14670.htm

CÍMSZÓ: Szabad költözködési jog

SZÓCIKK: Szabad költözködés jog. A lakhelyváltoztatás és letelepülés szabad lehetősége. A zsidóság a középkor elnyomottságában nem rendelkezett ezzel a joggal, épen úgy, mint a földesurak jobbágyai. Szabad költözködésüket rendeletekkel és hatalmi erőkkel gátolták és vagyonukat elkobozták, ha nem engedelmeskedtek azoknak a rendeleteknek, melyek a személyi szabadságnak a legkezdetlegesebb követelményeitől is igyekeztek megfosztani őket. Csak II. József egyenjogosító törekvései juttatták a zsidóságot a szabad költözködés jogához és akkor megnyíltak előttük a városok kapui, kivévén a bányavárosokat, ahová zsidó ezentúl sem költözködhetett. II. József 1790 februárban bekövetkezett halála után a városok kiutasították a letelepült zsidókat. Csak 1791 jan. 10. szentesített törvény helyezte vissza a zsidóságot abba a helyzetbe, amelyben volt II. József halála előtt 1790 jan. 1. Az 1840: XXIX. t.-c. (1. Emancipáció) rendezi ugyancsak az 1790: XXXVIII. t.-c. értelmében a zsidók le települési jogát, de a bányavárosokban való letelepülést ez is tilalom alá veszi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4670. címszó a lexikon => 816. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14670.htm

CÍMSZÓ: Szabad költözködési jog

SZÓCIKK: Szabad költözködés jog. A lakhelyváltoztatás és letelepülés szabad lehetősége. A zsidóság a középkor elnyomottságában nem rendelkezett ezzel a joggal, épen úgy, mint a földesurak jobbágyai. Szabad költözködésüket rendeletekkel és hatalmi erőkkel gátolták és vagyonukat elkobozták, ha nem engedelmeskedtek azoknak a rendeleteknek, melyek a személyi szabadságnak a legkezdetlegesebb követelményeitől is igyekeztek megfosztani őket. Csak II. József egyenjogosító törekvései juttatták a zsidóságot a szabad költözködés jogához és akkor megnyíltak előttük a városok kapui, kivévén a bányavárosokat, ahová zsidó ezentúl sem költözködhetett. II. József 1790 februárban bekövetkezett halála után a városok kiutasították a letelepült zsidókat. Csak 1791 jan. 10. szentesített törvény helyezte vissza a zsidóságot abba a helyzetbe, amelyben volt II. József halála előtt 1790 jan. 1. Az 1840: XXIX. t.-c. 1. Emancipáció rendezi ugyancsak az 1790: XXXVIII. t.-c. értelmében a zsidók le települési jogát, de a bányavárosokban való letelepülést ez is tilalom alá veszi.

14670.ht

CÍMSZÓ Szaba költözködés jo

SZÓCIKK Szaba költözködé jog lakhelyváltoztatá é letelepülé szaba lehetősége zsidósá középko elnyomottságába ne rendelkezet ezze joggal épe úgy min földesura jobbágyai Szaba költözködésüke rendeletekke é hatalm erőkke gátoltá é vagyonuka elkobozták h ne engedelmeskedte azokna rendeleteknek melye személy szabadságna legkezdetlegeseb követelményeitő i igyekezte megfosztan őket Csa II Józse egyenjogosít törekvése juttattá zsidóságo szaba költözködé jogáho é akko megnyílta előttü városo kapui kivévé bányavárosokat ahov zsid ezentú se költözködhetett II Józse 179 februárba bekövetkezet halál utá városo kiutasítottá letelepül zsidókat Csa 179 jan 10 szentesítet törvén helyezt vissz zsidóságo abb helyzetbe amelybe vol II Józse halál előt 179 jan 1 A 1840 XXIX t.-c 1 Emancipáci rendez ugyancsa a 1790 XXXVIII t.-c értelmébe zsidó l település jogát d bányavárosokba val letelepülés e i tilalo al veszi

14670.h

CÍMSZ Szab költözködé j

SZÓCIK Szab költözköd jo lakhelyváltoztat letelepül szab lehetőség zsidós középk elnyomottságáb n rendelkeze ezz jogga ép úg mi földesur jobbágya Szab költözködésük rendeletekk hatal erőkk gátolt vagyonuk elkoboztá n engedelmeskedt azokn rendeletekne mely személ szabadságn legkezdetlegese követelményeit igyekezt megfoszta őke Cs I Józs egyenjogosí törekvés juttatt zsidóság szab költözköd jogáh akk megnyílt előtt város kapu kivév bányavárosoka aho zsi ezent s költözködhetet I Józs 17 februárb bekövetkeze halá ut város kiutasított letelepü zsidóka Cs 17 ja 1 szentesíte törvé helyez viss zsidóság ab helyzetb amelyb vo I Józs halá elő 17 ja 184 XXI t.- Emancipác rende ugyancs 179 XXXVII t.- értelméb zsid települé jogá bányavárosokb va letelepülé tilal a vesz

14670.

CÍMS Sza költözköd

SZÓCI Sza költözkö j lakhelyváltozta letelepü sza lehetősé zsidó közép elnyomottságá rendelkez ez jogg é ú m földesu jobbágy Sza költözködésü rendeletek hata erők gátol vagyonu elkobozt engedelmesked azok rendeletekn mel szemé szabadság legkezdetleges követelményei igyekez megfoszt ők C Józ egyenjogos törekvé juttat zsidósá sza költözkö jogá ak megnyíl előt váro kap kivé bányavárosok ah zs ezen költözködhete Józ 1 február bekövetkez hal u váro kiutasítot letelep zsidók C 1 j szentesít törv helye vis zsidósá a helyzet amely v Józ hal el 1 j 18 XX t. Emancipá rend ugyanc 17 XXXVI t. értelmé zsi települ jog bányavárosok v letelepül tila ves

14670

CÍM Sz költözkö

SZÓC Sz költözk lakhelyváltozt letelep sz lehetős zsid közé elnyomottság rendelke e jog földes jobbág Sz költözködés rendelete hat erő gáto vagyon elkoboz engedelmeske azo rendeletek me szem szabadsá legkezdetlege követelménye igyeke megfosz ő Jó egyenjogo törekv jutta zsidós sz költözk jog a megnyí elő vár ka kiv bányavároso a z eze költözködhet Jó februá bekövetke ha vár kiutasíto letele zsidó szentesí tör hely vi zsidós helyze amel Jó ha e 1 X t Emancip ren ugyan 1 XXXV t értelm zs telepü jo bányavároso letelepü til ve

1467

CÍ S költözk

SZÓ S költöz lakhelyváltoz letele s lehető zsi köz elnyomottsá rendelk jo földe jobbá S költözködé rendelet ha er gát vagyo elkobo engedelmesk az rendelete m sze szabads legkezdetleg követelmény igyek megfos J egyenjog törek jutt zsidó s költöz jo megny el vá k ki bányaváros ez költözködhe J febru bekövetk h vá kiutasít letel zsid szentes tö hel v zsidó helyz ame J h Emanci re ugya XXX értel z telep j bányaváros letelep ti v