14581.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Benjamin

SZÓCIKK: "Spitzer Benjámin Salomon, északamerikai tengerészkapitany, szül. Óbudán 1774., megh. Bécsben 1820. Jómódú szülei a József császár-féle türelmirendelet idején Pestre költöztek. A hitközség elöljáróvá választotta meg S. atyját, Goetzlt, aki később egész vagyonát elvesztette. S. addig se tanult, amíg jólétben élt, elszegényedvén, házalókereskedő lett. Később kivándorolt s előbb Prágában élt, majd Németországban, végre Hamburgban nagy nyomora miatt beállott matróznak. Kétszer körüljárta az egész földgömböt, majd New-Orleansban telepedett le s itt kapitány lett és önállóan vezetett kereskedelmi hajóival az afrikai északi-és nyugati partokon folytatott kereskedést. Tíz évre rá, hogy kivándorolt, 1808 már sokszoros milliomos volt és visszatért Pestre ahol azonban visszaéltek becsületességével, hamis ajánlatokkal becsapták és kizsarolták. Erre újból elment tengerészkapitánynak és egy tízágyús hajót vezetett Marokkóba, de hajótörést szenvedett és egy összeütközésnél súlyosan megsebesült. 1820-ban újra visszatért Bécsbe, majd ismét Amerikába készülődött, hogy ottani ingatlanait értékesítse, de váratlanul szélütést kapott. Sírja bécsi zsidótemetőben van. V. ö. Reich, Beth-El 1860. IV. f."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4581. címszó a lexikon => 802. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14581.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Benjamin

SZÓCIKK: Spitzer Benjámin Salomon, északamerikai tengerészkapitany, szül. Óbudán 1774., megh. Bécsben 1820. Jómódú szülei a József császár-féle türelmirendelet idején Pestre költöztek. A hitközség elöljáróvá választotta meg S. atyját, Goetzlt, aki később egész vagyonát elvesztette. S. addig se tanult, amíg jólétben élt, elszegényedvén, házalókereskedő lett. Később kivándorolt s előbb Prágában élt, majd Németországban, végre Hamburgban nagy nyomora miatt beállott matróznak. Kétszer körüljárta az egész földgömböt, majd New-Orleansban telepedett le s itt kapitány lett és önállóan vezetett kereskedelmi hajóival az afrikai északi-és nyugati partokon folytatott kereskedést. Tíz évre rá, hogy kivándorolt, 1808 már sokszoros milliomos volt és visszatért Pestre ahol azonban visszaéltek becsületességével, hamis ajánlatokkal becsapták és kizsarolták. Erre újból elment tengerészkapitánynak és egy tízágyús hajót vezetett Marokkóba, de hajótörést szenvedett és egy összeütközésnél súlyosan megsebesült. 1820-ban újra visszatért Bécsbe, majd ismét Amerikába készülődött, hogy ottani ingatlanait értékesítse, de váratlanul szélütést kapott. Sírja bécsi zsidótemetőben van. V. ö. Reich, Beth-El 1860. IV. f.

14581.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Benjami

SZÓCIKK Spitze Benjámi Salomon északamerika tengerészkapitany szül Óbudá 1774. megh Bécsbe 1820 Jómód szüle Józse császár-fél türelmirendele idejé Pestr költöztek hitközsé elöljáróv választott me S atyját Goetzlt ak későb egés vagyoná elvesztette S addi s tanult amí jólétbe élt elszegényedvén házalókeresked lett Későb kivándorol előb Prágába élt maj Németországban végr Hamburgba nag nyomor miat beállot matróznak Kétsze körüljárt a egés földgömböt maj New-Orleansba telepedet l it kapitán let é önállóa vezetet kereskedelm hajóiva a afrika északi-é nyugat partoko folytatot kereskedést Tí évr rá hog kivándorolt 180 má sokszoro milliomo vol é visszatér Pestr aho azonba visszaélte becsületességével hami ajánlatokka becsaptá é kizsarolták Err újbó elmen tengerészkapitányna é eg tízágyú hajó vezetet Marokkóba d hajótörés szenvedet é eg összeütközésné súlyosa megsebesült 1820-ba újr visszatér Bécsbe maj ismé Amerikáb készülődött hog ottan ingatlanai értékesítse d váratlanu szélütés kapott Sírj bécs zsidótemetőbe van V ö Reich Beth-E 1860 IV f

14581.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz Benjam

SZÓCIK Spitz Benjám Salomo északamerik tengerészkapitan szü Óbud 1774 meg Bécsb 182 Jómó szül Józs császár-fé türelmirendel idej Pest költözte hitközs elöljáró választot m atyjá Goetzl a késő egé vagyon elvesztett add tanul am jólétb él elszegényedvé házalókereske let Késő kivándoro elő Prágáb él ma Németországba vég Hamburgb na nyomo mia beállo matrózna Kétsz körüljár egé földgömbö ma New-Orleansb telepede i kapitá le önálló vezete kereskedel hajóiv afrik északi- nyuga partok folytato kereskedés T év r ho kivándorol 18 m sokszor milliom vo visszaté Pest ah azonb visszaélt becsületességéve ham ajánlatokk becsapt kizsaroltá Er újb elme tengerészkapitányn e tízágy haj vezete Marokkób hajótöré szenvede e összeütközésn súlyos megsebesül 1820-b új visszaté Bécsb ma ism Ameriká készülődöt ho otta ingatlana értékesíts váratlan szélüté kapot Sír béc zsidótemetőb va Reic Beth- 186 I

14581.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit Benja

SZÓCI Spit Benjá Salom északameri tengerészkapita sz Óbu 177 me Bécs 18 Jóm szü Józ császár-f türelmirende ide Pes költözt hitköz elöljár választo atyj Goetz kés eg vagyo elvesztet ad tanu a jólét é elszegényedv házalókeresk le Kés kivándor el Prágá é m Németországb vé Hamburg n nyom mi beáll matrózn Kéts körüljá eg földgömb m New-Orleans teleped kapit l önáll vezet kereskede hajói afri északi nyug parto folytat kereskedé é h kivándoro 1 sokszo millio v visszat Pes a azon visszaél becsületességév ha ajánlatok becsap kizsarolt E új elm tengerészkapitány tízág ha vezet Marokkó hajótör szenved összeütközés súlyo megsebesü 1820- ú visszat Bécs m is Amerik készülődö h ott ingatlan értékesít váratla szélüt kapo Sí bé zsidótemető v Rei Beth 18

14581

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi Benj

SZÓC Spi Benj Salo északamer tengerészkapit s Ób 17 m Béc 1 Jó sz Jó császár- türelmirend id Pe költöz hitkö elöljá választ aty Goet ké e vagy elveszte a tan jólé elszegényed házalókeres l Ké kivándo e Prág Németország v Hambur nyo m beál matróz Két körülj e földgöm New-Orlean telepe kapi önál veze keresked hajó afr észak nyu part folyta keresked kivándor soksz milli vissza Pe azo visszaé becsületességé h ajánlato becsa kizsarol ú el tengerészkapitán tízá h veze Marokk hajótö szenve összeütközé súly megsebes 1820 vissza Béc i Ameri készülőd ot ingatla értékesí váratl szélü kap S b zsidótemet Re Bet 1

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp Ben

SZÓ Sp Ben Sal északame tengerészkapi Ó 1 Bé J s J császár türelmiren i P költö hitk elölj válasz at Goe k vag elveszt ta jól elszegénye házalókere K kivánd Prá Németorszá Hambu ny beá matró Ké körül földgö New-Orlea telep kap öná vez kereske haj af észa ny par folyt kereske kivándo soks mill vissz P az vissza becsületesség ajánlat becs kizsaro e tengerészkapitá tíz vez Marok hajót szenv összeütköz súl megsebe 182 vissz Bé Amer készülő o ingatl értékes várat szél ka zsidóteme R Be