14600.htm

CÍMSZÓ: Steinbach

SZEMÉLYNÉV: Steinbach József

SZÓCIKK: "Steinbach József, orvos és író, szül. Pécsett 1850 jan. 3., megh. 1927. Az egyetemet Bécsben végezte, ahol egyideig az egyetemi kórház asszistense volt, majd a tengerészeinél működött, később gynekológus lett Pranzensbadban. Szerkesztette az Oesterreichisch - Ungarische Badezeitung-ot. Orvosi működése mellett szépirodalmi tevékenységet fejtett ki. Idevonatkozó művei: Heimatsklánge (1882); Übersetzung von Josef Kiss, Gedichte (1886); Eigenes und Fremdes (1888). Die Stellung der Militárártzte im Oes-tereichisch - Ungarischen Heeresverbande. Ez utóbbi Petőfi három költői elbeszélését is tartalmazza, míg a többieket Alexander Petőfis poe-tischeWerke címen 1902-ben adta ki. Ezért a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság tagjává választotta."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4600. címszó a lexikon => 806. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14600.htm

CÍMSZÓ: Steinbach

SZEMÉLYNÉV: Steinbach József

SZÓCIKK: Steinbach József, orvos és író, szül. Pécsett 1850 jan. 3., megh. 1927. Az egyetemet Bécsben végezte, ahol egyideig az egyetemi kórház asszistense volt, majd a tengerészeinél működött, később gynekológus lett Pranzensbadban. Szerkesztette az Oesterreichisch - Ungarische Badezeitung-ot. Orvosi működése mellett szépirodalmi tevékenységet fejtett ki. Idevonatkozó művei: Heimatsklánge 1882 ; Übersetzung von Josef Kiss, Gedichte 1886 ; Eigenes und Fremdes 1888 . Die Stellung der Militárártzte im Oes-tereichisch - Ungarischen Heeresverbande. Ez utóbbi Petőfi három költői elbeszélését is tartalmazza, míg a többieket Alexander Petőfis poe-tischeWerke címen 1902-ben adta ki. Ezért a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság tagjává választotta.

14600.ht

CÍMSZÓ Steinbac

SZEMÉLYNÉV Steinbac Józse

SZÓCIKK Steinbac József orvo é író szül Pécset 185 jan 3. megh 1927 A egyeteme Bécsbe végezte aho egyidei a egyetem kórhá asszistens volt maj tengerészeiné működött későb gynekológu let Pranzensbadban Szerkesztett a Oesterreichisc Ungarisch Badezeitung-ot Orvos működés mellet szépirodalm tevékenysége fejtet ki Idevonatkoz művei Heimatskláng 188 Übersetzun vo Jose Kiss Gedicht 188 Eigene un Fremde 188 Di Stellun de Militárártzt i Oes-tereichisc Ungarische Heeresverbande E utóbb Petőf háro költő elbeszélésé i tartalmazza mí többieke Alexande Petőfi poe-tischeWerk címe 1902-be adt ki Ezér Kisfaludy-Társasá é Petőfi-Társasá tagjáv választotta

14600.h

CÍMSZ Steinba

SZEMÉLYNÉ Steinba Józs

SZÓCIK Steinba Józse orv ír szü Pécse 18 ja 3 meg 192 egyetem Bécsb végezt ah egyide egyete kórh asszisten vol ma tengerészein működöt késő gynekológ le Pranzensbadba Szerkesztet Oesterreichis Ungarisc Badezeitung-o Orvo működé melle szépirodal tevékenység fejte k Idevonatko műve Heimatsklán 18 Übersetzu v Jos Kis Gedich 18 Eigen u Fremd 18 D Stellu d Militárártz Oes-tereichis Ungarisch Heeresverband utób Pető hár költ elbeszélés tartalmazz m többiek Alexand Petőf poe-tischeWer cím 1902-b ad k Ezé Kisfaludy-Társas Petőfi-Társas tagjá választott

14600.

CÍMS Steinb

SZEMÉLYN Steinb Józ

SZÓCI Steinb Józs or í sz Pécs 1 j me 19 egyete Bécs végez a egyid egyet kór assziste vo m tengerészei működö kés gynekoló l Pranzensbadb Szerkeszte Oesterreichi Ungaris Badezeitung- Orv működ mell szépiroda tevékenysé fejt Idevonatk műv Heimatsklá 1 Übersetz Jo Ki Gedic 1 Eige Frem 1 Stell Militárárt Oes-tereichi Ungarisc Heeresverban utó Pet há köl elbeszélé tartalmaz többie Alexan Pető poe-tischeWe cí 1902- a Ez Kisfaludy-Társa Petőfi-Társa tagj választot

14600

CÍM Stein

SZEMÉLY Stein Jó

SZÓC Stein Józ o s Péc m 1 egyet Béc vége egyi egye kó asszist v tengerésze működ ké gynekol Pranzensbad Szerkeszt Oesterreich Ungari Badezeitung Or műkö mel szépirod tevékenys fej Idevonat mű Heimatskl Überset J K Gedi Eig Fre Stel Militárár Oes-tereich Ungaris Heeresverba ut Pe h kö elbeszél tartalma többi Alexa Pet poe-tischeW c 1902 E Kisfaludy-Társ Petőfi-Társ tag választo

1460

CÍ Stei

SZEMÉL Stei J

SZÓ Stei Jó Pé egye Bé vég egy egy k asszis tengerész műkö k gyneko Pranzensba Szerkesz Oesterreic Ungar Badezeitun O műk me szépiro tevékeny fe Idevona m Heimatsk Überse Ged Ei Fr Ste Militárá Oes-tereic Ungari Heeresverb u P k elbeszé tartalm több Alex Pe poe-tische 190 Kisfaludy-Tár Petőfi-Tár ta választ