14672.htm

CÍMSZÓ: Szabadságharc

SZÓCIKK: "Szabadságharc. 1848 ápr. 11. szentesítette a király azokat a törvényeket, melyek alkalmasak lettek volna, hogy új Magyarországot hozzanak létre, élén a független magyar minisztériummal. Az osztrák kamarilla azonban nem akarta ezt tűrni és megkezdte aknamunkáját Magyarország ellen. Fellázította a nemzeti kisebbségeket és célját el is érte, horvátok, szerbek, románok és tótok fegyvert fogtak Magyarország ellen. Az illyr propaganda kiáltvánnyal fordult a zsidókhoz is, hogy csatlakozásra bírja őket a magyarság ellen, de sikertelenül. Mint Jókai írta: A midőn a hazának minden másajkú népfajai, a melyekkel a magyar szabadságát megosztotta, amelynek fiait a jobbágyságból felszabadította, földeiken úrrá tette, - fegyverrel támadtak ellene,- ugyanakkor a héber faj vérét, vagyonát és szellemét hozta áldozatul a magyar nemzet, az alkotmányos szabadság megvédelmezésére: - az a héber faj, melyet egyedül felejtett ki a törvényhozás az alkotmány sáncaiból, az a zsidó nép, mely egyedül nem kapott polgárjogot, egyenlőséget a haza milliói között. Országszerte a legnagyobb lelkesedéssel csatlakoztak a zsidók amagyar ügyhöz,beállottak az önkéntesek közzé, beléptek a honvédseregbe és harcoltak becsülettel, elszántan, amíg csak el nem bukott a szent ügy. (L. Zsidó honvédek.) A katonai szolgálaton kívül a legelsők között voltak a zsidó hitközségek, szentegyletek és egyesek, akik önkéntes adományaikat lerakták a haza oltárára, mikor azt a kormány kérte. A hírlapok, a propaganda legfontosabb eszközei, a zsidó újságírók egész sorát számították legjobb és leglelkesebb munkatársaik közzé. És még egy végtelenül fontos téren teljesitettek a magyar zsidók pótolhatlan szolgálatot:a szállítások terén; ők látták el a készületlen honvédsereget minden szükséges felszereléssel és élelemmel, ami nélkül meg se indulhatott volna a dicső szabadságharc. Nem volt alkalom, amelyet a magyar zsidók fel ne használtak volna a szabadságharc támogatására, mindenütt ott voltak, ahol csak lehettek, ahová a hazaszeretet parancsa rendelte őket. Számtalanszor hangoztatják ezt az osztrák vezérek rendeletei, élükön a hírhedt Haynau, hogy a Magyaroszágon lévő izraeliták legnagyobb része érzelmeik és gonosz cselekvésmódjuk által előmozdították az ottani forradalmat, mely az ő közreműködésük nélkül soha sem nyerhetett volna olyan terjedelmet. Minden rendelkezésünkre álló adat fényesen bizonyítja ezt és minden részrehajlatlan történetírás tárgyilagosan megállapítja azt, hogy a magyar zsidók, bár jogokban nem voltak egyenlők az állam többi polgárával, de velük teljesen egyenlő mértékben teljesítették kötelességeiket a magyar szabadságharcban, küzdöttek, szenvedtek és minden áldozatot meghoztak, ami tőlük tellett. (V. ö. Bernstein Béla, Az 1848j49-iki magyar szabadságharc és a zsidók, Jókai Mór előszavával. Budapest, 1848,844.1.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4672. címszó a lexikon => 817. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14672.htm

CÍMSZÓ: Szabadságharc

SZÓCIKK: Szabadságharc. 1848 ápr. 11. szentesítette a király azokat a törvényeket, melyek alkalmasak lettek volna, hogy új Magyarországot hozzanak létre, élén a független magyar minisztériummal. Az osztrák kamarilla azonban nem akarta ezt tűrni és megkezdte aknamunkáját Magyarország ellen. Fellázította a nemzeti kisebbségeket és célját el is érte, horvátok, szerbek, románok és tótok fegyvert fogtak Magyarország ellen. Az illyr propaganda kiáltvánnyal fordult a zsidókhoz is, hogy csatlakozásra bírja őket a magyarság ellen, de sikertelenül. Mint Jókai írta: A midőn a hazának minden másajkú népfajai, a melyekkel a magyar szabadságát megosztotta, amelynek fiait a jobbágyságból felszabadította, földeiken úrrá tette, - fegyverrel támadtak ellene,- ugyanakkor a héber faj vérét, vagyonát és szellemét hozta áldozatul a magyar nemzet, az alkotmányos szabadság megvédelmezésére: - az a héber faj, melyet egyedül felejtett ki a törvényhozás az alkotmány sáncaiból, az a zsidó nép, mely egyedül nem kapott polgárjogot, egyenlőséget a haza milliói között. Országszerte a legnagyobb lelkesedéssel csatlakoztak a zsidók amagyar ügyhöz,beállottak az önkéntesek közzé, beléptek a honvédseregbe és harcoltak becsülettel, elszántan, amíg csak el nem bukott a szent ügy. L. Zsidó honvédek. A katonai szolgálaton kívül a legelsők között voltak a zsidó hitközségek, szentegyletek és egyesek, akik önkéntes adományaikat lerakták a haza oltárára, mikor azt a kormány kérte. A hírlapok, a propaganda legfontosabb eszközei, a zsidó újságírók egész sorát számították legjobb és leglelkesebb munkatársaik közzé. És még egy végtelenül fontos téren teljesitettek a magyar zsidók pótolhatlan szolgálatot:a szállítások terén; ők látták el a készületlen honvédsereget minden szükséges felszereléssel és élelemmel, ami nélkül meg se indulhatott volna a dicső szabadságharc. Nem volt alkalom, amelyet a magyar zsidók fel ne használtak volna a szabadságharc támogatására, mindenütt ott voltak, ahol csak lehettek, ahová a hazaszeretet parancsa rendelte őket. Számtalanszor hangoztatják ezt az osztrák vezérek rendeletei, élükön a hírhedt Haynau, hogy a Magyaroszágon lévő izraeliták legnagyobb része érzelmeik és gonosz cselekvésmódjuk által előmozdították az ottani forradalmat, mely az ő közreműködésük nélkül soha sem nyerhetett volna olyan terjedelmet. Minden rendelkezésünkre álló adat fényesen bizonyítja ezt és minden részrehajlatlan történetírás tárgyilagosan megállapítja azt, hogy a magyar zsidók, bár jogokban nem voltak egyenlők az állam többi polgárával, de velük teljesen egyenlő mértékben teljesítették kötelességeiket a magyar szabadságharcban, küzdöttek, szenvedtek és minden áldozatot meghoztak, ami tőlük tellett. V. ö. Bernstein Béla, Az 1848j49-iki magyar szabadságharc és a zsidók, Jókai Mór előszavával. Budapest, 1848,844.1.

14672.ht

CÍMSZÓ Szabadsághar

SZÓCIKK Szabadságharc 184 ápr 11 szentesített királ azoka törvényeket melye alkalmasa lette volna hog ú Magyarországo hozzana létre élé függetle magya minisztériummal A osztrá kamarill azonba ne akart ez tűrn é megkezdt aknamunkájá Magyarorszá ellen Fellázított nemzet kisebbségeke é céljá e i érte horvátok szerbek románo é tóto fegyver fogta Magyarorszá ellen A illy propagand kiáltvánnya fordul zsidókho is hog csatlakozásr bírj őke magyarsá ellen d sikertelenül Min Jóka írta midő hazána minde másajk népfajai melyekke magya szabadságá megosztotta amelyne fiai jobbágyságbó felszabadította földeike úrr tette fegyverre támadta ellene, ugyanakko hébe fa vérét vagyoná é szellemé hozt áldozatu magya nemzet a alkotmányo szabadsá megvédelmezésére a hébe faj melye egyedü felejtet k törvényhozá a alkotmán sáncaiból a zsid nép mel egyedü ne kapot polgárjogot egyenlősége haz millió között Országszert legnagyob lelkesedésse csatlakozta zsidó amagya ügyhöz,beállotta a önkéntese közzé belépte honvédseregb é harcolta becsülettel elszántan amí csa e ne bukot szen ügy L Zsid honvédek katona szolgálato kívü legelső közöt volta zsid hitközségek szentegylete é egyesek aki önkénte adományaika leraktá haz oltárára miko az kormán kérte hírlapok propagand legfontosab eszközei zsid újságíró egés sorá számítottá legjob é leglelkeseb munkatársai közzé É mé eg végtelenü fonto tére teljesitette magya zsidó pótolhatla szolgálatot: szállításo terén ő láttá e készületle honvédserege minde szüksége felszerelésse é élelemmel am nélkü me s indulhatot voln dics szabadságharc Ne vol alkalom amelye magya zsidó fe n használta voln szabadsághar támogatására mindenüt ot voltak aho csa lehettek ahov hazaszerete parancs rendelt őket Számtalanszo hangoztatjá ez a osztrá vezére rendeletei élükö hírhed Haynau hog Magyaroszágo lév izraelitá legnagyob rész érzelmei é gonos cselekvésmódju álta előmozdítottá a ottan forradalmat mel a közreműködésü nélkü soh se nyerhetet voln olya terjedelmet Minde rendelkezésünkr áll ada fényese bizonyítj ez é minde részrehajlatla történetírá tárgyilagosa megállapítj azt hog magya zsidók bá jogokba ne volta egyenlő a álla több polgárával d velü teljese egyenl mértékbe teljesítetté kötelességeike magya szabadságharcban küzdöttek szenvedte é minde áldozato meghoztak am tőlü tellett V ö Bernstei Béla A 1848j49-ik magya szabadsághar é zsidók Jóka Mó előszavával Budapest 1848,844.1

14672.h

CÍMSZ Szabadságha

SZÓCIK Szabadsághar 18 áp 1 szentesítet kirá azok törvényeke mely alkalmas lett voln ho Magyarország hozzan létr él függetl magy minisztériumma osztr kamaril azonb n akar e tűr megkezd aknamunkáj Magyarorsz elle Fellázítot nemze kisebbségek célj ért horváto szerbe román tót fegyve fogt Magyarorsz elle ill propagan kiáltvánny fordu zsidókh i ho csatlakozás bír ők magyars elle sikertelenü Mi Jók írt mid hazán mind másaj népfaja melyekk magy szabadság megosztott amelyn fia jobbágyságb felszabadított földeik úr tett fegyverr támadt ellene ugyanakk héb f véré vagyon szellem hoz áldozat magy nemze alkotmány szabads megvédelmezésér héb fa mely egyed felejte törvényhoz alkotmá sáncaibó zsi né me egyed n kapo polgárjogo egyenlőség ha milli közöt Országszer legnagyo lelkesedéss csatlakozt zsid amagy ügyhöz,beállott önkéntes közz belépt honvédsereg harcolt becsülette elszánta am cs n buko sze üg Zsi honvéde katon szolgálat kív legels közö volt zsi hitközsége szentegylet egyese ak önként adományaik lerakt ha oltárár mik a kormá kért hírlapo propagan legfontosa eszköze zsi újságír egé sor számított legjo leglelkese munkatársa közz m e végtelen font tér teljesitett magy zsid pótolhatl szolgálatot szállítás teré látt készületl honvédsereg mind szükség felszereléss élelemme a nélk m indulhato vol dic szabadsághar N vo alkalo amely magy zsid f használt vol szabadságha támogatásár mindenü o volta ah cs lehette aho hazaszeret paranc rendel őke Számtalansz hangoztatj e osztr vezér rendelete élük hírhe Hayna ho Magyaroszág lé izraelit legnagyo rés érzelme gono cselekvésmódj ált előmozdított otta forradalma me közreműködés nélk so s nyerhete vol oly terjedelme Mind rendelkezésünk ál ad fényes bizonyít e mind részrehajlatl történetír tárgyilagos megállapít az ho magy zsidó b jogokb n volt egyenl áll töb polgáráva vel teljes egyen mértékb teljesített kötelességeik magy szabadságharcba küzdötte szenvedt mind áldozat meghozta a től tellet Bernste Bél 1848j49-i magy szabadságha zsidó Jók M előszaváva Budapes 1848,844.

14672.

CÍMS Szabadságh

SZÓCI Szabadságha 1 á szentesíte kir azo törvények mel alkalma let vol h Magyarorszá hozza lét é függet mag minisztériumm oszt kamari azon aka tű megkez aknamunká Magyarors ell Fellázíto nemz kisebbsége cél ér horvát szerb romá tó fegyv fog Magyarors ell il propaga kiáltvánn ford zsidók h csatlakozá bí ő magyar ell sikertelen M Jó ír mi hazá min mása népfaj melyek mag szabadsá megosztot amely fi jobbágyság felszabadítot földei ú tet fegyver támad ellen ugyanak hé vér vagyo szelle ho áldoza mag nemz alkotmán szabad megvédelmezésé hé f mel egye felejt törvényho alkotm sáncaib zs n m egye kap polgárjog egyenlősé h mill közö Országsze legnagy lelkesedés csatlakoz zsi amag ügyhöz,beállot önkénte köz belép honvédsere harcol becsülett elszánt a c buk sz ü Zs honvéd kato szolgála kí legel köz vol zs hitközség szentegyle egyes a önkén adományai lerak h oltárá mi korm kér hírlap propaga legfontos eszköz zs újságí eg so számítot legj leglelkes munkatárs köz végtele fon té teljesitet mag zsi pótolhat szolgálato szállítá ter lát készület honvédsere min szüksé felszerelés élelemm nél indulhat vo di szabadságha v alkal amel mag zsi használ vo szabadságh támogatásá minden volt a c lehett ah hazaszere paran rende ők Számtalans hangoztat oszt vezé rendelet élü hírh Hayn h Magyaroszá l izraeli legnagy ré érzelm gon cselekvésmód ál előmozdítot ott forradalm m közreműködé nél s nyerhet vo ol terjedelm Min rendelkezésün á a fénye bizonyí min részrehajlat történetí tárgyilago megállapí a h mag zsid jogok vol egyen ál tö polgáráv ve telje egye mérték teljesítet kötelességei mag szabadságharcb küzdött szenved min áldoza meghozt tő telle Bernst Bé 1848j49- mag szabadságh zsid Jó előszaváv Budape 1848,844

14672

CÍM Szabadság

SZÓC Szabadságh szentesít ki az törvénye me alkalm le vo Magyarorsz hozz lé függe ma minisztérium osz kamar azo ak t megke aknamunk Magyaror el Fellázít nem kisebbség cé é horvá szer rom t fegy fo Magyaror el i propag kiáltván for zsidó csatlakoz b magya el sikertele J í m haz mi más népfa melye ma szabads megoszto amel f jobbágysá felszabadíto földe te fegyve táma elle ugyana h vé vagy szell h áldoz ma nem alkotmá szaba megvédelmezés h me egy felej törvényh alkot sáncai z egy ka polgárjo egyenlős mil köz Országsz legnag lelkesedé csatlako zs ama ügyhöz,beállo önként kö belé honvédser harco becsület elszán bu s Z honvé kat szolgál k lege kö vo z hitközsé szentegyl egye önké adománya lera oltár m kor ké hírla propag legfonto eszkö z újság e s számíto leg leglelke munkatár kö végtel fo t teljesite ma zs pótolha szolgálat szállít te lá készüle honvédser mi szüks felszerelé élelem né indulha v d szabadságh alka ame ma zs haszná v szabadság támogatás minde vol lehet a hazaszer para rend ő Számtalan hangozta osz vez rendele él hír Hay Magyarosz izrael legnag r érzel go cselekvésmó á előmozdíto ot forradal közreműköd né nyerhe v o terjedel Mi rendelkezésü fény bizony mi részrehajla történet tárgyilag megállap ma zsi jogo vo egye á t polgárá v telj egy mérté teljesíte kötelessége ma szabadságharc küzdöt szenve mi áldoz meghoz t tell Berns B 1848j49 ma szabadság zsi J előszavá Budap 1848,84

1467

CÍ Szabadsá

SZÓ Szabadság szentesí k a törvény m alkal l v Magyarors hoz l függ m minisztériu os kama az a megk aknamun Magyaro e Fellází ne kisebbsé c horv sze ro feg f Magyaro e propa kiáltvá fo zsid csatlako magy e sikertel ha m má népf mely m szabad megoszt ame jobbágys felszabadít föld t fegyv tám ell ugyan v vag szel áldo m ne alkotm szab megvédelmezé m eg fele törvény alko sánca eg k polgárj egyenlő mi kö Országs legna lelkesed csatlak z am ügyhöz,beáll önkén k bel honvédse harc becsüle elszá b honv ka szolgá leg k v hitközs szentegy egy önk adomány ler oltá ko k hírl propa legfont eszk újsá számít le leglelk munkatá k végte f teljesit m z pótolh szolgála szállí t l készül honvédse m szük felszerel élele n indulh szabadság alk am m z haszn szabadsá támogatá mind vo lehe hazasze par ren Számtala hangozt os ve rendel é hí Ha Magyaros izrae legna érze g cselekvésm előmozdít o forrada közreműkö n nyerh terjede M rendelkezés fén bizon m részrehajl történe tárgyila megálla m zs jog v egy polgár tel eg mért teljesít kötelesség m szabadsághar küzdö szenv m áldo megho tel Bern 1848j4 m szabadsá zs előszav Buda 1848,8