14665.htm

CÍMSZÓ: Szabadelvűség

SZÓCIKK: "házasságjog fejlődésében, különösen a válás lehetővé tételében az ős-sémi felfogással szemben a Sz. érvényesülését látjuk. Életrendi kényelem és gazdasági szükségesség sem tűrhetik állandóan a megmerevedett rendszereket és a hagyományos kötöttséget itt is meglazította a talmudi Sz. A szigorú intézkedések enyhítésére pótintézményeket létesített, pl. az eruv-ot (1. o.), amely elviselhetőbbé tette a szombati munkaszünetet. Ilyen a prosbol is, amelynek formuláját Hillel hozta be, még pedig a szegények érdekében, hogy elhárítsa tőlük a szombatév legnagyobb veszedelmét, a hitelmegvonást. Az emberiség a reformációkban látja a gondolat legbátrabb megmozdulását. A Talmudban is megvolt ez a nagy bátorság. A Szentírásnak sok törvényét egyszerűen hatályon kívül helyezte, azzal a deklarációval, hogy azok oly szoros vonatkozásban vannak a Szentfölddel, hogy más országokban való alkalmazásuk teljességgel lehetetlen. Így szüntette meg a házasságtöréssel gyanúsított asszony vizpróbáját is (Móz. 4. 5. 11-31). Nyilvánvaló, hogy azt az érvelését, amely az ősi törvények felfüggesztését az ősi földtől való eloldással indokolja meg, csak bázisnak építette a Talmud reforinációs törekvései számára, mert hiszen a vízpróbának és sok más törvénynek is semmi kapcsolata sem volt az elvesztett Szentfölddel. A talmudi kor zsidósága korán vette észre az Aggada szabadelvű törekvéseit, örült a könnyítésnek és az újításoknak, de keveselte őket. Mit használnak nekünk a rabbik, ha nincs módjukban sem a holló húsát megengedetté, sem a galamb húsát tilossá tenni (Bába mecia 17b). A rabbínikus irodalom nagyjában a talmudi Sz. szellemében építette ki a zsidó hitéletet, de óvakodott a túlzásoktól, amelyek magát a vallást rendítették volna meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4665. címszó a lexikon => 815. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14665.htm

CÍMSZÓ: Szabadelvűség

SZÓCIKK: házasságjog fejlődésében, különösen a válás lehetővé tételében az ős-sémi felfogással szemben a Sz. érvényesülését látjuk. Életrendi kényelem és gazdasági szükségesség sem tűrhetik állandóan a megmerevedett rendszereket és a hagyományos kötöttséget itt is meglazította a talmudi Sz. A szigorú intézkedések enyhítésére pótintézményeket létesített, pl. az eruv-ot 1. o. , amely elviselhetőbbé tette a szombati munkaszünetet. Ilyen a prosbol is, amelynek formuláját Hillel hozta be, még pedig a szegények érdekében, hogy elhárítsa tőlük a szombatév legnagyobb veszedelmét, a hitelmegvonást. Az emberiség a reformációkban látja a gondolat legbátrabb megmozdulását. A Talmudban is megvolt ez a nagy bátorság. A Szentírásnak sok törvényét egyszerűen hatályon kívül helyezte, azzal a deklarációval, hogy azok oly szoros vonatkozásban vannak a Szentfölddel, hogy más országokban való alkalmazásuk teljességgel lehetetlen. Így szüntette meg a házasságtöréssel gyanúsított asszony vizpróbáját is Móz. 4. 5. 11-31 . Nyilvánvaló, hogy azt az érvelését, amely az ősi törvények felfüggesztését az ősi földtől való eloldással indokolja meg, csak bázisnak építette a Talmud reforinációs törekvései számára, mert hiszen a vízpróbának és sok más törvénynek is semmi kapcsolata sem volt az elvesztett Szentfölddel. A talmudi kor zsidósága korán vette észre az Aggada szabadelvű törekvéseit, örült a könnyítésnek és az újításoknak, de keveselte őket. Mit használnak nekünk a rabbik, ha nincs módjukban sem a holló húsát megengedetté, sem a galamb húsát tilossá tenni Bába mecia 17b . A rabbínikus irodalom nagyjában a talmudi Sz. szellemében építette ki a zsidó hitéletet, de óvakodott a túlzásoktól, amelyek magát a vallást rendítették volna meg.

14665.ht

CÍMSZÓ Szabadelvűsé

SZÓCIKK házasságjo fejlődésében különöse válá lehetőv tételébe a ős-sém felfogássa szembe Sz érvényesülésé látjuk Életrend kényele é gazdaság szükségessé se tűrheti állandóa megmerevedet rendszereke é hagyományo kötöttsége it i meglazított talmud Sz szigor intézkedése enyhítésér pótintézményeke létesített pl a eruv-o 1 o amel elviselhetőbb tett szombat munkaszünetet Ilye prosbo is amelyne formulájá Hille hozt be mé pedi szegénye érdekében hog elháríts tőlü szombaté legnagyob veszedelmét hitelmegvonást A emberisé reformációkba látj gondola legbátrab megmozdulását Talmudba i megvol e nag bátorság Szentírásna so törvényé egyszerűe hatályo kívü helyezte azza deklarációval hog azo ol szoro vonatkozásba vanna Szentfölddel hog má országokba val alkalmazásu teljességge lehetetlen Íg szüntett me házasságtörésse gyanúsítot asszon vizpróbájá i Móz 4 5 11-3 Nyilvánvaló hog az a érvelését amel a ős törvénye felfüggesztésé a ős földtő val eloldássa indokolj meg csa bázisna épített Talmu reforináció törekvése számára mer hisze vízpróbána é so má törvényne i semm kapcsolat se vol a elvesztet Szentfölddel talmud ko zsidóság korá vett észr a Aggad szabadelv törekvéseit örül könnyítésne é a újításoknak d keveselt őket Mi használna nekün rabbik h ninc módjukba se holl húsá megengedetté se galam húsá tiloss tenn Báb meci 17 rabbíniku irodalo nagyjába talmud Sz szellemébe épített k zsid hitéletet d óvakodot túlzásoktól amelye magá vallás rendítetté voln meg

14665.h

CÍMSZ Szabadelvűs

SZÓCIK házasságj fejlődésébe különös vál lehető tételéb ős-sé felfogáss szemb S érvényesülés látju Életren kényel gazdasá szükségess s tűrhet állandó megmerevede rendszerek hagyomány kötöttség i meglazítot talmu S szigo intézkedés enyhítésé pótintézmények létesítet p eruv- ame elviselhetőb tet szomba munkaszünete Ily prosb i amelyn formuláj Hill hoz b m ped szegény érdekébe ho elhárít től szombat legnagyo veszedelmé hitelmegvonás emberis reformációkb lát gondol legbátra megmozdulásá Talmudb megvo na bátorsá Szentírásn s törvény egyszerű hatály kív helyezt azz deklarációva ho az o szor vonatkozásb vann Szentföldde ho m országokb va alkalmazás teljességg lehetetle Í szüntet m házasságtöréss gyanúsíto asszo vizpróbáj Mó 11- Nyilvánval ho a érvelésé ame ő törvény felfüggesztés ő földt va eloldáss indokol me cs bázisn építet Talm reforináci törekvés számár me hisz vízpróbán s m törvényn sem kapcsola s vo elveszte Szentföldde talmu k zsidósá kor vet ész Agga szabadel törekvései örü könnyítésn újításokna kevesel őke M használn nekü rabbi nin módjukb s hol hús megengedett s gala hús tilos ten Bá mec 1 rabbínik irodal nagyjáb talmu S szelleméb építet zsi hitélete óvakodo túlzásoktó amely mag vallá rendített vol me

14665.

CÍMS Szabadelvű

SZÓCI házasság fejlődéséb különö vá lehet tételé ős-s felfogás szem érvényesülé látj Életre kénye gazdas szükséges tűrhe álland megmereved rendszere hagyomán kötöttsé meglazíto talm szig intézkedé enyhítés pótintézménye létesíte eruv am elviselhető te szomb munkaszünet Il pros amely formulá Hil ho pe szegén érdekéb h elhárí tő szomba legnagy veszedelm hitelmegvoná emberi reformációk lá gondo legbátr megmozdulás Talmud megv n bátors Szentírás törvén egyszer hatál kí helyez az deklarációv h a szo vonatkozás van Szentföldd h országok v alkalmazá teljesség lehetetl szünte házasságtörés gyanúsít assz vizpróbá M 11 Nyilvánva h érvelés am törvén felfüggeszté föld v eloldás indoko m c bázis építe Tal reforinác törekvé számá m his vízpróbá törvény se kapcsol v elveszt Szentföldd talm zsidós ko ve és Agg szabade törekvése ör könnyítés újításokn kevese ők használ nek rabb ni módjuk ho hú megengedet gal hú tilo te B me rabbíni iroda nagyjá talm szellemé építe zs hitélet óvakod túlzásokt amel ma vall rendítet vo m

14665

CÍM Szabadelv

SZÓC házassá fejlődésé külön v lehe tétel ős- felfogá sze érvényesül lát Életr kény gazda szüksége tűrh állan megmereve rendszer hagyomá kötötts meglazít tal szi intézked enyhíté pótintézmény létesít eru a elviselhet t szom munkaszüne I pro amel formul Hi h p szegé érdeké elhár t szomb legnag veszedel hitelmegvon ember reformáció l gond legbát megmozdulá Talmu meg bátor Szentírá törvé egysze hatá k helye a deklaráció sz vonatkozá va Szentföld országo alkalmaz teljessé lehetet szünt házasságtöré gyanúsí ass vizprób 1 Nyilvánv érvelé a törvé felfüggeszt föl eloldá indok bázi épít Ta reforiná törekv szám hi vízprób törvén s kapcso elvesz Szentföld tal zsidó k v é Ag szabad törekvés ö könnyíté újítások keves ő haszná ne rab n módju h h megengede ga h til t m rabbín irod nagyj tal szellem épít z hitéle óvako túlzások ame m val rendíte v

1466

CÍ Szabadel

SZÓ házass fejlődés külö leh téte ős felfog sz érvényesü lá Élet kén gazd szükség tűr álla megmerev rendsze hagyom kötött meglazí ta sz intézke enyhít pótintézmén létesí er elviselhe szo munkaszün pr ame formu H szeg érdek elhá szom legna veszede hitelmegvo embe reformáci gon legbá megmozdul Talm me báto Szentír törv egysz hat hely deklaráci s vonatkoz v Szentföl ország alkalma teljess lehete szün házasságtör gyanús as vizpró Nyilván érvel törv felfüggesz fö elold indo báz épí T reforin törek szá h vízpró törvé kapcs elves Szentföl ta zsid A szaba törekvé könnyít újításo keve haszn n ra módj megenged g ti rabbí iro nagy ta szelle épí hitél óvak túlzáso am va rendít