14598.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Miksa

SZÓCIKK: Stein Mayer Miksa, rabbi, szül. Törökszentmiklóson 1865 aug. 23. 1886-ban törökszentmiklósi rabbi lett, 1896. a nagyszombati hitközség élére került, ahol jelenleg is működik. Itt hires jesivát létesített és nagyjelentőségű irodalmi tevékenységet fejtett ki. Szerkesztette és irta a Magyar Rabbik c folyóiratot (1905-10). Egyéb művei: Hagyomány (1910-15), Even Hameir, Jahrbuch I-II. és Alkalmi Beszédek (1913). Fontos szerepe van a szlovenszkói zsidóság felekezeti életében: a szlovenszkói hagyományhű rabbik egyesületének elnöke és a szlovenszkói hitközségek szövetségének egyházi feje. S. kiváló szónok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4598. címszó a lexikon => 805. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14598.htm

CÍMSZÓ: Stein

SZEMÉLYNÉV: Stein Miksa

SZÓCIKK: Stein Mayer Miksa, rabbi, szül. Törökszentmiklóson 1865 aug. 23. 1886-ban törökszentmiklósi rabbi lett, 1896. a nagyszombati hitközség élére került, ahol jelenleg is működik. Itt hires jesivát létesített és nagyjelentőségű irodalmi tevékenységet fejtett ki. Szerkesztette és irta a Magyar Rabbik c folyóiratot 1905-10 . Egyéb művei: Hagyomány 1910-15 , Even Hameir, Jahrbuch I-II. és Alkalmi Beszédek 1913 . Fontos szerepe van a szlovenszkói zsidóság felekezeti életében: a szlovenszkói hagyományhű rabbik egyesületének elnöke és a szlovenszkói hitközségek szövetségének egyházi feje. S. kiváló szónok.

14598.ht

CÍMSZÓ Stei

SZEMÉLYNÉV Stei Miks

SZÓCIKK Stei Maye Miksa rabbi szül Törökszentmiklóso 186 aug 23 1886-ba törökszentmiklós rabb lett 1896 nagyszombat hitközsé élér került aho jelenle i működik It hire jesivá létesítet é nagyjelentőség irodalm tevékenysége fejtet ki Szerkesztett é irt Magya Rabbi folyóirato 1905-1 Egyé művei Hagyomán 1910-1 Eve Hameir Jahrbuc I-II é Alkalm Beszéde 191 Fonto szerep va szlovenszkó zsidósá felekezet életében szlovenszkó hagyományh rabbi egyesületéne elnök é szlovenszkó hitközsége szövetségéne egyház feje S kivál szónok

14598.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Mik

SZÓCIK Ste May Miks rabb szü Törökszentmiklós 18 au 2 1886-b törökszentmikló rab let 189 nagyszomba hitközs élé kerül ah jelenl működi I hir jesiv létesíte nagyjelentősé irodal tevékenység fejte k Szerkesztet ir Magy Rabb folyóirat 1905- Egy műve Hagyomá 1910- Ev Hamei Jahrbu I-I Alkal Beszéd 19 Font szere v szlovenszk zsidós felekeze életébe szlovenszk hagyomány rabb egyesületén elnö szlovenszk hitközség szövetségén egyhá fej kivá szóno

14598.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Mi

SZÓCI St Ma Mik rab sz Törökszentmikló 1 a 1886- törökszentmikl ra le 18 nagyszomb hitköz él kerü a jelen működ hi jesi létesít nagyjelentős iroda tevékenysé fejt Szerkeszte i Mag Rab folyóira 1905 Eg műv Hagyom 1910 E Hame Jahrb I- Alka Beszé 1 Fon szer szlovensz zsidó felekez életéb szlovensz hagyomán rab egyesületé eln szlovensz hitközsé szövetségé egyh fe kiv szón

14598

CÍM S

SZEMÉLY S M

SZÓC S M Mi ra s Törökszentmikl 1886 törökszentmik r l 1 nagyszom hitkö é ker jele műkö h jes létesí nagyjelentő irod tevékenys fej Szerkeszt Ma Ra folyóir 190 E mű Hagyo 191 Ham Jahr I Alk Besz Fo sze szlovens zsid feleke életé szlovens hagyomá ra egyesület el szlovens hitközs szövetség egy f ki szó

1459SZEMÉL

SZÓ M r Törökszentmik 188 törökszentmi nagyszo hitk ke jel műk je létes nagyjelent iro tevékeny fe Szerkesz M R folyói 19 m Hagy 19 Ha Jah Al Bes F sz szloven zsi felek élet szloven hagyom r egyesüle e szloven hitköz szövetsé eg k sz