14656.htm

CÍMSZÓ: Suró

SZÓCIKK: Suró, szószerint sort jelent. A temetési szertartás befejezése után ugyanis a temetésen megjelent férfiak két szemben álló sorban sorakoznak és közöttük vonulnak el az eltemetett legközelebbi férfirokonai (nevezetesen: fiai, fivérei, apja, férje) kor szerint, miközben a két sor tagjai héberül a következő vigaszszavakat mondják: Isten vigasztaljon meg titeket (téged) Ción és Jeruzsálem gyászolói közepette. E sorbanállás szertartása elmarad ama napokon, mikor gyászhetet tartani nem kell, illetőleg a gyászhét nem követi közvetlenül a temetést, tehát : ünnepek előnapjain, félünnepeken, ünnepek másodnapjain.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4656. címszó a lexikon => 812. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14656.htm

CÍMSZÓ: Suró

SZÓCIKK: Suró, szószerint sort jelent. A temetési szertartás befejezése után ugyanis a temetésen megjelent férfiak két szemben álló sorban sorakoznak és közöttük vonulnak el az eltemetett legközelebbi férfirokonai nevezetesen: fiai, fivérei, apja, férje kor szerint, miközben a két sor tagjai héberül a következő vigaszszavakat mondják: Isten vigasztaljon meg titeket téged Ción és Jeruzsálem gyászolói közepette. E sorbanállás szertartása elmarad ama napokon, mikor gyászhetet tartani nem kell, illetőleg a gyászhét nem követi közvetlenül a temetést, tehát : ünnepek előnapjain, félünnepeken, ünnepek másodnapjain.

14656.ht

CÍMSZÓ Sur

SZÓCIKK Suró szószerin sor jelent temetés szertartá befejezés utá ugyani temetése megjelen férfia ké szembe áll sorba sorakozna é közöttü vonulna e a eltemetet legközelebb férfirokona nevezetesen fiai fivérei apja férj ko szerint miközbe ké so tagja héberü következ vigaszszavaka mondják Iste vigasztaljo me titeke tége Ció é Jeruzsále gyászoló közepette sorbanállá szertartás elmara am napokon miko gyászhete tartan ne kell illetőle gyászhé ne követ közvetlenü temetést tehá ünnepe előnapjain félünnepeken ünnepe másodnapjain

14656.h

CÍMSZ Su

SZÓCIK Sur szószeri so jelen temeté szertart befejezé ut ugyan temetés megjele férfi k szemb ál sorb sorakozn között vonuln eltemete legközeleb férfirokon nevezetese fia fivére apj fér k szerin miközb k s tagj héber követke vigaszszavak mondjá Ist vigasztalj m titek tég Ci Jeruzsál gyászol közepett sorbanáll szertartá elmar a napoko mik gyászhet tarta n kel illetől gyászh n köve közvetlen temetés teh ünnep előnapjai félünnepeke ünnep másodnapjai

14656.

CÍMS S

SZÓCI Su szószer s jele temet szertar befejez u ugya temeté megjel férf szem á sor sorakoz közöt vonul eltemet legközele férfiroko nevezetes fi fivér ap fé szeri miköz tag hébe követk vigaszszava mondj Is vigasztal tite té C Jeruzsá gyászo közepet sorbanál szertart elma napok mi gyászhe tart ke illető gyász köv közvetle temeté te ünne előnapja félünnepek ünne másodnapja

14656

CÍM

SZÓC S szósze jel teme szerta befeje ugy temet megje fér sze so sorako közö vonu elteme legközel férfirok nevezete f fivé a f szer mikö ta héb követ vigaszszav mond I vigaszta tit t Jeruzs gyász közepe sorbaná szertar elm napo m gyászh tar k illet gyás kö közvetl temet t ünn előnapj félünnepe ünn másodnapj

1465SZÓ szósz je tem szert befej ug teme megj fé sz s sorak köz von eltem legköze férfiro nevezet fiv sze mik t hé köve vigaszsza mon vigaszt ti Jeruz gyás közep sorban szerta el nap gyász ta ille gyá k közvet teme ün előnap félünnep ün másodnap