14619.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Albert

SZÓCIKK: Stern Albert, rabbi, szül. Nagykanizsán 1826., megh. Óbudán 1888 jún. 16 A pozsonyi és óbudai jesivákon tanult és ott nyerte rabbiképesítését is. Apósa, a híres Fassel Hirsch nagykanizsai főrabbi ajánlatára Lengyeltóti hitközsége rabbijának választotta meg. 1851-67 között itt műkö­dött. Ekkor Újpestre hívták meg, de 1884. le kellett mondania állásáról, mert a reformkövetelések terén oly igényekkel állott elő, amelyek a hívek érzületét elidegenítették tőle. S. gyógyíthatatlan elmekórt kapott, amelybe pár év múlva meghalt. S. igen képzett, nagytudományú modern teológus volt. 1877-79 közt héber nyelven szerkesztette a Hamechakér c. tudományos folyóiratot, melyből három kötet jelent meg. Ebben számos egybázjogi és héber Irodalomtörténeti tanulmányt közölt. A hullahamvasztásról, jogi és történelmi szempontból (1874) és a zsidó nevek eredetéről (1864) is írt tanulmányt. Asszimilációs törekvéseinek igazolására nevét megmagyarosította Szterényire. Fiai Szterényi Hugó* természettudós (1. o.) és Szterényi József* báró, volt miniszter (1. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4619. címszó a lexikon => 808. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14619.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Albert

SZÓCIKK: Stern Albert, rabbi, szül. Nagykanizsán 1826., megh. Óbudán 1888 jún. 16 A pozsonyi és óbudai jesivákon tanult és ott nyerte rabbiképesítését is. Apósa, a híres Fassel Hirsch nagykanizsai főrabbi ajánlatára Lengyeltóti hitközsége rabbijának választotta meg. 1851-67 között itt műkö­dött. Ekkor Újpestre hívták meg, de 1884. le kellett mondania állásáról, mert a reformkövetelések terén oly igényekkel állott elő, amelyek a hívek érzületét elidegenítették tőle. S. gyógyíthatatlan elmekórt kapott, amelybe pár év múlva meghalt. S. igen képzett, nagytudományú modern teológus volt. 1877-79 közt héber nyelven szerkesztette a Hamechakér c. tudományos folyóiratot, melyből három kötet jelent meg. Ebben számos egybázjogi és héber Irodalomtörténeti tanulmányt közölt. A hullahamvasztásról, jogi és történelmi szempontból 1874 és a zsidó nevek eredetéről 1864 is írt tanulmányt. Asszimilációs törekvéseinek igazolására nevét megmagyarosította Szterényire. Fiai Szterényi Hugó* természettudós 1. o. és Szterényi József* báró, volt miniszter 1. o. .

14619.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Alber

SZÓCIKK Ster Albert rabbi szül Nagykanizsá 1826. megh Óbudá 188 jún 1 pozsony é óbuda jesiváko tanul é ot nyert rabbiképesítésé is Apósa híre Fasse Hirsc nagykanizsa főrabb ajánlatár Lengyeltót hitközség rabbijána választott meg 1851-6 közöt it műkö­dött Ekko Újpestr hívtá meg d 1884 l kellet mondani állásáról mer reformkövetelése teré ol igényekke állot elő amelye híve érzületé elidegenítetté tőle S gyógyíthatatla elmekór kapott amelyb pá é múlv meghalt S ige képzett nagytudomány moder teológu volt 1877-7 köz hébe nyelve szerkesztett Hamechaké c tudományo folyóiratot melybő háro köte jelen meg Ebbe számo egybázjog é hébe Irodalomtörténet tanulmány közölt hullahamvasztásról jog é történelm szempontbó 187 é zsid neve eredetérő 186 i ír tanulmányt Asszimiláció törekvéseine igazolásár nevé megmagyarosított Szterényire Fia Szterény Hugó természettudó 1 o é Szterény József báró vol miniszte 1 o

14619.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Albe

SZÓCIK Ste Alber rabb szü Nagykanizs 1826 meg Óbud 18 jú pozson óbud jesivák tanu o nyer rabbiképesítés i Após hír Fass Hirs nagykanizs főrab ajánlatá Lengyeltó hitközsé rabbiján választot me 1851- közö i műkö­döt Ekk Újpest hívt me 188 kelle mondan állásáró me reformkövetelés ter o igényekk állo el amely hív érzület elidegenített től gyógyíthatatl elmekó kapot amely p múl meghal ig képzet nagytudomán mode teológ vol 1877- kö héb nyelv szerkesztet Hamechak tudomány folyóirato melyb hár köt jele me Ebb szám egybázjo héb Irodalomtörténe tanulmán közöl hullahamvasztásró jo történel szempontb 18 zsi nev eredetér 18 í tanulmány Asszimiláci törekvésein igazolásá nev megmagyarosítot Szterényir Fi Szterén Hug természettud Szterén Józse bár vo miniszt

14619.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Alb

SZÓCI St Albe rab sz Nagykaniz 182 me Óbu 1 j pozso óbu jesivá tan nye rabbiképesíté Apó hí Fas Hir nagykaniz főra ajánlat Lengyelt hitközs rabbijá választo m 1851 köz műkö­dö Ek Újpes hív m 18 kell monda állásár m reformkövetelé te igények áll e amel hí érzüle elidegenítet tő gyógyíthatat elmek kapo amel mú megha i képze nagytudomá mod teoló vo 1877 k hé nyel szerkeszte Hamecha tudomán folyóirat mely há kö jel m Eb szá egybázj hé Irodalomtörtén tanulmá közö hullahamvasztásr j történe szempont 1 zs ne eredeté 1 tanulmán Asszimilác törekvései igazolás ne megmagyarosíto Szterényi F Szteré Hu természettu Szteré Józs bá v minisz

14619

CÍM S

SZEMÉLY S Al

SZÓC S Alb ra s Nagykani 18 m Ób pozs ób jesiv ta ny rabbiképesít Ap h Fa Hi nagykani főr ajánla Lengyel hitköz rabbij választ 185 kö műkö­d E Újpe hí 1 kel mond állásá reformkövetel t igénye ál ame h érzül elidegeníte t gyógyíthata elme kap ame m megh képz nagytudom mo teol v 187 h nye szerkeszt Hamech tudomá folyóira mel h k je E sz egybáz h Irodalomtörté tanulm köz hullahamvasztás történ szempon z n eredet tanulmá Asszimilá törekvése igazolá n megmagyarosít Szterény Szter H természett Szter Józ b minis

1461SZEMÉL A

SZÓ Al r Nagykan 1 Ó poz ó jesi t n rabbiképesí A F H nagykan fő ajánl Lengye hitkö rabbi válasz 18 k műkö­ Újp h ke mon állás reformkövete igény á am érzü elidegenít gyógyíthat elm ka am meg kép nagytudo m teo 18 ny szerkesz Hamec tudom folyóir me j s egybá Irodalomtört tanul kö hullahamvasztá törté szempo erede tanulm Asszimil törekvés igazol megmagyarosí Szterén Szte természet Szte Jó mini