14655.htm

CÍMSZÓ: Surányi

SZEMÉLYNÉV: Surányi József

SZÓCIKK: Surányi József*, hírlapíró, szül. Budapesten 1861., megh. u. o. 1918 júl. 17. Tanulmányait u. o. és külföldön végezte, de már előbb hírlapíró lett és több lapba írt tárcákat és novellákat. Kereskedelmi téren is tevénykedett s nagyobb szabású kiviteli- és behozatali céget alapított. 1901-benmegvette a Pesti Naplót, melynek 1917-ig főszerkesztője volt. Érdemeiért udv. tanácsosi címmel tüntették ki. A harctéren elesett egyetlen fia emlékére nagyobb alapítványt tett hadikórház létesítésére s végrendeletében is nagyobb összeget hagyományozott jótékony célokra. Németnyelvű verses kötete Hans Harding álnéven jelent meg 1890.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4655. címszó a lexikon => 812. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14655.htm

CÍMSZÓ: Surányi

SZEMÉLYNÉV: Surányi József

SZÓCIKK: Surányi József*, hírlapíró, szül. Budapesten 1861., megh. u. o. 1918 júl. 17. Tanulmányait u. o. és külföldön végezte, de már előbb hírlapíró lett és több lapba írt tárcákat és novellákat. Kereskedelmi téren is tevénykedett s nagyobb szabású kiviteli- és behozatali céget alapított. 1901-benmegvette a Pesti Naplót, melynek 1917-ig főszerkesztője volt. Érdemeiért udv. tanácsosi címmel tüntették ki. A harctéren elesett egyetlen fia emlékére nagyobb alapítványt tett hadikórház létesítésére s végrendeletében is nagyobb összeget hagyományozott jótékony célokra. Németnyelvű verses kötete Hans Harding álnéven jelent meg 1890.

14655.ht

CÍMSZÓ Surány

SZEMÉLYNÉV Surány Józse

SZÓCIKK Surány József* hírlapíró szül Budapeste 1861. megh u o 191 júl 17 Tanulmányai u o é külföldö végezte d má előb hírlapír let é töb lapb ír tárcáka é novellákat Kereskedelm tére i tevénykedet nagyob szabás kiviteli é behozatal cége alapított 1901-benmegvett Pest Naplót melyne 1917-i főszerkesztőj volt Érdemeiér udv tanácsos címme tüntetté ki harctére eleset egyetle fi emlékér nagyob alapítvány tet hadikórhá létesítésér végrendeletébe i nagyob összege hagyományozot jótékon célokra Németnyelv verse kötet Han Hardin álnéve jelen me 1890

14655.h

CÍMSZ Surán

SZEMÉLYNÉ Surán Józs

SZÓCIK Surán József hírlapír szü Budapest 1861 meg 19 jú 1 Tanulmánya külföld végezt m elő hírlapí le tö lap í tárcák novelláka Kereskedel tér tevénykede nagyo szabá kivitel behozata cég alapítot 1901-benmegvet Pes Napló melyn 1917- főszerkesztő vol Érdemeié ud tanácso címm tüntett k harctér elese egyetl f emléké nagyo alapítván te hadikórh létesítésé végrendeletéb nagyo összeg hagyományozo jótéko célokr Németnyel vers köte Ha Hardi álnév jele m 189

14655.

CÍMS Surá

SZEMÉLYN Surá Józ

SZÓCI Surá Józse hírlapí sz Budapes 186 me 1 j Tanulmány külföl végez el hírlap l t la tárcá novellák Kereskede té tevényked nagy szab kivite behozat cé alapíto 1901-benmegve Pe Napl mely 1917 főszerkeszt vo Érdemei u tanács cím tüntet harcté eles egyet emlék nagy alapítvá t hadikór létesítés végrendeleté nagy össze hagyományoz jóték célok Németnye ver köt H Hard álné jel 18

14655

CÍM Sur

SZEMÉLY Sur Jó

SZÓC Sur Józs hírlap s Budape 18 m Tanulmán külfö vége e hírla l tárc novellá Keresked t tevényke nag sza kivit behoza c alapít 1901-benmegv P Nap mel 191 főszerkesz v Érdeme tanác cí tünte harct ele egye emlé nag alapítv hadikó létesíté végrendelet nag össz hagyományo jóté célo Németny ve kö Har áln je 1

1465

CÍ Su

SZEMÉL Su J

SZÓ Su Józ hírla Budap 1 Tanulmá külf vég hírl tár novell Kereske tevényk na sz kivi behoz alapí 1901-benmeg Na me 19 főszerkes Érdem taná c tünt harc el egy eml na alapít hadik létesít végrendele na öss hagyomány jót cél Németn v k Ha ál j