14572.htm

CÍMSZÓ: Spiro

SZEMÉLYNÉV: Spiro Ede

SZÓCIKK: "Spiro Ede, festő, szül. Pozsonyban 1790 körül, megh. Bécsben 1856. Egy Apponyi gróf lett rá figyelmessé Pozsonyban és küldte Olaszországba 1820 körül. Rómában festette Hágár a pusztában c. képét és 1825. küldte haza Esterházy Miklós grófnak Magyarország és Erdély egyesítése c. képének vázlatát, mely az 1839. festett Asztrik püspök átveszi a pápától az Istvánnak szánt koronát c. kép mellett az első magyar történeti képek egyike. A 30-as évek elején Pozsonyba tért vissza, hol arcképeket és oltárképeket festett. 1835-ben Bécsben telepedett le, ahol Judith Holofernes fejével; Fonó olasz parasztasszony ; Alvó zarándoknö; Kovács műhely Rómában; A Madonna virágünnepe Genzanoban c. képéit mutatta be 1834. rendezett kiállításán. Pesti kiállításokon a 40-es években átlag 100 - 150 forint­ jával árulták képeit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4572. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14572.htm

CÍMSZÓ: Spiro

SZEMÉLYNÉV: Spiro Ede

SZÓCIKK: Spiro Ede, festő, szül. Pozsonyban 1790 körül, megh. Bécsben 1856. Egy Apponyi gróf lett rá figyelmessé Pozsonyban és küldte Olaszországba 1820 körül. Rómában festette Hágár a pusztában c. képét és 1825. küldte haza Esterházy Miklós grófnak Magyarország és Erdély egyesítése c. képének vázlatát, mely az 1839. festett Asztrik püspök átveszi a pápától az Istvánnak szánt koronát c. kép mellett az első magyar történeti képek egyike. A 30-as évek elején Pozsonyba tért vissza, hol arcképeket és oltárképeket festett. 1835-ben Bécsben telepedett le, ahol Judith Holofernes fejével; Fonó olasz parasztasszony ; Alvó zarándoknö; Kovács műhely Rómában; A Madonna virágünnepe Genzanoban c. képéit mutatta be 1834. rendezett kiállításán. Pesti kiállításokon a 40-es években átlag 100 - 150 forint­ jával árulták képeit.

14572.ht

CÍMSZÓ Spir

SZEMÉLYNÉV Spir Ed

SZÓCIKK Spir Ede festő szül Pozsonyba 179 körül megh Bécsbe 1856 Eg Appony gró let r figyelmess Pozsonyba é küldt Olaszországb 182 körül Rómába festett Hágá pusztába c képé é 1825 küldt haz Esterház Mikló grófna Magyarorszá é Erdél egyesítés c képéne vázlatát mel a 1839 festet Asztri püspö átvesz pápátó a Istvánna szán koroná c ké mellet a els magya történet képe egyike 30-a éve elejé Pozsonyb tér vissza ho arcképeke é oltárképeke festett 1835-be Bécsbe telepedet le aho Judit Holoferne fejével Fon olas parasztasszon Alv zarándoknö Kovác műhel Rómában Madonn virágünnep Genzanoba c képéi mutatt b 1834 rendezet kiállításán Pest kiállításoko 40-e évekbe átla 10 15 forin jáva árultá képeit

14572.h

CÍMSZ Spi

SZEMÉLYNÉ Spi E

SZÓCIK Spi Ed fest szü Pozsonyb 17 körü meg Bécsb 185 E Appon gr le figyelmes Pozsonyb küld Olaszország 18 körü Rómáb festet Hág pusztáb kép 182 küld ha Esterhá Mikl grófn Magyarorsz Erdé egyesíté képén vázlatá me 183 feste Asztr püsp átves pápát Istvánn szá koron k melle el magy történe kép egyik 30- év elej Pozsony té vissz h arcképek oltárképek festet 1835-b Bécsb telepede l ah Judi Holofern fejéve Fo ola parasztasszo Al zarándokn Ková műhe Rómába Madon virágünne Genzanob képé mutat 183 rendeze kiállításá Pes kiállítások 40- évekb átl 1 1 fori jáv árult képei

14572.

CÍMS Sp

SZEMÉLYN Sp

SZÓCI Sp E fes sz Pozsony 1 kör me Bécs 18 Appo g l figyelme Pozsony kül Olaszorszá 1 kör Rómá feste Há pusztá ké 18 kül h Esterh Mik gróf Magyarors Erd egyesít képé vázlat m 18 fest Aszt püs átve pápá István sz koro mell e mag történ ké egyi 30 é ele Pozson t viss arcképe oltárképe feste 1835- Bécs teleped a Jud Holofer fejév F ol parasztassz A zarándok Kov műh Rómáb Mado virágünn Genzano kép muta 18 rendez kiállítás Pe kiállításo 40 évek át for já árul képe

14572

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S fe s Pozson kö m Béc 1 App figyelm Pozson kü Olaszorsz kö Róm fest H puszt k 1 kü Ester Mi gró Magyaror Er egyesí kép vázla 1 fes Asz pü átv páp Istvá s kor mel ma törté k egy 3 el Pozso vis arckép oltárkép fest 1835 Béc telepe Ju Holofe fejé o parasztass zarándo Ko mű Rómá Mad virágün Genzan ké mut 1 rende kiállítá P kiállítás 4 éve á fo j áru kép

1457SZEMÉL

SZÓ f Pozso k Bé Ap figyel Pozso k Olaszors k Ró fes pusz k Este M gr Magyaro E egyes ké vázl fe As p át pá Istv ko me m tört eg e Pozs vi arcké oltárké fes 183 Bé telep J Holof fej parasztas zaránd K m Róm Ma virágü Genza k mu rend kiállít kiállítá év f ár ké