14652.htm

CÍMSZÓ: Sulamit

SZÓCIKK: Sulamit, az Énekek Éneké-nek főalakja, jóllehet az ének csak egyszer említi (7.1). S. egy pásztor menyasszonya volt, de rendkívüli szépsége a tradició szerint heves szenvedélyre lobbantotta Salamon királyt, aki őt meg akarta szerezni háreme számára, de sikertelenül. A név ethymológiailag Sunám leányát jelenti s ezért másik bibliai formája Sunámit s ezen az alapon némely kritikus szerint azonos a KirályokKöny vében említett sunámiti Abisággal, aki Dávid király halála után nagy szerepet játszott a jeruzsálemi királyi udvarban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4652. címszó a lexikon => 811. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14652.htm

CÍMSZÓ: Sulamit

SZÓCIKK: Sulamit, az Énekek Éneké-nek főalakja, jóllehet az ének csak egyszer említi 7.1 . S. egy pásztor menyasszonya volt, de rendkívüli szépsége a tradició szerint heves szenvedélyre lobbantotta Salamon királyt, aki őt meg akarta szerezni háreme számára, de sikertelenül. A név ethymológiailag Sunám leányát jelenti s ezért másik bibliai formája Sunámit s ezen az alapon némely kritikus szerint azonos a KirályokKöny vében említett sunámiti Abisággal, aki Dávid király halála után nagy szerepet játszott a jeruzsálemi királyi udvarban.

14652.ht

CÍMSZÓ Sulami

SZÓCIKK Sulamit a Éneke Éneké-ne főalakja jóllehe a éne csa egysze említ 7. S eg pászto menyasszony volt d rendkívül szépség tradici szerin heve szenvedélyr lobbantott Salamo királyt ak ő me akart szerezn hárem számára d sikertelenül né ethymológiaila Suná leányá jelent ezér mási biblia formáj Sunámi eze a alapo némel kritiku szerin azono KirályokKön vébe említet sunámit Abisággal ak Dávi királ halál utá nag szerepe játszot jeruzsálem király udvarban

14652.h

CÍMSZ Sulam

SZÓCIK Sulami Ének Éneké-n főalakj jólleh én cs egysz emlí 7 e pászt menyasszon vol rendkívü szépsé tradic szeri hev szenvedély lobbantot Salam király a m akar szerez háre számár sikertelenü n ethymológiail Sun leány jelen ezé más bibli formá Sunám ez alap néme kritik szeri azon KirályokKö véb említe sunámi Abiságga a Dáv kirá halá ut na szerep játszo jeruzsále királ udvarba

14652.

CÍMS Sula

SZÓCI Sulam Éne Éneké- főalak jólle é c egys eml pász menyasszo vo rendkív széps tradi szer he szenvedél lobbanto Sala királ aka szere hár számá sikertelen ethymológiai Su leán jele ez má bibl form Suná e ala ném kriti szer azo KirályokK vé említ sunám Abiságg Dá kir hal u n szere játsz jeruzsál kirá udvarb

14652

CÍM Sul

SZÓC Sula Én Éneké főala jóll egy em pás menyassz v rendkí szép trad sze h szenvedé lobbant Sal kirá ak szer há szám sikertele ethymológia S leá jel e m bib for Sun al né krit sze az Királyok v emlí suná Abiság D ki ha szer játs jeruzsá kir udvar

1465

CÍ Su

SZÓ Sul É Ének főal jól eg e pá menyass rendk szé tra sz szenved lobban Sa kir a sze h szá sikertel ethymológi le je bi fo Su a n kri sz a Királyo eml sun Abisá k h sze ját jeruzs ki udva