14609.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Pál

SZÓCIKK: "Steiner Pál, orvostanár, sebész, szül. Pápán 1879 febr. 5. A budapesti egyetemen tanult s itt nyert orvosi diplomát, 1907. pedig a kolozsvári egyetemen lett asszistens a sebészeti klinikán. 1911. egyetemi magántanár, 1919. rendkívüli, majd nyilvános rendes tanár lett. A háborút, mint törzsorvos szolgálta végig. Külföldi orvosi kongreszezusokon több előadást tartott. Nagyobb művei: A prostatatúltengés sebészeti kezelése (1911., németül 1912); Sebészeti mütéttan (1916). Orvostudományi cikkei és tanulmányai külföldi és ma­ gyar folyóiratokban jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4609. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14609.htm

CÍMSZÓ: Steiner

SZEMÉLYNÉV: Steiner Pál

SZÓCIKK: Steiner Pál, orvostanár, sebész, szül. Pápán 1879 febr. 5. A budapesti egyetemen tanult s itt nyert orvosi diplomát, 1907. pedig a kolozsvári egyetemen lett asszistens a sebészeti klinikán. 1911. egyetemi magántanár, 1919. rendkívüli, majd nyilvános rendes tanár lett. A háborút, mint törzsorvos szolgálta végig. Külföldi orvosi kongreszezusokon több előadást tartott. Nagyobb művei: A prostatatúltengés sebészeti kezelése 1911., németül 1912 ; Sebészeti mütéttan 1916 . Orvostudományi cikkei és tanulmányai külföldi és ma­ gyar folyóiratokban jelentek meg.

14609.ht

CÍMSZÓ Steine

SZEMÉLYNÉV Steine Pá

SZÓCIKK Steine Pál orvostanár sebész szül Pápá 187 febr 5 budapest egyeteme tanul it nyer orvos diplomát 1907 pedi kolozsvár egyeteme let asszisten sebészet klinikán 1911 egyetem magántanár 1919 rendkívüli maj nyilváno rende taná lett háborút min törzsorvo szolgált végig Külföld orvos kongreszezusoko töb előadás tartott Nagyob művei prostatatúltengé sebészet kezelés 1911. németü 191 Sebészet mütétta 191 Orvostudomány cikke é tanulmánya külföld é m gya folyóiratokba jelente meg

14609.h

CÍMSZ Stein

SZEMÉLYNÉ Stein P

SZÓCIK Stein Pá orvostaná sebés szü Páp 18 feb budapes egyetem tanu i nye orvo diplomá 190 ped kolozsvá egyetem le assziste sebésze kliniká 191 egyete magántaná 191 rendkívül ma nyilván rend tan let háború mi törzsorv szolgál végi Külföl orvo kongreszezusok tö előadá tartot Nagyo műve prostatatúlteng sebésze kezelé 1911 német 19 Sebésze mütétt 19 Orvostudomán cikk tanulmány külföl gy folyóiratokb jelent me

14609.

CÍMS Stei

SZEMÉLYN Stei

SZÓCI Stei P orvostan sebé sz Pá 1 fe budape egyete tan ny orv diplom 19 pe kolozsv egyete l asszist sebész klinik 19 egyet magántan 19 rendkívü m nyilvá ren ta le hábor m törzsor szolgá vég Külfö orv kongreszezuso t előad tarto Nagy műv prostatatúlten sebész kezel 191 néme 1 Sebész mütét 1 Orvostudomá cik tanulmán külfö g folyóiratok jelen m

14609

CÍM Ste

SZEMÉLY Ste

SZÓC Ste orvosta seb s P f budap egyet ta n or diplo 1 p kolozs egyet asszis sebés klini 1 egye magánta 1 rendkív nyilv re t l hábo törzso szolg vé Külf or kongreszezus előa tart Nag mű prostatatúlte sebés keze 19 ném Sebés müté Orvostudom ci tanulmá külf folyóirato jele

1460

CÍ St

SZEMÉL St

SZÓ St orvost se buda egye t o dipl koloz egye asszi sebé klin egy magánt rendkí nyil r háb törzs szol v Kül o kongreszezu elő tar Na m prostatatúlt sebé kez 1 né Sebé müt Orvostudo c tanulm kül folyóirat jel