14566.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Cevi

SZÓCIKK: Spira, 1. Cevi Elimelech, rabbi., megh. 1841. Előbb Ribatits, Strizev, Holisitz és Dinov len­ gyelországi községekben rabbiskodott. Innen került Magyarországra, a munkácsi hitközség élére. Öregségére visszatért Dinovba. Megjelent müvei: Bené Jiszoszchor, Majon Ganim, Igro Depirko, Derech Pikudecho, Igro Dekálo, Magid, Réach Dudoim, Vehejé Berocho, Derech Édoszecho, Kelé Horoim, Devorim Nechmodim és Berocho Mesulesesz homiletikus és kabbalisztikus könyvek, Hagohosz Meharco jegyzetek a Zoharhoz, Likuté Meharco bibliamagyarázatok, Chidusé Meharco glosszák Megilla traktátushoz. Könyveit a konzervatív és főleg a chásszidikus zsidók körében mindenhol ismerik és tanulják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4566. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14566.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Cevi

SZÓCIKK: Spira, 1. Cevi Elimelech, rabbi., megh. 1841. Előbb Ribatits, Strizev, Holisitz és Dinov len­ gyelországi községekben rabbiskodott. Innen került Magyarországra, a munkácsi hitközség élére. Öregségére visszatért Dinovba. Megjelent müvei: Bené Jiszoszchor, Majon Ganim, Igro Depirko, Derech Pikudecho, Igro Dekálo, Magid, Réach Dudoim, Vehejé Berocho, Derech Édoszecho, Kelé Horoim, Devorim Nechmodim és Berocho Mesulesesz homiletikus és kabbalisztikus könyvek, Hagohosz Meharco jegyzetek a Zoharhoz, Likuté Meharco bibliamagyarázatok, Chidusé Meharco glosszák Megilla traktátushoz. Könyveit a konzervatív és főleg a chásszidikus zsidók körében mindenhol ismerik és tanulják.

14566.ht

CÍMSZÓ Spir

SZEMÉLYNÉV Spir Cev

SZÓCIKK Spira 1 Cev Elimelech rabbi. megh 1841 Előb Ribatits Strizev Holisit é Dino le gyelország községekbe rabbiskodott Inne kerül Magyarországra munkács hitközsé élére Öregségér visszatér Dinovba Megjelen müvei Ben Jiszoszchor Majo Ganim Igr Depirko Derec Pikudecho Igr Dekálo Magid Réac Dudoim Vehej Berocho Derec Édoszecho Kel Horoim Devori Nechmodi é Beroch Mesuleses homiletiku é kabbalisztiku könyvek Hagohos Meharc jegyzete Zoharhoz Likut Meharc bibliamagyarázatok Chidus Meharc glosszá Megill traktátushoz Könyvei konzervatí é főle chásszidiku zsidó körébe mindenho ismeri é tanulják

14566.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Ce

SZÓCIK Spir Ce Elimelec rabbi meg 184 Elő Ribatit Strize Holisi Din l gyelorszá községekb rabbiskodot Inn kerü Magyarországr munkác hitközs élér Öregségé visszaté Dinovb Megjele müve Be Jiszoszcho Maj Gani Ig Depirk Dere Pikudech Ig Dekál Magi Réa Dudoi Vehe Beroch Dere Édoszech Ke Horoi Devor Nechmod Beroc Mesulese homiletik kabbalisztik könyve Hagoho Mehar jegyzet Zoharho Liku Mehar bibliamagyarázato Chidu Mehar glossz Megil traktátusho Könyve konzervat fől chásszidik zsid köréb mindenh ismer tanuljá

14566.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp C

SZÓCI Spi C Elimele rabb me 18 El Ribati Striz Holis Di gyelorsz községek rabbiskodo In ker Magyarország munká hitköz élé Öregség visszat Dinov Megjel müv B Jiszoszch Ma Gan I Depir Der Pikudec I Deká Mag Ré Dudo Veh Beroc Der Édoszec K Horo Devo Nechmo Bero Mesules homileti kabbaliszti könyv Hagoh Meha jegyze Zoharh Lik Meha bibliamagyarázat Chid Meha gloss Megi traktátush Könyv konzerva fő chásszidi zsi köré minden isme tanulj

14566

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC Sp Elimel rab m 1 E Ribat Stri Holi D gyelors községe rabbiskod I ke Magyarorszá munk hitkö él Öregsé vissza Dino Megje mü Jiszoszc M Ga Depi De Pikude Dek Ma R Dud Ve Bero De Édosze Hor Dev Nechm Ber Mesule homilet kabbaliszt köny Hago Meh jegyz Zohar Li Meh bibliamagyaráza Chi Meh glos Meg traktátus Köny konzerv f chásszid zs kör minde ism tanul

1456SZEMÉL

SZÓ S Elime ra Riba Str Hol gyelor község rabbisko k Magyarorsz mun hitk é Öregs vissz Din Megj m Jiszosz G Dep D Pikud De M Du V Ber D Édosz Ho De Nech Be Mesul homile kabbalisz kön Hag Me jegy Zoha L Me bibliamagyaráz Ch Me glo Me traktátu Kön konzer chásszi z kö mind is tanu