14597.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Aurél

SZÓCIKK: "Stein Marc Aurél, sir, archeológus, utazó és orientalista, szül. Budapesten 1862 nov. 6. Szanszkrit nyelvésznek készült és Bécs, Tübingen, Oxford és London egyetemein tanult. 1888-ban kinevezték az indiai Lahoreba a Punjab-egyetem könyvtárnokának és az ottani Keleti Szeminárium igazgatójának, egyszersmind a szanszkrit nyelv tanára és a kerület tanulmányi főigazgatója lett. Egyideig Kalkuttában is működött. Világhírű archeológus. Kasmírban, a kinai Turkesztánban és a Góbi Sivatagban eredményes ásatásokat végzett. Utazásairól írt műveinek egy része magyarul ia megjelent. (Homokba temetett városok ; Középázsiai utam; Romvárosok Ázsia sivatagjaiban ; Indiából Kínába; Harmadik utam Belső-Ázsiába, 1913-1916). S. munkássága kiterjed Észak-India vallástörténetére, továbbá a görög-kor maradványaira és főleg a skíta-uralom művelődési viszonyaira, valamint a szanszkrit-utáni indiai nyelvekre és azok paleográfiájára. Ezek a tudományos művei sorrendben a következők: Zoroastrian Deities on indoscythian Goins (1888); Zur Geschichte der Pahis von Kabul (1893); Kalhanas Rajatarangini or Ghromcle of the Kinqs of Kashmir (3 vol text and translation, 1892-1900); Catalogue of the Sanscrit Manuscripts in the Raqhunatha Temple Library of His Highnes the Maharadja of Jamnu and Kashmir (1884); Detailed Report of an Archeological Tour with the Buner Field Force (1898); Memoir on Maps Illustrating the Ancient Geography of Kashmir (1899); Afganistan in Avestic Geography (1888); Notes on Ou-Kong's Account of Kashmir (1896); Serindia (5 vol: 1909); melyben belsőázsiai útjának eredményeiről számol be, továbbá The thousend Buddhas (1921). S. mint kartográfus is a legjelentékenyebbek közé tartozik, mert a Taklamankán és Góbi-sivatag, meg a Khüen-Lün- hegylánc ismeretlen vidékeit felvételezte. Tagja a Magyar Tud. Akadémiának, a Magy. Földrajzi Társaságnak, melynek Lóczy-érmet ő nyerte meg először, díszdoktora a cambridgei és oxfordi egyetemeknek és tagja számos külföldi tudomá nyos akadémiának. A háború alatt megkapta az angol állampolgárságot és ez alkalommal bárói rangra is emelték."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4597. címszó a lexikon => 805. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14597.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Aurél

SZÓCIKK: Stein Marc Aurél, sir, archeológus, utazó és orientalista, szül. Budapesten 1862 nov. 6. Szanszkrit nyelvésznek készült és Bécs, Tübingen, Oxford és London egyetemein tanult. 1888-ban kinevezték az indiai Lahoreba a Punjab-egyetem könyvtárnokának és az ottani Keleti Szeminárium igazgatójának, egyszersmind a szanszkrit nyelv tanára és a kerület tanulmányi főigazgatója lett. Egyideig Kalkuttában is működött. Világhírű archeológus. Kasmírban, a kinai Turkesztánban és a Góbi Sivatagban eredményes ásatásokat végzett. Utazásairól írt műveinek egy része magyarul ia megjelent. Homokba temetett városok ; Középázsiai utam; Romvárosok Ázsia sivatagjaiban ; Indiából Kínába; Harmadik utam Belső-Ázsiába, 1913-1916 . S. munkássága kiterjed Észak-India vallástörténetére, továbbá a görög-kor maradványaira és főleg a skíta-uralom művelődési viszonyaira, valamint a szanszkrit-utáni indiai nyelvekre és azok paleográfiájára. Ezek a tudományos művei sorrendben a következők: Zoroastrian Deities on indoscythian Goins 1888 ; Zur Geschichte der Pahis von Kabul 1893 ; Kalhanas Rajatarangini or Ghromcle of the Kinqs of Kashmir 3 vol text and translation, 1892-1900 ; Catalogue of the Sanscrit Manuscripts in the Raqhunatha Temple Library of His Highnes the Maharadja of Jamnu and Kashmir 1884 ; Detailed Report of an Archeological Tour with the Buner Field Force 1898 ; Memoir on Maps Illustrating the Ancient Geography of Kashmir 1899 ; Afganistan in Avestic Geography 1888 ; Notes on Ou-Kong's Account of Kashmir 1896 ; Serindia 5 vol: 1909 ; melyben belsőázsiai útjának eredményeiről számol be, továbbá The thousend Buddhas 1921 . S. mint kartográfus is a legjelentékenyebbek közé tartozik, mert a Taklamankán és Góbi-sivatag, meg a Khüen-Lün- hegylánc ismeretlen vidékeit felvételezte. Tagja a Magyar Tud. Akadémiának, a Magy. Földrajzi Társaságnak, melynek Lóczy-érmet ő nyerte meg először, díszdoktora a cambridgei és oxfordi egyetemeknek és tagja számos külföldi tudomá nyos akadémiának. A háború alatt megkapta az angol állampolgárságot és ez alkalommal bárói rangra is emelték.

14597.ht

CÍMSZÓ Stei

SZEMÉLYNÉV Stei Auré

SZÓCIKK Stei Mar Aurél sir archeológus utaz é orientalista szül Budapeste 186 nov 6 Szanszkri nyelvészne készül é Bécs Tübingen Oxfor é Londo egyetemei tanult 1888-ba kinevezté a india Lahoreb Punjab-egyete könyvtárnokána é a ottan Kelet Szemináriu igazgatójának egyszersmin szanszkri nyel tanár é kerüle tanulmány főigazgatój lett Egyidei Kalkuttába i működött Világhír archeológus Kasmírban kina Turkesztánba é Gób Sivatagba eredménye ásatásoka végzett Utazásairó ír műveine eg rész magyaru i megjelent Homokb temetet városo Középázsia utam Romvároso Ázsi sivatagjaiba Indiábó Kínába Harmadi uta Belső-Ázsiába 1913-191 S munkásság kiterje Észak-Indi vallástörténetére tovább görög-ko maradványair é főle skíta-uralo művelődés viszonyaira valamin szanszkrit-után india nyelvekr é azo paleográfiájára Eze tudományo műve sorrendbe következők Zoroastria Deitie o indoscythia Goin 188 Zu Geschicht de Pahi vo Kabu 189 Kalhana Rajatarangin o Ghromcl o th Kinq o Kashmi vo tex an translation 1892-190 Catalogu o th Sanscri Manuscript i th Raqhunath Templ Librar o Hi Highne th Maharadj o Jamn an Kashmi 188 Detaile Repor o a Archeologica Tou wit th Bune Fiel Forc 189 Memoi o Map Illustratin th Ancien Geograph o Kashmi 189 Afganista i Avesti Geograph 188 Note o Ou-Kong' Accoun o Kashmi 189 Serindi vol 190 melybe belsőázsia útjána eredményeirő számo be tovább Th thousen Buddha 192 S min kartográfu i legjelentékenyebbe köz tartozik mer Taklamanká é Góbi-sivatag me Khüen-Lün hegylán ismeretle vidékei felvételezte Tagj Magya Tud Akadémiának Magy Földrajz Társaságnak melyne Lóczy-érme nyert me először díszdoktor cambridge é oxford egyetemekne é tagj számo külföld tudom nyo akadémiának hábor alat megkapt a ango állampolgárságo é e alkalomma báró rangr i emelték

14597.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Aur

SZÓCIK Ste Ma Auré si archeológu uta orientalist szü Budapest 18 no Szanszkr nyelvészn készü Béc Tübinge Oxfo Lond egyeteme tanul 1888-b kinevezt indi Lahore Punjab-egyet könyvtárnokán otta Kele Szeminári igazgatójána egyszersmi szanszkr nye taná kerül tanulmán főigazgató let Egyide Kalkuttáb működöt Világhí archeológu Kasmírba kin Turkesztánb Gó Sivatagb eredmény ásatások végzet Utazásair í művein e rés magyar megjelen Homok temete város Középázsi uta Romváros Ázs sivatagjaib Indiáb Kínáb Harmad ut Belső-Ázsiáb 1913-19 munkássá kiterj Észak-Ind vallástörténetér továb görög-k maradványai fől skíta-ural művelődé viszonyair valami szanszkrit-utá indi nyelvek az paleográfiájár Ez tudomány műv sorrendb következő Zoroastri Deiti indoscythi Goi 18 Z Geschich d Pah v Kab 18 Kalhan Rajatarangi Ghromc t Kin Kashm v te a translatio 1892-19 Catalog t Sanscr Manuscrip t Raqhunat Temp Libra H Highn t Maharad Jam a Kashm 18 Detail Repo Archeologic To wi t Bun Fie For 18 Memo Ma Illustrati t Ancie Geograp Kashm 18 Afganist Avest Geograp 18 Not Ou-Kong Accou Kashm 18 Serind vo 19 melyb belsőázsi útján eredményeir szám b továb T thouse Buddh 19 mi kartográf legjelentékenyebb kö tartozi me Taklamank Góbi-sivata m Khüen-Lü hegylá ismeretl vidéke felvételezt Tag Magy Tu Akadémiána Mag Földraj Társaságna melyn Lóczy-érm nyer m előszö díszdokto cambridg oxfor egyetemekn tag szám külföl tudo ny akadémiána hábo ala megkap ang állampolgárság alkalomm bár rang emelté

14597.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Au

SZÓCI St M Aur s archeológ ut orientalis sz Budapes 1 n Szanszk nyelvész kész Bé Tübing Oxf Lon egyetem tanu 1888- kinevez ind Lahor Punjab-egye könyvtárnoká ott Kel Szeminár igazgatóján egyszersm szanszk ny tan kerü tanulmá főigazgat le Egyid Kalkuttá működö Világh archeológ Kasmírb ki Turkesztán G Sivatag eredmén ásatáso végze Utazásai művei ré magya megjele Homo temet váro Középázs ut Romváro Áz sivatagjai Indiá Kíná Harma u Belső-Ázsiá 1913-1 munkáss kiter Észak-In vallástörténeté tová görög- maradványa fő skíta-ura művelőd viszonyai valam szanszkrit-ut ind nyelve a paleográfiájá E tudomán mű sorrend következ Zoroastr Deit indoscyth Go 1 Geschic Pa Ka 1 Kalha Rajatarang Ghrom Ki Kash t translati 1892-1 Catalo Sansc Manuscri Raqhuna Tem Libr High Mahara Ja Kash 1 Detai Rep Archeologi T w Bu Fi Fo 1 Mem M Illustrat Anci Geogra Kash 1 Afganis Aves Geogra 1 No Ou-Kon Acco Kash 1 Serin v 1 mely belsőázs útjá eredményei szá tová thous Budd 1 m kartográ legjelentékenyeb k tartoz m Taklaman Góbi-sivat Khüen-L hegyl ismeret vidék felvételez Ta Mag T Akadémián Ma Földra Társaságn mely Lóczy-ér nye elősz díszdokt cambrid oxfo egyetemek ta szá külfö tud n akadémián háb al megka an állampolgársá alkalom bá ran emelt

14597

CÍM S

SZEMÉLY S A

SZÓC S Au archeoló u orientali s Budape Szansz nyelvés kés B Tübin Ox Lo egyete tan 1888 kineve in Laho Punjab-egy könyvtárnok ot Ke Szeminá igazgatójá egyszers szansz n ta ker tanulm főigazga l Egyi Kalkutt működ Világ archeoló Kasmír k Turkesztá Sivata eredmé ásatás végz Utazása műve r magy megjel Hom teme vár Középáz u Romvár Á sivatagja Indi Kín Harm Belső-Ázsi 1913- munkás kite Észak-I vallástörténet tov görög maradvány f skíta-ur művelő viszonya vala szanszkrit-u in nyelv paleográfiáj tudomá m sorren követke Zoroast Dei indoscyt G Geschi P K Kalh Rajataran Ghro K Kas translat 1892- Catal Sans Manuscr Raqhun Te Lib Hig Mahar J Kas Deta Re Archeolog B F F Me Illustra Anc Geogr Kas Afgani Ave Geogr N Ou-Ko Acc Kas Seri mel belsőáz útj eredménye sz tov thou Bud kartogr legjelentékenye tarto Taklama Góbi-siva Khüen- hegy ismere vidé felvétele T Ma Akadémiá M Földr Társaság mel Lóczy-é ny elős díszdok cambri oxf egyeteme t sz külf tu akadémiá há a megk a állampolgárs alkalo b ra emel

1459SZEMÉL

SZÓ A archeol oriental Budap Szans nyelvé ké Tübi O L egyet ta 188 kinev i Lah Punjab-eg könyvtárno o K Szemin igazgatój egyszer szans t ke tanul főigazg Egy Kalkut műkö Vilá archeol Kasmí Turkeszt Sivat eredm ásatá vég Utazás műv mag megje Ho tem vá Középá Romvá sivatagj Ind Kí Har Belső-Ázs 1913 munká kit Észak- vallástörténe to görö maradván skíta-u művel viszony val szanszkrit- i nyel paleográfiá tudom sorre követk Zoroas De indoscy Gesch Kal Rajatara Ghr Ka transla 1892 Cata San Manusc Raqhu T Li Hi Maha Ka Det R Archeolo M Illustr An Geog Ka Afgan Av Geog Ou-K Ac Ka Ser me belsőá út eredmény s to tho Bu kartog legjelentékeny tart Taklam Góbi-siv Khüen heg ismer vid felvétel M Akadémi Föld Társasá me Lóczy- n elő díszdo cambr ox egyetem s kül t akadémi h meg állampolgár alkal r eme