14673.htm

CÍMSZÓ: Szabadszállás

SZÓCIKK: Szabadszallás,nagyk Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 8014 lak. A szabadságharc előtt Sz.-on nem engedtek meg a zsidóknak a letelepedést, sőt éjjeli szállást sem kaphattak itt, úgy hogy ha a szomszédos községekből vásárok alkalmával Sz.ra jöttek, még az éjszaka beállta előtt távozniok kellett. A szabadságharc után megszűnt a tilalom, néhány zsidó, így Stern Dávid, Scbeibel Márton és Löwinger Marton nevezettűek beköltöztek és 1858. megalapították a Sz.-i (orthodox) hitközséget. Templomot épített, majd rabbit választott a hitközség Kalisch Mayer személyében, aki 1924. bekövetkezett haláláig működött. A forradalmakig szépen fejlődött a hitközség, de azután sokan elmenekültek és elköltöztek Sz.-ról, úgy hogy a hitközség tagjainak száma erősen leapadt A Chevra Kadisa 1862. alakult s jelenleg Stern Sámuel az elnöke. A hitközség 4800 pengős költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Fülöpszállás község tartozik és lélekszáma 79, a családok száma 38, adót 38-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 1 szabadpályán levő, 14 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 orvos, 8 iparos, 9 magánzó és 1 egyéb. A hitközség 9 tagja vett részt a világháborúban s közülök 1 esett el. Az ellenforradalomnak is egy hitközségi tag esett áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Stern Ödön elnök, Löwensohn Fülöp alelnök, Faragó Izidor pénztárnok, Fürst Miksa, Engel József, Böhm József és Stern Dávid elől járósági tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4673. címszó a lexikon => 817. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14673.htm

CÍMSZÓ: Szabadszállás

SZÓCIKK: Szabadszallás,nagyk Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 8014 lak. A szabadságharc előtt Sz.-on nem engedtek meg a zsidóknak a letelepedést, sőt éjjeli szállást sem kaphattak itt, úgy hogy ha a szomszédos községekből vásárok alkalmával Sz.ra jöttek, még az éjszaka beállta előtt távozniok kellett. A szabadságharc után megszűnt a tilalom, néhány zsidó, így Stern Dávid, Scbeibel Márton és Löwinger Marton nevezettűek beköltöztek és 1858. megalapították a Sz.-i orthodox hitközséget. Templomot épített, majd rabbit választott a hitközség Kalisch Mayer személyében, aki 1924. bekövetkezett haláláig működött. A forradalmakig szépen fejlődött a hitközség, de azután sokan elmenekültek és elköltöztek Sz.-ról, úgy hogy a hitközség tagjainak száma erősen leapadt A Chevra Kadisa 1862. alakult s jelenleg Stern Sámuel az elnöke. A hitközség 4800 pengős költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Fülöpszállás község tartozik és lélekszáma 79, a családok száma 38, adót 38-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 1 szabadpályán levő, 14 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 orvos, 8 iparos, 9 magánzó és 1 egyéb. A hitközség 9 tagja vett részt a világháborúban s közülök 1 esett el. Az ellenforradalomnak is egy hitközségi tag esett áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Stern Ödön elnök, Löwensohn Fülöp alelnök, Faragó Izidor pénztárnok, Fürst Miksa, Engel József, Böhm József és Stern Dávid elől járósági tagok.

14673.ht

CÍMSZÓ Szabadszállá

SZÓCIKK Szabadszallás,nagy Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 801 lak szabadsághar előt Sz.-o ne engedte me zsidókna letelepedést ső éjjel szállás se kaphatta itt úg hog h szomszédo községekbő vásáro alkalmáva Sz.r jöttek mé a éjszak beállt előt távoznio kellett szabadsághar utá megszűn tilalom néhán zsidó íg Ster Dávid Scbeibe Márto é Löwinge Marto nevezettűe beköltözte é 1858 megalapítottá Sz.- orthodo hitközséget Templomo épített maj rabbi választot hitközsé Kalisc Maye személyében ak 1924 bekövetkezet halálái működött forradalmaki szépe fejlődöt hitközség d azutá soka elmenekülte é elköltözte Sz.-ról úg hog hitközsé tagjaina szám erőse leapad Chevr Kadis 1862 alakul jelenle Ster Sámue a elnöke hitközsé 480 pengő költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantrópiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe Fülöpszállá közsé tartozi é lélekszám 79 családo szám 38 adó 38-a fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó szabadpályá levő 1 kereskedő ügyvéd orvos iparos magánz é egyéb hitközsé tagj vet rész világháborúba közülö eset el A ellenforradalomna i eg hitközség ta eset áldozatul hitközsé ma vezetősége Ster Ödö elnök Löwensoh Fülö alelnök Farag Izido pénztárnok Fürs Miksa Enge József Böh Józse é Ster Dávi elő járóság tagok

14673.h

CÍMSZ Szabadszáll

SZÓCIK Szabadszallás,nag Pest-Pilis-Solt-Kisk v 80 la szabadságha elő Sz.- n engedt m zsidókn letelepedés s éjje szállá s kaphatt it ú ho szomszéd községekb vásár alkalmáv Sz. jötte m éjsza beáll elő távozni kellet szabadságha ut megszű tilalo néhá zsid í Ste Dávi Scbeib Márt Löwing Mart nevezettű beköltözt 185 megalapított Sz. orthod hitközsége Templom építet ma rabb választo hitközs Kalis May személyébe a 192 bekövetkeze halálá működöt forradalmak szép fejlődö hitközsé azut sok elmenekült elköltözt Sz.-ró ú ho hitközs tagjain szá erős leapa Chev Kadi 186 alaku jelenl Ste Sámu elnök hitközs 48 peng költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantrópik célok fordítj hitközs anyaköny területéh Fülöpszáll közs tartoz lélekszá 7 család szá 3 ad 38- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod szabadpály lev keresked ügyvé orvo iparo magán egyé hitközs tag ve rés világháborúb közül ese e ellenforradalomn e hitközsé t ese áldozatu hitközs m vezetőség Ste Öd elnö Löwenso Fül alelnö Fara Izid pénztárno Für Miks Eng Józse Bö Józs Ste Dáv el járósá tago

14673.

CÍMS Szabadszál

SZÓCI Szabadszallás,na Pest-Pilis-Solt-Kis 8 l szabadságh el Sz. enged zsidók letelepedé éjj száll kaphat i h szomszé községek vásá alkalmá Sz jött éjsz beál el távozn kelle szabadságh u megsz tilal néh zsi St Dáv Scbei Már Löwin Mar nevezett beköltöz 18 megalapítot Sz ortho hitközség Templo építe m rab választ hitköz Kali Ma személyéb 19 bekövetkez halál működö forradalma szé fejlőd hitközs azu so elmenekül elköltöz Sz.-r h hitköz tagjai sz erő leap Che Kad 18 alak jelen St Sám elnö hitköz 4 pen költségvetés dolgoz mely rés szociá filantrópi célo fordít hitköz anyakön területé Fülöpszál köz tarto léleksz csalá sz a 38 fizetn Foglalko szeri gazdálko szabadpál le kereske ügyv orv ipar magá egy hitköz ta v ré világháború közü es ellenforradalom hitközs es áldozat hitköz vezetősé St Ö eln Löwens Fü aleln Far Izi pénztárn Fü Mik En Józs B Józ St Dá e járós tag

14673

CÍM Szabadszá

SZÓC Szabadszallás,n Pest-Pilis-Solt-Ki szabadság e Sz enge zsidó leteleped éj szál kapha szomsz községe vás alkalm S jöt éjs beá e távoz kell szabadság megs tila né zs S Dá Scbe Má Löwi Ma nevezet beköltö 1 megalapíto S orth hitközsé Templ épít ra válasz hitkö Kal M személyé 1 bekövetke halá működ forradalm sz fejlő hitköz az s elmenekü elköltö Sz.- hitkö tagja s er lea Ch Ka 1 ala jele S Sá eln hitkö pe költségveté dolgo mel ré szoci filantróp cél fordí hitkö anyakö terület Fülöpszá kö tart léleks csal s 3 fizet Foglalk szer gazdálk szabadpá l keresk ügy or ipa mag eg hitkö t r világhábor köz e ellenforradalo hitköz e áldoza hitkö vezetős S el Löwen F alel Fa Iz pénztár F Mi E Józ Jó S D járó ta

1467

CÍ Szabadsz

SZÓ Szabadszallás, Pest-Pilis-Solt-K szabadsá S eng zsid letelepe é szá kaph szoms község vá alkal jö éj be távo kel szabadsá meg til n z D Scb M Löw M neveze bekölt megalapít ort hitközs Temp épí r válas hitk Ka személy bekövetk hal műkö forradal s fejl hitkö a elmenek elkölt Sz. hitk tagj e le C K al jel S el hitk p költségvet dolg me r szoc filantró cé ford hitk anyak terüle Fülöpsz k tar lélek csa fize Foglal sze gazdál szabadp keres üg o ip ma e hitk világhábo kö ellenforradal hitkö áldoz hitk vezető e Löwe ale F I pénztá M Jó J jár t