14620.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Bernát

SZÓCIKK: "Stern Bernát, író, hírlapíró, szül. Rigában 1867 jún. 13. Bécsi és müncheni szerkesztőségekben működött sokáig, majd a nagyobb német lapok levelezőjeként Oroszországból, Kelet-Ázsiából és a Balkánról írt tudósításokat. Később a Berliner Localanzeiger, a Berliner Tageblatt, majd a Neue Freie Presse belsőmunkatársa lett. 1900-ban Falk Miksa meghívására Budapestre jött, s itt a Pester Lloyd vezércikkírója, azután a Neue Pester Jour­ nal belmunkatársa volt a lap megszűnéséig. Művei: Ludwig der Kunstsinnige ; Erinnertmgen an Bauernfeld; Fürst Wladimirs Tafelrunde: Altrussische Heldensagen: Die Romanows : Aus dem modernen Russland : An der Wolga : Zwisclien Kaspi und Pontus : Von der Ostsee zum Stillen Ocean: Voin Kaukasus zum Hindukusch, Der Sultan und seine Politik : Die moderne Türkei; Abdul Harnid und sein Hof; Jungtürken und Verschwörer ; Medizinischer Aberglauben und Geschlechtsleben in der Türkei (2 Bde); Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland (2 Bde); Geschichte der erotischen Litteratur (2 Bde)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4620. címszó a lexikon => 808. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14620.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Bernát

SZÓCIKK: Stern Bernát, író, hírlapíró, szül. Rigában 1867 jún. 13. Bécsi és müncheni szerkesztőségekben működött sokáig, majd a nagyobb német lapok levelezőjeként Oroszországból, Kelet-Ázsiából és a Balkánról írt tudósításokat. Később a Berliner Localanzeiger, a Berliner Tageblatt, majd a Neue Freie Presse belsőmunkatársa lett. 1900-ban Falk Miksa meghívására Budapestre jött, s itt a Pester Lloyd vezércikkírója, azután a Neue Pester Jour­ nal belmunkatársa volt a lap megszűnéséig. Művei: Ludwig der Kunstsinnige ; Erinnertmgen an Bauernfeld; Fürst Wladimirs Tafelrunde: Altrussische Heldensagen: Die Romanows : Aus dem modernen Russland : An der Wolga : Zwisclien Kaspi und Pontus : Von der Ostsee zum Stillen Ocean: Voin Kaukasus zum Hindukusch, Der Sultan und seine Politik : Die moderne Türkei; Abdul Harnid und sein Hof; Jungtürken und Verschwörer ; Medizinischer Aberglauben und Geschlechtsleben in der Türkei 2 Bde ; Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland 2 Bde ; Geschichte der erotischen Litteratur 2 Bde .

14620.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Berná

SZÓCIKK Ster Bernát író hírlapíró szül Rigába 186 jún 13 Bécs é münchen szerkesztőségekbe működöt sokáig maj nagyob néme lapo levelezőjekén Oroszországból Kelet-Ázsiábó é Balkánró ír tudósításokat Későb Berline Localanzeiger Berline Tageblatt maj Neu Frei Press belsőmunkatárs lett 1900-ba Fal Miks meghívásár Budapestr jött it Peste Lloy vezércikkírója azutá Neu Peste Jou na belmunkatárs vol la megszűnéséig Művei Ludwi de Kunstsinnig Erinnertmge a Bauernfeld Fürs Wladimir Tafelrunde Altrussisch Heldensagen Di Romanow Au de moderne Russlan A de Wolg Zwisclie Kasp un Pontu Vo de Ostse zu Stille Ocean Voi Kaukasu zu Hindukusch De Sulta un sein Politi Di modern Türkei Abdu Harni un sei Hof Jungtürke un Verschwöre Medizinische Aberglaube un Geschlechtslebe i de Türke Bd Geschicht de öffentliche Sittlichkei i Russlan Bd Geschicht de erotische Litteratu Bd

14620.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste Bern

SZÓCIK Ste Berná ír hírlapír szü Rigáb 18 jú 1 Béc münche szerkesztőségekb működö sokái ma nagyo ném lap levelezőjeké Oroszországbó Kelet-Ázsiáb Balkánr í tudósításoka Késő Berlin Localanzeige Berlin Tageblat ma Ne Fre Pres belsőmunkatár let 1900-b Fa Mik meghívásá Budapest jöt i Pest Llo vezércikkírój azut Ne Pest Jo n belmunkatár vo l megszűnéséi Műve Ludw d Kunstsinni Erinnertmg Bauernfel Für Wladimi Tafelrund Altrussisc Heldensage D Romano A d modern Russla d Wol Zwiscli Kas u Pont V d Osts z Still Ocea Vo Kaukas z Hindukusc D Sult u sei Polit D moder Türke Abd Harn u se Ho Jungtürk u Verschwör Medizinisch Aberglaub u Geschlechtsleb d Türk B Geschich d öffentlich Sittlichke Russla B Geschich d erotisch Litterat B

14620.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Ber

SZÓCI St Bern í hírlapí sz Rigá 1 j Bé münch szerkesztőségek működ soká m nagy né la levelezőjek Oroszországb Kelet-Ázsiá Balkán tudósítások Kés Berli Localanzeig Berli Tagebla m N Fr Pre belsőmunkatá le 1900- F Mi meghívás Budapes jö Pes Ll vezércikkíró azu N Pes J belmunkatá v megszűnésé Műv Lud Kunstsinn Erinnertm Bauernfe Fü Wladim Tafelrun Altrussis Heldensag Roman moder Russl Wo Zwiscl Ka Pon Ost Stil Oce V Kauka Hindukus Sul se Poli mode Türk Ab Har s H Jungtür Verschwö Medizinisc Aberglau Geschlechtsle Tür Geschic öffentlic Sittlichk Russl Geschic erotisc Littera

14620

CÍM S

SZEMÉLY S Be

SZÓC S Ber hírlap s Rig B münc szerkesztősége műkö sok nag n l levelezője Oroszország Kelet-Ázsi Balká tudósításo Ké Berl Localanzei Berl Tagebl F Pr belsőmunkat l 1900 M meghívá Budape j Pe L vezércikkír az Pe belmunkat megszűnés Mű Lu Kunstsin Erinnert Bauernf F Wladi Tafelru Altrussi Heldensa Roma mode Russ W Zwisc K Po Os Sti Oc Kauk Hinduku Su s Pol mod Tür A Ha Jungtü Verschw Medizinis Abergla Geschlechtsl Tü Geschi öffentli Sittlich Russ Geschi erotis Litter

1462SZEMÉL B

SZÓ Be hírla Ri mün szerkesztőség műk so na levelezőj Oroszorszá Kelet-Ázs Balk tudósítás K Ber Localanze Ber Tageb P belsőmunka 190 meghív Budap P vezércikkí a P belmunka megszűné M L Kunstsi Erinner Bauern Wlad Tafelr Altruss Heldens Rom mod Rus Zwis P O St O Kau Hinduk S Po mo Tü H Jungt Versch Medizini Abergl Geschlechts T Gesch öffentl Sittlic Rus Gesch eroti Litte