14649.htm

CÍMSZÓ: Sturm

SZEMÉLYNÉV: Sturm Albert

SZÓCIKK: Sturm Albert, publicista és tanár, szül. Liptószentmiklóson 1851., megh. Budapesten 1909 febr. 14. Papi családból származott. Eredetileg jogi pályára készült, de 1875. tanári vizsgát tett és öt esztendeig tanított is. Később a Pester Journal munkatársa lett. innen a bécsi Tagespressehez, majd a Neue Freie Presséhez került. Mikor visszajött Pestre, Schnitzerrel együtt megalapította a Neues Pester Journalt. 1886-ban a Pester Lloyd szerkesztőségébe lépett és innen csak tíz év múlva ment el, mikor a Budapesti Tudósító c. félhivatalos kőnyomatos tulajdonosa lett. Lefordította németre Arany Buda halálá-t, amiért a Kisfaludy-társaság tagjai sorába választotta. Önálló munkái: Kulturbilder aus Budapest (1875), Freimaurerische Gedichte. A vértanú c. ötfelvonásos tragédiájával, melyet Újvári Béla társaságában írt, dicséretet aratott a Karácsonyi-pályázaton.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4649. címszó a lexikon => 811. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14649.htm

CÍMSZÓ: Sturm

SZEMÉLYNÉV: Sturm Albert

SZÓCIKK: Sturm Albert, publicista és tanár, szül. Liptószentmiklóson 1851., megh. Budapesten 1909 febr. 14. Papi családból származott. Eredetileg jogi pályára készült, de 1875. tanári vizsgát tett és öt esztendeig tanított is. Később a Pester Journal munkatársa lett. innen a bécsi Tagespressehez, majd a Neue Freie Presséhez került. Mikor visszajött Pestre, Schnitzerrel együtt megalapította a Neues Pester Journalt. 1886-ban a Pester Lloyd szerkesztőségébe lépett és innen csak tíz év múlva ment el, mikor a Budapesti Tudósító c. félhivatalos kőnyomatos tulajdonosa lett. Lefordította németre Arany Buda halálá-t, amiért a Kisfaludy-társaság tagjai sorába választotta. Önálló munkái: Kulturbilder aus Budapest 1875 , Freimaurerische Gedichte. A vértanú c. ötfelvonásos tragédiájával, melyet Újvári Béla társaságában írt, dicséretet aratott a Karácsonyi-pályázaton.

14649.ht

CÍMSZÓ Stur

SZEMÉLYNÉV Stur Alber

SZÓCIKK Stur Albert publicist é tanár szül Liptószentmiklóso 1851. megh Budapeste 190 febr 14 Pap családbó származott Eredetile jog pályár készült d 1875 tanár vizsgá tet é ö esztendei tanítot is Későb Peste Journa munkatárs lett inne bécs Tagespressehez maj Neu Frei Presséhe került Miko visszajöt Pestre Schnitzerre együt megalapított Neue Peste Journalt 1886-ba Peste Lloy szerkesztőségéb lépet é inne csa tí é múlv men el miko Budapest Tudósít c félhivatalo kőnyomato tulajdonos lett Lefordított németr Aran Bud halálá-t amiér Kisfaludy-társasá tagja soráb választotta Önáll munkái Kulturbilde au Budapes 187 Freimaurerisch Gedichte vértan c ötfelvonáso tragédiájával melye Újvár Bél társaságába írt dicsérete aratot Karácsonyi-pályázaton

14649.h

CÍMSZ Stu

SZEMÉLYNÉ Stu Albe

SZÓCIK Stu Alber publicis taná szü Liptószentmiklós 1851 meg Budapest 19 feb 1 Pa családb származot Eredetil jo pályá készül 187 taná vizsg te esztende taníto i Késő Pest Journ munkatár let inn béc Tagespressehe ma Ne Fre Presséh kerül Mik visszajö Pestr Schnitzerr együ megalapítot Neu Pest Journal 1886-b Pest Llo szerkesztőségé lépe inn cs t múl me e mik Budapes Tudósí félhivatal kőnyomat tulajdono let Lefordítot német Ara Bu halálá- amié Kisfaludy-társas tagj sorá választott Önál munká Kulturbild a Budape 18 Freimaurerisc Gedicht vérta ötfelvonás tragédiájáva mely Újvá Bé társaságáb ír dicséret arato Karácsonyi-pályázato

14649.

CÍMS St

SZEMÉLYN St Alb

SZÓCI St Albe publici tan sz Liptószentmikló 185 me Budapes 1 fe P család származo Eredeti j pály készü 18 tan vizs t esztend tanít Kés Pes Jour munkatá le in bé Tagespresseh m N Fr Pressé kerü Mi visszaj Pest Schnitzer egy megalapíto Ne Pes Journa 1886- Pes Ll szerkesztőség lép in c mú m mi Budape Tudós félhivata kőnyoma tulajdon le Lefordíto néme Ar B halálá ami Kisfaludy-társa tag sor választot Öná munk Kulturbil Budap 1 Freimaureris Gedich vért ötfelvoná tragédiájáv mel Újv B társaságá í dicsére arat Karácsonyi-pályázat

14649

CÍM S

SZEMÉLY S Al

SZÓC S Alb public ta s Liptószentmikl 18 m Budape f csalá származ Eredet pál kész 1 ta viz eszten taní Ké Pe Jou munkat l i b Tagespresse F Press ker M vissza Pes Schnitze eg megalapít N Pe Journ 1886 Pe L szerkesztősé lé i m m Budap Tudó félhivat kőnyom tulajdo l Lefordít ném A halál am Kisfaludy-társ ta so választo Ön mun Kulturbi Buda Freimaureri Gedic vér ötfelvon tragédiájá me Új társaság dicsér ara Karácsonyi-pályáza

1464SZEMÉL A

SZÓ Al publi t Liptószentmik 1 Budap csal szárma Erede pá kés t vi eszte tan K P Jo munka Tagespress Pres ke vissz Pe Schnitz e megalapí P Jour 188 P szerkesztős l Buda Tud félhiva kőnyo tulajd Lefordí né halá a Kisfaludy-tár t s választ Ö mu Kulturb Bud Freimaurer Gedi vé ötfelvo tragédiáj m Ú társasá dicsé ar Karácsonyi-pályáz