14567.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Cevi

SZÓCIKK: Spira Cevi Hirsch, rabbi, megh. 1913.1893-ban a munkácsi hitközség élére került atyja, S. Salamon (1. o.) utódjául. Rendkívüli tudása magába, ölelte a talmudi és a kabbalisztikus tudományok minden ágát. Olyan szent hírében állt, hogy tömegesen zarándokoltak hozzá a hívek az egész országból. Konzervativizmusában a legintranzigensebb volt és a modern viseletűeket nem tűrte meg a környezetében. Munkái közül a leghíresebb a Darké Tesuvo c. könyve, amely a Joré Deá-nak kommentárja. Egyéb művei: Beér Lachaj Rói, Zóhár-magyarázat, Gevi Tiferesz responsamok, Tiferesz Bonim és Darké Emuno.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4567. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14567.htm

CÍMSZÓ: Spira

SZEMÉLYNÉV: Spira Cevi

SZÓCIKK: Spira Cevi Hirsch, rabbi, megh. 1913.1893-ban a munkácsi hitközség élére került atyja, S. Salamon 1. o. utódjául. Rendkívüli tudása magába, ölelte a talmudi és a kabbalisztikus tudományok minden ágát. Olyan szent hírében állt, hogy tömegesen zarándokoltak hozzá a hívek az egész országból. Konzervativizmusában a legintranzigensebb volt és a modern viseletűeket nem tűrte meg a környezetében. Munkái közül a leghíresebb a Darké Tesuvo c. könyve, amely a Joré Deá-nak kommentárja. Egyéb művei: Beér Lachaj Rói, Zóhár-magyarázat, Gevi Tiferesz responsamok, Tiferesz Bonim és Darké Emuno.

14567.ht

CÍMSZÓ Spir

SZEMÉLYNÉV Spir Cev

SZÓCIKK Spir Cev Hirsch rabbi megh 1913.1893-ba munkács hitközsé élér kerül atyja S Salamo 1 o utódjául Rendkívül tudás magába ölelt talmud é kabbalisztiku tudományo minde ágát Olya szen hírébe állt hog tömegese zarándokolta hozz híve a egés országból Konzervativizmusába legintranzigenseb vol é moder viseletűeke ne tűrt me környezetében Munká közü leghíreseb Dark Tesuv c könyve amel Jor Deá-na kommentárja Egyé művei Beé Lacha Rói Zóhár-magyarázat Gev Tiferes responsamok Tiferes Boni é Dark Emuno

14567.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi Ce

SZÓCIK Spi Ce Hirsc rabb meg 1913.1893-b munkác hitközs élé kerü atyj Salam utódjáu Rendkívü tudá magáb ölel talmu kabbalisztik tudomány mind ágá Oly sze híréb áll ho tömeges zarándokolt hoz hív egé országbó Konzervativizmusáb legintranzigense vo mode viseletűek n tűr m környezetébe Munk köz leghírese Dar Tesu könyv ame Jo Deá-n kommentárj Egy műve Be Lach Ró Zóhár-magyaráza Ge Tifere responsamo Tifere Bon Dar Emun

14567.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp C

SZÓCI Sp C Hirs rab me 1913.1893- munká hitköz él ker aty Sala utódjá Rendkív tud magá öle talm kabbaliszti tudomán min ág Ol sz híré ál h tömege zarándokol ho hí eg országb Konzervativizmusá legintranzigens v mod viseletűe tű környezetéb Mun kö leghíres Da Tes köny am J Deá- kommentár Eg műv B Lac R Zóhár-magyaráz G Tifer responsam Tifer Bo Da Emu

14567

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S Hir ra m 1913.1893 munk hitkö é ke at Sal utódj Rendkí tu mag öl tal kabbaliszt tudomá mi á O s hír á tömeg zarándoko h h e ország Konzervativizmus legintranzigen mo viseletű t környezeté Mu k leghíre D Te kön a Deá kommentá E mű La Zóhár-magyará Tife responsa Tife B D Em

1456



SZEMÉL

SZÓ Hi r 1913.189 mun hitk k a Sa utód Rendk t ma ö ta kabbalisz tudom m hí töme zarándok orszá Konzervativizmu legintranzige m viselet környezet M leghír T kö De komment m L Zóhár-magyar Tif respons Tif E