14615.htm

CÍMSZÓ: Stella

SZEMÉLYNÉV: Stella József

SZÓCIKK: "Stella József, orvos. Régi olasz családból származott és tanulmányait is Olaszországban végezte. 1711-ben már Pozsonyban működött. A királyi család körül szerzett érdemeiért privilégiumot kapott az uralkodótól, hogy orvosi működését mindenütt, ahol zsidók laknak, korlátlanul fejthesse ki. De Nikolsburgban mégis nehezen leküzdhető összeütközései voltak szabad tudományos, működése miatt a hatósággal. Héber könyvet irt Toceósz Chajjim c alatt. Meghalt Bécsben 1720.V. ö. L. Wachstein, Die Inschrif-ten des altén Judenfriedhofes in \Vien . II. kötet."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4615. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14615.htm

CÍMSZÓ: Stella

SZEMÉLYNÉV: Stella József

SZÓCIKK: Stella József, orvos. Régi olasz családból származott és tanulmányait is Olaszországban végezte. 1711-ben már Pozsonyban működött. A királyi család körül szerzett érdemeiért privilégiumot kapott az uralkodótól, hogy orvosi működését mindenütt, ahol zsidók laknak, korlátlanul fejthesse ki. De Nikolsburgban mégis nehezen leküzdhető összeütközései voltak szabad tudományos, működése miatt a hatósággal. Héber könyvet irt Toceósz Chajjim c alatt. Meghalt Bécsben 1720.V. ö. L. Wachstein, Die Inschrif-ten des altén Judenfriedhofes in \Vien . II. kötet.

14615.ht

CÍMSZÓ Stell

SZEMÉLYNÉV Stell Józse

SZÓCIKK Stell József orvos Rég olas családbó származot é tanulmányai i Olaszországba végezte 1711-be má Pozsonyba működött király csalá körü szerzet érdemeiér privilégiumo kapot a uralkodótól hog orvos működésé mindenütt aho zsidó laknak korlátlanu fejthess ki D Nikolsburgba mégi neheze leküzdhet összeütközése volta szaba tudományos működés miat hatósággal Hébe könyve ir Toceós Chajji alatt Meghal Bécsbe 1720.V ö L Wachstein Di Inschrif-te de alté Judenfriedhofe i \Vie II kötet

14615.h

CÍMSZ Stel

SZEMÉLYNÉ Stel Józs

SZÓCIK Stel Józse orvo Ré ola családb származo tanulmánya Olaszországb végezt 1711-b m Pozsonyb működöt királ csal kör szerze érdemeié privilégium kapo uralkodótó ho orvo működés mindenüt ah zsid lakna korlátlan fejthes k Nikolsburgb még nehez leküzdhe összeütközés volt szab tudományo működé mia hatóságga Héb könyv i Toceó Chajj alat Megha Bécsb 1720. Wachstei D Inschrif-t d alt Judenfriedhof \Vi I köte

14615.

CÍMS Ste

SZEMÉLYN Ste Józ

SZÓCI Ste Józs orv R ol család származ tanulmány Olaszország végez 1711- Pozsony működö kirá csa kö szerz érdemei privilégiu kap uralkodót h orv működé mindenü a zsi lakn korlátla fejthe Nikolsburg mé nehe leküzdh összeütközé vol sza tudomány működ mi hatóságg Hé köny Toce Chaj ala Megh Bécs 1720 Wachste Inschrif- al Judenfriedho \V köt

14615

CÍM St

SZEMÉLY St Jó

SZÓC St Józ or o csalá szárma tanulmán Olaszorszá vége 1711 Pozson működ kir cs k szer érdeme privilégi ka uralkodó or működ minden zs lak korlátl fejth Nikolsbur m neh leküzd összeütköz vo sz tudomán műkö m hatóság H kön Toc Cha al Meg Béc 172 Wachst Inschrif a Judenfriedh \ kö

1461

CÍ S

SZEMÉL S J

SZÓ S Jó o csal szárm tanulmá Olaszorsz vég 171 Pozso műkö ki c sze érdem privilég k uralkod o műkö minde z la korlát fejt Nikolsbu ne leküz összeütkö v s tudomá műk hatósá kö To Ch a Me Bé 17 Wachs Inschri Judenfried k