14587.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Leo

SZÓCIKK: "Spitzer Leo, egyetemi tanár, filológus, szül. Pozsonyban 1887. Tanulmányait Pozsonyban, részben Budapesten, majd Bécsben végezte. Utóbbi helyen tett doktorátust és u. o. lett a román nyelvek magántanára, majd ugyanilyen minőségben a bonni egyetemen tanított, 1926 óta pedig Marburgban az összehasonlító román nyelvészet nyilvános rendes tanára. Mint összehasonlító nyelvész nem csupán a szavak eredetének és fejlődésének vizsgálataval, hanem a nyelv és stílus egész kialakulásával és azok lelki tényezőinek kutatásával foglalkozik. Munkatársa a legtöbb nagyobb német filológiai folyóiratnak s azonkívül a Magyar Nyelvőrnek is. Főbb művei: Die Wortbildung als stilistisches Mittel (1910); Fremdwörterschatz und Fremdvölkerhass(1918), Über einige Wörter der Liebessprache (1918); Barbusse (1920); Die Umschreibung des Beqriffes Hunger im Italienischen (1920); Itahenische Kriegsgefangenenbriefe (192); Italienische Umgangssprache (1922)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4587. címszó a lexikon => 803. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14587.htm

CÍMSZÓ: Spitzer

SZEMÉLYNÉV: Spitzer Leo

SZÓCIKK: Spitzer Leo, egyetemi tanár, filológus, szül. Pozsonyban 1887. Tanulmányait Pozsonyban, részben Budapesten, majd Bécsben végezte. Utóbbi helyen tett doktorátust és u. o. lett a román nyelvek magántanára, majd ugyanilyen minőségben a bonni egyetemen tanított, 1926 óta pedig Marburgban az összehasonlító román nyelvészet nyilvános rendes tanára. Mint összehasonlító nyelvész nem csupán a szavak eredetének és fejlődésének vizsgálataval, hanem a nyelv és stílus egész kialakulásával és azok lelki tényezőinek kutatásával foglalkozik. Munkatársa a legtöbb nagyobb német filológiai folyóiratnak s azonkívül a Magyar Nyelvőrnek is. Főbb művei: Die Wortbildung als stilistisches Mittel 1910 ; Fremdwörterschatz und Fremdvölkerhass 1918 , Über einige Wörter der Liebessprache 1918 ; Barbusse 1920 ; Die Umschreibung des Beqriffes Hunger im Italienischen 1920 ; Itahenische Kriegsgefangenenbriefe 192 ; Italienische Umgangssprache 1922 .

14587.ht

CÍMSZÓ Spitze

SZEMÉLYNÉV Spitze Le

SZÓCIKK Spitze Leo egyetem tanár filológus szül Pozsonyba 1887 Tanulmányai Pozsonyban részbe Budapesten maj Bécsbe végezte Utóbb helye tet doktorátus é u o let romá nyelve magántanára maj ugyanilye minőségbe bonn egyeteme tanított 192 ót pedi Marburgba a összehasonlít romá nyelvésze nyilváno rende tanára Min összehasonlít nyelvés ne csupá szava eredeténe é fejlődéséne vizsgálataval hane nyel é stílu egés kialakulásáva é azo lelk tényezőine kutatásáva foglalkozik Munkatárs legtöb nagyob néme filológia folyóiratna azonkívü Magya Nyelvőrne is Főb művei Di Wortbildun al stilistische Mitte 191 Fremdwörterschat un Fremdvölkerhas 191 Übe einig Wörte de Liebessprach 191 Barbuss 192 Di Umschreibun de Beqriffe Hunge i Italienische 192 Itahenisch Kriegsgefangenenbrief 19 Italienisch Umgangssprach 192

14587.h

CÍMSZ Spitz

SZEMÉLYNÉ Spitz L

SZÓCIK Spitz Le egyete taná filológu szü Pozsonyb 188 Tanulmánya Pozsonyba részb Budapeste ma Bécsb végezt Utób hely te doktorátu le rom nyelv magántanár ma ugyanily minőségb bon egyetem tanítot 19 ó ped Marburgb összehasonlí rom nyelvész nyilván rend tanár Mi összehasonlí nyelvé n csup szav eredetén fejlődésén vizsgálatava han nye stíl egé kialakulásáv az lel tényezőin kutatásáv foglalkozi Munkatár legtö nagyo ném filológi folyóiratn azonkív Magy Nyelvőrn i Fő műve D Wortbildu a stilistisch Mitt 19 Fremdwörterscha u Fremdvölkerha 19 Üb eini Wört d Liebessprac 19 Barbus 19 D Umschreibu d Beqriff Hung Italienisch 19 Itahenisc Kriegsgefangenenbrie 1 Italienisc Umgangssprac 19

14587.

CÍMS Spit

SZEMÉLYN Spit

SZÓCI Spit L egyet tan filológ sz Pozsony 18 Tanulmány Pozsonyb rész Budapest m Bécs végez Utó hel t doktorát l ro nyel magántaná m ugyanil minőség bo egyete taníto 1 pe Marburg összehasonl ro nyelvés nyilvá ren taná M összehasonl nyelv csu sza eredeté fejlődésé vizsgálatav ha ny stí eg kialakulásá a le tényezői kutatásá foglalkoz Munkatá legt nagy né filológ folyóirat azonkí Mag Nyelvőr F műv Wortbild stilistisc Mit 1 Fremdwörtersch Fremdvölkerh 1 Ü ein Wör Liebesspra 1 Barbu 1 Umschreib Beqrif Hun Italienisc 1 Itahenis Kriegsgefangenenbri Italienis Umgangsspra 1

14587

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi

SZÓC Spi egye ta filoló s Pozson 1 Tanulmán Pozsony rés Budapes Béc vége Ut he doktorá r nye magántan ugyani minősé b egyet tanít p Marbur összehason r nyelvé nyilv re tan összehason nyel cs sz eredet fejlődés vizsgálata h n st e kialakulás l tényező kutatás foglalko Munkat leg nag n filoló folyóira azonk Ma Nyelvő mű Wortbil stilistis Mi Fremdwörtersc Fremdvölker ei Wö Liebesspr Barb Umschrei Beqri Hu Italienis Itaheni Kriegsgefangenenbr Italieni Umgangsspr

1458

CÍ Sp

SZEMÉL Sp

SZÓ Sp egy t filol Pozso Tanulmá Pozson ré Budape Bé vég U h doktor ny magánta ugyan minős egye taní Marbu összehaso nyelv nyil r ta összehaso nye c s erede fejlődé vizsgálat s kialakulá tényez kutatá foglalk Munka le na filol folyóir azon M Nyelv m Wortbi stilisti M Fremdwörters Fremdvölke e W Liebessp Bar Umschre Beqr H Italieni Itahen Kriegsgefangenenb Italien Umgangssp