14664.htm

CÍMSZÓ: Szabadelvűség

SZÓCIKK: "bünbánatban és jócselekedetekben ezen a világon, mint az egész túlvilági élet. Ezt azonban nem kell úgy felfogni, mint a túlvilágba vetett hit tagadását, mert ezt az állítást a következő előzi meg: Jobb a túlvilág egyetlen órája lelki nyugalomban ennél az egész világnál (Ábot 4. 22). Tehát van túlvilág és nagyon üdvösséges az ott való tartózkodás a halál után, de az igazi üdvösséget és a lelkinyugalmat mégis csak a tiszta erkölcsök adják. Ez az aggadikus aforizma mindenesetre érdekesen példázza, hogy minő egyensúlyozó rúddá vált a hagyományos írásmagyarázat a vallás és erkölcs szakadékai fölött a józan meggondolás keskeny pallójára szorult ember kezében. Az ősi Sz. örök dokumentumai a Biblia ama könyvei, amelyek bölcselkedő tartalmukkal tűnnek ki: A Példabeszédek Könyve, Jób Könyve és a Prédikátor Könyve. Ezek a könyvek a józan ész sugallatára vezetnek vissza minden erkölcsi normát és nem keresnek ehhez szentesítést a kinyilatkoztatásban, sem mennyei meglátásokban. De elfogulatlanságukat még ennél is jobban az a feltűnő jelenség bizonyítja, hogy nincsenek külön tekintettel a zsidó népre, nemzeti problémával nem foglalkoznak és a zsidó vallásnak egyetlen intézménye sem szerepel a gondolatkörükben. A papi uralommal szemben már a próféták éltek a kritika jogával és ezt mindig a szabadelvűbb felfogás érdekében gyakorolták. A talmudi zsidóság már nem a kaszt papság előjogai ellen küzdött, hanem a törvényalkalmazó módszerük ellen, amelyet elavultnak és túlsötétnek tartott. A Sz. még a judikatúrát is a korhoz mért reformokra kényszerítette. A farizeusi zsidóságnak az a talmudi intézkedése, amely a Biblia büntetőszankcióit módosította és a szemet-szemért törvény szövegét csak képletesen vette és pénzváltságra értelmezte át, a Sz. diadala volt a szadduceusokkal szemben, akik még az igazságszolgáltatásban is ridegen a Biblia betűihez ragaszkodtak. Minden ősi intézménye között legszentebbnek a szombati munkaszünete ttartotta és tartja ma is még a rabbinikus zsidóság. Évszázadokon keresztül a talmudi törvényfejtegetés következetesen arra törekedett, hogy a megtámadha-tatlan szentségek közé emelje a szombati nyugalmat. A nyugalomnak körülbástyázása és minuciózus szabályozása már annyi törvényt szaporított, hogy a szombat nem megszabadulást s pihenést hozott a lelkeknek, hanem súlyos terheket csupán. A Talmud gátat akart vetni e túlzásoknak és liberálisabb felfogást követelt, mert nektek van átadva a szombat nem pedig ti a szombatnak (Mechilta Exod. 31. 13). Ugyanezt mondta Jézus is. A szombat az emberért teremtetett, nem az ember a szombatért. Márk 2. 27). A rabbinikus Sz.-nek ez a finom disztinkciója már akkor szállóigévé válhatott és közszájon forgott. Rokonságot tart ezzel a gondolattal a Talmudnak egy másik mondása is Tedd köznappá a szombatodat, csak ne szorulj emberekre! Kétségtelen, hogy nem szabad ezt szó szerint venni és csupán a munka nagy szentégét akarta gloriflkálni, amikor bátran és liberálisan a szombat szentsége mellé vetette. Ősi szokásjogok ellen is harcolt a talmudi Sz. és a"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4664. címszó a lexikon => 814. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14664.htm

CÍMSZÓ: Szabadelvűség

SZÓCIKK: bünbánatban és jócselekedetekben ezen a világon, mint az egész túlvilági élet. Ezt azonban nem kell úgy felfogni, mint a túlvilágba vetett hit tagadását, mert ezt az állítást a következő előzi meg: Jobb a túlvilág egyetlen órája lelki nyugalomban ennél az egész világnál Ábot 4. 22 . Tehát van túlvilág és nagyon üdvösséges az ott való tartózkodás a halál után, de az igazi üdvösséget és a lelkinyugalmat mégis csak a tiszta erkölcsök adják. Ez az aggadikus aforizma mindenesetre érdekesen példázza, hogy minő egyensúlyozó rúddá vált a hagyományos írásmagyarázat a vallás és erkölcs szakadékai fölött a józan meggondolás keskeny pallójára szorult ember kezében. Az ősi Sz. örök dokumentumai a Biblia ama könyvei, amelyek bölcselkedő tartalmukkal tűnnek ki: A Példabeszédek Könyve, Jób Könyve és a Prédikátor Könyve. Ezek a könyvek a józan ész sugallatára vezetnek vissza minden erkölcsi normát és nem keresnek ehhez szentesítést a kinyilatkoztatásban, sem mennyei meglátásokban. De elfogulatlanságukat még ennél is jobban az a feltűnő jelenség bizonyítja, hogy nincsenek külön tekintettel a zsidó népre, nemzeti problémával nem foglalkoznak és a zsidó vallásnak egyetlen intézménye sem szerepel a gondolatkörükben. A papi uralommal szemben már a próféták éltek a kritika jogával és ezt mindig a szabadelvűbb felfogás érdekében gyakorolták. A talmudi zsidóság már nem a kaszt papság előjogai ellen küzdött, hanem a törvényalkalmazó módszerük ellen, amelyet elavultnak és túlsötétnek tartott. A Sz. még a judikatúrát is a korhoz mért reformokra kényszerítette. A farizeusi zsidóságnak az a talmudi intézkedése, amely a Biblia büntetőszankcióit módosította és a szemet-szemért törvény szövegét csak képletesen vette és pénzváltságra értelmezte át, a Sz. diadala volt a szadduceusokkal szemben, akik még az igazságszolgáltatásban is ridegen a Biblia betűihez ragaszkodtak. Minden ősi intézménye között legszentebbnek a szombati munkaszünete ttartotta és tartja ma is még a rabbinikus zsidóság. Évszázadokon keresztül a talmudi törvényfejtegetés következetesen arra törekedett, hogy a megtámadha-tatlan szentségek közé emelje a szombati nyugalmat. A nyugalomnak körülbástyázása és minuciózus szabályozása már annyi törvényt szaporított, hogy a szombat nem megszabadulást s pihenést hozott a lelkeknek, hanem súlyos terheket csupán. A Talmud gátat akart vetni e túlzásoknak és liberálisabb felfogást követelt, mert nektek van átadva a szombat nem pedig ti a szombatnak Mechilta Exod. 31. 13 . Ugyanezt mondta Jézus is. A szombat az emberért teremtetett, nem az ember a szombatért. Márk 2. 27 . A rabbinikus Sz.-nek ez a finom disztinkciója már akkor szállóigévé válhatott és közszájon forgott. Rokonságot tart ezzel a gondolattal a Talmudnak egy másik mondása is Tedd köznappá a szombatodat, csak ne szorulj emberekre! Kétségtelen, hogy nem szabad ezt szó szerint venni és csupán a munka nagy szentégét akarta gloriflkálni, amikor bátran és liberálisan a szombat szentsége mellé vetette. Ősi szokásjogok ellen is harcolt a talmudi Sz. és a

14664.ht

CÍMSZÓ Szabadelvűsé

SZÓCIKK bünbánatba é jócselekedetekbe eze világon min a egés túlvilág élet Ez azonba ne kel úg felfogni min túlvilágb vetet hi tagadását mer ez a állítás következ előz meg Job túlvilá egyetle óráj lelk nyugalomba enné a egés világná Ábo 4 2 Tehá va túlvilá é nagyo üdvössége a ot val tartózkodá halá után d a igaz üdvössége é lelkinyugalma mégi csa tiszt erkölcsö adják E a aggadiku aforizm mindenesetr érdekese példázza hog min egyensúlyoz rúdd vál hagyományo írásmagyaráza vallá é erkölc szakadéka fölöt józa meggondolá kesken pallójár szorul embe kezében A ős Sz örö dokumentuma Bibli am könyvei amelye bölcselked tartalmukka tűnne ki Példabeszéde Könyve Jó Könyv é Prédikáto Könyve Eze könyve józa és sugallatár vezetne vissz minde erkölcs normá é ne keresne ehhe szentesítés kinyilatkoztatásban se mennye meglátásokban D elfogulatlanságuka mé enné i jobba a feltűn jelensé bizonyítja hog nincsene külö tekintette zsid népre nemzet problémáva ne foglalkozna é zsid vallásna egyetle intézmény se szerepe gondolatkörükben pap uralomma szembe má prófétá élte kritik jogáva é ez mindi szabadelvűb felfogá érdekébe gyakorolták talmud zsidósá má ne kasz papsá előjoga elle küzdött hane törvényalkalmaz módszerü ellen amelye elavultna é túlsötétne tartott Sz mé judikatúrá i korho mér reformokr kényszerítette farizeus zsidóságna a talmud intézkedése amel Bibli büntetőszankciói módosított é szemet-szemér törvén szövegé csa képletese vett é pénzváltságr értelmezt át Sz diadal vol szadduceusokka szemben aki mé a igazságszolgáltatásba i ridege Bibli betűihe ragaszkodtak Minde ős intézmény közöt legszentebbne szombat munkaszünet ttartott é tartj m i mé rabbiniku zsidóság Évszázadoko keresztü talmud törvényfejtegeté következetese arr törekedett hog megtámadha-tatla szentsége köz emelj szombat nyugalmat nyugalomna körülbástyázás é minuciózu szabályozás má anny törvény szaporított hog szomba ne megszabadulás pihenés hozot lelkeknek hane súlyo terheke csupán Talmu gáta akar vetn túlzásokna é liberálisab felfogás követelt mer nekte va átadv szomba ne pedi t szombatna Mechilt Exod 31 1 Ugyanez mondt Jézu is szomba a emberér teremtetett ne a embe szombatért Már 2 2 rabbiniku Sz.-ne e fino disztinkciój má akko szállóigév válhatot é közszájo forgott Rokonságo tar ezze gondolatta Talmudna eg mási mondás i Ted köznapp szombatodat csa n szorul emberekre Kétségtelen hog ne szaba ez sz szerin venn é csupá munk nag szentégé akart gloriflkálni amiko bátra é liberálisa szomba szentség mell vetette Ős szokásjogo elle i harcol talmud Sz é

14664.h

CÍMSZ Szabadelvűs

SZÓCIK bünbánatb jócselekedetekb ez világo mi egé túlvilá éle E azonb n ke ú felfogn mi túlvilág vete h tagadásá me e állítá követke elő me Jo túlvil egyetl órá lel nyugalomb enn egé világn Áb Teh v túlvil nagy üdvösség o va tartózkod hal utá iga üdvösség lelkinyugalm még cs tisz erkölcs adjá aggadik aforiz mindeneset érdekes példázz ho mi egyensúlyo rúd vá hagyomány írásmagyaráz vall erköl szakadék fölö józ meggondol keske pallójá szoru emb kezébe ő S ör dokumentum Bibl a könyve amely bölcselke tartalmukk tűnn k Példabeszéd Könyv J Köny Prédikát Könyv Ez könyv józ é sugallatá vezetn viss mind erkölc norm n keresn ehh szentesíté kinyilatkoztatásba s menny meglátásokba elfogulatlanságuk m enn jobb feltű jelens bizonyítj ho nincsen kül tekintett zsi népr nemze problémáv n foglalkozn zsi vallásn egyetl intézmén s szerep gondolatkörükbe pa uralomm szemb m prófét élt kriti jogáv e mind szabadelvű felfog érdekéb gyakoroltá talmu zsidós m n kas paps előjog ell küzdöt han törvényalkalma módszer elle amely elavultn túlsötétn tartot S m judikatúr korh mé reformok kényszerített farizeu zsidóságn talmu intézkedés ame Bibl büntetőszankció módosítot szemet-szemé törvé szöveg cs képletes vet pénzváltság értelmez á S diada vo szadduceusokk szembe ak m igazságszolgáltatásb rideg Bibl betűih ragaszkodta Mind ő intézmén közö legszentebbn szomba munkaszüne ttartot tart m rabbinik zsidósá Évszázadok kereszt talmu törvényfejteget következetes ar törekedet ho megtámadha-tatl szentség kö emel szomba nyugalma nyugalomn körülbástyázá minucióz szabályozá m ann törvén szaporítot ho szomb n megszabadulá pihené hozo lelkekne han súly terhek csupá Talm gát aka vet túlzásokn liberálisa felfogá követel me nekt v átad szomb n ped szombatn Mechil Exo 3 Ugyane mond Jéz i szomb emberé teremtetet n emb szombatér Má rabbinik Sz.-n fin disztinkció m akk szállóigé válhato közszáj forgot Rokonság ta ezz gondolatt Talmudn e más mondá Te köznap szombatoda cs szoru emberekr Kétségtele ho n szab e s szeri ven csup mun na szentég akar gloriflkáln amik bátr liberális szomb szentsé mel vetett Ő szokásjog ell harco talmu S

14664.

CÍMS Szabadelvű

SZÓCI bünbánat jócselekedetek e világ m eg túlvil él azon k felfog m túlvilá vet tagadás m állít követk el m J túlvi egyet ór le nyugalom en eg világ Á Te túlvi nag üdvössé v tartózko ha ut ig üdvössé lelkinyugal mé c tis erkölc adj aggadi afori mindenese érdeke példáz h m egyensúly rú v hagyomán írásmagyará val erkö szakadé föl jó meggondo kesk pallój szor em kezéb ö dokumentu Bib könyv amel bölcselk tartalmuk tűn Példabeszé Köny Kön Prédiká Köny E köny jó sugallat vezet vis min erköl nor keres eh szentesít kinyilatkoztatásb menn meglátásokb elfogulatlanságu en job felt jelen bizonyít h nincse kü tekintet zs nép nemz problémá foglalkoz zs vallás egyet intézmé szere gondolatkörükb p uralom szem prófé él krit jogá min szabadelv felfo érdeké gyakorolt talm zsidó ka pap előjo el küzdö ha törvényalkalm módsze ell amel elavult túlsötét tarto judikatú kor m reformo kényszerítet farize zsidóság talm intézkedé am Bib büntetőszankci módosíto szemet-szem törv szöve c képlete ve pénzváltsá értelme diad v szadduceusok szemb a igazságszolgáltatás ride Bib betűi ragaszkodt Min intézmé köz legszentebb szomb munkaszün ttarto tar rabbini zsidós Évszázado keresz talm törvényfejtege következete a törekede h megtámadha-tat szentsé k eme szomb nyugalm nyugalom körülbástyáz minució szabályoz an törvé szaporíto h szom megszabadul pihen hoz lelkekn ha súl terhe csup Tal gá ak ve túlzások liberális felfog követe m nek áta szom pe szombat Mechi Ex Ugyan mon Jé szom ember teremtete em szombaté M rabbini Sz.- fi disztinkci ak szállóig válhat közszá forgo Rokonsá t ez gondolat Talmud má mond T közna szombatod c szor emberek Kétségtel h sza szer ve csu mu n szenté aka gloriflkál ami bát liberáli szom szents me vetet szokásjo el harc talm

14664

CÍM Szabadelv

SZÓC bünbána jócselekedete vilá e túlvi é azo felfo túlvil ve tagadá állí követ e túlv egye ó l nyugalo e e vilá T túlv na üdvöss tartózk h u i üdvöss lelkinyuga m ti erköl ad aggad afor mindenes érdek példá egyensúl r hagyomá írásmagyar va erk szakad fö j meggond kes palló szo e kezé dokument Bi köny ame bölcsel tartalmu tű Példabesz Kön Kö Prédik Kön kön j sugalla veze vi mi erkö no kere e szentesí kinyilatkoztatás men meglátások elfogulatlanság e jo fel jele bizonyí nincs k tekinte z né nem problém foglalko z vallá egye intézm szer gondolatkörük uralo sze próf é kri jog mi szabadel felf érdek gyakorol tal zsid k pa előj e küzd h törvényalkal módsz el ame elavul túlsöté tart judikat ko reform kényszeríte fariz zsidósá tal intézked a Bi büntetőszankc módosít szemet-sze tör szöv képlet v pénzválts értelm dia szadduceuso szem igazságszolgáltatá rid Bi betű ragaszkod Mi intézm kö legszenteb szom munkaszü ttart ta rabbin zsidó Évszázad keres tal törvényfejteg következet töreked megtámadha-ta szents em szom nyugal nyugalo körülbástyá minuci szabályo a törv szaporít szo megszabadu pihe ho lelkek h sú terh csu Ta g a v túlzáso liberáli felfo követ ne át szo p szomba Mech E Ugya mo J szo embe teremtet e szombat rabbin Sz. f disztinkc a szállói válha közsz forg Rokons e gondola Talmu m mon közn szombato szo embere Kétségte sz sze v cs m szent ak gloriflká am bá liberál szo szent m vete szokásj e har tal

1466

CÍ Szabadel

SZÓ bünbán jócselekedet vil túlv az felf túlvi v tagad áll köve túl egy nyugal vil túl n üdvös tartóz üdvös lelkinyug t erkö a agga afo mindene érde péld egyensú hagyom írásmagya v er szaka f meggon ke pall sz kez dokumen B kön am bölcse tartalm t Példabes Kö K Prédi Kö kö sugall vez v m erk n ker szentes kinyilatkoztatá me meglátáso elfogulatlansá j fe jel bizony ninc tekint n ne problé foglalk vall egy intéz sze gondolatkörü ural sz pró kr jo m szabade fel érde gyakoro ta zsi p elő küz törvényalka móds e am elavu túlsöt tar judika k refor kényszerít fari zsidós ta intézke B büntetőszank módosí szemet-sz tö szö képle pénzvált értel di szadduceus sze igazságszolgáltat ri B bet ragaszko M intéz k legszente szo munkasz ttar t rabbi zsid Évszáza kere ta törvényfejte következe töreke megtámadha-t szent e szo nyuga nyugal körülbásty minuc szabály tör szaporí sz megszabad pih h lelke s ter cs T túlzás liberál felf köve n á sz szomb Mec Ugy m sz emb teremte szomba rabbi Sz disztink szálló válh közs for Rokon gondol Talm mo köz szombat sz ember Kétségt s sz c szen a gloriflk a b liberá sz szen vet szokás ha ta