14640.htm

CÍMSZÓ: Strakosch

SZEMÉLYNÉV: Strakosch Sándor

SZÓCIKK: Strakosch Alexander, színművész-pedagógus, szül. Eperjesen 1845 dec. 3., más adat szerint Sebesen (Sáros vm.), megh. Berlin-Schönbergben 1909 szept. 16. Miután Sonnenthal felfedezte képességeit, játszott Troppau, Hannover és Budapest színpadjain, majd Parisba ment, ahol a Comédie Francaisenál a betanításnál segédkezett. Onnan hozta őt vissza Laube és alkalmazta játékmesternek. 1879-től kezdve, mint recitátor világhírű volt s Európa minden nagy városában fellépett igen nagy sikerrel s főkép Shakespearet és a német klasszikusokat interpretálta mesterien. Egy időben Erzsébet királyné szavaló művésze volt. Később a bécsi Konzervatóriumban tanárságot is vállalt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4640. címszó a lexikon => 810. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14640.htm

CÍMSZÓ: Strakosch

SZEMÉLYNÉV: Strakosch Sándor

SZÓCIKK: Strakosch Alexander, színművész-pedagógus, szül. Eperjesen 1845 dec. 3., más adat szerint Sebesen Sáros vm. , megh. Berlin-Schönbergben 1909 szept. 16. Miután Sonnenthal felfedezte képességeit, játszott Troppau, Hannover és Budapest színpadjain, majd Parisba ment, ahol a Comédie Francaisenál a betanításnál segédkezett. Onnan hozta őt vissza Laube és alkalmazta játékmesternek. 1879-től kezdve, mint recitátor világhírű volt s Európa minden nagy városában fellépett igen nagy sikerrel s főkép Shakespearet és a német klasszikusokat interpretálta mesterien. Egy időben Erzsébet királyné szavaló művésze volt. Később a bécsi Konzervatóriumban tanárságot is vállalt.

14640.ht

CÍMSZÓ Strakosc

SZEMÉLYNÉV Strakosc Sándo

SZÓCIKK Strakosc Alexander színművész-pedagógus szül Eperjese 184 dec 3. má ada szerin Sebese Sáro vm megh Berlin-Schönbergbe 190 szept 16 Miutá Sonnentha felfedezt képességeit játszot Troppau Hannove é Budapes színpadjain maj Parisb ment aho Comédi Francaisená betanításná segédkezett Onna hozt ő vissz Laub é alkalmazt játékmesternek 1879-tő kezdve min recitáto világhír vol Európ minde nag városába fellépet ige nag sikerre főké Shakespeare é néme klasszikusoka interpretált mesterien Eg időbe Erzsébe királyn szaval művész volt Későb bécs Konzervatóriumba tanárságo i vállalt

14640.h

CÍMSZ Strakos

SZEMÉLYNÉ Strakos Sánd

SZÓCIK Strakos Alexande színművész-pedagógu szü Eperjes 18 de 3 m ad szeri Sebes Sár v meg Berlin-Schönbergb 19 szep 1 Miut Sonnenth felfedez képességei játszo Troppa Hannov Budape színpadjai ma Paris men ah Coméd Francaisen betanításn segédkezet Onn hoz viss Lau alkalmaz játékmesterne 1879-t kezdv mi recitát világhí vo Euró mind na városáb fellépe ig na sikerr fők Shakespear ném klasszikusok interpretál mesterie E időb Erzséb király szava művés vol Késő béc Konzervatóriumb tanárság vállal

14640.

CÍMS Strako

SZEMÉLYN Strako Sán

SZÓCI Strako Alexand színművész-pedagóg sz Eperje 1 d a szer Sebe Sá me Berlin-Schönberg 1 sze Miu Sonnent felfede képessége játsz Tropp Hanno Budap színpadja m Pari me a Comé Francaise betanítás segédkeze On ho vis La alkalma játékmestern 1879- kezd m recitá világh v Eur min n városá fellép i n siker fő Shakespea né klasszikuso interpretá mesteri idő Erzsé királ szav művé vo Kés bé Konzervatórium tanársá válla

14640

CÍM Strak

SZEMÉLY Strak Sá

SZÓC Strak Alexan színművész-pedagó s Eperj sze Seb S m Berlin-Schönber sz Mi Sonnen felfed képesség játs Trop Hann Buda színpadj Par m Com Francais betanítá segédkez O h vi L alkalm játékmester 1879 kez recit világ Eu mi város fellé sike f Shakespe n klasszikus interpret mester id Erzs kirá sza műv v Ké b Konzervatóriu tanárs váll

1464

CÍ Stra

SZEMÉL Stra S

SZÓ Stra Alexa színművész-pedag Eper sz Se Berlin-Schönbe s M Sonne felfe képessé ját Tro Han Bud színpad Pa Co Francai betanít segédke v alkal játékmeste 187 ke reci vilá E m váro fell sik Shakesp klassziku interpre meste i Erz kir sz mű K Konzervatóri tanár vál