14669.htm

CÍMSZÓ: Szabadka

SZÓCIKK: "s pár év alatt kitartó és hozzáértő munkásságával a vezető hitközségek sorába emelte az addig kisjelentőségü vidéki hitközséget. 1914-ben létesült a Patronázs-Egyesület, mely 30 árva gyereket nevel s 1923. nyitották meg a Singer Bernát Szeretetház-Egyesület díszes kórházát, mely jelenleg az SHS. királyság egyetlen zsidó kórháza. Ugyanezen évben alakult meg a Hakoah ifjúsági egylet is. A közéletben jelentős szerepet játszanak: Klein Adolf elnök, Török Ármin honvéd törzsorvos, Barta Antal városi tiszti főorvos, Wilheim Adolf városi közkórházi igazgató. Sz. szülöttei közül többen emelkedtek országos hírnévre, így Milko Izidor (1. o.) író, Teles Ede (1. o.) szobrászművész és Geréb József (1. o.) a klasszika filológia tanára. A város közgazdasági életét előmozdították: Hartman Rafael (baromfiüzeme 500 embernek ad kenyeret), Steiner Kálmán ( Ferrum vasúti kocsijavítóműhelye 600 munkást foglalkoztat), Roth Ármin kalapgyárában 250, Glied Adolf és Kohn Sándor bőrgyárában 300, Rotmann Imre vasbútorgyárában 150 és a Goldner Testvérek jégszekrény-és bútorgyárában 100 alkalmazott nyer állandó elhelyezkedést. A SzHSz. királyság e második legnagyobb hitközségének lélekszáma 950 családban 5000, akik közül 1285 adófizető. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai a következőképen oszlanak meg: 16 nagykereskedő, 34 gazdálkodó, 336 kereskedő, 27 ügyvéd, 38 köztisztviselő, 26 nagyiparos, 28 orvos, 202 magántisztviselő, 10 vállalkozó, 364 iparos, 2 mérnök, 10 iró és hírlapíró, 17 magánzó, 35 munkás és 40 egyéb. A hitközség évi költségvetése 1.100,000 dinár. Hitéleti célokra 500,000, filantropikus és szociális célokra 200,000 dinárt költ a hitközség, amely négy - nyugdíj, kamatmentes kölcsön és jótékonysági - alapot kezel összesen 345,000 dinár értékben. A világháborúban részt vett tagjai közül 54-en estek el. Mai vezetősége: Gerson József főrabbi, Klein Adolf elnök, Hartman József alelnök. Elöljárók: Fischer Jákó, Palóc Simon, Mezei Izsó, Fenyves Ferenc, Hercog László, Schreyer Lajos, Lederer Emil, Víg Zs. Sándor, Glied Adolf, Kohn Mózes, Vidor Imre titkár. Főkántor: Basser József."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4669. címszó a lexikon => 816. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14669.htm

CÍMSZÓ: Szabadka

SZÓCIKK: s pár év alatt kitartó és hozzáértő munkásságával a vezető hitközségek sorába emelte az addig kisjelentőségü vidéki hitközséget. 1914-ben létesült a Patronázs-Egyesület, mely 30 árva gyereket nevel s 1923. nyitották meg a Singer Bernát Szeretetház-Egyesület díszes kórházát, mely jelenleg az SHS. királyság egyetlen zsidó kórháza. Ugyanezen évben alakult meg a Hakoah ifjúsági egylet is. A közéletben jelentős szerepet játszanak: Klein Adolf elnök, Török Ármin honvéd törzsorvos, Barta Antal városi tiszti főorvos, Wilheim Adolf városi közkórházi igazgató. Sz. szülöttei közül többen emelkedtek országos hírnévre, így Milko Izidor 1. o. író, Teles Ede 1. o. szobrászművész és Geréb József 1. o. a klasszika filológia tanára. A város közgazdasági életét előmozdították: Hartman Rafael baromfiüzeme 500 embernek ad kenyeret , Steiner Kálmán Ferrum vasúti kocsijavítóműhelye 600 munkást foglalkoztat , Roth Ármin kalapgyárában 250, Glied Adolf és Kohn Sándor bőrgyárában 300, Rotmann Imre vasbútorgyárában 150 és a Goldner Testvérek jégszekrény-és bútorgyárában 100 alkalmazott nyer állandó elhelyezkedést. A SzHSz. királyság e második legnagyobb hitközségének lélekszáma 950 családban 5000, akik közül 1285 adófizető. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai a következőképen oszlanak meg: 16 nagykereskedő, 34 gazdálkodó, 336 kereskedő, 27 ügyvéd, 38 köztisztviselő, 26 nagyiparos, 28 orvos, 202 magántisztviselő, 10 vállalkozó, 364 iparos, 2 mérnök, 10 iró és hírlapíró, 17 magánzó, 35 munkás és 40 egyéb. A hitközség évi költségvetése 1.100,000 dinár. Hitéleti célokra 500,000, filantropikus és szociális célokra 200,000 dinárt költ a hitközség, amely négy - nyugdíj, kamatmentes kölcsön és jótékonysági - alapot kezel összesen 345,000 dinár értékben. A világháborúban részt vett tagjai közül 54-en estek el. Mai vezetősége: Gerson József főrabbi, Klein Adolf elnök, Hartman József alelnök. Elöljárók: Fischer Jákó, Palóc Simon, Mezei Izsó, Fenyves Ferenc, Hercog László, Schreyer Lajos, Lederer Emil, Víg Zs. Sándor, Glied Adolf, Kohn Mózes, Vidor Imre titkár. Főkántor: Basser József.

14669.ht

CÍMSZÓ Szabadk

SZÓCIKK pá é alat kitart é hozzáért munkásságáva vezet hitközsége soráb emelt a addi kisjelentőség vidék hitközséget 1914-be létesül Patronázs-Egyesület mel 3 árv gyereke neve 1923 nyitottá me Singe Berná Szeretetház-Egyesüle dísze kórházát mel jelenle a SHS királysá egyetle zsid kórháza Ugyaneze évbe alakul me Hakoa ifjúság egyle is közéletbe jelentő szerepe játszanak Klei Adol elnök Törö Ármi honvé törzsorvos Bart Anta város tiszt főorvos Wilhei Adol város közkórház igazgató Sz szülötte közü többe emelkedte országo hírnévre íg Milk Izido 1 o író Tele Ed 1 o szobrászművés é Geré Józse 1 o klasszik filológi tanára váro közgazdaság életé előmozdították Hartma Rafae baromfiüzem 50 emberne a kenyere Steine Kálmá Ferru vasút kocsijavítóműhely 60 munkás foglalkozta Rot Ármi kalapgyárába 250 Glie Adol é Koh Sándo bőrgyárába 300 Rotman Imr vasbútorgyárába 15 é Goldne Testvére jégszekrény-é bútorgyárába 10 alkalmazot nye álland elhelyezkedést SzHSz királysá másodi legnagyob hitközségéne lélekszám 95 családba 5000 aki közü 128 adófizető Foglalkozá szerin hitközsé tagja következőképe oszlana meg 1 nagykereskedő 3 gazdálkodó 33 kereskedő 2 ügyvéd 3 köztisztviselő 2 nagyiparos 2 orvos 20 magántisztviselő 1 vállalkozó 36 iparos mérnök 1 ir é hírlapíró 1 magánzó 3 munká é 4 egyéb hitközsé év költségvetés 1.100,00 dinár Hitélet célokr 500,000 filantropiku é szociáli célokr 200,00 dinár köl hitközség amel nég nyugdíj kamatmente kölcsö é jótékonyság alapo keze összese 345,00 diná értékben világháborúba rész vet tagja közü 54-e este el Ma vezetősége Gerso Józse főrabbi Klei Adol elnök Hartma Józse alelnök Elöljárók Fische Jákó Paló Simon Meze Izsó Fenyve Ferenc Herco László Schreye Lajos Ledere Emil Ví Zs Sándor Glie Adolf Koh Mózes Vido Imr titkár Főkántor Basse József

14669.h

CÍMSZ Szabad

SZÓCIK p ala kitar hozzáér munkásságáv veze hitközség sorá emel add kisjelentősé vidé hitközsége 1914-b létesü Patronázs-Egyesüle me ár gyerek nev 192 nyitott m Sing Bern Szeretetház-Egyesül dísz kórházá me jelenl SH királys egyetl zsi kórház Ugyanez évb alaku m Hako ifjúsá egyl i közéletb jelent szerep játszana Kle Ado elnö Tör Árm honv törzsorvo Bar Ant váro tisz főorvo Wilhe Ado váro közkórhá igazgat S szülött köz több emelkedt ország hírnévr í Mil Izid ír Tel E szobrászművé Ger Józs klasszi filológ tanár vár közgazdasá élet előmozdítottá Hartm Rafa baromfiüze 5 embern kenyer Stein Kálm Ferr vasú kocsijavítóműhel 6 munká foglalkozt Ro Árm kalapgyáráb 25 Gli Ado Ko Sánd bőrgyáráb 30 Rotma Im vasbútorgyáráb 1 Goldn Testvér jégszekrény- bútorgyáráb 1 alkalmazo ny állan elhelyezkedés SzHS királys másod legnagyo hitközségén lélekszá 9 családb 500 ak köz 12 adófizet Foglalkoz szeri hitközs tagj következőkép oszlan me nagykeresked gazdálkod 3 keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo 2 magántisztvisel vállalkoz 3 iparo mérnö i hírlapír magánz munk egyé hitközs é költségveté 1.100,0 diná Hitéle célok 500,00 filantropik szociál célok 200,0 diná kö hitközsé ame né nyugdí kamatment kölcs jótékonysá alap kez összes 345,0 din értékbe világháborúb rés ve tagj köz 54- est e M vezetőség Gers Józs főrabb Kle Ado elnö Hartm Józs alelnö Elöljáró Fisch Ják Pal Simo Mez Izs Fenyv Feren Herc Lászl Schrey Lajo Leder Emi V Z Sándo Gli Adol Ko Móze Vid Im titká Főkánto Bass Józse

14669.

CÍMS Szaba

SZÓCI al kita hozzáé munkásságá vez hitközsé sor eme ad kisjelentős vid hitközség 1914- létes Patronázs-Egyesül m á gyere ne 19 nyitot Sin Ber Szeretetház-Egyesü dís kórház m jelen S király egyet zs kórhá Ugyane év alak Hak ifjús egy közélet jelen szere játszan Kl Ad eln Tö Ár hon törzsorv Ba An vár tis főorv Wilh Ad vár közkórh igazga szülöt kö töb emelked orszá hírnév Mi Izi í Te szobrászműv Ge Józ klassz filoló taná vá közgazdas éle előmozdított Hart Raf baromfiüz ember kenye Stei Kál Fer vas kocsijavítóműhe munk foglalkoz R Ár kalapgyárá 2 Gl Ad K Sán bőrgyárá 3 Rotm I vasbútorgyárá Gold Testvé jégszekrény bútorgyárá alkalmaz n álla elhelyezkedé SzH király máso legnagy hitközségé léleksz család 50 a kö 1 adófize Foglalko szer hitköz tag következőké oszla m nagykereske gazdálko kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn hírlapí magán mun egy hitköz költségvet 1.100, din Hitél célo 500,0 filantropi szociá célo 200, din k hitközs am n nyugd kamatmen kölc jótékonys ala ke össze 345, di értékb világháború ré v tag kö 54 es vezetősé Ger Józ főrab Kl Ad eln Hart Józ aleln Elöljár Fisc Já Pa Sim Me Iz Feny Fere Her Lász Schre Laj Lede Em Sánd Gl Ado K Móz Vi I titk Főkánt Bas Józs

14669

CÍM Szab

SZÓC a kit hozzá munkásság ve hitközs so em a kisjelentő vi hitközsé 1914 léte Patronázs-Egyesü gyer n 1 nyito Si Be Szeretetház-Egyes dí kórhá jele királ egye z kórh Ugyan é ala Ha ifjú eg közéle jele szer játsza K A el T Á ho törzsor B A vá ti főor Wil A vá közkór igazg szülö k tö emelke orsz hírné M Iz T szobrászmű G Jó klass filol tan v közgazda él előmozdítot Har Ra baromfiü embe keny Ste Ká Fe va kocsijavítóműh mun foglalko Á kalapgyár G A Sá bőrgyár Rot vasbútorgyár Gol Testv jégszekrén bútorgyár alkalma áll elhelyezked Sz királ más legnag hitközség léleks csalá 5 k adófiz Foglalk sze hitkö ta következők oszl nagykeresk gazdálk keresk ügy köztisztvis nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér hírlap magá mu eg hitkö költségve 1.100 di Hité cél 500, filantrop szoci cél 200 di hitköz a nyug kamatme köl jótékony al k össz 345 d érték világhábor r ta k 5 e vezetős Ge Jó főra K A el Har Jó alel Elöljá Fis J P Si M I Fen Fer He Lás Schr La Led E Sán G Ad Mó V tit Főkán Ba Józ

1466

CÍ Sza

SZÓ ki hozz munkássá v hitköz s e kisjelent v hitközs 191 lét Patronázs-Egyes gye nyit S B Szeretetház-Egye d kórh jel kirá egy kór Ugya al H ifj e közél jel sze játsz e h törzso v t főo Wi v közkó igaz szül t emelk ors hírn I szobrászm J klas filo ta közgazd é előmozdíto Ha R baromfi emb ken St K F v kocsijavítómű mu foglalk kalapgyá S bőrgyá Ro vasbútorgyá Go Test jégszekré bútorgyá alkalm ál elhelyezke S kirá má legna hitközsé lélek csal adófi Foglal sz hitk t következő osz nagykeres gazdál keres üg köztisztvi nagyip o magántisztvi vállal ip mé hírla mag m e hitk költségv 1.10 d Hit cé 500 filantro szoc cé 20 d hitkö nyu kamatm kö jótékon a öss 34 érté világhábo t vezető G J főr e Ha J ale Elölj Fi S Fe Fe H Lá Sch L Le Sá A M ti Főká B Jó