14617.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Ábrahám

SZÓCIKK: "Stern, 1. Ábrahám, polgári iskolai igazgató, szül. Kiskunhalason 1855 jún. 25 A budapesti tudományegyetemen nyert tanári diplomát, 1878-81. a kiskunhalasi református gimnázium tanára volt. 1885-ben a Pesti Izr. Hitközség középiskoláinak hittantanára lett, majd a hitközség elemi fiúiskolájának igazgatójává nevezték ki. Megszervezte s kiváló tanintézetté fejlesztette a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskoláját, melynek 1896. történt megnyitása óta igazgatója. 1906-18. elnöke volt az Országos Izraelita Tanítóegyesületnek. A régi nagy tanítók gárdájából való jeles pedagógus, aki értékes munkálkodásával nem csak a szorosan vett felekezeti, de az egész magyar tanügy fejlődése körül nagy érdemeket szerzett. Ötven éves működése után 1928. vonult nyugalomba. A Magyar Zsidó Szemlében én a Tanügyi Értesítőben számtalan cikke és dolgozata jelent meg. Iskolai könyvei és szakmunkái közül fontosabbak : Héber nyelvtan: Izrael története (két kötet, 1901); Szemelvények a zsoltárokból és Szemelvények a prófétákból. E lexikon revizora."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4617. címszó a lexikon => 807. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14617.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Ábrahám

SZÓCIKK: Stern, 1. Ábrahám, polgári iskolai igazgató, szül. Kiskunhalason 1855 jún. 25 A budapesti tudományegyetemen nyert tanári diplomát, 1878-81. a kiskunhalasi református gimnázium tanára volt. 1885-ben a Pesti Izr. Hitközség középiskoláinak hittantanára lett, majd a hitközség elemi fiúiskolájának igazgatójává nevezték ki. Megszervezte s kiváló tanintézetté fejlesztette a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskoláját, melynek 1896. történt megnyitása óta igazgatója. 1906-18. elnöke volt az Országos Izraelita Tanítóegyesületnek. A régi nagy tanítók gárdájából való jeles pedagógus, aki értékes munkálkodásával nem csak a szorosan vett felekezeti, de az egész magyar tanügy fejlődése körül nagy érdemeket szerzett. Ötven éves működése után 1928. vonult nyugalomba. A Magyar Zsidó Szemlében én a Tanügyi Értesítőben számtalan cikke és dolgozata jelent meg. Iskolai könyvei és szakmunkái közül fontosabbak : Héber nyelvtan: Izrael története két kötet, 1901 ; Szemelvények a zsoltárokból és Szemelvények a prófétákból. E lexikon revizora.

14617.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Ábrahá

SZÓCIKK Stern 1 Ábrahám polgár iskola igazgató szül Kiskunhalaso 185 jún 2 budapest tudományegyeteme nyer tanár diplomát 1878-81 kiskunhalas reformátu gimnáziu tanár volt 1885-be Pest Izr Hitközsé középiskoláina hittantanár lett maj hitközsé elem fiúiskolájána igazgatójáv nevezté ki Megszervezt kivál tanintézett fejlesztett Pest Izr Hitközsé polgár fiúiskoláját melyne 1896 történ megnyitás ót igazgatója 1906-18 elnök vol a Országo Izraelit Tanítóegyesületnek rég nag tanító gárdájábó val jele pedagógus ak értéke munkálkodásáva ne csa szorosa vet felekezeti d a egés magya tanüg fejlődés körü nag érdemeke szerzett Ötve éve működés utá 1928 vonul nyugalomba Magya Zsid Szemlébe é Tanügy Értesítőbe számtala cikk é dolgozat jelen meg Iskola könyve é szakmunká közü fontosabba Hébe nyelvtan Izrae történet ké kötet 190 Szemelvénye zsoltárokbó é Szemelvénye prófétákból lexiko revizora

14617.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Ábrah

SZÓCIK Ster Ábrahá polgá iskol igazgat szü Kiskunhalas 18 jú budapes tudományegyetem nye taná diplomá 1878-8 kiskunhala reformát gimnázi taná vol 1885-b Pes Iz Hitközs középiskoláin hittantaná let ma hitközs ele fiúiskoláján igazgatójá nevezt k Megszervez kivá tanintézet fejlesztet Pes Iz Hitközs polgá fiúiskolájá melyn 189 törté megnyitá ó igazgatój 1906-1 elnö vo Ország Izraeli Tanítóegyesületne ré na tanít gárdájáb va jel pedagógu a érték munkálkodásáv n cs szoros ve felekezet egé magy tanü fejlődé kör na érdemek szerzet Ötv év működé ut 192 vonu nyugalomb Magy Zsi Szemléb Tanüg Értesítőb számtal cik dolgoza jele me Iskol könyv szakmunk köz fontosabb Héb nyelvta Izra történe k köte 19 Szemelvény zsoltárokb Szemelvény prófétákbó lexik revizor

14617.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Ábra

SZÓCI Ste Ábrah polg isko igazga sz Kiskunhala 1 j budape tudományegyete ny tan diplom 1878- kiskunhal reformá gimnáz tan vo 1885- Pe I Hitköz középiskolái hittantan le m hitköz el fiúiskolájá igazgatój nevez Megszerve kiv tanintéze fejleszte Pe I Hitköz polg fiúiskoláj mely 18 tört megnyit igazgató 1906- eln v Orszá Izrael Tanítóegyesületn r n taní gárdájá v je pedagóg érté munkálkodásá c szoro v felekeze eg mag tan fejlőd kö n érdeme szerze Öt é működ u 19 von nyugalom Mag Zs Szemlé Tanü Értesítő számta ci dolgoz jel m Isko köny szakmun kö fontosab Hé nyelvt Izr történ köt 1 Szemelvén zsoltárok Szemelvén prófétákb lexi revizo

14617

CÍM S

SZEMÉLY S Ábr

SZÓC St Ábra pol isk igazg s Kiskunhal budap tudományegyet n ta diplo 1878 kiskunha reform gimná ta v 1885 P Hitkö középiskolá hittanta l hitkö e fiúiskoláj igazgató neve Megszerv ki tanintéz fejleszt P Hitkö pol fiúiskolá mel 1 tör megnyi igazgat 1906 el Orsz Izrae Tanítóegyesület tan gárdáj j pedagó ért munkálkodás szor felekez e ma ta fejlő k érdem szerz Ö műkö 1 vo nyugalo Ma Z Szeml Tan Értesít számt c dolgo je Isk kön szakmu k fontosa H nyelv Iz törté kö Szemelvé zsoltáro Szemelvé próféták lex reviz

1461SZEMÉL Áb

SZÓ S Ábr po is igaz Kiskunha buda tudományegye t dipl 187 kiskunh refor gimn t 188 Hitk középiskol hittant hitk fiúiskolá igazgat nev Megszer k taninté fejlesz Hitk po fiúiskol me tö megny igazga 190 e Ors Izra Tanítóegyesüle ta gárdá pedag ér munkálkodá szo feleke m t fejl érde szer műk v nyugal M Szem Ta Értesí szám dolg j Is kö szakm fontos nyel I tört k Szemelv zsoltár Szemelv prófétá le revi