14596.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Lajos

SZÓCIKK: "Stein Ludwig, filozófus és egyetemi tanár, szül. Erdőbényén 1859 nov. 12. Középiskoláit Pápán és Sárospatakon, egyetemi tanulmányait Berlinben és Halleban végezte s az előbbi helyen a rabbiszemináriumot is, ahol rabbi-oklevelet nyert és 1881-83-ig Berlinben működött mint rabbi. 1886-ban Zürichben, 1891-től Bernben volt a filozófia egyetemi tanára. 191 l-ben lemondott tanszékéről és azóta Berlinben él, ahol a Nord und Süd c. társadalomtudományi folyóiratot és az Archiv für systematische Philosophlet szerkeszti. S. igen nagy kiterjedésű tudományos munkásságot fejt ki. Fontosabb művei a következők: Die Falaschas (1880); Die Willensfreiheit bei den jüdischen Phüosophen des Mittelalters (1882); Berthold Auerbach (1882); Eduárd Lasker (1883): Die Psychologie der Stoa (1886); Die Erkenntnistlieorie der Stoa (1888); Leibniz und Spinoza (1890); Friedrich Nietzsches Weltanschauung und ihre Gefahren (1893); Das erste Auftauchen der socialen Frage bei den Griechen (1896); Die sociale Frage im Lichte der Philosophie (1897, II. kiad. 1903, IV. kiad. 1923. Fő munka, franciául és oroszul is megjelent); Die Philosophie des Friedens (1899); An der Wende des Jahrhunderts (1900); Der Sinn des Daseins (1904); Der sociale Optimismus (1905); Die Anfange der menschlichen Kultur (1906); Philosophische Strömungen der Gegenwart (1908); Weltbűrgertum, Nationalstaat und Internationale Verstandigung (1913); Evolutionary Optimism (1924). A Műveltség Könyvtárába Tegze Gy. és Heller Farkas közreműködésével ő írta a Társadalom c kötetet. Sokáig Diltheyvel és B. Erdmannal együtt szerkesztette az Archív für Geschichte der Philosophie-t. Ezen kívül tanári működése alatt kiadta a Bemer Studien zur Philosophie und Ihre Geschichte sorozatot, majd újabban a Bibliothek für Philosophiet. Tagja a Magyar Tudományos Akadé miának is 1899 óta."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4596. címszó a lexikon => 805. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14596.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Lajos

SZÓCIKK: Stein Ludwig, filozófus és egyetemi tanár, szül. Erdőbényén 1859 nov. 12. Középiskoláit Pápán és Sárospatakon, egyetemi tanulmányait Berlinben és Halleban végezte s az előbbi helyen a rabbiszemináriumot is, ahol rabbi-oklevelet nyert és 1881-83-ig Berlinben működött mint rabbi. 1886-ban Zürichben, 1891-től Bernben volt a filozófia egyetemi tanára. 191 l-ben lemondott tanszékéről és azóta Berlinben él, ahol a Nord und Süd c. társadalomtudományi folyóiratot és az Archiv für systematische Philosophlet szerkeszti. S. igen nagy kiterjedésű tudományos munkásságot fejt ki. Fontosabb művei a következők: Die Falaschas 1880 ; Die Willensfreiheit bei den jüdischen Phüosophen des Mittelalters 1882 ; Berthold Auerbach 1882 ; Eduárd Lasker 1883 : Die Psychologie der Stoa 1886 ; Die Erkenntnistlieorie der Stoa 1888 ; Leibniz und Spinoza 1890 ; Friedrich Nietzsches Weltanschauung und ihre Gefahren 1893 ; Das erste Auftauchen der socialen Frage bei den Griechen 1896 ; Die sociale Frage im Lichte der Philosophie 1897, II. kiad. 1903, IV. kiad. 1923. Fő munka, franciául és oroszul is megjelent ; Die Philosophie des Friedens 1899 ; An der Wende des Jahrhunderts 1900 ; Der Sinn des Daseins 1904 ; Der sociale Optimismus 1905 ; Die Anfange der menschlichen Kultur 1906 ; Philosophische Strömungen der Gegenwart 1908 ; Weltbűrgertum, Nationalstaat und Internationale Verstandigung 1913 ; Evolutionary Optimism 1924 . A Műveltség Könyvtárába Tegze Gy. és Heller Farkas közreműködésével ő írta a Társadalom c kötetet. Sokáig Diltheyvel és B. Erdmannal együtt szerkesztette az Archív für Geschichte der Philosophie-t. Ezen kívül tanári működése alatt kiadta a Bemer Studien zur Philosophie und Ihre Geschichte sorozatot, majd újabban a Bibliothek für Philosophiet. Tagja a Magyar Tudományos Akadé miának is 1899 óta.

14596.ht

CÍMSZÓ Stei

SZEMÉLYNÉV Stei Lajo

SZÓCIKK Stei Ludwig filozófu é egyetem tanár szül Erdőbényé 185 nov 12 Középiskolái Pápá é Sárospatakon egyetem tanulmányai Berlinbe é Halleba végezt a előbb helye rabbiszemináriumo is aho rabbi-oklevele nyer é 1881-83-i Berlinbe működöt min rabbi 1886-ba Zürichben 1891-tő Bernbe vol filozófi egyetem tanára 19 l-be lemondot tanszékérő é azót Berlinbe él aho Nor un Sü c társadalomtudomány folyóirato é a Archi fü systematisch Philosophle szerkeszti S ige nag kiterjedés tudományo munkásságo fej ki Fontosab műve következők Di Falascha 188 Di Willensfreihei be de jüdische Phüosophe de Mittelalter 188 Berthol Auerbac 188 Eduár Laske 188 Di Psychologi de Sto 188 Di Erkenntnistlieori de Sto 188 Leibni un Spinoz 189 Friedric Nietzsche Weltanschauun un ihr Gefahre 189 Da erst Auftauche de sociale Frag be de Grieche 189 Di social Frag i Licht de Philosophi 1897 II kiad 1903 IV kiad 1923 F munka franciáu é oroszu i megjelen Di Philosophi de Frieden 189 A de Wend de Jahrhundert 190 De Sin de Dasein 190 De social Optimismu 190 Di Anfang de menschliche Kultu 190 Philosophisch Strömunge de Gegenwar 190 Weltbűrgertum Nationalstaa un International Verstandigun 191 Evolutionar Optimis 192 Műveltsé Könyvtáráb Tegz Gy é Helle Farka közreműködéséve írt Társadalo kötetet Sokái Diltheyve é B Erdmanna együt szerkesztett a Archí fü Geschicht de Philosophie-t Eze kívü tanár működés alat kiadt Beme Studie zu Philosophi un Ihr Geschicht sorozatot maj újabba Bibliothe fü Philosophiet Tagj Magya Tudományo Akad miána i 189 óta

14596.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Laj

SZÓCIK Ste Ludwi filozóf egyete taná szü Erdőbény 18 no 1 Középiskolá Páp Sárospatako egyete tanulmánya Berlinb Halleb végez előb hely rabbiszeminárium i ah rabbi-oklevel nye 1881-83- Berlinb működö mi rabb 1886-b Zürichbe 1891-t Bernb vo filozóf egyete tanár 1 l-b lemondo tanszékér azó Berlinb é ah No u S társadalomtudomán folyóirat Arch f systematisc Philosophl szerkeszt ig na kiterjedé tudomány munkásság fe k Fontosa műv következő D Falasch 18 D Willensfreihe b d jüdisch Phüosoph d Mittelalte 18 Bertho Auerba 18 Eduá Lask 18 D Psycholog d St 18 D Erkenntnistlieor d St 18 Leibn u Spino 18 Friedri Nietzsch Weltanschauu u ih Gefahr 18 D ers Auftauch d social Fra b d Griech 18 D socia Fra Lich d Philosoph 189 I kia 190 I kia 192 munk franciá orosz megjele D Philosoph d Friede 18 d Wen d Jahrhunder 19 D Si d Dasei 19 D socia Optimism 19 D Anfan d menschlich Kult 19 Philosophisc Strömung d Gegenwa 19 Weltbűrgertu Nationalsta u Internationa Verstandigu 19 Evolutiona Optimi 19 Művelts Könyvtárá Teg G Hell Fark közreműködésév ír Társadal kötete Soká Diltheyv Erdmann együ szerkesztet Arch f Geschich d Philosophie- Ez kív taná működé ala kiad Bem Studi z Philosoph u Ih Geschich sorozato ma újabb Biblioth f Philosophie Tag Magy Tudomány Aka mián 18 ót

14596.

CÍMS St

SZEMÉLYN St La

SZÓCI St Ludw filozó egyet tan sz Erdőbén 1 n Középiskol Pá Sárospatak egyet tanulmány Berlin Halle vége elő hel rabbiszemináriu a rabbi-okleve ny 1881-83 Berlin működ m rab 1886- Zürichb 1891- Bern v filozó egyet taná l- lemond tanszéké az Berlin a N társadalomtudomá folyóira Arc systematis Philosoph szerkesz i n kiterjed tudomán munkássá f Fontos mű következ Falasc 1 Willensfreih jüdisc Phüosop Mittelalt 1 Berth Auerb 1 Edu Las 1 Psycholo S 1 Erkenntnistlieo S 1 Leib Spin 1 Friedr Nietzsc Weltanschau i Gefah 1 er Auftauc socia Fr Griec 1 soci Fr Lic Philosop 18 ki 19 ki 19 mun franci oros megjel Philosop Fried 1 We Jahrhunde 1 S Dase 1 soci Optimis 1 Anfa menschlic Kul 1 Philosophis Strömun Gegenw 1 Weltbűrgert Nationalst Internation Verstandig 1 Evolution Optim 1 Művelt Könyvtár Te Hel Far közreműködésé í Társada kötet Sok Dilthey Erdman egy szerkeszte Arc Geschic Philosophie E kí tan működ al kia Be Stud Philosop I Geschic sorozat m újab Bibliot Philosophi Ta Mag Tudomán Ak miá 1 ó

14596

CÍM S

SZEMÉLY S L

SZÓC S Lud filoz egye ta s Erdőbé Középisko P Sárospata egye tanulmán Berli Hall vég el he rabbiszeminári rabbi-oklev n 1881-8 Berli műkö ra 1886 Zürich 1891 Ber filoz egye tan l lemon tanszék a Berli társadalomtudom folyóir Ar systemati Philosop szerkes kiterje tudomá munkáss Fonto m követke Falas Willensfrei jüdis Phüoso Mittelal Bert Auer Ed La Psychol Erkenntnistlie Lei Spi Fried Nietzs Weltanscha Gefa e Auftau soci F Grie soc F Li Philoso 1 k 1 k 1 mu franc oro megje Philoso Frie W Jahrhund Das soc Optimi Anf menschli Ku Philosophi Strömu Gegen Weltbűrger Nationals Internatio Verstandi Evolutio Opti Művel Könyvtá T He Fa közreműködés Társad köte So Dilthe Erdma eg szerkeszt Ar Geschi Philosophi k ta műkö a ki B Stu Philoso Geschi soroza úja Biblio Philosoph T Ma Tudomá A mi

1459SZEMÉL

SZÓ Lu filo egy t Erdőb Középisk Sárospat egy tanulmá Berl Hal vé e h rabbiszeminár rabbi-okle 1881- Berl műk r 188 Züric 189 Be filo egy ta lemo tanszé Berl társadalomtudo folyói A systemat Philoso szerke kiterj tudom munkás Font követk Fala Willensfre jüdi Phüos Mittela Ber Aue E L Psycho Erkenntnistli Le Sp Frie Nietz Weltansch Gef Aufta soc Gri so L Philos m fran or megj Philos Fri Jahrhun Da so Optim An menschl K Philosoph Ström Gege Weltbűrge National Internati Verstand Evoluti Opt Műve Könyvt H F közreműködé Társa köt S Dilth Erdm e szerkesz A Gesch Philosoph t műk k St Philos Gesch soroz új Bibli Philosop M Tudom m