14624.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Max

SZÓCIKK: "Stern Max Emanuel (Mendel Ber Stern), hebraista, szül. Pozsonyban 1811 nov. 9., megh. Bécsben 1873 febr. 9. A Schmidt Anton-féle héber könyvnyomda korrektora volt, majd a kismartoni zsidó iskolákhoz hívták meg. Itt írta meg Tiferesz ha-Tisbi c. epikai költeményét, melyet Bécsben 1840. M. J. Ernst álnéven adott ki. 1840-ben megjelent szatírája Thurmbau zu Bábel címen. 1845-ben kezdte szerkeszteni a Kochvó Jicchok c. folyóiratot, melyet a Wieni Csász. Akadémia két izben is támogatott. A császár a Pro litteris et artibus aranyérmével tüntette ki,a Deutsch Morgenlándische Gesellechaft pedig tiszteletbeli tagjának választotta meg. S. további művei a következők: König Sauls Glück und Ende (1833); Sprüche Salomos (héber kommentárral, 1833, 2. kiad. 1854); Siré ha-Jichud (1840); Ével Móse (1840); Perlen des Orients (1840); Zeitstimmen (1841); Klange aus der Torzéit (1841); Das Buch Ezechiel (1842); Bész-ha-Széfer (1842); Die fromme Zionstochter (1842); Toldósz Jiszróél (1844); Die Weisheitssprüche des Josua b. Szirach (1844): Festgebete der Israeliten (1844); Bikuré ha-Ólom (1851); Szelichosz (1853); Haggódóh (1854); Tachkemőni d. Juda al- Charizi (1854); Die Rabbinerwahl in Bumesl (1856); Lehrbuch des Herzenspflichten nach R Bachja (1856); Chochmosz Selómó (1858); Zur Alexander-Sage (1861); Ócar ha-milin(l863); Móré Nebuchim v. Maimonides. übersetzt (1864); Készer Tóra (1864)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4624. címszó a lexikon => 808. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14624.htm

CÍMSZÓ: Stern

SZEMÉLYNÉV: Stern Max

SZÓCIKK: Stern Max Emanuel Mendel Ber Stern , hebraista, szül. Pozsonyban 1811 nov. 9., megh. Bécsben 1873 febr. 9. A Schmidt Anton-féle héber könyvnyomda korrektora volt, majd a kismartoni zsidó iskolákhoz hívták meg. Itt írta meg Tiferesz ha-Tisbi c. epikai költeményét, melyet Bécsben 1840. M. J. Ernst álnéven adott ki. 1840-ben megjelent szatírája Thurmbau zu Bábel címen. 1845-ben kezdte szerkeszteni a Kochvó Jicchok c. folyóiratot, melyet a Wieni Csász. Akadémia két izben is támogatott. A császár a Pro litteris et artibus aranyérmével tüntette ki,a Deutsch Morgenlándische Gesellechaft pedig tiszteletbeli tagjának választotta meg. S. további művei a következők: König Sauls Glück und Ende 1833 ; Sprüche Salomos héber kommentárral, 1833, 2. kiad. 1854 ; Siré ha-Jichud 1840 ; Ével Móse 1840 ; Perlen des Orients 1840 ; Zeitstimmen 1841 ; Klange aus der Torzéit 1841 ; Das Buch Ezechiel 1842 ; Bész-ha-Széfer 1842 ; Die fromme Zionstochter 1842 ; Toldósz Jiszróél 1844 ; Die Weisheitssprüche des Josua b. Szirach 1844 : Festgebete der Israeliten 1844 ; Bikuré ha-Ólom 1851 ; Szelichosz 1853 ; Haggódóh 1854 ; Tachkemőni d. Juda al- Charizi 1854 ; Die Rabbinerwahl in Bumesl 1856 ; Lehrbuch des Herzenspflichten nach R Bachja 1856 ; Chochmosz Selómó 1858 ; Zur Alexander-Sage 1861 ; Ócar ha-milin l863 ; Móré Nebuchim v. Maimonides. übersetzt 1864 ; Készer Tóra 1864 .

14624.ht

CÍMSZÓ Ster

SZEMÉLYNÉV Ster Ma

SZÓCIKK Ster Ma Emanue Mende Be Ster hebraista szül Pozsonyba 181 nov 9. megh Bécsbe 187 febr 9 Schmid Anton-fél hébe könyvnyomd korrektor volt maj kismarton zsid iskolákho hívtá meg It írt me Tiferes ha-Tisb c epika költeményét melye Bécsbe 1840 M J Erns álnéve adot ki 1840-be megjelen szatíráj Thurmba z Bábe címen 1845-be kezdt szerkeszten Kochv Jiccho c folyóiratot melye Wien Csász Akadémi ké izbe i támogatott császá Pr litteri e artibu aranyérméve tüntett ki, Deutsc Morgenlándisch Gesellechaf pedi tiszteletbel tagjána választott meg S tovább műve következők Köni Saul Glüc un End 183 Sprüch Salomo hébe kommentárral 1833 2 kiad 185 Sir ha-Jichu 184 Éve Mós 184 Perle de Orient 184 Zeitstimme 184 Klang au de Torzéi 184 Da Buc Ezechie 184 Bész-ha-Széfe 184 Di fromm Zionstochte 184 Toldós Jiszróé 184 Di Weisheitssprüch de Josu b Szirac 184 Festgebet de Israelite 184 Bikur ha-Ólo 185 Szelichos 185 Haggódó 185 Tachkemőn d Jud al Chariz 185 Di Rabbinerwah i Bumes 185 Lehrbuc de Herzenspflichte nac Bachj 185 Chochmos Selóm 185 Zu Alexander-Sag 186 Óca ha-mili l86 Mór Nebuchi v Maimonides übersetz 186 Késze Tór 186

14624.h

CÍMSZ Ste

SZEMÉLYNÉ Ste M

SZÓCIK Ste M Emanu Mend B Ste hebraist szü Pozsonyb 18 no 9 meg Bécsb 18 feb Schmi Anton-fé héb könyvnyom korrekto vol ma kismarto zsi iskolákh hívt me I ír m Tifere ha-Tis epik költeményé mely Bécsb 184 Ern álnév ado k 1840-b megjele szatírá Thurmb Báb címe 1845-b kezd szerkeszte Koch Jicch folyóirato mely Wie Csás Akadém k izb támogatot csász P litter artib aranyérmév tüntet ki Deuts Morgenlándisc Gesellecha ped tiszteletbe tagján választot me továb műv következő Kön Sau Glü u En 18 Sprüc Salom héb kommentárra 183 kia 18 Si ha-Jich 18 Év Mó 18 Perl d Orien 18 Zeitstimm 18 Klan a d Torzé 18 D Bu Ezechi 18 Bész-ha-Széf 18 D from Zionstocht 18 Toldó Jiszró 18 D Weisheitssprüc d Jos Szira 18 Festgebe d Israelit 18 Biku ha-Ól 18 Szelicho 18 Haggód 18 Tachkemő Ju a Chari 18 D Rabbinerwa Bume 18 Lehrbu d Herzenspflicht na Bach 18 Chochmo Seló 18 Z Alexander-Sa 18 Óc ha-mil l8 Mó Nebuch Maimonide überset 18 Kész Tó 18

14624.

CÍMS St

SZEMÉLYN St

SZÓCI St Eman Men St hebrais sz Pozsony 1 n me Bécs 1 fe Schm Anton-f hé könyvnyo korrekt vo m kismart zs iskolák hív m í Tifer ha-Ti epi költemény mel Bécs 18 Er álné ad 1840- megjel szatír Thurm Bá cím 1845- kez szerkeszt Koc Jicc folyóirat mel Wi Csá Akadé iz támogato csás litte arti aranyérmé tünte k Deut Morgenlándis Gesellech pe tiszteletb tagjá választo m tová mű következ Kö Sa Gl E 1 Sprü Salo hé kommentárr 18 ki 1 S ha-Jic 1 É M 1 Per Orie 1 Zeitstim 1 Kla Torz 1 B Ezech 1 Bész-ha-Szé 1 fro Zionstoch 1 Told Jiszr 1 Weisheitssprü Jo Szir 1 Festgeb Israeli 1 Bik ha-Ó 1 Szelich 1 Haggó 1 Tachkem J Char 1 Rabbinerw Bum 1 Lehrb Herzenspflich n Bac 1 Chochm Sel 1 Alexander-S 1 Ó ha-mi l M Nebuc Maimonid überse 1 Kés T 1

14624

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S Ema Me S hebrai s Pozson m Béc f Sch Anton- h könyvny korrek v kismar z iskolá hí Tife ha-T ep költemén me Béc 1 E áln a 1840 megje szatí Thur B cí 1845 ke szerkesz Ko Jic folyóira me W Cs Akad i támogat csá litt art aranyérm tünt Deu Morgenlándi Gesellec p tisztelet tagj választ tov m követke K S G Spr Sal h kommentár 1 k ha-Ji Pe Ori Zeitsti Kl Tor Ezec Bész-ha-Sz fr Zionstoc Tol Jisz Weisheitsspr J Szi Festge Israel Bi ha- Szelic Hagg Tachke Cha Rabbiner Bu Lehr Herzenspflic Ba Choch Se Alexander- ha-m Nebu Maimoni übers Ké

1462SZEMÉL

SZÓ Em M hebra Pozso Bé Sc Anton könyvn korre kisma iskol h Tif ha- e költemé m Bé ál 184 megj szat Thu c 184 k szerkes K Ji folyóir m C Aka támoga cs lit ar aranyér tün De Morgenlánd Geselle tisztele tag válasz to követk Sp Sa kommentá ha-J P Or Zeitst K To Eze Bész-ha-S f Zionsto To Jis Weisheitssp Sz Festg Israe B ha Szeli Hag Tachk Ch Rabbine B Leh Herzenspfli B Choc S Alexander ha- Neb Maimon über K