14589.htm

CÍMSZÓ: Sport

SZÓCIKK: "Sport. A magyar zsidók társadalmi egyenjogúsítását követő időre esik a S. feléledésének korszaka Magyarországon. A 90-es években már részt vesznek a S.-életben a zsidók is, az ország összlakosságához mérten eléggé jelentős mértékben. Fontos munkát végeznek egyrészt mint szervezők, másrészt mint aktív S.-emberek és sikereikkel rácáfoltak arra az elfogult teóriára, amely a zsidók testi satnyaságát, fizikai teljesítményre való alkalmatlanságát igyekezett bizonyítani. A S.-oló tömegben nehéz szemmel tartani a zsidó atléták és organizátorok munkáját és érdemeit, mert éppen a S. területén nem tartották soha számon a vallási hovatartozást. Mégis a rendelkezésre álló adatok szerint különvéve a S. ágakat, megvilágítjuk a magyar zsidó atléták működésót (1. Atlétika; Birkózás; Futbal; Kerékpár, Úszás; Torna;Vívás alatt). A S.-oló zsidó ifjak legkivalóbbjai megszerezték a legjobb magyar kardvivó és a legjobb magyar birkózó címek mellé nem egyszer a világbajnokságot is és igen sokan nemzetközi versenyeken szereztek győzelmet a magyar színeknek. Többen a S. adminisztrálójában játszottak jelentős szerepet (1. Brüll Alfréd; Fischer Mór; Hajós Alfréd ; Hajdú Marcel). Elenyésző kis számban vannak azok a S.-egyesületek, amelyek tagjaik közé nem fogadnak be zsidókat. Budapesten egy olyan egyesülei van, amely viszont kifejezetten zsidó egylet (1 Vivó és Atlétikai Club)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4589. címszó a lexikon => 803. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14589.htm

CÍMSZÓ: Sport

SZÓCIKK: Sport. A magyar zsidók társadalmi egyenjogúsítását követő időre esik a S. feléledésének korszaka Magyarországon. A 90-es években már részt vesznek a S.-életben a zsidók is, az ország összlakosságához mérten eléggé jelentős mértékben. Fontos munkát végeznek egyrészt mint szervezők, másrészt mint aktív S.-emberek és sikereikkel rácáfoltak arra az elfogult teóriára, amely a zsidók testi satnyaságát, fizikai teljesítményre való alkalmatlanságát igyekezett bizonyítani. A S.-oló tömegben nehéz szemmel tartani a zsidó atléták és organizátorok munkáját és érdemeit, mert éppen a S. területén nem tartották soha számon a vallási hovatartozást. Mégis a rendelkezésre álló adatok szerint különvéve a S. ágakat, megvilágítjuk a magyar zsidó atléták működésót 1. Atlétika; Birkózás; Futbal; Kerékpár, Úszás; Torna;Vívás alatt . A S.-oló zsidó ifjak legkivalóbbjai megszerezték a legjobb magyar kardvivó és a legjobb magyar birkózó címek mellé nem egyszer a világbajnokságot is és igen sokan nemzetközi versenyeken szereztek győzelmet a magyar színeknek. Többen a S. adminisztrálójában játszottak jelentős szerepet 1. Brüll Alfréd; Fischer Mór; Hajós Alfréd ; Hajdú Marcel . Elenyésző kis számban vannak azok a S.-egyesületek, amelyek tagjaik közé nem fogadnak be zsidókat. Budapesten egy olyan egyesülei van, amely viszont kifejezetten zsidó egylet 1 Vivó és Atlétikai Club

14589.ht

CÍMSZÓ Spor

SZÓCIKK Sport magya zsidó társadalm egyenjogúsításá követ időr esi S feléledéséne korszak Magyarországon 90-e évekbe má rész veszne S.-életbe zsidó is a orszá összlakosságáho mérte elégg jelentő mértékben Fonto munká végezne egyrész min szervezők másrész min aktí S.-embere é sikereikke rácáfolta arr a elfogul teóriára amel zsidó test satnyaságát fizika teljesítményr val alkalmatlanságá igyekezet bizonyítani S.-ol tömegbe nehé szemme tartan zsid atlétá é organizátoro munkájá é érdemeit mer éppe S területé ne tartottá soh számo vallás hovatartozást Mégi rendelkezésr áll adato szerin különvév S ágakat megvilágítju magya zsid atlétá működésó 1 Atlétika Birkózás Futbal Kerékpár Úszás Torna;Vívá alat S.-ol zsid ifja legkivalóbbja megszerezté legjob magya kardviv é legjob magya birkóz címe mell ne egysze világbajnokságo i é ige soka nemzetköz versenyeke szerezte győzelme magya színeknek Többe S adminisztrálójába játszotta jelentő szerepe 1 Brül Alfréd Fische Mór Hajó Alfré Hajd Marce Elenyész ki számba vanna azo S.-egyesületek amelye tagjai köz ne fogadna b zsidókat Budapeste eg olya egyesüle van amel viszon kifejezette zsid egyle Viv é Atlétika Clu

14589.h

CÍMSZ Spo

SZÓCIK Spor magy zsid társadal egyenjogúsítás köve idő es feléledésén korsza Magyarországo 90- évekb m rés veszn S.-életb zsid i orsz összlakosságáh mért elég jelent mértékbe Font munk végezn egyrés mi szervező másrés mi akt S.-ember sikereikk rácáfolt ar elfogu teóriár ame zsid tes satnyaságá fizik teljesítmény va alkalmatlanság igyekeze bizonyítan S.-o tömegb neh szemm tarta zsi atlét organizátor munkáj érdemei me épp terület n tartott so szám vallá hovatartozás Még rendelkezés ál adat szeri különvé ágaka megvilágítj magy zsi atlét működés Atlétik Birkózá Futba Kerékpá Úszá Torna;Vív ala S.-o zsi ifj legkivalóbbj megszerezt legjo magy kardvi legjo magy birkó cím mel n egysz világbajnokság ig sok nemzetkö versenyek szerezt győzelm magy színekne Több adminisztrálójáb játszott jelent szerep Brü Alfré Fisch Mó Haj Alfr Haj Marc Elenyés k számb vann az S.-egyesülete amely tagja kö n fogadn zsidóka Budapest e oly egyesül va ame viszo kifejezett zsi egyl Vi Atlétik Cl

14589.

CÍMS Sp

SZÓCI Spo mag zsi társada egyenjogúsítá köv id e feléledésé korsz Magyarország 90 évek ré vesz S.-élet zsi ors összlakosságá mér elé jelen mértékb Fon mun végez egyré m szervez másré m ak S.-embe sikereik rácáfol a elfog teóriá am zsi te satnyaság fizi teljesítmén v alkalmatlansá igyekez bizonyíta S.- tömeg ne szem tart zs atlé organizáto munká érdeme m ép terüle tartot s szá vall hovatartozá Mé rendelkezé á ada szer különv ágak megvilágít mag zs atlé működé Atléti Birkóz Futb Kerékp Úsz Torna;Ví al S.- zs if legkivalóbb megszerez legj mag kardv legj mag birk cí me egys világbajnoksá i so nemzetk versenye szerez győzel mag színekn Töb adminisztrálójá játszot jelen szere Br Alfr Fisc M Ha Alf Ha Mar Elenyé szám van a S.-egyesület amel tagj k fogad zsidók Budapes ol egyesü v am visz kifejezet zs egy V Atléti C

14589

CÍM S

SZÓC Sp ma zs társad egyenjogúsít kö i feléledés kors Magyarorszá 9 éve r ves S.-éle zs or összlakosság mé el jele mérték Fo mu vége egyr szerve másr a S.-emb sikerei rácáfo elfo teóri a zs t satnyasá fiz teljesítmé alkalmatlans igyeke bizonyít S. töme n sze tar z atl organizát munk érdem é terül tarto sz val hovatartoz M rendelkez ad sze külön ága megvilágí ma z atl működ Atlét Birkó Fut Kerék Ús Torna;V a S. z i legkivalób megszere leg ma kard leg ma bir c m egy világbajnoks s nemzet verseny szere győze ma színek Tö adminisztrálój játszo jele szer B Alf Fis H Al H Ma Eleny szá va S.-egyesüle ame tag foga zsidó Budape o egyes a vis kifejeze z eg Atlét

1458SZÓ S m z társa egyenjogúsí k feléledé kor Magyarorsz év ve S.-él z o összlakossá m e jel mérté F m vég egy szerv más S.-em sikere rácáf elf teór z satnyas fi teljesítm alkalmatlan igyek bizonyí S töm sz ta at organizá mun érde terü tart s va hovatarto rendelke a sz külö ág megvilág m at műkö Atlé Birk Fu Keré Ú Torna; S legkivaló megszer le m kar le m bi eg világbajnok nemze versen szer győz m színe T adminisztráló játsz jel sze Al Fi A M Elen sz v S.-egyesül am ta fog zsid Budap egye vi kifejez e Atlé