14646.htm

CÍMSZÓ: Strausz

SZEMÉLYNÉV: Strausz Adolf

SZÓCIKK: "Strausz Adolf, néprajzi író, egyetemi tanár, szül. Cecén (Fejér vm.) 1853 máj. 15. Középiskolái után a Ludovika Akadémiát végezte és egyideig a vezérkarban teljesített szolgálatot, majd a budapesti egyetemen tanult s főleg balkáni országok néprajzának tanulmányozásával foglalkozott. A bolgár-magyar barátság megalapozásában jelentős része van. Kormányküldetésben többízben beutazta a Balkánt és Kis-Ázsiát a világháború alatt is. Az orosz-japán háború alatt a török kormány mellett volt Motzu-Hitu japán császár hivatalos megbízottja. Mint a bolgár néprazi és gazdasági viszonyok kitűnő ismerője munkatársa volt Stambulov bolgár miniszterelnöknek és Ferdinánd bolgár király barátságával tüntette ki. Tudományos munkásságának elismeréséül számos magyar és külföldi kitüntetést kapott. S. sokáig volt rendes tanára a Keleti Akadémián keleti országok politikai, néprajzi és gazdasági történetének, majd az egyetemen is ugyanezt adta elő. 1923-ban nyugalomba vonult. Nagyszámú tudományos tanulmánya magyar és külföldi folyóiratokban jelent meg s mint publicista is évtizedekig dolgozott a Hon, Egyetértés, Nemzet, Budapesti Hírlap, Pesti Napló, Pester Lloyd, Neue Freie Presse, Frankfurter Zeitung, Times, Temps, Trnska Constitucia és más nagy lapokba. Szerkesztette a Revue d'Orient, a Gazette de Hongrie és Die Donaulander c. tudományos folyóiratokat. A Magyar Néprajzi Társaság egyik megalapítója és tiszteletbeli tagja. Tudományos, néprajzi tárgyú darabjait (Oroszjapán háború, stb.) többb százszor előadta az Uránia-színház. A közel Kelet országainak etnográfiája szempontjából gyakran alapvető fontosságú szakmunkái: Bosnyák föld és népe (1881); Bosnien, Land und Leute (1884); Bosznia és Hercegovina (1885); A Balkáni félsziget (1888); Voyage au Montenegró (1889); Bolgár népköltési gyűjtemény (1892); Bulgarische Volksdichtungen (1895); Bolgár nyelvtan (1894); Bolgár néphit (1897); Die Bulgaren (1898); Bosznia ipara (1898); Paris (1898); Románia (1899); Bulgária ipara (1901); Szerbia (1903); Törökország (1905); Az új Balkán-félsziget (1913); Das Osmanische Eeich (1917) Grossbulgarien (1917). S. a zsidó tudományos irodalmat is gazdagította, megírta A római ghettó történetét (1929). Egyik legelső kezdeményezője a magyarországi cionista-mozgalomnak s díszelnöke a Magyar Cionista Szövetségnek. Számos alkalommal képviselte huzamosabb ideig a magyarországi cionista szervezetet Londonban és a cionista világkongresszusokon. A karlsbadi cionista világkongresszus megbízásából 1921. tanulmányúton járt Palesztinában s útjáról magyar, német, francia és héber lapokban számolt be. Magyar és külföldi cionista lapoknak állandó munkatársa s a budai hitközségnek egyik vezetője. Kulturális téren igen jelentékeny és lelkes működést fejt ki. A budai I. ker. templomkörzetnek díszelnöke."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4646. címszó a lexikon => 810. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14646.htm

CÍMSZÓ: Strausz

SZEMÉLYNÉV: Strausz Adolf

SZÓCIKK: Strausz Adolf, néprajzi író, egyetemi tanár, szül. Cecén Fejér vm. 1853 máj. 15. Középiskolái után a Ludovika Akadémiát végezte és egyideig a vezérkarban teljesített szolgálatot, majd a budapesti egyetemen tanult s főleg balkáni országok néprajzának tanulmányozásával foglalkozott. A bolgár-magyar barátság megalapozásában jelentős része van. Kormányküldetésben többízben beutazta a Balkánt és Kis-Ázsiát a világháború alatt is. Az orosz-japán háború alatt a török kormány mellett volt Motzu-Hitu japán császár hivatalos megbízottja. Mint a bolgár néprazi és gazdasági viszonyok kitűnő ismerője munkatársa volt Stambulov bolgár miniszterelnöknek és Ferdinánd bolgár király barátságával tüntette ki. Tudományos munkásságának elismeréséül számos magyar és külföldi kitüntetést kapott. S. sokáig volt rendes tanára a Keleti Akadémián keleti országok politikai, néprajzi és gazdasági történetének, majd az egyetemen is ugyanezt adta elő. 1923-ban nyugalomba vonult. Nagyszámú tudományos tanulmánya magyar és külföldi folyóiratokban jelent meg s mint publicista is évtizedekig dolgozott a Hon, Egyetértés, Nemzet, Budapesti Hírlap, Pesti Napló, Pester Lloyd, Neue Freie Presse, Frankfurter Zeitung, Times, Temps, Trnska Constitucia és más nagy lapokba. Szerkesztette a Revue d'Orient, a Gazette de Hongrie és Die Donaulander c. tudományos folyóiratokat. A Magyar Néprajzi Társaság egyik megalapítója és tiszteletbeli tagja. Tudományos, néprajzi tárgyú darabjait Oroszjapán háború, stb. többb százszor előadta az Uránia-színház. A közel Kelet országainak etnográfiája szempontjából gyakran alapvető fontosságú szakmunkái: Bosnyák föld és népe 1881 ; Bosnien, Land und Leute 1884 ; Bosznia és Hercegovina 1885 ; A Balkáni félsziget 1888 ; Voyage au Montenegró 1889 ; Bolgár népköltési gyűjtemény 1892 ; Bulgarische Volksdichtungen 1895 ; Bolgár nyelvtan 1894 ; Bolgár néphit 1897 ; Die Bulgaren 1898 ; Bosznia ipara 1898 ; Paris 1898 ; Románia 1899 ; Bulgária ipara 1901 ; Szerbia 1903 ; Törökország 1905 ; Az új Balkán-félsziget 1913 ; Das Osmanische Eeich 1917 Grossbulgarien 1917 . S. a zsidó tudományos irodalmat is gazdagította, megírta A római ghettó történetét 1929 . Egyik legelső kezdeményezője a magyarországi cionista-mozgalomnak s díszelnöke a Magyar Cionista Szövetségnek. Számos alkalommal képviselte huzamosabb ideig a magyarországi cionista szervezetet Londonban és a cionista világkongresszusokon. A karlsbadi cionista világkongresszus megbízásából 1921. tanulmányúton járt Palesztinában s útjáról magyar, német, francia és héber lapokban számolt be. Magyar és külföldi cionista lapoknak állandó munkatársa s a budai hitközségnek egyik vezetője. Kulturális téren igen jelentékeny és lelkes működést fejt ki. A budai I. ker. templomkörzetnek díszelnöke.

14646.ht

CÍMSZÓ Straus

SZEMÉLYNÉV Straus Adol

SZÓCIKK Straus Adolf néprajz író egyetem tanár szül Cecé Fejé vm 185 máj 15 Középiskolá utá Ludovik Akadémiá végezt é egyidei vezérkarba teljesítet szolgálatot maj budapest egyeteme tanul főle balkán országo néprajzána tanulmányozásáva foglalkozott bolgár-magya barátsá megalapozásába jelentő rész van Kormányküldetésbe többízbe beutazt Balkán é Kis-Ázsiá világhábor alat is A orosz-japá hábor alat törö kormán mellet vol Motzu-Hit japá császá hivatalo megbízottja Min bolgá népraz é gazdaság viszonyo kitűn ismerőj munkatárs vol Stambulo bolgá miniszterelnökne é Ferdinán bolgá királ barátságáva tüntett ki Tudományo munkásságána elismeréséü számo magya é külföld kitüntetés kapott S sokái vol rende tanár Kelet Akadémiá kelet országo politikai néprajz é gazdaság történetének maj a egyeteme i ugyanez adt elő 1923-ba nyugalomb vonult Nagyszám tudományo tanulmány magya é külföld folyóiratokba jelen me min publicist i évtizedeki dolgozot Hon Egyetértés Nemzet Budapest Hírlap Pest Napló Peste Lloyd Neu Frei Presse Frankfurte Zeitung Times Temps Trnsk Constituci é má nag lapokba Szerkesztett Revu d'Orient Gazett d Hongri é Di Donaulande c tudományo folyóiratokat Magya Néprajz Társasá egyi megalapítój é tiszteletbel tagja Tudományos néprajz tárgy darabjai Oroszjapá háború stb több százszo előadt a Uránia-színház köze Kele országaina etnográfiáj szempontjábó gyakra alapvet fontosság szakmunkái Bosnyá föl é nép 188 Bosnien Lan un Leut 188 Boszni é Hercegovin 188 Balkán félszige 188 Voyag a Montenegr 188 Bolgá népköltés gyűjtemén 189 Bulgarisch Volksdichtunge 189 Bolgá nyelvta 189 Bolgá néphi 189 Di Bulgare 189 Boszni ipar 189 Pari 189 Románi 189 Bulgári ipar 190 Szerbi 190 Törökorszá 190 A ú Balkán-félszige 191 Da Osmanisch Eeic 191 Grossbulgarie 191 S zsid tudományo irodalma i gazdagította megírt róma ghett történeté 192 Egyi legels kezdeményezőj magyarország cionista-mozgalomna díszelnök Magya Cionist Szövetségnek Számo alkalomma képviselt huzamosab idei magyarország cionist szervezete Londonba é cionist világkongresszusokon karlsbad cionist világkongresszu megbízásábó 1921 tanulmányúto jár Palesztinába útjáró magyar német franci é hébe lapokba számol be Magya é külföld cionist lapokna álland munkatárs buda hitközségne egyi vezetője Kulturáli tére ige jelentéken é lelke működés fej ki buda I ker templomkörzetne díszelnöke

14646.h

CÍMSZ Strau

SZEMÉLYNÉ Strau Ado

SZÓCIK Strau Adol népraj ír egyete taná szü Cec Fej v 18 má 1 Középiskol ut Ludovi Akadémi végez egyide vezérkarb teljesíte szolgálato ma budapes egyetem tanu fől balká ország néprajzán tanulmányozásáv foglalkozot bolgár-magy baráts megalapozásáb jelent rés va Kormányküldetésb többízb beutaz Balká Kis-Ázsi világhábo ala i orosz-jap hábo ala tör kormá melle vo Motzu-Hi jap csász hivatal megbízottj Mi bolg népra gazdasá viszony kitű ismerő munkatár vo Stambul bolg miniszterelnökn Ferdiná bolg kirá barátságáv tüntet k Tudomány munkásságán elismerésé szám magy külföl kitünteté kapot soká vo rend taná Kele Akadémi kele ország politika népraj gazdasá történeténe ma egyetem ugyane ad el 1923-b nyugalom vonul Nagyszá tudomány tanulmán magy külföl folyóiratokb jele m mi publicis évtizedek dolgozo Ho Egyetérté Nemze Budapes Hírla Pes Napl Pest Lloy Ne Fre Press Frankfurt Zeitun Time Temp Trns Constituc m na lapokb Szerkesztet Rev d'Orien Gazet Hongr D Donauland tudomány folyóiratoka Magy Népraj Társas egy megalapító tiszteletbe tagj Tudományo népraj tárg darabja Oroszjap hábor st töb százsz előad Uránia-színhá köz Kel országain etnográfiá szempontjáb gyakr alapve fontossá szakmunká Bosny fö né 18 Bosnie La u Leu 18 Boszn Hercegovi 18 Balká félszig 18 Voya Monteneg 18 Bolg népkölté gyűjtemé 18 Bulgarisc Volksdichtung 18 Bolg nyelvt 18 Bolg néph 18 D Bulgar 18 Boszn ipa 18 Par 18 Román 18 Bulgár ipa 19 Szerb 19 Törökorsz 19 Balkán-félszig 19 D Osmanisc Eei 19 Grossbulgari 19 zsi tudomány irodalm gazdagított megír róm ghet történet 19 Egy legel kezdeményező magyarorszá cionista-mozgalomn díszelnö Magy Cionis Szövetségne Szám alkalomm képvisel huzamosa ide magyarorszá cionis szervezet Londonb cionis világkongresszusoko karlsba cionis világkongressz megbízásáb 192 tanulmányút já Palesztináb útjár magya néme franc héb lapokb számo b Magy külföl cionis lapokn állan munkatár bud hitközségn egy vezetőj Kulturál tér ig jelentéke lelk működé fe k bud ke templomkörzetn díszelnök

14646.

CÍMS Stra

SZEMÉLYN Stra Ad

SZÓCI Stra Ado népra í egyet tan sz Ce Fe 1 m Középisko u Ludov Akadém vége egyid vezérkar teljesít szolgálat m budape egyete tan fő balk orszá néprajzá tanulmányozásá foglalkozo bolgár-mag barát megalapozásá jelen ré v Kormányküldetés többíz beuta Balk Kis-Ázs világháb al orosz-ja háb al tö korm mell v Motzu-H ja csás hivata megbízott M bol népr gazdas viszon kit ismer munkatá v Stambu bol miniszterelnök Ferdin bol kir barátságá tünte Tudomán munkásságá elismerés szá mag külfö kitüntet kapo sok v ren tan Kel Akadém kel orszá politik népra gazdas történetén m egyete ugyan a e 1923- nyugalo vonu Nagysz tudomán tanulmá mag külfö folyóiratok jel m publici évtizede dolgoz H Egyetért Nemz Budape Hírl Pe Nap Pes Llo N Fr Pres Frankfur Zeitu Tim Tem Trn Constitu n lapok Szerkeszte Re d'Orie Gaze Hong Donaulan tudomán folyóiratok Mag Népra Társa eg megalapít tiszteletb tag Tudomány népra tár darabj Oroszja hábo s tö százs előa Uránia-szính kö Ke országai etnográfi szempontjá gyak alapv fontoss szakmunk Bosn f n 1 Bosni L Le 1 Bosz Hercegov 1 Balk félszi 1 Voy Montene 1 Bol népkölt gyűjtem 1 Bulgaris Volksdichtun 1 Bol nyelv 1 Bol nép 1 Bulga 1 Bosz ip 1 Pa 1 Romá 1 Bulgá ip 1 Szer 1 Törökors 1 Balkán-félszi 1 Osmanis Ee 1 Grossbulgar 1 zs tudomán irodal gazdagítot megí ró ghe történe 1 Eg lege kezdeményez magyarorsz cionista-mozgalom díszeln Mag Cioni Szövetségn Szá alkalom képvise huzamos id magyarorsz cioni szerveze London cioni világkongresszusok karlsb cioni világkongress megbízásá 19 tanulmányú j Palesztiná útjá magy ném fran hé lapok szám Mag külfö cioni lapok álla munkatá bu hitközség eg vezető Kulturá té i jelenték lel működ f bu k templomkörzet díszelnö

14646

CÍM Str

SZEMÉLY Str A

SZÓC Str Ad népr egye ta s C F Középisk Ludo Akadé vég egyi vezérka teljesí szolgála budap egyet ta f bal orsz néprajz tanulmányozás foglalkoz bolgár-ma bará megalapozás jele r Kormányküldeté többí beut Bal Kis-Áz világhá a orosz-j há a t kor mel Motzu- j csá hivat megbízot bo nép gazda viszo ki isme munkat Stamb bo miniszterelnö Ferdi bo ki barátság tünt Tudomá munkásság elismeré sz ma külf kitünte kap so re ta Ke Akadé ke orsz politi népr gazda történeté egyet ugya 1923 nyugal von Nagys tudomá tanulm ma külf folyóirato je public évtized dolgo Egyetér Nem Budap Hír P Na Pe Ll F Pre Frankfu Zeit Ti Te Tr Constit lapo Szerkeszt R d'Ori Gaz Hon Donaula tudomá folyóirato Ma Népr Társ e megalapí tisztelet ta Tudomán népr tá darab Oroszj háb t száz elő Uránia-szín k K országa etnográf szempontj gya alap fontos szakmun Bos Bosn L Bos Hercego Bal félsz Vo Monten Bo népköl gyűjte Bulgari Volksdichtu Bo nyel Bo né Bulg Bos i P Rom Bulg i Sze Törökor Balkán-félsz Osmani E Grossbulga z tudomá iroda gazdagíto meg r gh történ E leg kezdeménye magyarors cionista-mozgalo díszel Ma Cion Szövetség Sz alkalo képvis huzamo i magyarors cion szervez Londo cion világkongresszuso karls cion világkongres megbízás 1 tanulmány Palesztin útj mag né fra h lapo szá Ma külf cion lapo áll munkat b hitközsé e vezet Kultur t jelenté le műkö b templomkörze díszeln

1464

CÍ St

SZEMÉL St

SZÓ St A nép egy t Középis Lud Akad vé egy vezérk teljes szolgál buda egye t ba ors népraj tanulmányozá foglalko bolgár-m bar megalapozá jel Kormányküldet több beu Ba Kis-Á világh orosz- h ko me Motzu cs hiva megbízo b né gazd visz k ism munka Stam b minisztereln Ferd b k barátsá tün Tudom munkássá elismer s m kül kitünt ka s r t K Akad k ors polit nép gazd történet egye ugy 192 nyuga vo Nagy tudom tanul m kül folyóirat j publi évtize dolg Egyeté Ne Buda Hí N P L Pr Frankf Zei T T T Consti lap Szerkesz d'Or Ga Ho Donaul tudom folyóirat M Nép Tár megalap tisztele t Tudomá nép t dara Orosz há szá el Uránia-szí ország etnográ szempont gy ala fonto szakmu Bo Bos Bo Herceg Ba féls V Monte B népkö gyűjt Bulgar Volksdicht B nye B n Bul Bo Ro Bul Sz Töröko Balkán-féls Osman Grossbulg tudom irod gazdagít me g törté le kezdemény magyaror cionista-mozgal dísze M Cio Szövetsé S alkal képvi huzam magyaror cio szerve Lond cio világkongresszus karl cio világkongre megbízá tanulmán Paleszti út ma n fr lap sz M kül cio lap ál munka hitközs veze Kultu jelent l műk templomkörz díszel