14647.htm

CÍMSZÓ: Stricker

SZEMÉLYNÉV: Stricker Salamon

SZÓCIKK: "Stricker Salamon, osztrák orvostanár, szül. Vágújhelyen 1834., megh. Bécsben 1898 ápr. 2. A bécsi egyetemen tanult előbb jogot, majd orvostudományt. Azután különböző klinikákon működött, mint asszisztens. 1862-ben azonban lemondott a gyakorlatról és az embriológia magántanára lett az egyetemen, ahol Brücke és Oppolzer tanárok mellett működött. 1868-ban rk. tanára lett a Kísérleti patológiának és az akkor létesült patológiai intézet igazgatójává is S.-t nevezték ki. 1872 óta az általános és kísérleti kórtan nyilv. rendes egyetemi tanára volt. 1875-ben kinevezték a Császári Tudományos Akadémia rendes tagjának. S. merész újító volt a kórtan tudományában, ahol régebbi teóriát kutatásaival halomra döntött, tudományos értekezést irt és azonkívül a Következő nagyobb munkákat: Untersuchungen über die Papillen in der Mundhöhle der Froschlarven (1857); Studien. (1869); Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Tiere(1871-73); Vorlesungen über die allgemeine und experiméntelle Pathologie (1877-83); Studien über das Bewusstsein (1879); Studien über die Sprachvorstellungen (1882); Über die Bewegungsvorstellungen (1882); Studien über die Association der Vorsfellungen (1883); Physiologie des Rechts (1884); Allgemeine Pathologie der Infectionskranklieiten (1886); Die Behandlung der Nervenkrankheiten (1891). Egyetemi tanári működésének 25 éves fordulója alkalmából tisztelői és tanítványai kiadták addig irott tanulmányainak jegyzékét 25 Jahre experimenteller Pathologie c. alatt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4647. címszó a lexikon => 810. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14647.htm

CÍMSZÓ: Stricker

SZEMÉLYNÉV: Stricker Salamon

SZÓCIKK: Stricker Salamon, osztrák orvostanár, szül. Vágújhelyen 1834., megh. Bécsben 1898 ápr. 2. A bécsi egyetemen tanult előbb jogot, majd orvostudományt. Azután különböző klinikákon működött, mint asszisztens. 1862-ben azonban lemondott a gyakorlatról és az embriológia magántanára lett az egyetemen, ahol Brücke és Oppolzer tanárok mellett működött. 1868-ban rk. tanára lett a Kísérleti patológiának és az akkor létesült patológiai intézet igazgatójává is S.-t nevezték ki. 1872 óta az általános és kísérleti kórtan nyilv. rendes egyetemi tanára volt. 1875-ben kinevezték a Császári Tudományos Akadémia rendes tagjának. S. merész újító volt a kórtan tudományában, ahol régebbi teóriát kutatásaival halomra döntött, tudományos értekezést irt és azonkívül a Következő nagyobb munkákat: Untersuchungen über die Papillen in der Mundhöhle der Froschlarven 1857 ; Studien. 1869 ; Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Tiere 1871-73 ; Vorlesungen über die allgemeine und experiméntelle Pathologie 1877-83 ; Studien über das Bewusstsein 1879 ; Studien über die Sprachvorstellungen 1882 ; Über die Bewegungsvorstellungen 1882 ; Studien über die Association der Vorsfellungen 1883 ; Physiologie des Rechts 1884 ; Allgemeine Pathologie der Infectionskranklieiten 1886 ; Die Behandlung der Nervenkrankheiten 1891 . Egyetemi tanári működésének 25 éves fordulója alkalmából tisztelői és tanítványai kiadták addig irott tanulmányainak jegyzékét 25 Jahre experimenteller Pathologie c. alatt.

14647.ht

CÍMSZÓ Stricke

SZEMÉLYNÉV Stricke Salamo

SZÓCIKK Stricke Salamon osztrá orvostanár szül Vágújhelye 1834. megh Bécsbe 189 ápr 2 bécs egyeteme tanul előb jogot maj orvostudományt Azutá különböz klinikáko működött min asszisztens 1862-be azonba lemondot gyakorlatró é a embriológi magántanár let a egyetemen aho Brück é Oppolze tanáro mellet működött 1868-ba rk tanár let Kísérlet patológiána é a akko létesül patológia intéze igazgatójáv i S.- nevezté ki 187 ót a általáno é kísérlet kórta nyilv rende egyetem tanár volt 1875-be kinevezté Császár Tudományo Akadémi rende tagjának S merés újít vol kórta tudományában aho régebb teóriá kutatásaiva halomr döntött tudományo értekezés ir é azonkívü Következ nagyob munkákat Untersuchunge übe di Papille i de Mundhöhl de Froschlarve 185 Studien 186 Handbuc de Lehr vo de Gewebe de Mensche un de Tier 1871-7 Vorlesunge übe di allgemein un experiméntell Pathologi 1877-8 Studie übe da Bewusstsei 187 Studie übe di Sprachvorstellunge 188 Übe di Bewegungsvorstellunge 188 Studie übe di Associatio de Vorsfellunge 188 Physiologi de Recht 188 Allgemein Pathologi de Infectionskranklieite 188 Di Behandlun de Nervenkrankheite 189 Egyetem tanár működéséne 2 éve fordulój alkalmábó tisztelő é tanítványa kiadtá addi irot tanulmányaina jegyzéké 2 Jahr experimentelle Pathologi c alatt

14647.h

CÍMSZ Strick

SZEMÉLYNÉ Strick Salam

SZÓCIK Strick Salamo osztr orvostaná szü Vágújhely 1834 meg Bécsb 18 áp béc egyetem tanu elő jogo ma orvostudomány Azut különbö klinikák működöt mi assziszten 1862-b azonb lemondo gyakorlatr embriológ magántaná le egyeteme ah Brüc Oppolz tanár melle működöt 1868-b r taná le Kísérle patológián akk létesü patológi intéz igazgatójá S. nevezt k 18 ó általán kísérle kórt nyil rend egyete taná vol 1875-b kinevezt Császá Tudomány Akadém rend tagjána meré újí vo kórt tudományába ah régeb teóri kutatásaiv halom döntöt tudomány értekezé i azonkív Követke nagyo munkáka Untersuchung üb d Papill d Mundhöh d Froschlarv 18 Studie 18 Handbu d Leh v d Geweb d Mensch u d Tie 1871- Vorlesung üb d allgemei u experiméntel Patholog 1877- Studi üb d Bewusstse 18 Studi üb d Sprachvorstellung 18 Üb d Bewegungsvorstellung 18 Studi üb d Associati d Vorsfellung 18 Physiolog d Rech 18 Allgemei Patholog d Infectionskranklieit 18 D Behandlu d Nervenkrankheit 18 Egyete taná működésén év forduló alkalmáb tisztel tanítvány kiadt add iro tanulmányain jegyzék Jah experimentell Patholog alat

14647.

CÍMS Stric

SZEMÉLYN Stric Sala

SZÓCI Stric Salam oszt orvostan sz Vágújhel 183 me Bécs 1 á bé egyete tan el jog m orvostudomán Azu különb kliniká működö m assziszte 1862- azon lemond gyakorlat embrioló magántan l egyetem a Brü Oppol taná mell működö 1868- tan l Kísérl patológiá ak létes patológ inté igazgatój S nevez 1 általá kísérl kór nyi ren egyet tan vo 1875- kinevez Csász Tudomán Akadé ren tagján mer új v kór tudományáb a rége teór kutatásai halo döntö tudomán értekez azonkí Követk nagy munkák Untersuchun ü Papil Mundhö Froschlar 1 Studi 1 Handb Le Gewe Mensc Ti 1871 Vorlesun ü allgeme experiménte Patholo 1877 Stud ü Bewussts 1 Stud ü Sprachvorstellun 1 Ü Bewegungsvorstellun 1 Stud ü Associat Vorsfellun 1 Physiolo Rec 1 Allgeme Patholo Infectionskrankliei 1 Behandl Nervenkrankhei 1 Egyet tan működésé é fordul alkalmá tiszte tanítván kiad ad ir tanulmányai jegyzé Ja experimentel Patholo ala

14647

CÍM Stri

SZEMÉLY Stri Sal

SZÓC Stri Sala osz orvosta s Vágújhe 18 m Béc b egyet ta e jo orvostudomá Az külön klinik működ assziszt 1862 azo lemon gyakorla embriol magánta egyete Br Oppo tan mel működ 1868 ta Kísér patológi a léte patoló int igazgató neve által kísér kó ny re egye ta v 1875 kineve Csás Tudomá Akad re tagjá me ú kó tudományá rég teó kutatása hal dönt tudomá érteke azonk Követ nag munká Untersuchu Papi Mundh Froschla Stud Hand L Gew Mens T 187 Vorlesu allgem experimént Pathol 187 Stu Bewusst Stu Sprachvorstellu Bewegungsvorstellu Stu Associa Vorsfellu Physiol Re Allgem Pathol Infectionskranklie Behand Nervenkrankhe Egye ta működés fordu alkalm tiszt tanítvá kia a i tanulmánya jegyz J experimente Pathol al

1464

CÍ Str

SZEMÉL Str Sa

SZÓ Str Sal os orvost Vágújh 1 Bé egye t j orvostudom A külö klini műkö asszisz 186 az lemo gyakorl embrio magánt egyet B Opp ta me műkö 186 t Kísé patológ lét patol in igazgat nev álta kísé k n r egy t 187 kinev Csá Tudom Aka r tagj m k tudomány ré te kutatás ha dön tudom értek azon Köve na munk Untersuch Pap Mund Froschl Stu Han Ge Men 18 Vorles allge experimén Patho 18 St Bewuss St Sprachvorstell Bewegungsvorstell St Associ Vorsfell Physio R Allge Patho Infectionskrankli Behan Nervenkrankh Egy t működé ford alkal tisz tanítv ki tanulmány jegy experiment Patho a