14660.htm

CÍMSZÓ: Svó

SZÓCIKK: "Svó (svá), a héber magánhangzó rendszerben más nyelvbeli magánhangzóval vissza nem adható hang neve. Kétféle hangon szolgál ugyanaz a jel. Az egyik: svó nó (mozgó, helyesebben folyó) hézag, mely magánhangzó teljes rövidüléséből vagy eltűnéséből a volt hangzó helyén megmarad és e-nek ejtjük: (torokhangoknál a, o, e-nek és ilyenkor chatof-nak nevezik) pl. dóvor (dábár), dévorim(debarim); cházák,cházákim, chóli,(chóli). A másik svó nach (nyugvó, helyesebben néma svó), melyet egyáltalán nem ejtünk ki és kitétele a mai kiejtésben fölöslegessé vált, inkább más hangtani funkciója tette szükségessé megjelölését."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4660. címszó a lexikon => 813. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14660.htm

CÍMSZÓ: Svó

SZÓCIKK: Svó svá , a héber magánhangzó rendszerben más nyelvbeli magánhangzóval vissza nem adható hang neve. Kétféle hangon szolgál ugyanaz a jel. Az egyik: svó nó mozgó, helyesebben folyó hézag, mely magánhangzó teljes rövidüléséből vagy eltűnéséből a volt hangzó helyén megmarad és e-nek ejtjük: torokhangoknál a, o, e-nek és ilyenkor chatof-nak nevezik pl. dóvor dábár , dévorim debarim ; cházák,cházákim, chóli, chóli . A másik svó nach nyugvó, helyesebben néma svó , melyet egyáltalán nem ejtünk ki és kitétele a mai kiejtésben fölöslegessé vált, inkább más hangtani funkciója tette szükségessé megjelölését.

14660.ht

CÍMSZÓ Sv

SZÓCIKK Sv sv hébe magánhangz rendszerbe má nyelvbel magánhangzóva vissz ne adhat han neve Kétfél hango szolgá ugyana jel A egyik sv n mozgó helyesebbe foly hézag mel magánhangz telje rövidülésébő vag eltűnésébő vol hangz helyé megmara é e-ne ejtjük torokhangokná a o e-ne é ilyenko chatof-na nevezi pl dóvo dábá dévori debari cházák,cházákim chóli chól mási sv nac nyugvó helyesebbe ném sv melye egyáltalá ne ejtün k é kitétel ma kiejtésbe fölöslegess vált inkáb má hangtan funkciój tett szükségess megjelölését

14660.h

CÍMSZ S

SZÓCIK S s héb magánhang rendszerb m nyelvbe magánhangzóv viss n adha ha nev Kétfé hang szolg ugyan je egyi s mozg helyesebb fol héza me magánhang telj rövidüléséb va eltűnéséb vo hang hely megmar e-n ejtjü torokhangokn e-n ilyenk chatof-n nevez p dóv dáb dévor debar cházák,cházáki chól chó más s na nyugv helyesebb né s mely egyáltal n ejtü kitéte m kiejtésb fölösleges vál inká m hangta funkció tet szükséges megjelölésé

14660.

CÍMS

SZÓCI hé magánhan rendszer nyelvb magánhangzó vis adh h ne Kétf han szol ugya j egy moz helyeseb fo héz m magánhan tel rövidülésé v eltűnésé v han hel megma e- ejtj torokhangok e- ilyen chatof- neve dó dá dévo deba cházák,cházák chó ch má n nyug helyeseb n mel egyálta ejt kitét kiejtés fölöslege vá ink hangt funkci te szüksége megjelölés

14660

CÍM

SZÓC h magánha rendsze nyelv magánhangz vi ad n Két ha szo ugy eg mo helyese f hé magánha te rövidülés eltűnés ha he megm e ejt torokhango e ilye chatof nev d d dév deb cházák,cházá ch c m nyu helyese me egyált ej kité kiejté fölösleg v in hang funkc t szükség megjelölé

1466SZÓ magánh rendsz nyel magánhang v a Ké h sz ug e m helyes h magánh t rövidülé eltűné h h meg ej torokhang ily chato ne dé de cházák,cház c ny helyes m egyál e kit kiejt fölösle i han funk szüksé megjelöl