14657.htm

CÍMSZÓ: Sussmann

SZEMÉLYNÉV: Sussmann Wolf

SZÓCIKK: Sussmann Wolf, rabbi, szül. Pozsonyban 1825., megh. u. o. 1898. Gyermekkorában a Chaszam Szófer pozsonyi jesivájába került. A mester halála után 4 évig fiánál, a Keszav Szófernél tanult. Innen Sük Mósehoz ment, akinél 5 évig tanult és végül utolsó mestere Perlesz Móse bonyhádi rabbi volt. Előbb a vázsonyi, később a szentgróti hitközség rabbija volt, míg 1868-69. mesterei utasítására elvállalta a budapesti Sász Chevra rabbiságát. Ekkor még nem volt Pesten orthodox hitközség és a Sász Chevra volt a konzervatívok egyesülete. S. sokat tett a hitélet kimélyítése érdekében. Az ő és a Deutsch Áron Dávid balassagyarmati rabbi tevékenysége folytán. Budán rituális fürdőt építettek. Kéziratait fia, S. Fisel budapesti rabbiülnök adta ki Chalifasz Szimlasz Binjomin címen. S. 1891. visszatért Pozsonyba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4657. címszó a lexikon => 812. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14657.htm

CÍMSZÓ: Sussmann

SZEMÉLYNÉV: Sussmann Wolf

SZÓCIKK: Sussmann Wolf, rabbi, szül. Pozsonyban 1825., megh. u. o. 1898. Gyermekkorában a Chaszam Szófer pozsonyi jesivájába került. A mester halála után 4 évig fiánál, a Keszav Szófernél tanult. Innen Sük Mósehoz ment, akinél 5 évig tanult és végül utolsó mestere Perlesz Móse bonyhádi rabbi volt. Előbb a vázsonyi, később a szentgróti hitközség rabbija volt, míg 1868-69. mesterei utasítására elvállalta a budapesti Sász Chevra rabbiságát. Ekkor még nem volt Pesten orthodox hitközség és a Sász Chevra volt a konzervatívok egyesülete. S. sokat tett a hitélet kimélyítése érdekében. Az ő és a Deutsch Áron Dávid balassagyarmati rabbi tevékenysége folytán. Budán rituális fürdőt építettek. Kéziratait fia, S. Fisel budapesti rabbiülnök adta ki Chalifasz Szimlasz Binjomin címen. S. 1891. visszatért Pozsonyba.

14657.ht

CÍMSZÓ Sussman

SZEMÉLYNÉV Sussman Wol

SZÓCIKK Sussman Wolf rabbi szül Pozsonyba 1825. megh u o 1898 Gyermekkorába Chasza Szófe pozsony jesivájáb került meste halál utá évi fiánál Kesza Szóferné tanult Inne Sü Móseho ment akiné évi tanul é végü utols mester Perles Mós bonyhád rabb volt Előb vázsonyi későb szentgrót hitközsé rabbij volt mí 1868-69 mestere utasításár elvállalt budapest Sás Chevr rabbiságát Ekko mé ne vol Peste orthodo hitközsé é Sás Chevr vol konzervatívo egyesülete S soka tet hitéle kimélyítés érdekében A é Deutsc Áro Dávi balassagyarmat rabb tevékenység folytán Budá rituáli fürdő építettek Kéziratai fia S Fise budapest rabbiülnö adt k Chalifas Szimlas Binjomi címen S 1891 visszatér Pozsonyba

14657.h

CÍMSZ Sussma

SZEMÉLYNÉ Sussma Wo

SZÓCIK Sussma Wol rabb szü Pozsonyb 1825 meg 189 Gyermekkoráb Chasz Szóf pozson jesivájá kerül mest halá ut év fiáná Kesz Szófern tanul Inn S Móseh men akin év tanu vég utol meste Perle Mó bonyhá rab vol Elő vázsony késő szentgró hitközs rabbi vol m 1868-6 mester utasításá elvállal budapes Sá Chev rabbiságá Ekk m n vo Pest orthod hitközs Sá Chev vo konzervatív egyesület sok te hitél kimélyíté érdekébe Deuts Ár Dáv balassagyarma rab tevékenysé folytá Bud rituál fürd építette Kézirata fi Fis budapes rabbiüln ad Chalifa Szimla Binjom címe 189 visszaté Pozsonyb

14657.

CÍMS Sussm

SZEMÉLYN Sussm W

SZÓCI Sussm Wo rab sz Pozsony 182 me 18 Gyermekkorá Chas Szó pozso jesiváj kerü mes hal u é fián Kes Szófer tanu In Móse me aki é tan vé uto mest Perl M bonyh ra vo El vázson kés szentgr hitköz rabb vo 1868- meste utasítás elválla budape S Che rabbiság Ek v Pes ortho hitköz S Che v konzervatí egyesüle so t hité kimélyít érdekéb Deut Á Dá balassagyarm ra tevékenys folyt Bu rituá für épített Kézirat f Fi budape rabbiül a Chalif Sziml Binjo cím 18 visszat Pozsony

14657

CÍM Suss

SZEMÉLY Suss

SZÓC Suss W ra s Pozson 18 m 1 Gyermekkor Cha Sz pozs jesivá ker me ha fiá Ke Szófe tan I Mós m ak ta v ut mes Per bony r v E vázso ké szentg hitkö rab v 1868 mest utasítá elváll budap Ch rabbisá E Pe orth hitkö Ch konzervat egyesül s hit kimélyí érdeké Deu D balassagyar r tevékeny foly B ritu fü építet Kézira F budap rabbiü Chali Szim Binj cí 1 vissza Pozson

1465

CÍ Sus

SZEMÉL Sus

SZÓ Sus r Pozso 1 Gyermekko Ch S poz jesiv ke m h fi K Szóf ta Mó a t u me Pe bon vázs k szent hitk ra 186 mes utasít elvál buda C rabbis P ort hitk C konzerva egyesü hi kimély érdek De balassagya tevéken fol rit f építe Kézir buda rabbi Chal Szi Bin c vissz Pozso