14639.htm

CÍMSZÓ: Stomfa

SZÓCIKK: "Stomfa (Stupava Cs.-Szl.). A Pálffyak védelme alatt már a XVII. sz. utolsó negyedében szervezett zsidó község volt, neves rabbival. Az 1670. évi bécsi kiűzetés után néhány módos zsidó család S.-án telepedett le. 1686-ban lakott ott a gazdag és nagytekintélyű Hirsch Lazels, a bécsi pénzverde ezüstszállítója, ki Oppenheimer Sámuellel együtt néhány, Buda visszavívasánál fogságba esett zsidót nagy váltságdíjjal kiszabadított. Egy másik ott lakó zsidó: Stambe (Stam- pfen) Mózes 1712. a komáromi katonai őrségnek szállítója volt. Jelenlegi szépstílusú zsinagógája 1803. épült. 1809-ben, midőn I. Napóleon hadserege e vidéket megszállottá, a zsidó hitközség sokat szenvedett. Rabbik: Katzenellenbogen Meier 1680 körül; Eskelesz Juda 1700; Srage Uri 1720-1730; Jechiel, Michel b. Salamon 1730- 1745 ; Kális Izsák 1750-1783 ; Árholcz Nátán 1783-1791; Ullmann Salamon 1793-1797; Tollák Lévi 1798-1806 ; Tauber I. L. ?-1829; Euttenplan József 1829 - 1833; Binét M. Már- kusz 1835-1849; Winter Lázár 1852-1893; Herzog M. Sámuel 1897-. (V. ö. Kohn S., Héber források; Herzog, Koroth habottim.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4639. címszó a lexikon => 810. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14639.htm

CÍMSZÓ: Stomfa

SZÓCIKK: Stomfa Stupava Cs.-Szl. . A Pálffyak védelme alatt már a XVII. sz. utolsó negyedében szervezett zsidó község volt, neves rabbival. Az 1670. évi bécsi kiűzetés után néhány módos zsidó család S.-án telepedett le. 1686-ban lakott ott a gazdag és nagytekintélyű Hirsch Lazels, a bécsi pénzverde ezüstszállítója, ki Oppenheimer Sámuellel együtt néhány, Buda visszavívasánál fogságba esett zsidót nagy váltságdíjjal kiszabadított. Egy másik ott lakó zsidó: Stambe Stam- pfen Mózes 1712. a komáromi katonai őrségnek szállítója volt. Jelenlegi szépstílusú zsinagógája 1803. épült. 1809-ben, midőn I. Napóleon hadserege e vidéket megszállottá, a zsidó hitközség sokat szenvedett. Rabbik: Katzenellenbogen Meier 1680 körül; Eskelesz Juda 1700; Srage Uri 1720-1730; Jechiel, Michel b. Salamon 1730- 1745 ; Kális Izsák 1750-1783 ; Árholcz Nátán 1783-1791; Ullmann Salamon 1793-1797; Tollák Lévi 1798-1806 ; Tauber I. L. ?-1829; Euttenplan József 1829 - 1833; Binét M. Már- kusz 1835-1849; Winter Lázár 1852-1893; Herzog M. Sámuel 1897-. V. ö. Kohn S., Héber források; Herzog, Koroth habottim.

14639.ht

CÍMSZÓ Stomf

SZÓCIKK Stomf Stupav Cs.-Szl Pálffya védelm alat má XVII sz utols negyedébe szervezet zsid közsé volt neve rabbival A 1670 év bécs kiűzeté utá néhán módo zsid csalá S.-á telepedet le 1686-ba lakot ot gazda é nagytekintély Hirsc Lazels bécs pénzverd ezüstszállítója k Oppenheime Sámuelle együt néhány Bud visszavívasáná fogságb eset zsidó nag váltságdíjja kiszabadított Eg mási ot lak zsidó Stamb Stam pfe Móze 1712 komárom katona őrségne szállítój volt Jelenleg szépstílus zsinagógáj 1803 épült 1809-ben midő I Napóleo hadsereg vidéke megszállottá zsid hitközsé soka szenvedett Rabbik Katzenellenboge Meie 168 körül Eskeles Jud 1700 Srag Ur 1720-1730 Jechiel Miche b Salamo 1730 174 Káli Izsá 1750-178 Árholc Nátá 1783-1791 Ullman Salamo 1793-1797 Tollá Lév 1798-180 Taube I L ?-1829 Euttenpla Józse 182 1833 Biné M Már kus 1835-1849 Winte Lázá 1852-1893 Herzo M Sámue 1897- V ö Koh S. Hébe források Herzog Korot habottim

14639.h

CÍMSZ Stom

SZÓCIK Stom Stupa Cs.-Sz Pálffy védel ala m XVI s utol negyedéb szerveze zsi közs vol nev rabbiva 167 é béc kiűzet ut néhá mód zsi csal S.- telepede l 1686-b lako o gazd nagytekintél Hirs Lazel béc pénzver ezüstszállítój Oppenheim Sámuell együ néhán Bu visszavívasán fogság ese zsid na váltságdíjj kiszabadítot E más o la zsid Stam Sta pf Móz 171 komáro katon őrségn szállító vol Jelenle szépstílu zsinagógá 180 épül 1809-be mid Napóle hadsere vidék megszállott zsi hitközs sok szenvedet Rabbi Katzenellenbog Mei 16 körü Eskele Ju 170 Sra U 1720-173 Jechie Mich Salam 173 17 Kál Izs 1750-17 Árhol Nát 1783-179 Ullma Salam 1793-179 Toll Lé 1798-18 Taub ?-182 Euttenpl Józs 18 183 Bin Má ku 1835-184 Wint Láz 1852-189 Herz Sámu 1897 Ko S Héb forráso Herzo Koro habotti

14639.

CÍMS Sto

SZÓCI Sto Stup Cs.-S Pálff véde al XV uto negyedé szervez zs köz vo ne rabbiv 16 bé kiűze u néh mó zs csa S. teleped 1686- lak gaz nagytekinté Hir Laze bé pénzve ezüstszállító Oppenhei Sámuel egy néhá B visszavívasá fogsá es zsi n váltságdíj kiszabadíto má l zsi Sta St p Mó 17 komár kato őrség szállít vo Jelenl szépstíl zsinagóg 18 épü 1809-b mi Napól hadser vidé megszállot zs hitköz so szenvede Rabb Katzenellenbo Me 1 kör Eskel J 17 Sr 1720-17 Jechi Mic Sala 17 1 Ká Iz 1750-1 Árho Ná 1783-17 Ullm Sala 1793-17 Tol L 1798-1 Tau ?-18 Euttenp Józ 1 18 Bi M k 1835-18 Win Lá 1852-18 Her Sám 189 K Hé forrás Herz Kor habott

14639

CÍM St

SZÓC St Stu Cs.- Pálf véd a X ut negyed szerve z kö v n rabbi 1 b kiűz né m z cs S telepe 1686 la ga nagytekint Hi Laz b pénzv ezüstszállít Oppenhe Sámue eg néh visszavívas fogs e zs váltságdí kiszabadít m zs St S M 1 komá kat őrsé szállí v Jelen szépstí zsinagó 1 ép 1809- m Napó hadse vid megszállo z hitkö s szenved Rab Katzenellenb M kö Eske 1 S 1720-1 Jech Mi Sal 1 K I 1750- Árh N 1783-1 Ull Sal 1793-1 To 1798- Ta ?-1 Eutten Jó 1 B 1835-1 Wi L 1852-1 He Sá 18 H forrá Her Ko habot

1463

CÍ S

SZÓ S St Cs. Pál vé u negye szerv k rabb kiű n c telep 168 l g nagytekin H La pénz ezüstszállí Oppenh Sámu e né visszavíva fog z váltságd kiszabadí z S kom ka őrs száll Jele szépst zsinag é 1809 Nap hads vi megszáll hitk szenve Ra Katzenellen k Esk 1720- Jec M Sa 1750 Ár 1783- Ul Sa 1793- T 1798 T ?- Eutte J 1835- W 1852- H S 1 forr He K habo