14595.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Fülöp

SZÓCIKK: "Stein Fülöp, orvos, szül. Nyitrán 1868., megh. Budapesten 1917. Egyetemi tanulmányait Bécben végezte és u. o. szerzett doktorátust. Budapesten előbb a belügyminisztérium közegészségügyi osztályán, majd az angyalföldi elmegyógyintézetben működött, utána a Schwartzer- féle intézet főorvosa volt. Az alkoholellenes mozgalmat ő indította meg Magyarországon 1900 körül. 1901-ben pedig az Angliából kiküldött Miss Gray-vel megalapította Budapesten a Good Templar Rendet, melynek haláláig előharcosa és szellemi vezére volt. A Good Templar Rendnek Forel mellett nemzetközi másodelnöke. Érdemeiért kir. tanácsosi címet kapott. Számos cikket, tanulmányt írt magyar és külföldi lapokba az alkoholkérdés, ideggyógyászat és higénia köréből. Müvei: Az alkohol kérdés mai állása (1910); Az iszákosság és annak leküzdése (1913)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4595. címszó a lexikon => 805. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14595.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Fülöp

SZÓCIKK: Stein Fülöp, orvos, szül. Nyitrán 1868., megh. Budapesten 1917. Egyetemi tanulmányait Bécben végezte és u. o. szerzett doktorátust. Budapesten előbb a belügyminisztérium közegészségügyi osztályán, majd az angyalföldi elmegyógyintézetben működött, utána a Schwartzer- féle intézet főorvosa volt. Az alkoholellenes mozgalmat ő indította meg Magyarországon 1900 körül. 1901-ben pedig az Angliából kiküldött Miss Gray-vel megalapította Budapesten a Good Templar Rendet, melynek haláláig előharcosa és szellemi vezére volt. A Good Templar Rendnek Forel mellett nemzetközi másodelnöke. Érdemeiért kir. tanácsosi címet kapott. Számos cikket, tanulmányt írt magyar és külföldi lapokba az alkoholkérdés, ideggyógyászat és higénia köréből. Müvei: Az alkohol kérdés mai állása 1910 ; Az iszákosság és annak leküzdése 1913 .

14595.ht

CÍMSZÓ Stei

SZEMÉLYNÉV Stei Fülö

SZÓCIKK Stei Fülöp orvos szül Nyitrá 1868. megh Budapeste 1917 Egyetem tanulmányai Bécbe végezt é u o szerzet doktorátust Budapeste előb belügyminisztériu közegészségügy osztályán maj a angyalföld elmegyógyintézetbe működött után Schwartzer fél intéze főorvos volt A alkoholellene mozgalma indított me Magyarországo 190 körül 1901-be pedi a Angliábó kiküldöt Mis Gray-ve megalapított Budapeste Goo Templa Rendet melyne halálái előharcos é szellem vezér volt Goo Templa Rendne Fore mellet nemzetköz másodelnöke Érdemeiér kir tanácsos címe kapott Számo cikket tanulmány ír magya é külföld lapokb a alkoholkérdés ideggyógyásza é higéni köréből Müvei A alkoho kérdé ma állás 191 A iszákossá é anna leküzdés 191

14595.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Fül

SZÓCIK Ste Fülö orvo szü Nyitr 1868 meg Budapest 191 Egyete tanulmánya Bécb végez szerze doktorátus Budapest elő belügyminisztéri közegészségüg osztályá ma angyalföl elmegyógyintézetb működöt utá Schwartze fé intéz főorvo vol alkoholellen mozgalm indítot m Magyarország 19 körü 1901-b ped Angliáb kiküldö Mi Gray-v megalapítot Budapest Go Templ Rende melyn halálá előharco szelle vezé vol Go Templ Rendn For melle nemzetkö másodelnök Érdemeié ki tanácso cím kapot Szám cikke tanulmán í magy külföl lapok alkoholkérdé ideggyógyász higén körébő Müve alkoh kérd m állá 19 iszákoss ann leküzdé 19

14595.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Fü

SZÓCI St Fül orv sz Nyit 186 me Budapes 19 Egyet tanulmány Béc vége szerz doktorátu Budapes el belügyminisztér közegészségü osztály m angyalfö elmegyógyintézet működö ut Schwartz f inté főorv vo alkoholelle mozgal indíto Magyarorszá 1 kör 1901- pe Angliá kiküld M Gray- megalapíto Budapes G Temp Rend mely halál előharc szell vez vo G Temp Rend Fo mell nemzetk másodelnö Érdemei k tanács cí kapo Szá cikk tanulmá mag külfö lapo alkoholkérd ideggyógyás higé köréb Müv alko kér áll 1 iszákos an leküzd 1

14595

CÍM S

SZEMÉLY S F

SZÓC S Fü or s Nyi 18 m Budape 1 Egye tanulmán Bé vég szer doktorát Budape e belügyminiszté közegészség osztál angyalf elmegyógyintéze működ u Schwart int főor v alkoholell mozga indít Magyarorsz kö 1901 p Angli kikül Gray megalapít Budape Tem Ren mel halá előhar szel ve v Tem Ren F mel nemzet másodeln Érdeme tanác c kap Sz cik tanulm ma külf lap alkoholkér ideggyógyá hig köré Mü alk ké ál iszáko a leküz

1459SZEMÉL

SZÓ F o Ny 1 Budap Egy tanulmá B vé sze doktorá Budap belügyminiszt közegészsé osztá angyal elmegyógyintéz műkö Schwar in főo alkoholel mozg indí Magyarors k 190 Angl kikü Gra megalapí Budap Te Re me hal előha sze v Te Re me nemze másodel Érdem taná ka S ci tanul m kül la alkoholké ideggyógy hi kör M al k á iszák lekü