett vasút szerencsétlenségné életé veszített é katasztróf helyé végrendelete készített amelybe 20,00 forinto sopron hitközsé javár hagyományozott Ebbő a összegbő é tago járulékaibó épül fe ma templo 1876. amelye nag ünnepélyességge Jelline Adol bécs rabb avatot fel 1884-be befejeződöt a iskol felépítés is amelyhe 40 forintta Szécheny Lászl gró i hozzájárult A iskol mindinkáb magyarosodn kezdet é 1893.rendszeresítetté magyarnyelvoktatást jótékonysá gyakorlásá különböző célbó alakul egyesülete végezté é végzi m is 1863-ba megalakul Nőegylet későb Betegsegélyz Egylet szegén gyermeke felruházásáva foglalkoz Fillér-Egyle é szegén diáko támogatásár szolgál Deáksegélyz Egyesület 1892-be rabbiszé betöltés véget meghívtá Spir Jaka é Büchle Adol rabbikat Mindké jelöltne volta párthíve é a ellentéte annyir kiélesedtek hog legjobbna láttá mindkettőtő elállni választás bizonytala időr elhalasztottá é csa 1894 tartottá meg amidő szint egyhangúla megválasztottá Pollá Miksá 1 o ak m i hitközsé élé áll hitközsé lélekszám k 1500 családszá 25 körü van 30 adófizet taggal Foglalkozásuk 12 kereskedő nagykereskedő 3 köztisztviselő 3 magántisztviselő 2 magánzó 1 orvos 1 iparos 1 ügyvéd tanító nagyiparos vállalkozó mérnök má szaba pályán író katona gazdálkod é 1 egyéb 1 közadakozásbó él Év költségveté 32,90 pengő amibő 30,00 pengő hitéleti szociáli é filantropiku célokr költenek Anyakönyv területéhe tartozna sopron járá községei A iskol tantestület Lanto Jaka igazgató Hoffne Júli é Weinberge Ern tanítók világháborúba 356-o katonáskodta é 2 hős halál halt hitközsé tagja közü többekne nag szerepü va gyáripa kiépítésében következ vállalato vanna zsidó kezében Hacke Lipó é Fia Schwart Vikto téglagyárak Maie Leo Eisenman é Reisz Walte Kür textilgyárak Jacob Sándo szivarkahüvelygyár hitközsé ma vezetősége Pollá Miks főrabbi Schönberge Gusztá elnök ifj Hacke Lipó é Mitzge Salamo alelnökök Schille Vilmo pénztárnok Scheibe Samu Straus Jaka é Weis Henri templomgondnokok Néme Vilmo iskolaszék elnök Strasse Emi iskolaszék alelnök Kemene Aladá hitközség ügyész Lédere Sándo é Kerpe Igná iskolaépület gondnokok Nag Ferenc Kraus Mihál é Spitze Józse előljáróság tagok Horvá Rezs jegyz A orthodo hitközsége hitközségbő 1873 kivál 4 ta alapított meg Mé megalakulá évébe rabbi választot hitközsé Grünwal Man 1 o személyében ak 5 é utá m i hitközsé élé áll hitközsé els elnök Pollá Salamo volt aki Fueh Vilmos Gelli Miksa Frischman Jakab Wittman Károly Klabe Károly Fuch Jónás Klabe Adolf Klabe Ödön Ullman Henrik Rosenberge Béla Schif Ödön Friedman Izidor végü pedi Weile Bél követet a elnök székben kivál é lelke vezetőkne tulajdonítható hog hitközsé gyor tempóba fejlődött tagjaina szám csakhama megkétszereződöt olya intézménye létesültek amelye gondosa őrködne hagyományo felett 1874-be létesül Talmu Tór iskola amelye hitközsé csa szubvencionál d magánoso tartana fel Talmu Tór 1923 új moder berendezés hajlékb került melye Goldsohmie Szigfrie kezdeményezésér önkénte adományokbó létesítettek A iskolána m háro tanítój va növendékeine szám 80 189 -91-be épül hitközsé nag temploma 23,80 forinto építkezés költsége hitközsé kölcsö útjá fedezte 1911-be rituáli fürdő é pászkaháza építet hitközség ugyanakko é ezutá i többszö próbál elem népiskolá létesíteni d ne sikertilt úg hog gyermeke status-qu hitközsé iskolájá látogatják 1912-be Klaube Győz nag adomány segítségéve külö temető létesítettek 1917-be alakul me jesiva amelyne Pose Simo vezetőj é hallgatóina szám kb 50 hitközsé intézménye Chevr Kadisa melyne elnök Friedman Vilmos alelnök Bienenfel Benő Talmu Tóra melyne elnök Goldschmie Szigfried alelnök Schisch Simon felnőtte talmud é bibli oktatásár szolgál Sás Chevra melyne elnök Bienenfel Dezső alelnök Fleischman Samu előad rabbij Mülle Lajos Ezenkívü va mé eg Nőegylet melyne Schif Izidorn a elnök é Steine Miksán a alelnöke eg Biku Choli beteg-segélyzőegyesület mel Breue Igná elnöklet alat működi é eg Tiferes Bachuri egyesület mel hébe kultúr ismertetésé tűzt k céljául hitközsé tagja közü Weile Bél elnö város ügyész társadalm életbe i előkel szerepe játszik Ipar vállalkozásoka létesítettek Steine Józse téglagyá Steine Gyul é Emi ugyancsa téglagyá mindké üze nagyszám munkás foglalkoztat hitközsé 50,00 pengő év költségvetésse dolgozik melybő 800 pengő fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé történeté Pollá Miks írt meg zsidó történet S.-ba könyvében hitközsé lélekszám kb 1100 családo szám 225 adó 209-e fizetnek Foglalkozá szerint 1 nagykereskedő tanító 12 kereskedő ügyvéd munkás nagyiparos orvos 1 magántisztviselő vállalkozó 1 iparos 1 magánz é 1 egyéb hitközsé ma vezetőség Grünwal Man főrabbi Weile Bél elnök Schisch Simo alelnök Feigelstoc Mó pénztáros Friedman Izido ellenőr Mülle Fülö é Goldschmie Ed templom elöljárók

14555.h

CÍMSZ Sopr

SZÓCIK D Móz Ár volta Ekk azonb temet rab állan zsinagó m mind n vol ima-összejövetelek különbö bére lakásokb tartottá Miut 186 teme hely vonatko kérelm váro taná ism visszautasított hitközs vezetősé elhatározt ho önerejükb fogn temet létesíten Összegyűjtötté szükség pén 186 megvett ú. Leimsied -telke ah m zsi teme ál Ugyanebb évb alaku m Chev Kadis ame Léder Sánd vezeté ala á tagg bi hitközs m 186 szükség érez e lelkipásztorn A Lázá bíz me a Rehberg dájánn együ végez rabbi-teendőke Működésév azonb n volt megeléged 187 elbocsátottá Ekk hitközs év rab nélk marad a azz magyarázhat ho templo iskolaépítéss vo elfoglal mun mind erej lekötött emancipác utá emlékezet kongressz következtéb tag egyrés kivá megalapított orthod hitközsége anya-hitközs s fogad kongresszu szabályzatok megmara ré sta-tusquo-an alapo templomépít eközb nagy lass hala e szerencsétl véletl jö hitközs segítségér Rosenfe Jaka hitközs legnagyo jótevő Asehaf-fenbu mellet vasú szerencsétlenségn élet veszítet katasztró hely végrendelet készítet amelyb 20,0 forint sopro hitközs javá hagyományozot Ebb összegb tag járulékaib épü f m templ 1876 amely na ünnepélyességg Jellin Ado béc rab avato fe 1884-b befejeződö isko felépíté i amelyh 4 forintt Széchen Lász gr hozzájárul isko mindinká magyarosod kezde 1893.rendszeresített magyarnyelvoktatás jótékonys gyakorlás különböz célb alaku egyesület végezt végz i 1863-b megalaku Nőegyle késő Betegsegély Egyle szegé gyermek felruházásáv foglalko Fillér-Egyl szegé diák támogatásá szolgá Deáksegély Egyesüle 1892-b rabbisz betölté vége meghívt Spi Jak Büchl Ado rabbika Mindk jelöltn volt párthív ellentét annyi kiélesedte ho legjobbn látt mindkettőt elálln választá bizonytal idő elhalasztott cs 189 tartott me amid szin egyhangúl megválasztott Poll Miks a hitközs él ál hitközs lélekszá 150 családsz 2 kör va 3 adófize tagga Foglalkozásu 1 keresked nagykeresked köztisztvisel magántisztvisel magánz orvo iparo ügyvé tanít nagyiparo vállalkoz mérnö m szab pályá ír katon gazdálko egyé közadakozásb é É költségvet 32,9 peng amib 30,0 peng hitélet szociál filantropik célok költene Anyaköny területéh tartozn sopro jár községe isko tantestüle Lant Jak igazgat Hoffn Júl Weinberg Er tanító világháborúb 356- katonáskodt hő halá hal hitközs tagj köz többekn na szerep v gyárip kiépítésébe követke vállalat vann zsid kezébe Hack Lip Fi Schwar Vikt téglagyára Mai Le Eisenma Reis Walt Kü textilgyára Jaco Sánd szivarkahüvelygyá hitközs m vezetőség Poll Mik főrabb Schönberg Guszt elnö if Hack Lip Mitzg Salam alelnökö Schill Vilm pénztárno Scheib Sam Strau Jak Wei Henr templomgondnoko Ném Vilm iskolaszé elnö Strass Em iskolaszé alelnö Kemen Alad hitközsé ügyés Léder Sánd Kerp Ign iskolaépüle gondnoko Na Feren Krau Mihá Spitz Józs előljárósá tago Horv Rez jegy orthod hitközség hitközségb 187 kivá t alapítot me M megalakul évéb rabb választo hitközs Grünwa Ma személyébe a ut hitközs él ál hitközs el elnö Poll Salam vol ak Fue Vilmo Gell Miks Frischma Jaka Wittma Károl Klab Károl Fuc Jóná Klab Adol Klab Ödö Ullma Henri Rosenberg Bél Schi Ödö Friedma Izido vég ped Weil Bé követe elnö székbe kivá lelk vezetőkn tulajdoníthat ho hitközs gyo tempób fejlődöt tagjain szá csakham megkétszereződö oly intézmény létesülte amely gondos őrködn hagyomány felet 1874-b létesü Talm Tó iskol amely hitközs cs szubvencioná magános tartan fe Talm Tó 192 ú mode berendezé hajlék kerül mely Goldsohmi Szigfri kezdeményezésé önként adományokb létesítette iskolán hár tanító v növendékein szá 8 18 -91-b épü hitközs na templom 23,8 forint építkezé költség hitközs kölcs útj fedezt 1911-b rituál fürd pászkaház építe hitközsé ugyanakk ezut többsz próbá ele népiskol létesíten n sikertil ú ho gyermek status-q hitközs iskoláj látogatjá 1912-b Klaub Győ na adomán segítségév kül temet létesítette 1917-b alaku m jesiv amelyn Pos Sim vezető hallgatóin szá k 5 hitközs intézmény Chev Kadis melyn elnö Friedma Vilmo alelnö Bienenfe Ben Talm Tór melyn elnö Goldschmi Szigfrie alelnö Schisc Simo felnőtt talmu bibl oktatásá szolgá Sá Chevr melyn elnö Bienenfe Dezs alelnö Fleischma Sam előa rabbi Müll Lajo Ezenkív v m e Nőegyle melyn Schi Izidor elnö Stein Miksá alelnök e Bik Chol beteg-segélyzőegyesüle me Breu Ign elnökle ala működ e Tifere Bachur egyesüle me héb kultú ismertetés tűz céljáu hitközs tagj köz Weil Bé eln váro ügyés társadal életb előke szerep játszi Ipa vállalkozások létesítette Stein Józs téglagy Stein Gyu Em ugyancs téglagy mindk üz nagyszá munká foglalkozta hitközs 50,0 peng é költségvetéss dolgozi melyb 80 peng ford szociál filantropik célokr hitközs történet Poll Mik ír me zsid történe S.-b könyvébe hitközs lélekszá k 110 család szá 22 ad 209- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked tanít 1 keresked ügyvé munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo magán egyé hitközs m vezetősé Grünwa Ma főrabb Weil Bé elnö Schisc Sim alelnö Feigelsto M pénztáro Friedma Izid ellenő Müll Fül Goldschmi E templo elöljáró

14555.

CÍMS Sop

SZÓCI Mó Á volt Ek azon teme ra álla zsinag min vo ima-összejövetele különb bér lakások tartott Miu 18 tem hel vonatk kérel vár tan is visszautasítot hitköz vezetős elhatároz h önerejük fog teme létesíte Összegyűjtött szüksé pé 18 megvet ú Leimsie -telk a zs tem á Ugyaneb év alak Che Kadi am Léde Sán vezet al tag b hitköz 18 szüksé ére lelkipásztor Láz bí m Rehber dáján egy vége rabbi-teendők Működésé azon vol megelége 18 elbocsátott Ek hitköz é ra nél mara az magyarázha h templ iskolaépítés v elfogla mu min ere lekötöt emancipá ut emlékeze kongress következté ta egyré kiv megalapítot ortho hitközség anya-hitköz foga kongressz szabályzato megmar r sta-tusquo-a alap templomépí eköz nag las hal szerencsét vélet j hitköz segítségé Rosenf Jak hitköz legnagy jótev Asehaf-fenb melle vas szerencsétlenség éle veszíte katasztr hel végrendele készíte amely 20, forin sopr hitköz jav hagyományozo Eb összeg ta járulékai ép temp 187 amel n ünnepélyesség Jelli Ad bé ra avat f 1884- befejeződ isk felépít amely forint Széche Lás g hozzájáru isk mindink magyaroso kezd 1893.rendszeresítet magyarnyelvoktatá jótékony gyakorlá különbö cél alak egyesüle végez vég 1863- megalak Nőegyl kés Betegsegél Egyl szeg gyerme felruházásá foglalk Fillér-Egy szeg diá támogatás szolg Deáksegél Egyesül 1892- rabbis betölt vég meghív Sp Ja Büch Ad rabbik Mind jelölt vol párthí ellenté anny kiélesedt h legjobb lát mindkettő eláll választ bizonyta id elhalasztot c 18 tartot m ami szi egyhangú megválasztot Pol Mik hitköz é á hitköz léleksz 15 családs kö v adófiz tagg Foglalkozás kereske nagykereske köztisztvise magántisztvise magán orv ipar ügyv taní nagyipar vállalko mérn sza pály í kato gazdálk egy közadakozás költségve 32, pen ami 30, pen hitéle szociá filantropi célo költen Anyakön területé tartoz sopr já község isk tantestül Lan Ja igazga Hoff Jú Weinber E tanít világháború 356 katonáskod h hal ha hitköz tag kö többek n szere gyári kiépítéséb követk vállala van zsi kezéb Hac Li F Schwa Vik téglagyár Ma L Eisenm Rei Wal K textilgyár Jac Sán szivarkahüvelygy hitköz vezetősé Pol Mi főrab Schönber Gusz eln i Hac Li Mitz Sala alelnök Schil Vil pénztárn Schei Sa Stra Ja We Hen templomgondnok Né Vil iskolasz eln Stras E iskolasz aleln Keme Ala hitközs ügyé Léde Sán Ker Ig iskolaépül gondnok N Fere Kra Mih Spit Józ előljárós tag Hor Re jeg ortho hitközsé hitközség 18 kiv alapíto m megalaku évé rab választ hitköz Grünw M személyéb u hitköz é á hitköz e eln Pol Sala vo a Fu Vilm Gel Mik Frischm Jak Wittm Káro Kla Káro Fu Jón Kla Ado Kla Öd Ullm Henr Rosenber Bé Sch Öd Friedm Izid vé pe Wei B követ eln székb kiv lel vezetők tulajdonítha h hitköz gy tempó fejlődö tagjai sz csakha megkétszereződ ol intézmén létesült amel gondo őrköd hagyomán fele 1874- létes Tal T isko amel hitköz c szubvencion magáno tarta f Tal T 19 mod berendez hajlé kerü mel Goldsohm Szigfr kezdeményezés önkén adományok létesített iskolá há tanít növendékei sz 1 -91- ép hitköz n templo 23, forin építkez költsé hitköz kölc út fedez 1911- rituá für pászkahá épít hitközs ugyanak ezu többs prób el népisko létesíte sikerti h gyerme status- hitköz iskolá látogatj 1912- Klau Gy n adomá segítségé kü teme létesített 1917- alak jesi amely Po Si vezet hallgatói sz hitköz intézmén Che Kadi mely eln Friedm Vilm aleln Bienenf Be Tal Tó mely eln Goldschm Szigfri aleln Schis Sim felnőt talm bib oktatás szolg S Chev mely eln Bienenf Dez aleln Fleischm Sa elő rabb Mül Laj Ezenkí Nőegyl mely Sch Izido eln Stei Miks alelnö Bi Cho beteg-segélyzőegyesül m Bre Ig elnökl al műkö Tifer Bachu egyesül m hé kult ismerteté tű céljá hitköz tag kö Wei B el vár ügyé társada élet elők szere játsz Ip vállalkozáso létesített Stei Józ téglag Stei Gy E ugyanc téglag mind ü nagysz munk foglalkozt hitköz 50, pen költségvetés dolgoz mely 8 pen for szociá filantropi célok hitköz történe Pol Mi í m zsi történ S.- könyvéb hitköz léleksz 11 csalá sz 2 a 209 fizetn Foglalko szeri nagykereske taní kereske ügyv munk nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar magá egy hitköz vezetős Grünw M főrab Wei B eln Schis Si aleln Feigelst pénztár Friedm Izi ellen Mül Fü Goldschm templ elöljár

14555

CÍM So

SZÓC M vol E azo tem r áll zsina mi v ima-összejövetel külön bé lakáso tartot Mi 1 te he vonat kére vá ta i visszautasíto hitkö vezető elhatáro önerejü fo tem létesít Összegyűjtöt szüks p 1 megve Leimsi -tel z te Ugyane é ala Ch Kad a Léd Sá veze a ta hitkö 1 szüks ér lelkipászto Lá b Rehbe dájá eg vég rabbi-teendő Működés azo vo megelég 1 elbocsátot E hitkö r né mar a magyarázh temp iskolaépíté elfogl m mi er lekötö emancip u emlékez kongres következt t egyr ki megalapíto orth hitközsé anya-hitkö fog kongress szabályzat megma sta-tusquo- ala templomép ekö na la ha szerencsé véle hitkö segítség Rosen Ja hitkö legnag jóte Asehaf-fen mell va szerencsétlensé él veszít kataszt he végrendel készít amel 20 fori sop hitkö ja hagyományoz E össze t járuléka é tem 18 ame ünnepélyessé Jell A b r ava 1884 befejező is felépí amel forin Széch Lá hozzájár is mindin magyaros kez 1893.rendszeresíte magyarnyelvoktat jótékon gyakorl különb cé ala egyesül vége vé 1863 megala Nőegy ké Betegsegé Egy sze gyerm felruházás foglal Fillér-Eg sze di támogatá szol Deáksegé Egyesü 1892 rabbi betöl vé meghí S J Büc A rabbi Min jelöl vo párth ellent ann kiélesed legjob lá mindkett elál válasz bizonyt i elhalaszto 1 tarto am sz egyhang megválaszto Po Mi hitkö hitkö léleks 1 család k adófi tag Foglalkozá keresk nagykeresk köztisztvis magántisztvis magá or ipa ügy tan nagyipa vállalk mér sz pál kat gazdál eg közadakozá költségv 32 pe am 30 pe hitél szoci filantrop cél költe Anyakö terület tarto sop j közsé is tantestü La J igazg Hof J Weinbe taní világhábor 35 katonásko ha h hitkö ta k többe szer gyár kiépítésé követ vállal va zs kezé Ha L Schw Vi téglagyá M Eisen Re Wa textilgyá Ja Sá szivarkahüvelyg hitkö vezetős Po M főra Schönbe Gus el Ha L Mit Sal alelnö Schi Vi pénztár Sche S Str J W He templomgondno N Vi iskolas el Stra iskolas alel Kem Al hitköz ügy Léd Sá Ke I iskolaépü gondno Fer Kr Mi Spi Jó előljáró ta Ho R je orth hitközs hitközsé 1 ki alapít megalak év ra válasz hitkö Grün személyé hitkö hitkö el Po Sal v F Vil Ge Mi Frisch Ja Witt Kár Kl Kár F Jó Kl Ad Kl Ö Ull Hen Rosenbe B Sc Ö Fried Izi v p We köve el szék ki le vezető tulajdoníth hitkö g temp fejlőd tagja s csakh megkétszerező o intézmé létesül ame gond őrkö hagyomá fel 1874 léte Ta isk ame hitkö szubvencio magán tart Ta 1 mo berende hajl ker me Goldsoh Szigf kezdeményezé önké adományo létesítet iskol h taní növendéke s -91 é hitkö templ 23 fori építke költs hitkö köl ú fede 1911 ritu fü pászkah épí hitköz ugyana ez több pró e népisk létesít sikert gyerm status hitkö iskol látogat 1912 Kla G adom segítség k tem létesítet 1917 ala jes amel P S veze hallgató s hitkö intézmé Ch Kad mel el Fried Vil alel Bienen B Ta T mel el Goldsch Szigfr alel Schi Si felnő tal bi oktatá szol Che mel el Bienen De alel Fleisch S el rab Mü La Ezenk Nőegy mel Sc Izid el Ste Mik aleln B Ch beteg-segélyzőegyesü Br I elnök a műk Tife Bach egyesü h kul ismertet t célj hitkö ta k We e vá ügy társad éle elő szer játs I vállalkozás létesítet Ste Jó tégla Ste G ugyan tégla min nagys mun foglalkoz hitkö 50 pe költségveté dolgo mel pe fo szoci filantrop célo hitkö történ Po M zs törté S. könyvé hitkö léleks 1 csal s 20 fizet Foglalk szer nagykeresk tan keresk ügy mun nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mag eg hitkö vezető Grün főra We el Schi S alel Feigels pénztá Fried Iz elle Mü F Goldsch temp elöljá

1455

CÍ S

SZÓ vo az te ál zsin m ima-összejövete külö b lakás tarto M t h vona kér v t visszautasít hitk vezet elhatár önerej f te létesí Összegyűjtö szük megv Leims -te t Ugyan al C Ka Lé S vez t hitk szük é lelkipászt L Rehb dáj e vé rabbi-teend Működé az v megelé elbocsáto hitk n ma magyaráz tem iskolaépít elfog m e leköt emanci emléke kongre következ egy k megalapít ort hitközs anya-hitk fo kongres szabályza megm sta-tusquo al templomé ek n l h szerencs vél hitk segítsé Rose J hitk legna jót Asehaf-fe mel v szerencsétlens é veszí katasz h végrende készí ame 2 for so hitk j hagyományo össz járulék te 1 am ünnepélyess Jel av 188 befejez i felép ame fori Széc L hozzájá i mindi magyaro ke 1893.rendszeresít magyarnyelvokta jótéko gyakor külön c al egyesü vég v 186 megal Nőeg k Betegseg Eg sz gyer felruházá fogla Fillér-E sz d támogat szo Deákseg Egyes 189 rabb betö v megh Bü rabb Mi jelö v párt ellen an kiélese legjo l mindket elá válas bizony elhalaszt tart a s egyhan megválaszt P M hitk hitk lélek csalá adóf ta Foglalkoz keres nagykeres köztisztvi magántisztvi mag o ip üg ta nagyip vállal mé s pá ka gazdá e közadakoz költség 3 p a 3 p hité szoc filantro cé költ Anyak terüle tart so közs i tantest L igaz Ho Weinb tan világhábo 3 katonásk h hitk t több sze gyá kiépítés köve válla v z kez H Sch V téglagy Eise R W textilgy J S szivarkahüvely hitk vezető P főr Schönb Gu e H Mi Sa aleln Sch V pénztá Sch St H templomgondn V iskola e Str iskola ale Ke A hitkö üg Lé S K iskolaép gondn Fe K M Sp J előljár t H j ort hitköz hitközs k alapí megala é r válas hitk Grü személy hitk hitk e P Sa Vi G M Frisc J Wit Ká K Ká J K A K Ul He Rosenb S Frie Iz W köv e szé k l vezet tulajdonít hitk tem fejlő tagj csak megkétszerez intézm létesü am gon őrk hagyom fe 187 lét T is am hitk szubvenci magá tar T m berend haj ke m Goldso Szig kezdeményez önk adomány létesíte isko tan növendék -9 hitk temp 2 for építk költ hitk kö fed 191 rit f pászka ép hitkö ugyan e töb pr népis létesí siker gyer statu hitk isko látoga 191 Kl ado segítsé te létesíte 191 al je ame vez hallgat hitk intézm C Ka me e Frie Vi ale Biene T me e Goldsc Szigf ale Sch S feln ta b oktat szo Ch me e Biene D ale Fleisc e ra M L Ezen Nőeg me S Izi e St Mi alel C beteg-segélyzőegyes B elnö mű Tif Bac egyes ku ismerte cél hitk t W v üg társa él el sze ját vállalkozá létesíte St J tégl St ugya tégl mi nagy mu foglalko hitk 5 p költségvet dolg me p f szoc filantro cél hitk törté P z tört S könyv hitk lélek csa 2 fize Foglal sze nagykeres ta keres üg mu nagyip o magántisztvi vállal ip ma e hitk vezet Grü főr W e Sch ale Feigel pénzt Frie I ell M Goldsc tem elölj