14637.htm

CÍMSZÓ: Störk

SZEMÉLYNÉV: Störk Félix

SZÓCIKK: "Störk, 1.Félix*,német egyetemi tanár, jogtudós, szül. Budán 1851 okt. 20., megh. Greifswaldban 1908 jan. 18., ahol egyetemi tanára volt az állam jognak és német közjognak. Nagyobb müvei : Option und Plebiscit bei Eroberungen und Gebietscessionen (1879); Das verfassungsmassige Verhaltnis der Ahgeordneten zur Wahlerschaft (1881); Handbuch der deutschen Verfassungen (1884); Zur Methodik des öffentlichen Rechts (1885); Zustimmungserganzung und Gelehmigung (1898); Das bürgerliche Gesetzbuch mit der Gesetzgebungsapparate des deutschen Reiches (1899); Der staatsbürgerliche Unterricht (1893). Labanddal együtt szerkesztette az Archív für öffentliches Recht c. folyóiratot s folytatta a Martens-féle nemzetközi jogforrásgyűjteménynek, a Nouveau Recueil des Traités- nek a kiadását és szerkesztését."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4637. címszó a lexikon => 809. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14637.htm

CÍMSZÓ: Störk

SZEMÉLYNÉV: Störk Félix

SZÓCIKK: Störk, 1.Félix*,német egyetemi tanár, jogtudós, szül. Budán 1851 okt. 20., megh. Greifswaldban 1908 jan. 18., ahol egyetemi tanára volt az állam jognak és német közjognak. Nagyobb müvei : Option und Plebiscit bei Eroberungen und Gebietscessionen 1879 ; Das verfassungsmassige Verhaltnis der Ahgeordneten zur Wahlerschaft 1881 ; Handbuch der deutschen Verfassungen 1884 ; Zur Methodik des öffentlichen Rechts 1885 ; Zustimmungserganzung und Gelehmigung 1898 ; Das bürgerliche Gesetzbuch mit der Gesetzgebungsapparate des deutschen Reiches 1899 ; Der staatsbürgerliche Unterricht 1893 . Labanddal együtt szerkesztette az Archív für öffentliches Recht c. folyóiratot s folytatta a Martens-féle nemzetközi jogforrásgyűjteménynek, a Nouveau Recueil des Traités- nek a kiadását és szerkesztését.

14637.ht

CÍMSZÓ Stör

SZEMÉLYNÉV Stör Féli

SZÓCIKK Störk 1.Félix*,néme egyetem tanár jogtudós szül Budá 185 okt 20. megh Greifswaldba 190 jan 18. aho egyetem tanár vol a álla jogna é néme közjognak Nagyob müve Optio un Plebisci be Eroberunge un Gebietscessione 187 Da verfassungsmassig Verhaltni de Ahgeordnete zu Wahlerschaf 188 Handbuc de deutsche Verfassunge 188 Zu Methodi de öffentliche Recht 188 Zustimmungserganzun un Gelehmigun 189 Da bürgerlich Gesetzbuc mi de Gesetzgebungsapparat de deutsche Reiche 189 De staatsbürgerlich Unterrich 189 Labandda együt szerkesztett a Archí fü öffentliche Rech c folyóirato folytatt Martens-fél nemzetköz jogforrásgyűjteménynek Nouvea Recuei de Traités ne kiadásá é szerkesztését

14637.h

CÍMSZ Stö

SZEMÉLYNÉ Stö Fél

SZÓCIK Stör 1.Félix*,ném egyete taná jogtudó szü Bud 18 ok 20 meg Greifswaldb 19 ja 18 ah egyete taná vo áll jogn ném közjogna Nagyo müv Opti u Plebisc b Eroberung u Gebietscession 18 D verfassungsmassi Verhaltn d Ahgeordnet z Wahlerscha 18 Handbu d deutsch Verfassung 18 Z Method d öffentlich Rech 18 Zustimmungserganzu u Gelehmigu 18 D bürgerlic Gesetzbu m d Gesetzgebungsappara d deutsch Reich 18 D staatsbürgerlic Unterric 18 Labandd együ szerkesztet Arch f öffentlich Rec folyóirat folytat Martens-fé nemzetkö jogforrásgyűjteményne Nouve Recue d Traité n kiadás szerkesztésé

14637.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Fé

SZÓCI Stö 1.Félix*,né egyet tan jogtud sz Bu 1 o 2 me Greifswald 1 j 1 a egyet tan v ál jog né közjogn Nagy mü Opt Plebis Eroberun Gebietscessio 1 verfassungsmass Verhalt Ahgeordne Wahlersch 1 Handb deutsc Verfassun 1 Metho öffentlic Rec 1 Zustimmungserganz Gelehmig 1 bürgerli Gesetzb Gesetzgebungsappar deutsc Reic 1 staatsbürgerli Unterri 1 Laband egy szerkeszte Arc öffentlic Re folyóira folyta Martens-f nemzetk jogforrásgyűjteményn Nouv Recu Trait kiadá szerkesztés

14637

CÍM S

SZEMÉLY S F

SZÓC St 1.Félix*,n egye ta jogtu s B m Greifswal egye ta á jo n közjog Nag m Op Plebi Eroberu Gebietscessi verfassungsmas Verhal Ahgeordn Wahlersc Hand deuts Verfassu Meth öffentli Re Zustimmungsergan Gelehmi bürgerl Gesetz Gesetzgebungsappa deuts Rei staatsbürgerl Unterr Laban eg szerkeszt Ar öffentli R folyóir folyt Martens- nemzet jogforrásgyűjtemény Nou Rec Trai kiad szerkeszté

1463SZEMÉL

SZÓ S 1.Félix*, egy t jogt Greifswa egy t j közjo Na O Pleb Erober Gebietscess verfassungsma Verha Ahgeord Wahlers Han deut Verfass Met öffentl R Zustimmungserga Gelehm bürger Geset Gesetzgebungsapp deut Re staatsbürger Unter Laba e szerkesz A öffentl folyói foly Martens nemze jogforrásgyűjtemén No Re Tra kia szerkeszt