14636.htm

CÍMSZÓ: Stiller

SZEMÉLYNÉV: Stiller Mór

SZÓCIKK: Stiller Mór, jogtudós, szül. Miskolcon 1842., megh. Budapesten 1917. A budapesti egyetem jogi karán végezte tanulmányait, majd ügyvédi oklevelet szerzett és rövid idő alatt a főváros legelőkelőbb ügyvédei közé emelkedett. 1880-ban kiadta törvényszéki szónoklatait Védbeszédek bűn- és sajtóügyekben címmel. Sok tanulmánya jelent meg főképpen a büntetőjog köréből a Jogtudományi Közlöny és Themis nevű folyóiratokban. 1885-ben megalapította és negyedszázadnál tovább szerkesztette a Jog című heti szakfolyóiratot. 1906-ban jelent meg Angol parlamenti küzdelmek c. politikai és közjogi tanulmánykötete. Több évtizeden át a törvényhatósági bizottság tagja volt és élénk részt vett a főváros közügyeiben is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4636. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14636.htm

CÍMSZÓ: Stiller

SZEMÉLYNÉV: Stiller Mór

SZÓCIKK: Stiller Mór, jogtudós, szül. Miskolcon 1842., megh. Budapesten 1917. A budapesti egyetem jogi karán végezte tanulmányait, majd ügyvédi oklevelet szerzett és rövid idő alatt a főváros legelőkelőbb ügyvédei közé emelkedett. 1880-ban kiadta törvényszéki szónoklatait Védbeszédek bűn- és sajtóügyekben címmel. Sok tanulmánya jelent meg főképpen a büntetőjog köréből a Jogtudományi Közlöny és Themis nevű folyóiratokban. 1885-ben megalapította és negyedszázadnál tovább szerkesztette a Jog című heti szakfolyóiratot. 1906-ban jelent meg Angol parlamenti küzdelmek c. politikai és közjogi tanulmánykötete. Több évtizeden át a törvényhatósági bizottság tagja volt és élénk részt vett a főváros közügyeiben is.

14636.ht

CÍMSZÓ Stille

SZEMÉLYNÉV Stille Mó

SZÓCIKK Stille Mór jogtudós szül Miskolco 1842. megh Budapeste 1917 budapest egyete jog kará végezt tanulmányait maj ügyvéd oklevele szerzet é rövi id alat főváro legelőkelőb ügyvéde köz emelkedett 1880-ba kiadt törvényszék szónoklatai Védbeszéde bűn é sajtóügyekbe címmel So tanulmány jelen me főképpe büntetőjo körébő Jogtudomány Közlön é Themi nev folyóiratokban 1885-be megalapított é negyedszázadná továb szerkesztett Jo cím het szakfolyóiratot 1906-ba jelen me Ango parlament küzdelme c politika é közjog tanulmánykötete Töb évtizede á törvényhatóság bizottsá tagj vol é élén rész vet főváro közügyeibe is

14636.h

CÍMSZ Still

SZEMÉLYNÉ Still M

SZÓCIK Still Mó jogtudó szü Miskolc 1842 meg Budapest 191 budapes egyet jo kar végez tanulmányai ma ügyvé oklevel szerze röv i ala fővár legelőkelő ügyvéd kö emelkedet 1880-b kiad törvényszé szónoklata Védbeszéd bű sajtóügyekb címme S tanulmán jele m főképp büntetőj köréb Jogtudomán Közlö Them ne folyóiratokba 1885-b megalapítot negyedszázadn tová szerkesztet J cí he szakfolyóirato 1906-b jele m Ang parlamen küzdelm politik közjo tanulmánykötet Tö évtized törvényhatósá bizotts tag vo élé rés ve fővár közügyeib i

14636.

CÍMS Stil

SZEMÉLYN Stil

SZÓCI Stil M jogtud sz Miskol 184 me Budapes 19 budape egye j ka vége tanulmánya m ügyv okleve szerz rö al fővá legelőkel ügyvé k emelkede 1880- kia törvénysz szónoklat Védbeszé b sajtóügyek címm tanulmá jel főkép büntető köré Jogtudomá Közl The n folyóiratokb 1885- megalapíto negyedszázad tov szerkeszte c h szakfolyóirat 1906- jel An parlame küzdel politi közj tanulmányköte T évtize törvényhatós bizott ta v él ré v fővá közügyei

14636

CÍM Sti

SZEMÉLY Sti

SZÓC Sti jogtu s Misko 18 m Budape 1 budap egy k vég tanulmány ügy oklev szer r a főv legelőke ügyv emelked 1880 ki törvénys szónokla Védbesz sajtóügye cím tanulm je főké büntet kör Jogtudom Köz Th folyóiratok 1885 megalapít negyedszáza to szerkeszt szakfolyóira 1906 je A parlam küzde polit köz tanulmányköt évtiz törvényható bizot t é r főv közügye

1463

CÍ St

SZEMÉL St

SZÓ St jogt Misk 1 Budap buda eg vé tanulmán üg okle sze fő legelők ügy emelke 188 k törvény szónokl Védbes sajtóügy cí tanul j fők bünte kö Jogtudo Kö T folyóirato 188 megalapí negyedszáz t szerkesz szakfolyóir 190 j parla küzd poli kö tanulmánykö évti törvényhat bizo fő közügy