14667.htm

CÍMSZÓ: Szabadgondolkodás

SZÓCIKK: Szabadgondolkodás, a szemléletnek az a formája, amely az élet jelenségeinek megítéléséből minden teológiai elgondolást kiküszöböl. A Sz. a limine visszautasítja a tradíciót és mindazzal szemben, amit a vallás dogmatikusan lehorgonyozott, a negáció álláspontjára helyezkedik. A tudományos kutatáshoz hasonlóan a szkepszistől vezérelteti magát, de a saját eredményével szemben már nem olyan szigorúan bizalmatlan, mint a tudományos okkutatás. Minden tudományos kutatásnak legfőbb feltétele a kötöttség nélkül való Sz., mert a tapasztalattal igazolható igazságokhoz csak úgy juthat el, ha a tekintélyektől és a kanonizált elfogultságoktól függetleníti magát. Ezzel szemben a Sz. nem mindig jelent tudományos gondolkodást is, mert olykor már kiinduló pontján is a tagadás álláspontján áll. A rosszul értelmezett Sz.-t a zsidóság terhére írják mostanában, de igazságtalanul. A zsidó vallásbölcselet csak a szabad vizsgálódást engedi meg, de ezt is csak úgy, ha nem bolygatja meg az istenhitben gyökerező alapigazságokat. Az isteneszmével szemlbe kerülő Sz. nem zsidó vonás, bárha szabadgondolkodók a zsidók között is vannak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4667. címszó a lexikon => 815. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14667.htm

CÍMSZÓ: Szabadgondolkodás

SZÓCIKK: Szabadgondolkodás, a szemléletnek az a formája, amely az élet jelenségeinek megítéléséből minden teológiai elgondolást kiküszöböl. A Sz. a limine visszautasítja a tradíciót és mindazzal szemben, amit a vallás dogmatikusan lehorgonyozott, a negáció álláspontjára helyezkedik. A tudományos kutatáshoz hasonlóan a szkepszistől vezérelteti magát, de a saját eredményével szemben már nem olyan szigorúan bizalmatlan, mint a tudományos okkutatás. Minden tudományos kutatásnak legfőbb feltétele a kötöttség nélkül való Sz., mert a tapasztalattal igazolható igazságokhoz csak úgy juthat el, ha a tekintélyektől és a kanonizált elfogultságoktól függetleníti magát. Ezzel szemben a Sz. nem mindig jelent tudományos gondolkodást is, mert olykor már kiinduló pontján is a tagadás álláspontján áll. A rosszul értelmezett Sz.-t a zsidóság terhére írják mostanában, de igazságtalanul. A zsidó vallásbölcselet csak a szabad vizsgálódást engedi meg, de ezt is csak úgy, ha nem bolygatja meg az istenhitben gyökerező alapigazságokat. Az isteneszmével szemlbe kerülő Sz. nem zsidó vonás, bárha szabadgondolkodók a zsidók között is vannak.

14667.ht

CÍMSZÓ Szabadgondolkodá

SZÓCIKK Szabadgondolkodás szemléletne a formája amel a éle jelenségeine megítélésébő minde teológia elgondolás kiküszöböl Sz limin visszautasítj tradíció é mindazza szemben ami vallá dogmatikusa lehorgonyozott negáci álláspontjár helyezkedik tudományo kutatásho hasonlóa szkepszistő vezéreltet magát d sajá eredményéve szembe má ne olya szigorúa bizalmatlan min tudományo okkutatás Minde tudományo kutatásna legfőb feltétel kötöttsé nélkü val Sz. mer tapasztalatta igazolhat igazságokho csa úg jutha el h tekintélyektő é kanonizál elfogultságoktó függetlenít magát Ezze szembe Sz ne mindi jelen tudományo gondolkodás is mer olyko má kiindul pontjá i tagadá álláspontjá áll rosszu értelmezet Sz.- zsidósá terhér írjá mostanában d igazságtalanul zsid vallásbölcsele csa szaba vizsgálódás enged meg d ez i csa úgy h ne bolygatj me a istenhitbe gyökerez alapigazságokat A isteneszméve szemlb kerül Sz ne zsid vonás bárh szabadgondolkodó zsidó közöt i vannak

14667.h

CÍMSZ Szabadgondolkod

SZÓCIK Szabadgondolkodá szemléletn formáj ame él jelenségein megítéléséb mind teológi elgondolá kiküszöbö S limi visszautasít tradíci mindazz szembe am vall dogmatikus lehorgonyozot negác álláspontjá helyezkedi tudomány kutatásh hasonló szkepszist vezérelte magá saj eredményév szemb m n oly szigorú bizalmatla mi tudomány okkutatá Mind tudomány kutatásn legfő feltéte kötötts nélk va Sz me tapasztalatt igazolha igazságokh cs ú juth e tekintélyekt kanonizá elfogultságokt függetlení magá Ezz szemb S n mind jele tudomány gondolkodá i me olyk m kiindu pontj tagad álláspontj ál rossz értelmeze Sz. zsidós terhé írj mostanába igazságtalanu zsi vallásbölcsel cs szab vizsgálódá enge me e cs úg n bolygat m istenhitb gyökere alapigazságoka isteneszmév szeml kerü S n zsi voná bár szabadgondolkod zsid közö vanna

14667.

CÍMS Szabadgondolko

SZÓCI Szabadgondolkod szemlélet formá am é jelenségei megítélésé min teológ elgondol kiküszöb lim visszautasí tradíc mindaz szemb a val dogmatiku lehorgonyozo negá álláspontj helyezked tudomán kutatás hasonl szkepszis vezérelt mag sa eredményé szem ol szigor bizalmatl m tudomán okkutat Min tudomán kutatás legf feltét kötött nél v S m tapasztalat igazolh igazságok c jut tekintélyek kanoniz elfogultságok független mag Ez szem min jel tudomán gondolkod m oly kiind pont taga álláspont á ross értelmez Sz zsidó terh ír mostanáb igazságtalan zs vallásbölcse c sza vizsgálód eng m c ú bolyga istenhit gyöker alapigazságok isteneszmé szem ker zs von bá szabadgondolko zsi köz vann

14667

CÍM Szabadgondolk

SZÓC Szabadgondolko szemléle form a jelensége megítélés mi teoló elgondo kiküszö li visszautas tradí minda szem va dogmatik lehorgonyoz neg álláspont helyezke tudomá kutatá hason szkepszi vezérel ma s eredmény sze o szigo bizalmat tudomá okkuta Mi tudomá kutatá leg felté kötöt né tapasztala igazol igazságo ju tekintélye kanoni elfogultságo függetle ma E sze mi je tudomá gondolko ol kiin pon tag álláspon ros értelme S zsid ter í mostaná igazságtala z vallásbölcs sz vizsgáló en bolyg istenhi gyöke alapigazságo isteneszm sze ke z vo b szabadgondolk zs kö van

1466

CÍ Szabadgondol

SZÓ Szabadgondolk szemlél for jelenség megítélé m teol elgond kiküsz l visszauta trad mind sze v dogmati lehorgonyo ne álláspon helyezk tudom kutat haso szkepsz vezére m eredmén sz szig bizalma tudom okkut M tudom kutat le felt kötö n tapasztal igazo igazság j tekintély kanon elfogultság függetl m sz m j tudom gondolk o kii po ta álláspo ro értelm zsi te mostan igazságtal vallásbölc s vizsgál e boly istenh gyök alapigazság istenesz sz k v szabadgondol z k va