14648.htm

CÍMSZÓ: Streiml

SZÓCIKK: Streiml, prémkörítéses kalpag. Az orosz és lengyel zsidók szombati viselete, de csak a tudósok és előkelőek élnek vele rendszerint. A chásszideusok között mindenki. A prémkörítés úgy van szabva, hogy tizenhárom szőrmecsomó tüskéllik ki belőle. Ezzel a tizenhárom törzset szimbolizálják. (József törzsét ugyanis kettőnek veszik, Efraini és Menasse törzsének.) Azokkal szemben, akik a lengyel slachticoktól átvett viseletnek mondják, némelyek a S. viselését a lateráni zsinatig viszik vissza. A zsinat mindenképpen meg akarta bélyegezni a zsidókat és arra kötelezte őket, hogy zsidó jelnek állatfarkat tűzzenek a ruházatukra. Mely ruhadarabra kell a megszégyenítő farkat feltüzni, azt nem írta elő a zsinat. A zsidók tehát azt tették, hogy nem is egy, hanem tizenhárom prémdarabbal szegték körül a süvegeiket. Ebben az egyébként ellenőrizhetlen hagyományban a S. 13 ága isten 13 attribútumára és a 13 legfőbb hittételre emlékeztet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4648. címszó a lexikon => 811. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14648.htm

CÍMSZÓ: Streiml

SZÓCIKK: Streiml, prémkörítéses kalpag. Az orosz és lengyel zsidók szombati viselete, de csak a tudósok és előkelőek élnek vele rendszerint. A chásszideusok között mindenki. A prémkörítés úgy van szabva, hogy tizenhárom szőrmecsomó tüskéllik ki belőle. Ezzel a tizenhárom törzset szimbolizálják. József törzsét ugyanis kettőnek veszik, Efraini és Menasse törzsének. Azokkal szemben, akik a lengyel slachticoktól átvett viseletnek mondják, némelyek a S. viselését a lateráni zsinatig viszik vissza. A zsinat mindenképpen meg akarta bélyegezni a zsidókat és arra kötelezte őket, hogy zsidó jelnek állatfarkat tűzzenek a ruházatukra. Mely ruhadarabra kell a megszégyenítő farkat feltüzni, azt nem írta elő a zsinat. A zsidók tehát azt tették, hogy nem is egy, hanem tizenhárom prémdarabbal szegték körül a süvegeiket. Ebben az egyébként ellenőrizhetlen hagyományban a S. 13 ága isten 13 attribútumára és a 13 legfőbb hittételre emlékeztet.

14648.ht

CÍMSZÓ Streim

SZÓCIKK Streiml prémkörítése kalpag A oros é lengye zsidó szombat viselete d csa tudóso é előkelőe élne vel rendszerint chásszideuso közöt mindenki prémköríté úg va szabva hog tizenháro szőrmecsom tüskélli k belőle Ezze tizenháro törzse szimbolizálják Józse törzsé ugyani kettőne veszik Efrain é Menass törzsének Azokka szemben aki lengye slachticoktó átvet viseletne mondják némelye S viselésé laterán zsinati viszi vissza zsina mindenképpe me akart bélyegezn zsidóka é arr kötelezt őket hog zsid jelne állatfarka tűzzene ruházatukra Mel ruhadarabr kel megszégyenít farka feltüzni az ne írt el zsinat zsidó tehá az tették hog ne i egy hane tizenháro prémdarabba szegté körü süvegeiket Ebbe a egyébkén ellenőrizhetle hagyományba S 1 ág iste 1 attribútumár é 1 legfőb hittételr emlékeztet

14648.h

CÍMSZ Strei

SZÓCIK Streim prémkörítés kalpa oro lengy zsid szomba viselet cs tudós előkelő éln ve rendszerin chásszideus közö mindenk prémkörít ú v szabv ho tizenhár szőrmecso tüskéll belől Ezz tizenhár törzs szimbolizáljá Józs törzs ugyan kettőn veszi Efrai Menas törzséne Azokk szembe ak lengy slachticokt átve viseletn mondjá némely viselés laterá zsinat visz vissz zsin mindenképp m akar bélyegez zsidók ar kötelez őke ho zsi jeln állatfark tűzzen ruházatukr Me ruhadarab ke megszégyení fark feltüzn a n ír e zsina zsid teh a tetté ho n eg han tizenhár prémdarabb szegt kör süvegeike Ebb egyébké ellenőrizhetl hagyományb á ist attribútumá legfő hittétel emlékezte

14648.

CÍMS Stre

SZÓCI Strei prémköríté kalp or leng zsi szomb visele c tudó előkel él v rendszeri chásszideu köz minden prémkörí szab h tizenhá szőrmecs tüskél belő Ez tizenhá törz szimbolizálj Józ törz ugya kettő vesz Efra Mena törzsén Azok szemb a leng slachticok átv viselet mondj némel viselé later zsina vis viss zsi mindenkép aka bélyege zsidó a kötele ők h zs jel állatfar tűzze ruházatuk M ruhadara k megszégyen far feltüz í zsin zsi te tett h e ha tizenhá prémdarab szeg kö süvegeik Eb egyébk ellenőrizhet hagyomány is attribútum legf hittéte emlékezt

14648

CÍM Str

SZÓC Stre prémkörít kal o len zs szom visel tud előke é rendszer chásszide kö minde prémkör sza tizenh szőrmec tüské bel E tizenh tör szimbolizál Jó tör ugy kett ves Efr Men törzsé Azo szem len slachtico át visele mond néme visel late zsin vi vis zs mindenké ak bélyeg zsid kötel ő z je állatfa tűzz ruházatu ruhadar megszégye fa feltü zsi zs t tet h tizenh prémdara sze k süvegei E egyéb ellenőrizhe hagyomán i attribútu leg hittét emlékez

1464

CÍ St

SZÓ Str prémkörí ka le z szo vise tu elők rendsze chásszid k mind prémkö sz tizen szőrme tüsk be tizen tö szimbolizá J tö ug ket ve Ef Me törzs Az sze le slachtic á visel mon ném vise lat zsi v vi z mindenk a bélye zsi köte j állatf tűz ruházat ruhada megszégy f felt zs z te tizen prémdar sz süvege egyé ellenőrizh hagyomá attribút le hitté emléke