14677.htm

CÍMSZÓ: Szabó

SZEMÉLYNÉV: Szabó Ervin

SZÓCIKK: "Szabó Ervin*, szociológus, szül. 1887., megh. Budapesten 1918. Egyetemi tanulmányai elvégzése után a Fővárosi Könyvtár tisztviselője, majd igazgatója lett. Legnagyobb érdeme, hogy működése alatt a Fővárosi Könyvtár nagyot fejlődött s úgy szervezettségét, mint anyagának méreteit tekintve, egyike lett a legelső könyvtáraknak. Sz. a szociológia terén úttörő munkásságot fejtett ki. Ő tekinthető a szindikalizmus első teoretikusának Magyarországon. A szociológia problémakörében mozgó művei közül legjelentősebbek : A szocializmus (1906); Szindikalizmus és szociáldemokrácia (1908); A városi múzeumok feladatai (1913); Gazdasági szervezet és háború (1915); A középeurópai vámszövetség angol megvilágításban (1916); Munkásképzés és munkáltató érdek (1917); Freihandel und Imperialismus (1918); A magyar jobbágyfelszabadítás országgyűlési története 1847-48. (1918). Lefordította két kötetben Marx és Engels válogatott műveit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4677. címszó a lexikon => 818. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14677.htm

CÍMSZÓ: Szabó

SZEMÉLYNÉV: Szabó Ervin

SZÓCIKK: Szabó Ervin*, szociológus, szül. 1887., megh. Budapesten 1918. Egyetemi tanulmányai elvégzése után a Fővárosi Könyvtár tisztviselője, majd igazgatója lett. Legnagyobb érdeme, hogy működése alatt a Fővárosi Könyvtár nagyot fejlődött s úgy szervezettségét, mint anyagának méreteit tekintve, egyike lett a legelső könyvtáraknak. Sz. a szociológia terén úttörő munkásságot fejtett ki. Ő tekinthető a szindikalizmus első teoretikusának Magyarországon. A szociológia problémakörében mozgó művei közül legjelentősebbek : A szocializmus 1906 ; Szindikalizmus és szociáldemokrácia 1908 ; A városi múzeumok feladatai 1913 ; Gazdasági szervezet és háború 1915 ; A középeurópai vámszövetség angol megvilágításban 1916 ; Munkásképzés és munkáltató érdek 1917 ; Freihandel und Imperialismus 1918 ; A magyar jobbágyfelszabadítás országgyűlési története 1847-48. 1918 . Lefordította két kötetben Marx és Engels válogatott műveit.

14677.ht

CÍMSZÓ Szab

SZEMÉLYNÉV Szab Ervi

SZÓCIKK Szab Ervin* szociológus szül 1887. megh Budapeste 1918 Egyetem tanulmánya elvégzés utá Főváros Könyvtá tisztviselője maj igazgatój lett Legnagyob érdeme hog működés alat Főváros Könyvtá nagyo fejlődöt úg szervezettségét min anyagána méretei tekintve egyik let legels könyvtáraknak Sz szociológi teré úttör munkásságo fejtet ki tekinthet szindikalizmu els teoretikusána Magyarországon szociológi problémakörébe mozg műve közü legjelentősebbe szocializmu 190 Szindikalizmu é szociáldemokráci 190 város múzeumo feladata 191 Gazdaság szerveze é hábor 191 középeurópa vámszövetsé ango megvilágításba 191 Munkásképzé é munkáltat érde 191 Freihande un Imperialismu 191 magya jobbágyfelszabadítá országgyűlés történet 1847-48 191 Lefordított ké kötetbe Mar é Engel válogatot műveit

14677.h

CÍMSZ Sza

SZEMÉLYNÉ Sza Erv

SZÓCIK Sza Ervin szociológu szü 1887 meg Budapest 191 Egyete tanulmány elvégzé ut Főváro Könyvt tisztviselőj ma igazgató let Legnagyo érdem ho működé ala Főváro Könyvt nagy fejlődö ú szervezettségé mi anyagán mérete tekintv egyi le legel könyvtárakna S szociológ ter úttö munkásság fejte k tekinthe szindikalizm el teoretikusán Magyarországo szociológ problémaköréb moz műv köz legjelentősebb szocializm 19 Szindikalizm szociáldemokrác 19 váro múzeum feladat 19 Gazdasá szervez hábo 19 középeuróp vámszövets ang megvilágításb 19 Munkásképz munkálta érd 19 Freihand u Imperialism 19 magy jobbágyfelszabadít országgyűlé történe 1847-4 19 Lefordítot k kötetb Ma Enge válogato művei

14677.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Er

SZÓCI Sz Ervi szociológ sz 188 me Budapes 19 Egyet tanulmán elvégz u Fővár Könyv tisztviselő m igazgat le Legnagy érde h működ al Fővár Könyv nag fejlőd szervezettség m anyagá méret tekint egy l lege könyvtárakn szocioló te útt munkássá fejt tekinth szindikaliz e teoretikusá Magyarország szocioló problémaköré mo mű kö legjelentőseb szocializ 1 Szindikaliz szociáldemokrá 1 vár múzeu felada 1 Gazdas szerve háb 1 középeuró vámszövet an megvilágítás 1 Munkáskép munkált ér 1 Freihan Imperialis 1 mag jobbágyfelszabadí országgyűl történ 1847- 1 Lefordíto kötet M Eng válogat műve

14677

CÍM S

SZEMÉLY S E

SZÓC S Erv szocioló s 18 m Budape 1 Egye tanulmá elvég Fővá Köny tisztvisel igazga l Legnag érd műkö a Fővá Köny na fejlő szervezettsé anyag mére tekin eg leg könyvtárak szociol t út munkáss fej tekint szindikali teoretikus Magyarorszá szociol problémakör m m k legjelentőse szociali Szindikali szociáldemokr vá múze felad Gazda szerv há középeur vámszöve a megvilágítá Munkáské munkál é Freiha Imperiali ma jobbágyfelszabad országgyű törté 1847 Lefordít köte En váloga műv

1467SZEMÉL

SZÓ Er szociol 1 Budap Egy tanulm elvé Főv Kön tisztvise igazg Legna ér műk Főv Kön n fejl szervezetts anya mér teki e le könyvtára szocio ú munkás fe tekin szindikal teoretiku Magyarorsz szocio problémakö legjelentős szocial Szindikal szociáldemok v múz fela Gazd szer h középeu vámszöv megvilágít Munkásk munká Freih Imperial m jobbágyfelszaba országgy tört 184 Lefordí köt E válog mű