14606.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Jesája

SZÓCIKK: Steiner Jesája, rabbi, szül. Zborón 1851., megh. 1925. Gyermekkorában a büdszentmihályi jesivába került. Innen a liszkai caddikhoz ment, aki nemsokára bizalmasává avatta. A caddik halála után Liszkán akart maradni, de ott üldözéseknek volt kitéve és Bodrogkereszturra költözött. Ekkor már a liszkai hívek közül sokan őt tartották a caddik utódjának. A nagyhírű szandeci, szigeti és nadvernai rabbik is elismerték. Híre egyre terjedt. Főképpen a jótékonyságáról beszéltek sokat. A háború alatt nagyon sok menekült is menedékhelyet talált nála. A magyarországi konzervatív zsidóság nagyrésze hívéül szegődött, sőt gyakran nemzsidók is elmentek hozzá tanácsot kérni. 1925. Szandecről jövet megbetegedett az úton és ijar hó 3-án meghalt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4606. címszó a lexikon => 806. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14606.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Jesája

SZÓCIKK: Steiner Jesája, rabbi, szül. Zborón 1851., megh. 1925. Gyermekkorában a büdszentmihályi jesivába került. Innen a liszkai caddikhoz ment, aki nemsokára bizalmasává avatta. A caddik halála után Liszkán akart maradni, de ott üldözéseknek volt kitéve és Bodrogkereszturra költözött. Ekkor már a liszkai hívek közül sokan őt tartották a caddik utódjának. A nagyhírű szandeci, szigeti és nadvernai rabbik is elismerték. Híre egyre terjedt. Főképpen a jótékonyságáról beszéltek sokat. A háború alatt nagyon sok menekült is menedékhelyet talált nála. A magyarországi konzervatív zsidóság nagyrésze hívéül szegődött, sőt gyakran nemzsidók is elmentek hozzá tanácsot kérni. 1925. Szandecről jövet megbetegedett az úton és ijar hó 3-án meghalt.

14606.ht

CÍMSZÓ Steine

SZEMÉLYNÉV Steine Jesáj

SZÓCIKK Steine Jesája rabbi szül Zboró 1851. megh 1925 Gyermekkorába büdszentmihály jesiváb került Inne liszka caddikho ment ak nemsokár bizalmasáv avatta caddi halál utá Liszká akar maradni d ot üldözésekne vol kitév é Bodrogkereszturr költözött Ekko má liszka híve közü soka ő tartottá caddi utódjának nagyhír szandeci sziget é nadverna rabbi i elismerték Hír egyr terjedt Főképpe jótékonyságáró beszélte sokat hábor alat nagyo so menekül i menedékhelye talál nála magyarország konzervatí zsidósá nagyrész hívéü szegődött ső gyakra nemzsidó i elmente hozz tanácso kérni 1925 Szandecrő jöve megbetegedet a úto é ija h 3-á meghalt

14606.h

CÍMSZ Stein

SZEMÉLYNÉ Stein Jesá

SZÓCIK Stein Jesáj rabb szü Zbor 1851 meg 192 Gyermekkoráb büdszentmihál jesivá kerül Inn liszk caddikh men a nemsoká bizalmasá avatt cadd halá ut Liszk aka maradn o üldözésekn vo kité Bodrogkeresztur költözöt Ekk m liszk hív köz sok tartott cadd utódjána nagyhí szandec szige nadvern rabb elismerté Hí egy terjed Főképp jótékonyságár beszélt soka hábo ala nagy s menekü menedékhely talá nál magyarorszá konzervat zsidós nagyrés hívé szegődöt s gyakr nemzsid elment hoz tanács kérn 192 Szandecr jöv megbetegede út ij 3- meghal

14606.

CÍMS Stei

SZEMÉLYN Stei Jes

SZÓCI Stei Jesá rab sz Zbo 185 me 19 Gyermekkorá büdszentmihá jesiv kerü In lisz caddik me nemsok bizalmas avat cad hal u Lisz ak marad üldözések v kit Bodrogkeresztu költözö Ek lisz hí kö so tartot cad utódján nagyh szande szig nadver rab elismert H eg terje Főkép jótékonyságá beszél sok háb al nag menek menedékhel tal ná magyarorsz konzerva zsidó nagyré hív szegődö gyak nemzsi elmen ho tanác kér 19 Szandec jö megbeteged ú i 3 megha

14606

CÍM Ste

SZEMÉLY Ste Je

SZÓC Ste Jes ra s Zb 18 m 1 Gyermekkor büdszentmih jesi ker I lis caddi m nemso bizalma ava ca ha Lis a mara üldözése ki Bodrogkereszt költöz E lis h k s tarto ca utódjá nagy szand szi nadve ra elismer e terj Főké jótékonyság beszé so há a na mene menedékhe ta n magyarors konzerv zsid nagyr hí szegőd gya nemzs elme h taná ké 1 Szande j megbetege megh

1460

CÍ St

SZEMÉL St J

SZÓ St Je r Z 1 Gyermekko büdszentmi jes ke li cadd nems bizalm av c h Li mar üldözés k Bodrogkeresz költö li tart c utódj nag szan sz nadv r elisme ter Fők jótékonysá besz s h n men menedékh t magyaror konzer zsi nagy h szegő gy nemz elm tan k Szand megbeteg meg