14678.htm

CÍMSZÓ: Szabó

SZEMÉLYNÉV: Szabó Imre

SZÓCIKK: Szabó Imre, író és újságíró, szül. Érsekújvárott 1883. Pályáját mint német újságíró kezdte Budapesten a Neues Politisches Volksblattnál. Első irodalmi dolgozatai is itt jelentek meg. Majdnem minden progresszív pesti újságban jelentek meg cikkei. írásainak jellegzetessége: élénk meseszövés és szelíd, mikszáthi humor. Számos művében aktuális problémákat tárgyal, F. 25. c ujságregénye, amely irodalmi emléket akart állítani a zsidók háborús hősiességének, a zsidóellenes sajtó részéről heves kritikában részesült. Könyvei közül komoly irodalmi sikert Mózsi és Ildikó és a Házmesterlány c. hoszszabb novellája, továbbá Az utolsó máglya c. történeti regénye ért el. Nagysikerű regénye még Szent Eliz. Lefordította Ossip Dymownak Szomorúságának Énekese c. drámáját, amelyet nagy sikerrel a kolozsvári Magyar Színház mutatott be 1926. Színre került néhány egyfelvonásosa és kötetekremenő útleírásai jelentek meg beszarábiai, moldvai és a közeikeleti útjairól. E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4678. címszó a lexikon => 818. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14678.htm

CÍMSZÓ: Szabó

SZEMÉLYNÉV: Szabó Imre

SZÓCIKK: Szabó Imre, író és újságíró, szül. Érsekújvárott 1883. Pályáját mint német újságíró kezdte Budapesten a Neues Politisches Volksblattnál. Első irodalmi dolgozatai is itt jelentek meg. Majdnem minden progresszív pesti újságban jelentek meg cikkei. írásainak jellegzetessége: élénk meseszövés és szelíd, mikszáthi humor. Számos művében aktuális problémákat tárgyal, F. 25. c ujságregénye, amely irodalmi emléket akart állítani a zsidók háborús hősiességének, a zsidóellenes sajtó részéről heves kritikában részesült. Könyvei közül komoly irodalmi sikert Mózsi és Ildikó és a Házmesterlány c. hoszszabb novellája, továbbá Az utolsó máglya c. történeti regénye ért el. Nagysikerű regénye még Szent Eliz. Lefordította Ossip Dymownak Szomorúságának Énekese c. drámáját, amelyet nagy sikerrel a kolozsvári Magyar Színház mutatott be 1926. Színre került néhány egyfelvonásosa és kötetekremenő útleírásai jelentek meg beszarábiai, moldvai és a közeikeleti útjairól. E lexikon munkatársa.

14678.ht

CÍMSZÓ Szab

SZEMÉLYNÉV Szab Imr

SZÓCIKK Szab Imre ír é újságíró szül Érsekújvárot 1883 Pályájá min néme újságír kezdt Budapeste Neue Politische Volksblattnál Els irodalm dolgozata i it jelente meg Majdne minde progresszí pest újságba jelente me cikkei írásaina jellegzetessége élén meseszövé é szelíd mikszáth humor Számo művébe aktuáli problémáka tárgyal F 25 ujságregénye amel irodalm emléke akar állítan zsidó háború hősiességének zsidóellene sajt részérő heve kritikába részesült Könyve közü komol irodalm siker Mózs é Ildik é Házmesterlán c hoszszab novellája tovább A utols mágly c történet regény ér el Nagysiker regény mé Szen Eliz Lefordított Ossi Dymowna Szomorúságána Énekes c drámáját amelye nag sikerre kolozsvár Magya Színhá mutatot b 1926 Színr kerül néhán egyfelvonásos é kötetekremen útleírása jelente me beszarábiai moldva é közeikelet útjairól lexiko munkatársa

14678.h

CÍMSZ Sza

SZEMÉLYNÉ Sza Im

SZÓCIK Sza Imr í újságír szü Érsekújváro 188 Pályáj mi ném újságí kezd Budapest Neu Politisch Volksblattná El irodal dolgozat i jelent me Majdn mind progressz pes újságb jelent m cikke írásain jellegzetesség élé meseszöv szelí mikszát humo Szám művéb aktuál problémák tárgya 2 ujságregény ame irodal emlék aka állíta zsid hábor hősiességéne zsidóellen saj részér hev kritikáb részesül Könyv köz komo irodal sike Móz Ildi Házmesterlá hoszsza novelláj továb utol mágl történe regén é e Nagysike regén m Sze Eli Lefordítot Oss Dymown Szomorúságán Éneke drámájá amely na sikerr kolozsvá Magy Szính mutato 192 Szín kerü néhá egyfelvonáso kötetekreme útleírás jelent m beszarábia moldv közeikele útjairó lexik munkatárs

14678.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz I

SZÓCI Sz Im újságí sz Érsekújvár 18 Pályá m né újság kez Budapes Ne Politisc Volksblattn E iroda dolgoza jelen m Majd min progress pe újság jelen cikk írásai jellegzetessé él meseszö szel mikszá hum Szá művé aktuá problémá tárgy ujságregén am iroda emlé ak állít zsi hábo hősiességén zsidóelle sa részé he kritiká részesü Köny kö kom iroda sik Mó Ild Házmesterl hoszsz novellá tová uto mág történ regé Nagysik regé Sz El Lefordíto Os Dymow Szomorúságá Ének drámáj amel n siker kolozsv Mag Szín mutat 19 Szí ker néh egyfelvonás kötetekrem útleírá jelen beszarábi mold közeikel útjair lexi munkatár

14678

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S I újság s Érsekújvá 1 Pály n újsá ke Budape N Politis Volksblatt irod dolgoz jele Maj mi progres p újsá jele cik írása jellegzetess é mesesz sze miksz hu Sz műv aktu problém tárg ujságregé a irod eml a állí zs háb hősiességé zsidóell s rész h kritik részes Kön k ko irod si M Il Házmester hoszs novell tov ut má törté reg Nagysi reg S E Lefordít O Dymo Szomorúság Éne drámá ame sike kolozs Ma Szí muta 1 Sz ke né egyfelvoná kötetekre útleír jele beszaráb mol közeike útjai lex munkatá

1467SZEMÉL

SZÓ újsá Érsekújv Pál újs k Budap Politi Volksblat iro dolgo jel Ma m progre újs jel ci írás jellegzetes meses sz miks h S mű akt problé tár ujságreg iro em áll z há hősiesség zsidóel rés kriti része Kö k iro s I Házmeste hosz novel to u m tört re Nagys re Lefordí Dym Szomorúsá Én drám am sik koloz M Sz mut S k n egyfelvon kötetekr útleí jel beszará mo közeik útja le munkat