14590.htm

CÍMSZÓ: Stár mechirasz choméc

SZÓCIKK: "Stár mechirasz choméc. A kovászos eladásáról készített adásvételi szerződés peszach előnapján. Az erre vonatkozó talmudi rendelkezés a Szentírásnak erre a versére támaszkodik Ne láttassék semmi kovászos a hét napokon át minden határodban (Deuter. 16. 4). A Talmud szó szerint vette e vers értelmét és nemcsak a kovászos élvezetét, de birtokban tartását is megtiltotta a peszach egész idejére, sőt a felhasználását sem engedte meg, ágy hogy még elajándékozni sem szabad és állatetetésre is alkalmatlan. Az idők során érezni kezdték, hogy a túlszigorú tilalom gazdasági nehézségeket okoz. Mindannak a birtokon kívül való helyezése, ami a choméc fogalma alá esik, sok esetben keresztülvihetetlennek bizonyult, mert súlyos anyagi károk származhattak belőle. Az élethez való alkalmazkodás törvényének nyomása alatt tehát az a szokás alakult ki, hogy a chomécot peszach előtt formálisan más vallásuaknak kell eladni, még pedig szerződés mellett; peszach után az ügyletet visszacsinálják. Az eladást azonban semmi hátsó gondolat, vagy fenntartás nem kísérheti; de a visszavásárlás meg van engedve. Minthogy pedig ez a könnyítés azzal fenyegetett, hogy az ügylet komolysága illuzóriussá válhatik, a visszavételt ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az eladóra némi vesztességgel járjon."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4590. címszó a lexikon => 804. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14590.htm

CÍMSZÓ: Stár mechirasz choméc

SZÓCIKK: Stár mechirasz choméc. A kovászos eladásáról készített adásvételi szerződés peszach előnapján. Az erre vonatkozó talmudi rendelkezés a Szentírásnak erre a versére támaszkodik Ne láttassék semmi kovászos a hét napokon át minden határodban Deuter. 16. 4 . A Talmud szó szerint vette e vers értelmét és nemcsak a kovászos élvezetét, de birtokban tartását is megtiltotta a peszach egész idejére, sőt a felhasználását sem engedte meg, ágy hogy még elajándékozni sem szabad és állatetetésre is alkalmatlan. Az idők során érezni kezdték, hogy a túlszigorú tilalom gazdasági nehézségeket okoz. Mindannak a birtokon kívül való helyezése, ami a choméc fogalma alá esik, sok esetben keresztülvihetetlennek bizonyult, mert súlyos anyagi károk származhattak belőle. Az élethez való alkalmazkodás törvényének nyomása alatt tehát az a szokás alakult ki, hogy a chomécot peszach előtt formálisan más vallásuaknak kell eladni, még pedig szerződés mellett; peszach után az ügyletet visszacsinálják. Az eladást azonban semmi hátsó gondolat, vagy fenntartás nem kísérheti; de a visszavásárlás meg van engedve. Minthogy pedig ez a könnyítés azzal fenyegetett, hogy az ügylet komolysága illuzóriussá válhatik, a visszavételt ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az eladóra némi vesztességgel járjon.

14590.ht

CÍMSZÓ Stá mechiras chomé

SZÓCIKK Stá mechiras choméc kovászo eladásáró készítet adásvétel szerződé peszac előnapján A err vonatkoz talmud rendelkezé Szentírásna err versér támaszkodi N láttassé semm kovászo hé napoko á minde határodba Deuter 16 Talmu sz szerin vett ver értelmé é nemcsa kovászo élvezetét d birtokba tartásá i megtiltott peszac egés idejére ső felhasználásá se engedt meg ág hog mé elajándékozn se szaba é állatetetésr i alkalmatlan A idő sorá érezn kezdték hog túlszigor tilalo gazdaság nehézségeke okoz Mindanna birtoko kívü val helyezése am chomé fogalm al esik so esetbe keresztülvihetetlenne bizonyult mer súlyo anyag káro származhatta belőle A élethe val alkalmazkodá törvényéne nyomás alat tehá a szoká alakul ki hog choméco peszac előt formálisa má vallásuakna kel eladni mé pedi szerződé mellett peszac utá a ügylete visszacsinálják A eladás azonba semm háts gondolat vag fenntartá ne kísérheti d visszavásárlá me va engedve Minthog pedi e könnyíté azza fenyegetett hog a ügyle komolyság illuzóriuss válhatik visszavétel ahho feltételhe kötötték hog a eladór ném vesztességge járjon

14590.h

CÍMSZ St mechira chom

SZÓCIK St mechira chomé kovász eladásár készíte adásvéte szerződ pesza előnapjá er vonatko talmu rendelkez Szentírásn er versé támaszkod láttass sem kovász h napok mind határodb Deute 1 Talm s szeri vet ve értelm nemcs kovász élvezeté birtokb tartás megtiltot pesza egé idejér s felhasználás s enged me á ho m elajándékoz s szab állatetetés alkalmatla id sor érez kezdté ho túlszigo tilal gazdasá nehézségek oko Mindann birtok kív va helyezés a chom fogal a esi s esetb keresztülvihetetlenn bizonyul me súly anya kár származhatt belől életh va alkalmazkod törvényén nyomá ala teh szok alaku k ho choméc pesza elő formális m vallásuakn ke eladn m ped szerződ mellet pesza ut ügylet visszacsináljá eladá azonb sem hát gondola va fenntart n kísérhet visszavásárl m v engedv Mintho ped könnyít azz fenyegetet ho ügyl komolysá illuzórius válhati visszavéte ahh feltételh kötötté ho eladó né vesztességg járjo

14590.

CÍMS S mechir cho

SZÓCI S mechir chom kovás eladásá készít adásvét szerző pesz előnapj e vonatk talm rendelke Szentírás e vers támaszko láttas se kovás napo min határod Deut Tal szer ve v értel nemc kovás élvezet birtok tartá megtilto pesz eg idejé felhasználá enge m h elajándéko sza állateteté alkalmatl i so ére kezdt h túlszig tila gazdas nehézsége ok Mindan birto kí v helyezé cho foga es eset keresztülvihetetlen bizonyu m súl any ká származhat belő élet v alkalmazko törvényé nyom al te szo alak h chomé pesz el formáli vallásuak k elad pe szerző melle pesz u ügyle visszacsinálj elad azon se há gondol v fenntar kísérhe visszavásár enged Minth pe könnyí az fenyegete h ügy komolys illuzóriu válhat visszavét ah feltétel kötött h elad n vesztesség járj

14590

CÍM mechi ch

SZÓC mechi cho ková eladás készí adásvé szerz pes előnap vonat tal rendelk Szentírá ver támaszk látta s ková nap mi határo Deu Ta sze v érte nem ková élveze birto tart megtilt pes e idej felhasznál eng elajándék sz állatetet alkalmat s ér kezd túlszi til gazda nehézség o Minda birt k helyez ch fog e ese keresztülvihetetle bizony sú an k származha bel éle alkalmazk törvény nyo a t sz ala chom pes e formál vallásua ela p szerz mell pes ügyl visszacsinál ela azo s h gondo fennta kísérh visszavásá enge Mint p könny a fenyeget üg komoly illuzóri válha visszavé a feltéte kötöt ela vesztessé jár

1459

CÍ mech c

SZÓ mech ch kov eladá kész adásv szer pe előna vona ta rendel Szentír ve támasz látt kov na m határ De T sz ért ne kov élvez birt tar megtil pe ide felhaszná en elajándé s állatete alkalma é kez túlsz ti gazd nehézsé Mind bir helye c fo es keresztülvihetetl bizon s a származh be él alkalmaz törvén ny s al cho pe formá vallásu el szer mel pe ügy visszacsiná el az gond fennt kísér visszavás eng Min könn fenyege ü komol illuzór válh visszav feltét kötö el vesztess já