14564.htm

CÍMSZÓ: Spielberger

SZEMÉLYNÉV: Spielberger Mór

SZÓCIKK: Spielberger Mór, ügyvéd, szül. Kassán 1892 okt. 22. Jogi tanulmányait Kassán és Budapesten végezte és u. o. szerzett doktorátust. Jelentős szerepet játszik Kassán a zsidó társadalmi mozgalmakban. A Joint ötös választmányának és az Országos Cionista Szervezet központi bizottságának tagja. Mint a Zsidó Párt képviselője öt éven át volt a Kassa város képviselőtestületének tagja, mely idő alatt zsidó érdekek védelmében hasznos munkát fejtett ki


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4564. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14564.htm

CÍMSZÓ: Spielberger

SZEMÉLYNÉV: Spielberger Mór

SZÓCIKK: Spielberger Mór, ügyvéd, szül. Kassán 1892 okt. 22. Jogi tanulmányait Kassán és Budapesten végezte és u. o. szerzett doktorátust. Jelentős szerepet játszik Kassán a zsidó társadalmi mozgalmakban. A Joint ötös választmányának és az Országos Cionista Szervezet központi bizottságának tagja. Mint a Zsidó Párt képviselője öt éven át volt a Kassa város képviselőtestületének tagja, mely idő alatt zsidó érdekek védelmében hasznos munkát fejtett ki

14564.ht

CÍMSZÓ Spielberge

SZEMÉLYNÉV Spielberge Mó

SZÓCIKK Spielberge Mór ügyvéd szül Kassá 189 okt 22 Jog tanulmányai Kassá é Budapeste végezt é u o szerzet doktorátust Jelentő szerepe játszi Kassá zsid társadalm mozgalmakban Join ötö választmányána é a Országo Cionist Szerveze központ bizottságána tagja Min Zsid Pár képviselőj ö éve á vol Kass váro képviselőtestületéne tagja mel id alat zsid érdeke védelmébe haszno munká fejtet k

14564.h

CÍMSZ Spielberg

SZEMÉLYNÉ Spielberg M

SZÓCIK Spielberg Mó ügyvé szü Kass 18 ok 2 Jo tanulmánya Kass Budapest végez szerze doktorátus Jelent szerep játsz Kass zsi társadal mozgalmakba Joi öt választmányán Ország Cionis Szervez közpon bizottságán tagj Mi Zsi Pá képviselő év vo Kas vár képviselőtestületén tagj me i ala zsi érdek védelméb haszn munk fejte

14564.

CÍMS Spielber

SZEMÉLYN Spielber

SZÓCI Spielber M ügyv sz Kas 1 o J tanulmány Kas Budapes vége szerz doktorátu Jelen szere játs Kas zs társada mozgalmakb Jo ö választmányá Orszá Cioni Szerve közpo bizottságá tag M Zs P képvisel é v Ka vá képviselőtestületé tag m al zs érde védelmé hasz mun fejt

14564

CÍM Spielbe

SZEMÉLY Spielbe

SZÓC Spielbe ügy s Ka tanulmán Ka Budape vég szer doktorát Jele szer ját Ka z társad mozgalmak J választmány Orsz Cion Szerv közp bizottság ta Z képvise K v képviselőtestület ta a z érd védelm has mu fej

1456

CÍ Spielb

SZEMÉL Spielb

SZÓ Spielb üg K tanulmá K Budap vé sze doktorá Jel sze já K társa mozgalma választmán Ors Cio Szer köz bizottsá t képvis képviselőtestüle t ér védel ha m fe