14582.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Emánuel

SZÓCIKK: Spitzer Emánuel, festő, szül. Pápán, 1844., megh Wagingban (München mellett) 1919. Atyja Pápán földbirtokos volt S.öt évet töltőtt Párisban és aL'art pour tous folyóiratnak készített rajzokat. 1869 Münchenbe költözött, ahol Wilhelm v. Diez iskolájába járt. Hírnevét Münchenben festett humoros erősen, novellisztikus élű, nagy életképeivel szerezte. 1870-80 között a Fliegende Blátternek, a 90-es években pedig az Über Land und Meer-nek rajzolt és feltalált egy sokszorosító eljárást (Spitzer-tipia). Régebben a Műcsarnok tárlatain is kiállított. Élete utolsó éveiből valók azok a képek, melyeket 1919. mutatott be a müncheni Kunstvereinban és amelyeken már mint az impresszionista-festés egyik elő futárja mutatkozott. E képekből egész sorozatot Nemes Marcell (1. o.) a Szépm. Múzeumnak ajándékozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4582. címszó a lexikon => 803. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14582.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Emánuel

SZÓCIKK: Spitzer Emánuel, festő, szül. Pápán, 1844., megh Wagingban München mellett 1919. Atyja Pápán földbirtokos volt S.öt évet töltőtt Párisban és aL'art pour tous folyóiratnak készített rajzokat. 1869 Münchenbe költözött, ahol Wilhelm v. Diez iskolájába járt. Hírnevét Münchenben festett humoros erősen, novellisztikus élű, nagy életképeivel szerezte. 1870-80 között a Fliegende Blátternek, a 90-es években pedig az Über Land und Meer-nek rajzolt és feltalált egy sokszorosító eljárást Spitzer-tipia . Régebben a Műcsarnok tárlatain is kiállított. Élete utolsó éveiből valók azok a képek, melyeket 1919. mutatott be a müncheni Kunstvereinban és amelyeken már mint az impresszionista-festés egyik elő futárja mutatkozott. E képekből egész sorozatot Nemes Marcell 1. o. a Szépm. Múzeumnak ajándékozott.

14582.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Emánue

SZÓCIKK Spitze Emánuel festő szül Pápán 1844. meg Wagingba Münche mellet 1919 Atyj Pápá földbirtoko vol S.ö éve töltőt Párisba é aL'ar pou tou folyóiratna készítet rajzokat 186 Münchenb költözött aho Wilhel v Die iskolájáb járt Hírnevé Münchenbe festet humoro erősen novellisztiku élű nag életképeive szerezte 1870-8 közöt Fliegend Blátternek 90-e évekbe pedi a Übe Lan un Meer-ne rajzol é feltalál eg sokszorosít eljárás Spitzer-tipi Régebbe Műcsarno tárlatai i kiállított Élet utols éveibő való azo képek melyeke 1919 mutatot b münchen Kunstvereinba é amelyeke má min a impresszionista-festé egyi el futárj mutatkozott képekbő egés sorozato Neme Marcel 1 o Szépm Múzeumna ajándékozott

14582.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz Emánu

SZÓCIK Spitz Emánue fest szü Pápá 1844 me Wagingb Münch melle 191 Aty Páp földbirtok vo S. év töltő Párisb aL'a po to folyóiratn készíte rajzoka 18 München költözöt ah Wilhe Di iskolájá jár Hírnev Münchenb feste humor erőse novellisztik él na életképeiv szerezt 1870- közö Fliegen Blátterne 90- évekb ped Üb La u Meer-n rajzo feltalá e sokszorosí eljárá Spitzer-tip Régebb Műcsarn tárlata kiállítot Éle utol éveib val az képe melyek 191 mutato münche Kunstvereinb amelyek m mi impresszionista-fest egy e futár mutatkozot képekb egé sorozat Nem Marce Szép Múzeumn ajándékozot

14582.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit Emán

SZÓCI Spit Emánu fes sz Páp 184 m Waging Münc mell 19 At Pá földbirto v S é tölt Páris aL' p t folyóirat készít rajzok 1 Münche költözö a Wilh D iskoláj já Hírne München fest humo erős novelliszti é n életképei szerez 1870 köz Fliege Bláttern 90 évek pe Ü L Meer- rajz feltal sokszoros eljár Spitzer-ti Régeb Műcsar tárlat kiállíto Él uto évei va a kép melye 19 mutat münch Kunstverein amelye m impresszionista-fes eg futá mutatkozo képek eg soroza Ne Marc Szé Múzeum ajándékozo

14582

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi Emá

SZÓC Spi Emán fe s Pá 18 Wagin Mün mel 1 A P földbirt töl Pári aL folyóira készí rajzo Münch költöz Wil iskolá j Hírn Münche fes hum erő novelliszt életképe szere 187 kö Flieg Blátter 9 éve p Meer raj felta sokszoro eljá Spitzer-t Rége Műcsa tárla kiállít É ut éve v ké mely 1 muta münc Kunstverei amely impresszionista-fe e fut mutatkoz képe e soroz N Mar Sz Múzeu ajándékoz

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp Em

SZÓ Sp Emá f P 1 Wagi Mü me földbir tö Pár a folyóir kész rajz Münc költö Wi iskol Hír Münch fe hu er novellisz életkép szer 18 k Flie Blátte év Mee ra felt sokszor elj Spitzer- Rég Műcs tárl kiállí u év k mel mut mün Kunstvere amel impresszionista-f fu mutatko kép soro Ma S Múze ajándéko